Pháp luật - Nghiệp vụ

Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

P.V 08/09/2023 - 07:50

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Kế hoạch số 15/KH-NHNN ngày 30/8/2023 về triển khai Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

nhnn-24.6.jpg

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương và chính sách đã được đề ra trong Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhất là đặc trưng của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; yêu cầu, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới phù hợp với tình hình thực tiễn của NHNN;

Đồng thời, cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 77/NQ-CP liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của NHNN thành nhiệm vụ cụ thể. Phân công nhiệm vụ cho các đơn vị chức năng liên quan nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết 77/NQ-CP.

Kế hoạch bao gồm các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam; Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý trong lĩnh vực ngân hàng đảm bảo đồng bộ, thống nhất; Triển khai kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030 và Đề án về những nhiệm vụ, giải pháp triển khai kết quả Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu ban hành kèm theo Quyết định số 1408/QĐ-NHNN ngày 26/7/2023 của Thống đốc NHNN; Phát triển dịch vụ ngân hàng trên cơ sở tăng cường ứng dụng công nghệ tài chính hiện đại; Tăng cường kiểm tra, thanh tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuyển đổi số ngành Ngân hàng; xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số…

Thống đốc yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN căn cứ chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị, tổ chức triển khai nghiêm túc nhiệm vụ, giải pháp tại Kế hoạch này, đồng thời giao Vụ Pháp chế là đơn vị đầu mối theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch của các đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 12/5/2023 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO