Thứ 5, 08/12/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Kinh nghiệm cho vay ưu đãi bảo vệ môi trường của Hàn Quốc, Thái Lan và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam

PGS, TS. Phạm Thị Hoàng Anh - Lê Hải Lâm - Nghiên cứu - Trao đổi - 29/03/2022 09:18
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm về hoạt động cho vay ưu đãi bảo vệ môi trường tại Thái Lan và Hàn Quốc, từ đó rút ra các bài học và đề xuất một số khuyến nghị đối với hệ thống các Quỹ Bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Tóm tắt: Với sự hỗ trợ của các công cụ tài chính xanh, Thái Lan và Hàn Quốc là 2 quốc gia có nền phát triển kinh tế nhanh đi đôi với việc kiểm soát môi trường tốt. Trong khi Thái Lan sử dụng nguồn thu từ thuế xăng dầu để lập quỹ và dùng toàn bộ nguồn này để thúc đẩy tiết kiệm năng lượng, đầu tư cho năng lượng tái tạo bảo vệ môi trường; Hàn Quốc sử dụng kết hợp chính sách môi trường kèm theo các công cụ tài chính một cách đồng bộ không những góp phần cho công tác bảo vệ môi trường tốt hơn mà còn khuyến khích hướng tới sự phát triển bền vững. Bài viết nghiên cứu kinh nghiệm về hoạt động cho vay ưu đãi bảo vệ môi trường tại Thái Lan và Hàn Quốc, từ đó rút ra các bài học và đề xuất một số khuyến nghị đối với hệ thống các Quỹ Bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Experience in supplying preferential loans for environmental protection of Korea, Thailand and policy recommendations for Vietnam

Abstract: With the support of green financial instruments, Thailand and Korea are the two countries with fast economic development coupled with good environmental control. While Thailand uses the revenue from petroleum tax to set up a fund and use all this source to promote energy saving, investing in renewable energy to protect the environment; Korea uses a combination of environmental policies and financial instruments in a synchronous manner, not only contributing to better environmental protection but also encouraging sustainable development. The article studies experience in supplying preferential loans for environmental protection in Thailand and Korea, from that to draw lessons and propose some recommendations for the system of Environmental Protection Funds in Vietnam.

1. Giới thiệu

Cho vay ưu đãi là hoạt động chính của hệ thống các Quỹ Bảo vệ môi trường (BVMT) tại Việt Nam hiện nay nhằm mục đích giải quyết vấn đề “khoảng trống về vốn” cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án BVMT, hướng tới phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế song song với phát triển xanh. Hiện nay, đã có 48 Quỹ BVMT thành lập và đi vào hoạt động. Trong đó, có 1 Quỹ BVMT quốc gia (Quỹ BVMT Việt Nam) và 47 Quỹ BVMT địa phương (Quỹ BVMT cấp tỉnh). Trong số này, có 26 Quỹ BVMT phát sinh hoạt động cho vay với lãi suất ưu đãi.

Danh mục cho vay vốn ưu đãi tại các Quỹ BVMT là các dự án thuộc các lĩnh vực BVMT như xử lý môi trường (xử lý chất thải rắn, xử lý nước thải, khí thải), sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường, đầu tư năng lượng tái tạo. Danh mục được ưu đãi, hỗ trợ từ Quỹ BVMT theo quy định cụ thể tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019. Theo tổng hợp của nhóm tác giả, hệ thống các Quỹ BVMT đã đạt được nhiều kết quả khả quan với 581 dự án nhận được khoản cho vay ưu đãi với giá trị lũy kế hơn 4.300 tỷ đồng (giá trị tính đến hết năm 2019 - Hình 1). Các Quỹ BVMT duy trì thời gian cho vay các dự án trung bình tương ứng là khoảng từ 4 đến 6 năm.

Hình 1: Tổng hợp kết quả cho vay các Quỹ BVMT giai đoạn 2010 - 2019

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ báo cáo của các Quỹ Bảo vệ môi trường

Lãi suất cho vay ưu đãi bảo vệ môi trường tại các Quỹ BVMT nhìn chung có xu hướng giảm theo xu thế của lãi suất thị trường từ giai đoạn 2010 - 2019. Trong giai đoạn từ 2010 - 2014, lãi suất cho vay ưu đãi của các Quỹ BVMT trung bình khoảng 4 - 6%. Từ năm 2014 - 2019, lãi suất cho vay ưu đãi theo xu hướng giảm với mức trung bình là 2 - 4%.

Hình 2: Diễn biến lãi suất cho vay thị trường và các Quỹ BVMT

Nguồn: Thu thập và tổng hợp của nhóm tác giả từ các Quỹ BVMT, Ngân hàng Thế giới và Tổng cục Thống kê (The World Bank, 2021; Tổng cục Thống kê, 2021)

Mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay ưu đãi bảo vệ môi trường so với lãi suất cho vay trung bình thương mại là khoảng 5%, so với lãi suất cho vay trung và dài hạn thương mại là khoảng 7%. Ngoại trừ năm 2011, lãi suất cho vay trung bình tăng đột biến do hệ thống ngân hàng tăng trưởng tín dụng mạnh, dẫn tới việc tăng mạnh thu hút nguồn tiền bằng huy động vốn, đẩy lãi suất huy động tăng cao làm cho lãi suất cho vay tăng theo tương ứng (Đỗ Hoài Linh, 2018).

Với lợi thế về mức lãi suất ưu đãi so với thị trường, các Quỹ BVMT đã thúc đẩy và hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp đầu tư vào các dự án bảo vệ môi trường, góp phần không nhỏ cho công tác bảo vệ môi trường theo chính sách của nhà nước đề ra. Tuy nhiên, một số hạn chế trong hoạt động cho vay ưu đãi tại hệ thống các Quỹ BVMT hiện nay bao gồm nguồn vốn cho vay của các quỹ còn khá hạn chế và phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn được cấp từ ngân sách nhà nước. Chính sách vay vốn chưa đa dạng và linh hoạt khi chỉ có một gói vay duy nhất dành cho tất cả các loại hình dự án đầu tư bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các Quỹ BVMT thiếu lợi thế cạnh tranh về mạng lưới chi nhánh so với các ngân hàng thương mại, các Quỹ BVMT chỉ có một trụ sở duy nhất trong khi địa bàn hoạt động khá rộng. Chính vì vậy, bài viết này nhằm nghiên cứu kinh nghiệm về hoạt động cho vay ưu đãi bảo vệ môi trường tại Thái Lan và Hàn Quốc, từ đó rút ra các bài học và đề xuất một số khuyến nghị đối với hệ thống các Quỹ BVMT tại Việt Nam.

2. Kinh nghiệm về hoạt động cho vay ưu đãi bảo vệ môi trường các quốc gia

2.1. Hoạt động cho vay ưu đãi bảo vệ môi trường tại Hàn Quốc

Nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển ngành công nghiệp môi trường, Viện Công nghiệp và Công nghệ Môi trường Hàn Quốc (KEITI - Korea Environmental Industry and Technology Institute) ra đời năm 2009 là một tổ chức được quản lý bởi Bộ Môi trường Hàn Quốc. KEITI cung cấp các dịch vụ môi trường chất lượng cho cộng đồng bằng cách phát triển ngành công nghiệp môi trường và tạo ra một nền văn hóa thân thiện với môi trường. Với lĩnh vực hoạt động khá rộng, KEITI còn có chức năng như là một Quỹ môi trường quốc gia (State-Owned Environment Fund), thông qua văn phòng hỗ trợ tài chính môi trường chuyên cung cấp các khoản vay ưu đãi cho hoạt động BVMT và tài chính xanh (green finance). KEITI có nguồn vốn dành riêng cho vay ưu đãi BVMT được lấy từ quỹ khuyến khích môi trường công nghiệp và quỹ cải thiện môi trường (KEITI, 2018b).

Hình 3: Mô hình cho vay vốn ưu đãi tại KEITI

Nguồn: Nhóm tác giả nghiên cứu tổng hợp

Bảng 1 Tổng hợp kết quả cho vay ưu đãi giai đoạn 2009 - 2019 tại KEITI

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ báo cáo hoạt động của KEITI (2009 - 2019)

Trong giai đoạn 2009 - 2019, KEITI đã cho vay ưu đãi với tổng giá trị đạt trên 1.800 tỷ won cho 4.073 đơn vị. Trong đó, hoạt động tái chế chất thải chiếm chủ yếu trong hoạt động cho vay của KEITI với hơn 90% giá trị khoản vay đã được phê duyệt. Chính sách cho vay vốn đối với lĩnh vực tái chế chất thải của KEITI thể hiện tại Bảng 2.

Bảng 2: Chính sách khoản vay đối với lĩnh vực tái chế chất thải

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ Global Green Growth Institute (2015) và Trần Thị Xuân Anh và cộng sự (2019)

Như vậy, đối với hoạt động cho vay tái chế chất thải, việc đầu tư thiết bị máy móc, sản xuất thương mại hóa công nghệ mới, phát triển công nghệ được cho vay với hạn mức lớn và thời gian dài là 10 năm. Các khoản vay phục vụ hoạt động sản xuất và phân phối bán hàng thời gian ngắn hơn, trong 5 năm và hạn mức thấp hơn.

2.2. Hoạt động cho vay ưu đãi bảo vệ môi trường tại Thái Lan

Năm 1992, sử dụng nguồn thu từ thuế xăng dầu, Quỹ Quay vòng vốn tiết kiệm năng lượng Thái Lan được thành lập (TEERF - Thailand Energy Efficiency Revolving Fund). TEERF được quản lý bởi Cục Phát triển Năng lượng - một cơ quan của chính phủ, và thực hiện cho vay dưới hình thức hạn mức tín dụng được ủy thác cho các ngân hàng thương mại (NHTM). Các NHTM trực tiếp cung ứng các khoản vay đơn lẻ cho các dự án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngân hàng nhận được lợi ích từ chênh lệch lãi suất khi cho vay với lãi suất cao hơn và nhận khoản vốn với lãi suất thấp từ TEERF.

Hình 4: Mô hình hoạt động Quỹ quay vòng vốn Thái Lan

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp

Như có thể thấy tại Hình 4, các NHTM có thể nhận được khoản tín dụng 10 năm, hạn mức tín dụng từ 2,5 đến 10 triệu đô la với lãi suất danh nghĩa là 0,5% (ban đầu lãi suất là 0% để khuyến khích sự tham gia của các ngân hàng). Theo các điều khoản của chương trình, các ngân hàng tham gia có thể cho vay lại đối với các dự án năng lượng sạch đủ điều kiện với mức tối đa là 4% (so với lãi suất thị trường thường dao động lên đến 9%), với thời hạn cho vay lên đến 7 năm, dài hơn đáng kể so với các khoản vay thường được cung cấp trên thị trường. Các ngân hàng được hỗ trợ kỹ thuật ban đầu từ các chuyên gia của Cục Phát triển năng lượng nhằm cung cấp những hỗ trợ cần thiết để hiểu rõ hơn về thị trường năng lượng sạch và sự hiểu biết về công nghệ để tài trợ cho các dự án này.

Bảng 3: Kết quả hoạt động Quỹ quay vòng vốn Thái Lan

Nguồn: Nhóm tác giả tổng hợp từ UNDP (2015) 

Tổng hợp 2 giai đoạn của chương trình của Quỹ quay vòng vốn, đã có 94,7 triệu USD đã được giải ngân từ Quỹ và có hơn 18 NHTM tham gia tài trợ cho hơn 294 dự án.

 

3. bài học kinh nghiệm và một số khuyến nghị cho Việt Nam

3.1. Bài học kinh nghiệm

Thông qua nghiên cứu đánh giá tổng quan kết quả hoạt động cho vay ưu đãi BVMT, hướng tới phát triển thị trường tài chính xanh tại Hàn Quốc và Thái Lan, một số bài học kinh nghiệm được rút ra như sau:

- Quỹ Quay vòng vốn tiết kiệm năng lượng tại Thái Lan là một trong số rất ít ví dụ điển hình ở châu Á, nơi mà chính phủ trực tiếp thu thuế đối với các sản phẩm dầu mỏ và phân bổ toàn bộ nguồn thu này nhằm khuyến khích khối tư nhân đầu tư vào năng lượng tái tạo và sử dụng năng lượng hiệu quả nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Điều này khác với thực tiễn phổ biến ở nhiều quốc gia, nơi các chính phủ áp dụng thuế môi trường để tạo ra nguồn thu, nhưng thường không được dành trực tiếp cho các hoạt động để giải quyết suy thoái và ô nhiễm môi trường. Thuế thường được thu, hòa chung vào nguồn ngân sách của chính phủ và sau đó được phân bổ cho các hoạt động khác theo các ưu tiên của chính phủ trong quá trình lập kế hoạch ngân sách quốc gia (UNDP 2015).

- Với tầm nhìn chiến lược phát triển xanh và quy mô nền kinh tế lớn, chính phủ Hàn Quốc hướng tới 3 mục tiêu (1) thúc đẩy phát triển nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng ngày càng tiết kiệm hướng tới sản xuất xanh; (2) có một thị trường tài chính trung gian và dẫn vốn cho hoạt động đầu tư xanh bảo vệ môi trường; và (3) hướng tới thúc đẩy xuất khẩu ngành công nghiệp môi trường xanh ra thế giới. Để thực hiện các mục tiêu này, chính phủ Hàn Quốc đã xây dựng và thiết kế các khoản hỗ trợ tài chính xanh phù hợp trong đó có cho vay ưu đãi. Nhãn xanh đã được chính phủ Hàn Quốc giới thiệu từ năm 2010 và ngày càng thu hút các doanh nghiệp tham gia do có sự ưu đãi trong chính sách cho vay khi các doanh nghiệp được chứng nhận nhãn xanh. Đồng thời, nhãn xanh kèm theo các gói hỗ trợ ưu đãi nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn là một trong những bài học kinh nghiệm tốt tại Hàn Quốc. Thúc đẩy và nỗ lực BVMT phải gắn liền với thể chế, thực thi và các công cụ hỗ trợ tài chính cần thiết thì mới mang lại hiệu quả cao nhất. Sự kết hợp giữa chính sách cho vay ưu đãi BVMT và chính sách nhãn xanh tạo điều kiện thuận lợi hơn trong hoạt động cho vay vốn ưu đãi.

- Khối NHTM là huyết mạch của nền kinh tế, đã tích cực tham gia vào hoạt động cung ứng và là kênh dẫn vốn tới các hoạt động phát triển xanh. Khi đã quen thuộc hơn với việc cho vay ưu đãi BVMT, các NHTM đã bắt đầu xây dựng các chương trình đánh giá nội bộ riêng để thẩm định các dự án môi trường, hướng tới thúc đẩy và mở rộng hoạt động cho vay trong mảng xanh. Những lo ngại ban đầu là do các ngân hàng chịu rủi ro tín dụng nên chỉ cho vay những khách hàng đáng tin cậy và sẽ tập trung vào “tình hình tài chính” của người vay hơn là việc BVMT, dẫn tới sẽ hạn chế trong hoạt động cho vay. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy các ngân hàng đã ngày càng mở rộng và tích cực hơn trong hoạt động cho vay BVMT (Mason, Clive H.J., 2015). Chính sách này bước đầu tạo ra thị trường tài chính xanh, tạo đà và dẫn dắt sự tham gia sâu rộng hơn của các NHTM trong hoạt động tín dụng xanh (Global Green Growth Institute 2015).

- Ngoài các khoản vay ưu đãi đầu tư truyền thống cho BVMT, các quỹ mở rộng các sản phẩm vay linh hoạt và đa dạng, nhằm tạo điều kiện tiếp cận tốt nhất cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực môi trường cũng như các doanh nghiệp hướng tới phát triển xanh bền vững. Đơn cử như khoản vay trong hoạt động tái chế, có các gói vay khác nhau dành riêng hỗ trợ cho phát triển công nghệ, thương mại hóa sản phẩm mới, phát triển doanh nghiệp và phân phối sản phẩm. Đồng thời, Hàn Quốc đã bước đầu đạt được mục tiêu kép khi gây dựng được một thị trường tài chính xanh với nguồn vốn đa dạng và sự tham gia tích cực của các bên liên quan (Oh và Kim, 2018).

3.2. Một số khuyến nghị chính sách

Trên cơ sở kinh nghiệm trong hoạt động cho vay ưu đãi BVMT tại Thái Lan và Hàn Quốc, một số khuyến nghị chính sách cho hệ thống các Quỹ BVMT tại Việt Nam như sau:

Thứ nhất, các Quỹ BVMT cần có một tầm nhìn và cơ cấu quản lý phù hợp với điều kiện quốc gia, đưa ra các mục tiêu dài hạn khả thi và cần đảm bảo các nguồn vốn dài hạn của quỹ. Khả năng hoạt động hiệu quả lâu dài của Quỹ BVMT rõ ràng phụ thuộc chặt chẽ vào chiến lược bảo toàn nguồn vốn cũng như chính sách bổ sung các nguồn vốn khác. Để làm tốt điều này, cần chú trọng vào hai khía cạnh, thứ nhất là tăng hiệu quả trong hoạt động hỗ trợ tài chính bằng cách giảm thiểu rủi ro và thứ hai là tăng cường nguồn thu cho quỹ. Trong đó, ưu tiên sử dụng phương thức hỗ trợ tài chính BVMT bằng nguyên tắc nguồn thu từ môi trường chỉ sử dụng cho hoạt động tái tạo và bảo vệ môi trường. Các nguồn thu này có thể bao gồm không hạn chế các khoản thuế, phí môi trường, phạt xử lý hành chính môi trường. Các biện pháp hỗ trợ tài chính mà đặc biệt thông qua kênh dẫn vốn bởi các Quỹ BVMT là động lực để các doanh nghiệp tham gia sâu rộng hơn trong công tác BVMT, hướng tới phát triển bền vững.

Thứ hai, kết hợp đồng bộ công cụ chính sách, thực thi và công cụ hỗ trợ tài chính để tạo ra mục tiêu kép trong hoạt động BVMT. Chỉ với công cụ hỗ trợ tài chính mà không có các công cụ thể chế và thực thi kèm theo thì hoạt động cấp vốn ưu đãi sẽ chưa thực sự hiệu quả. Ví dụ thành công điển hình tại Hàn Quốc là nhãn xanh, vừa thúc đẩy và khuyến khích hoạt động BVMT vừa hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp phát triển mảng xanh. Xác định nguồn vốn cần thiết cho hoạt động đầu tư xanh là một rào cản lớn, nguyên nhân là do sự khó khăn trong đánh giá mức độ bảo vệ môi trường của dự án, cũng như mức độ xanh của công nghệ là khó xác định. Các đánh giá này chỉ là một trong các tiêu chí trong quá trình thẩm định và phê duyệt khoản vay. Do vậy, việc áp dụng cùng với nhãn xanh trong hoạt động cho vay ưu đãi bảo vệ môi trường là một lựa chọn mang tính khả thi cao.

Thứ ba, cần khuyến khích sự tham gia của khối NHTM, là huyết mạch của nền kinh tế, vào công tác BVMT. Các dự án BVMT thông thường không hấp dẫn về mặt tài chính, hoặc nếu có hấp dẫn về mặt tài chính thì có khoảng trống về nguồn vốn (La Rocca, 2012). Vì vậy, cần khuyến khích, thúc đẩy và hỗ trợ sự tham gia của các NHTM bằng các hình thức hỗ trợ khác nhau, để bước đầu làm quen với việc hỗ trợ ưu đãi BVMT, phát triển xanh. Tiến tới các NHTM chủ động trong hoạt động tín dụng xanh đồng thời là trung gian tài chính cho các hoạt động BVMT.

Thứ tư, xây dựng các sản phẩm tài chính đa dạng cho BVMT phù hợp với từng đối tượng vay vốn và loại hình dự án vay vốn. Với điều kiện tình hình các doanh nghiệp, đặc tính ngành nghề, loại hình kinh doanh và loại hình dự án khác nhau nên tính khả thi về mặt tài chính cũng như sự đóng góp cho kinh tế, môi trường và xã hội là khác nhau. Do đó, cần đa dạng hóa chính sách vay vốn để đảm bảo phù hợp tính chất của các dự án vay vốn hoặc chủ thể vay vốn khác nhau. Các Quỹ BVMT hoàn toàn có thể xây dựng các sản phẩm vay riêng biệt cho các lĩnh vực môi trường khác nhau như cho vay tiết kiệm năng lượng (học tập từ Thái Lan), hay như cho vay tái chế chất thải và phát triển ngành công nghiệp môi trường (học tập từ Hàn Quốc).

Tài liệu tham khảo

1. Đỗ Hoài Linh. (2018). Thanh khoản hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị. Tạp chí Ngân hàng, 21. http://tapchinganhang.gov.vn/thanh-khoan-he-thong-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-thuc-trang-va-khuyen-nghi.htm

2. Global Green Growth Institute. (2015). Korea’s Green Growth Experience: Process, Outcomes and Lessons Learned. https://www.greengrowthknowledge.org/sites/default/files/downloads/resource/Koreas-Green-Growth-Experience_GGGI.pdf

3. KEITI. (2009). Hoạt động cho vay Quỹ chính sách môi trường (Environmental Policy Funds) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.

4. KEITI. (2018a). Hoạt động cho vay Quỹ chính sách môi trường (Environmental Policy Funds) 2018.

5. KEITI. (2018b). Korea Environmental Industry Technology Institute Sustainability Report.

6. KEITI. (2019). Hoạt động cho vay Quỹ chính sách môi trường (Environmental Policy Funds) 2019.

7. La Rocca, R. (2012). Green infrastructure finance: Framework report. World Bank.

8. Mason, Clive H.J. (2015).Financial Mechanisms for Clean Energy in Small Island Developing States. https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/615531467999077046/financial-mechanisms-for-clean-energy-in-small-island-developing-states

9. Oh, D., & Kim, S.-H. (2018). Green Finance in the Republic of Korea: Barriers and Solutions. 34.

10. The World Bank. (2021). Lending interest rate (%)—Vietnam | Data. https://data.worldbank.org/indicator/FR.INR.LEND?locations=VN

11. Tổng cục Thống kê. (2021). Lãi suất cho vay bình quân bằng đồng Việt Nam trung hạn và dài hạn. General Statistics Office of Vietnam. https://www.gso.gov.vn/px-web-2/

12. Trần Thị Xuân Anh, Ngô Thị Hằng, Nguyễn Thị Lâm Anh, & Trần Anh Tuấn. (2019). Xây dựng hệ thống Tài chính xanh—Kinh nghiệm một số nước trên thế giới và bài học cho Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, 204.

13. UNDP. (2015). Case Study Report: Thailand Energy Conservation Fund. http://www.undp.org/content/dam/rbap/docs/Research%20&%20Publications/environment_energy/ncf/APRC-EE-2012-NCF-CaseStudy-Thailand.pdf

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 16 năm 2021


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Ngăn chặn rửa tiền qua buôn bán động vật hoang dã

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/12, Học viện Ngân hàng phối hợp với Tổ chức Wildlife Conservation Society – Chương trình Việt Nam (WCS) tổ chức tọa đàm “Báo cáo khảo sát nhận thức, năng lực phòng chống các rủi ro tài chính liên quan đến hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã”.

Phương thức và mục tiêu của các cuộc tấn công vào dịch vụ tài chính đã thay đổi

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo về các nguy cơ an ninh mạng đối với ngân hàng - Modern Bank Heists do VMWare thực hiện hàng năm từ kết quả khảo sát các giám đốc an ninh và các nhà lãnh đạo an ninh trên khắp thế giới, phiên bản 5.0 mới công bố vừa qua cho thấy, đã có những thay đổi về cả phương thức và mục tiêu của các cuộc tấn công và các ngân hàng cần chuẩn bị để đối phó với những điều đó.

Ban hành quy định mới về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN.

Tọa đàm Báo cáo tư vấn cuối kỳ chương trình BOK – KPP năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa phối hợp với Ngân hàng Trung ương (NHTW) Hàn Quốc tổ chức Tọa đàm trình bày Báo cáo tư vấn cuối kỳ trong khuôn khổ Chương trình Đối tác chia sẻ kiến thức (BOK – KPP).

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà tiếp Giám đốc Chương trình Quốc gia, Cục Kinh tế liên bang Thuỵ Sỹ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 7/12/2022, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà đã có buổi tiếp và làm việc với bà Katrin Ochsenbein – Giám đốc Chương trình quốc gia, Cục kinh tế liên bang Thuỵ Sỹ (SECO).

Lượng tài khoản chứng khoán mở mới tiếp tục giảm trong tháng 11

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo số liệu công bố của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản chứng khoán tính tới cuối tháng 11 đạt gần 6,8 triệu tài khoản.

Hai sản phẩm của BIDV nhận giải thưởng Tin Dùng Việt Nam 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong Lễ trao giải thưởng Tin Dùng 2022 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức ngày 7/12/2022 tại Hà Nội, 2 sản phẩm của BIDV gồm “BIDV iBank – Ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp” và “Giải pháp ứng dụng xác thực Căn cước công dân Chip trong giao dịch tại ATM đa năng” đã được vinh danh “Top 10 Tin dùng Việt Nam 2022 nhóm ngành Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán”.

Siêu ứng dụng MoMo nhận cú đúp Sản phẩm số xuất sắc Make in Viet Nam 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 8/12, tại Lễ công bố và trao giải thưởng Make in Viet Nam 2022, Siêu ứng dụng MoMo được vinh danh là Sản phẩm số xuất sắc khi chinh phục 2/4 hạng mục của giải thưởng, bao gồm giải Bạc hạng mục Chính phủ số và Top 10 sản phẩm công nghệ số xuất sắc hạng mục Kinh tế số.

Vay TikTak của Mcredit lọt Top 10 Sản phẩm Tài chính số - Dịch vụ tin dùng Việt Nam 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giải quyết được nhu cầu của khách hàng và phù hợp với xu thế chuyển đổi số, Vay TikTak của Mcredit lọt Top 10 Sản phẩm Tài chính số - Dịch vụ tin dùng Việt Nam 2022

Lộc trời kết nạp thêm thành viên mới, cung ứng 500.000 tấn gạo cho Vinafood1

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/12, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) thông báo Công ty Cổ phần Nông sản Lộc Trời (LTA) - thành viên Tập đoàn Lộc Trời chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Lương thực Lộc Nhân (LNG). Khởi đầu cho hoạt động chung, Lương thực Lộc Nhân (LNG) đã ký kết hợp tác cung ứng 500.000 tấn gạo, trị giá ước tính 5.000 tỷ đồng, trong năm 2023, với Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1).

BIDV ra mắt nền tảng số SMEasy hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dự án được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) triển khai từ năm 2021 và chính thức đưa vào vận hành từ ngày 8/12/2022. Sự kiện đã đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực thực hiện cam kết đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) của ngân hàng.

BIC ưu đãi tới 40% phí bảo hiểm trong Ngày vàng 12/12

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cho biết, sẽ triển khai chương trình khuyến mại “Ngày vàng siêu ưu đãi”, giảm phí tới 40% nhiều sản phẩm bảo hiểm. Chương trình sẽ diễn ra trong ngày 12/12 tới đây.

Shinhan Finance - Rút tiền sắm Tết nhanh chóng cùng ưu đãi cực hời từ thẻ tín dụng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Không chỉ là phương thức thanh toán tiện lợi hỗ trợ tiêu dùng mua trước trả sau, thẻ tín dụng còn có tính năng rút tiền mặt vô cùng hữu ích giúp xóa tan nỗi lo về tài chính, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp khi Tết đang cận kề.

Đạm Phú Mỹ (DPM) dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức tiền mặt từ 50% lên 70%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ, mã DPM - sàn HOSE) muốn nâng tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt từ 50% lên 70% sau khi đạt lợi nhuận kỷ lục trong năm 2022.

Hai sản phẩm của BIDV nhận giải thưởng Tin Dùng Việt Nam 2022

Tin hội viên - P.V - 18:29 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong Lễ trao giải thưởng Tin Dùng 2022 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức ngày 7/12/2022 tại Hà Nội, 2 sản phẩm của BIDV gồm “BIDV iBank – Ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp” và “Giải pháp ứng dụng xác thực Căn cước công dân Chip trong giao dịch tại ATM đa năng” đã được vinh danh “Top 10 Tin dùng Việt Nam 2022 nhóm ngành Ngân hàng, Bảo hiểm, Chứng khoán”.

Trao giải ảnh “Khoảnh khắc báo chí năm 2021”

Văn hóa - Thanh Thanh - 18:06 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 1 giải Đặc biệt, 1 Giải A, 2 Giải B, 3 Giải C và top 10 “Khoảnh khắc Báo chí 2021” vừa  trao cho các tác giả tại Gala Báo chí lần thứ tư - Sự kiện do Báo Nhà báo và Công luận tổ chức, dưới sự chỉ đạo của Hội Nhà báo Việt Nam vào sáng ngày 8/11.

Siêu ứng dụng MoMo nhận cú đúp Sản phẩm số xuất sắc Make in Viet Nam 2022

Tin hội viên - P.V - 17:48 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 8/12, tại Lễ công bố và trao giải thưởng Make in Viet Nam 2022, Siêu ứng dụng MoMo được vinh danh là Sản phẩm số xuất sắc khi chinh phục 2/4 hạng mục của giải thưởng, bao gồm giải Bạc hạng mục Chính phủ số và Top 10 sản phẩm công nghệ số xuất sắc hạng mục Kinh tế số.

Ngăn chặn rửa tiền qua buôn bán động vật hoang dã

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Thanh Hải - 15:30 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/12, Học viện Ngân hàng phối hợp với Tổ chức Wildlife Conservation Society – Chương trình Việt Nam (WCS) tổ chức tọa đàm “Báo cáo khảo sát nhận thức, năng lực phòng chống các rủi ro tài chính liên quan đến hoạt động buôn bán trái pháp luật động vật hoang dã”.

Vay TikTak của Mcredit lọt Top 10 Sản phẩm Tài chính số - Dịch vụ tin dùng Việt Nam 2022

Tin hội viên - PV - 15:05 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giải quyết được nhu cầu của khách hàng và phù hợp với xu thế chuyển đổi số, Vay TikTak của Mcredit lọt Top 10 Sản phẩm Tài chính số - Dịch vụ tin dùng Việt Nam 2022

Lộc trời kết nạp thêm thành viên mới, cung ứng 500.000 tấn gạo cho Vinafood1

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 14:46 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/12, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) thông báo Công ty Cổ phần Nông sản Lộc Trời (LTA) - thành viên Tập đoàn Lộc Trời chính thức trở thành cổ đông chiến lược của Công ty Cổ phần Lương thực Lộc Nhân (LNG). Khởi đầu cho hoạt động chung, Lương thực Lộc Nhân (LNG) đã ký kết hợp tác cung ứng 500.000 tấn gạo, trị giá ước tính 5.000 tỷ đồng, trong năm 2023, với Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood1).

Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú: Phân bổ tín dụng lần này có thể xem là chính sách khuyến khích các ngân hàng huy động vốn và giảm lãi suất

Hoạt động ngân hàng - P.V - 14:19 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trả lời báo chí về việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) điều chỉnh tăng chỉ tiêu tín dụng định hướng năm 2022, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, việc phân bổ tín dụng lần này có thể được xem là một trong những chính sách khuyến khích các ngân hàng thương mại (NHTM) tập trung huy động vốn và giảm lãi suất, tạo điều kiện rất thuận lợi, tích cực kể cả về nguồn vốn, lãi suất cho doanh nghiệp, cho các dự án, chương trình cần thiết của nền kinh tế.

BIDV ra mắt nền tảng số SMEasy hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tin hội viên - P.V - 14:11 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dự án được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) triển khai từ năm 2021 và chính thức đưa vào vận hành từ ngày 8/12/2022. Sự kiện đã đánh dấu một bước tiến mới trong nỗ lực thực hiện cam kết đồng hành phát triển cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) của ngân hàng.

Quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn tài chính, thúc đẩy hoạt động Fintech và ngân hàng số

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Quỳnh Lê - 14:00 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 8/12, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức diễn đàn “Quản trị rủi ro và đảm bảo an toàn tài chính, thúc đẩy hoạt động Fintech và ngân hàng số tại Việt Nam” với mục tiêu chia sẻ thông tin, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nói chung cũng như các tổ chức Fintech và ngân hàng số tại Việt Nam trong việc hoạch định, điều chỉnh, tăng tốc quá trình chuyển đổi.

Ban hành quy định mới về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Bùi Trang - 13:59 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư 16/2022/TT-NHNN quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại NHNN.

Tọa đàm Báo cáo tư vấn cuối kỳ chương trình BOK – KPP năm 2022

Hoạt động ngân hàng - P.V - 12:00 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa phối hợp với Ngân hàng Trung ương (NHTW) Hàn Quốc tổ chức Tọa đàm trình bày Báo cáo tư vấn cuối kỳ trong khuôn khổ Chương trình Đối tác chia sẻ kiến thức (BOK – KPP).

BIC ưu đãi tới 40% phí bảo hiểm trong Ngày vàng 12/12

Tin hội viên - Mạnh Hải - 11:30 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) cho biết, sẽ triển khai chương trình khuyến mại “Ngày vàng siêu ưu đãi”, giảm phí tới 40% nhiều sản phẩm bảo hiểm. Chương trình sẽ diễn ra trong ngày 12/12 tới đây.

Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên 3.000 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 11:10 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/12/2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang mạng bong88.com, với số tiền sử dụng giao dịch để cá độ ước tính trên 3.000 tỷ đồng, triệu tập 12 đối tượng để xác minh, làm rõ.

Nhu cầu lựa chọn bảo hiểm đi kèm gia tăng thay vì bảo hiểm truyền thống

Các Hiệp hội ngành, nghề - M.Nguyệt - 10:51 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Một nghiên cứu mới đây cho thấy, gần như 100% những người cho thuê căn hộ ngắn hạn - một mảng kinh doanh mới nổi trên thị trường cho thuê bất động sản, đều mong muốn các nền tảng cho thuê như Booking.com, Airbnb, Vrbo, Expedia... cung cấp bảo hiểm cho chủ nhà.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà tiếp Giám đốc Chương trình Quốc gia, Cục Kinh tế liên bang Thuỵ Sỹ

Hoạt động ngân hàng - P.V - 10:49 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 7/12/2022, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà đã có buổi tiếp và làm việc với bà Katrin Ochsenbein – Giám đốc Chương trình quốc gia, Cục kinh tế liên bang Thuỵ Sỹ (SECO).

Khách du lịch Thái Lan có thể thực hiện thanh toán mã QR DuitNow tại Malaysia qua Boost

Công nghệ - Hoàng Chi - 10:12 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giai đoạn đầu tiên sẽ dành cho khách du lịch từ Thái Lan, tiếp đó sẽ triển khai tiếp cho các khách du lịch từ Indonesia và Singapore.

Phương thức và mục tiêu của các cuộc tấn công vào dịch vụ tài chính đã thay đổi

Nhìn ra thế giới - Nguyễn Anh Tuấn - 09:02 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo về các nguy cơ an ninh mạng đối với ngân hàng - Modern Bank Heists do VMWare thực hiện hàng năm từ kết quả khảo sát các giám đốc an ninh và các nhà lãnh đạo an ninh trên khắp thế giới, phiên bản 5.0 mới công bố vừa qua cho thấy, đã có những thay đổi về cả phương thức và mục tiêu của các cuộc tấn công và các ngân hàng cần chuẩn bị để đối phó với những điều đó.

Shinhan Finance - Rút tiền sắm Tết nhanh chóng cùng ưu đãi cực hời từ thẻ tín dụng

Sản phẩm, dịch vụ - PV - 08:30 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Không chỉ là phương thức thanh toán tiện lợi hỗ trợ tiêu dùng mua trước trả sau, thẻ tín dụng còn có tính năng rút tiền mặt vô cùng hữu ích giúp xóa tan nỗi lo về tài chính, đặc biệt trong những tình huống khẩn cấp khi Tết đang cận kề.

Lượng tài khoản chứng khoán mở mới tiếp tục giảm trong tháng 11

Thị trường - Quỳnh Lê - 08:18 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo số liệu công bố của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản chứng khoán tính tới cuối tháng 11 đạt gần 6,8 triệu tài khoản.

Shinhan Finance - Bảo mật thông tin cá nhân: Vấn đề cấp thiết trong ngành tài chính

Công nghệ - P.V - 08:00 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Song hành cùng quá trình phát triển ứng dụng công nghệ, việc bảo mật thông tin khách hàng đang là bài toán sống còn của các doanh nghiệp hiện nay, đặc biệt là trong ngành tài chính ngân hàng.

Đạm Phú Mỹ (DPM) dự kiến nâng tỷ lệ cổ tức tiền mặt từ 50% lên 70%

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 07:27 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ, mã DPM - sàn HOSE) muốn nâng tỷ lệ chia cổ tức tiền mặt từ 50% lên 70% sau khi đạt lợi nhuận kỷ lục trong năm 2022.

Tháng 11, sản phẩm thép bán ra thị trường của Hoà Phát giảm 30% so với cùng kỳ

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 07:07 08/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tháng 11/2022, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG - sàn HOSE) ghi nhận 384.000 tấn thép thô, giảm 43% so với cùng kỳ 2021. Bán hàng các sản phẩm thép đạt 443.000 tấn, giảm 30% so với tháng 11 năm trước. Trong đó, thép xây dựng đóng góp 252.000 tấn, tăng 20% so với tháng 10 và giảm 7% so với cùng kỳ. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 180.000 tấn, giảm 12% so với cùng kỳ.

Hiệu ứng chính sách và niềm tin doanh nghiệp

Vấn đề - Nhận định - Nguyễn Đức Lệnh - 20:32 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) -  Ngân hàng Trung ương (NHTW) vừa điều chỉnh hạn mức tín dụng năm 2022 tăng khoảng 1,5-2% trong toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Mặc dù chỉ còn gần 1 tháng là kết thúc năm kế hoạch 2022, song sự điều chỉnh này đặc biệt tạo tâm lý tích cực đối với thị trường, tiếp tục củng cố niềm tin đối với cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là dịp tết cổ truyền âm lịch.

Ứng dụng quản lý tài chính iShinhan được vinh danh: “Top 10 Tin dùng Việt Nam 2022”

Tin hội viên - P.V - 20:08 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 7/12/2022, ứng dụng quản lý tài chính iShinhan của Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) vừa được vinh danh Giải thưởng “Tin dùng Việt Nam 2022” do Thời báo Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) trao tặng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm MoMo, khẳng định vai trò của Fintech trong nền kinh tế số tại Việt Nam

Tin hội viên - T.Mai - 19:58 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 7/12/2022, MoMo vinh dự đón đoàn có Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện lãnh đạo từ Ủy ban Quốc hội, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia ghé thăm các bộ phận quan trọng tại trụ sở chính ở quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao về những dịch vụ, giải pháp tài chính mà MoMo mang đến trong thời gian qua.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO