Thứ 6, 03/12/2021
  • VN-Index: 1,478.15-3.9-0.26%
  • HN-Index: 454.17-4.05-0.88%

Ngân hàng Chính sách Xã hội An Giang: Chung tay giảm nghèo bền vững

Trần Trọng Triết - Hoạt động ngân hàng - 03/10/2021 15:12
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giảm nghèo bền vững được xác định là chủ trương lớn, trọng tâm và thường xuyên trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước. Những năm qua, chủ trương giảm nghèo luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội quan tâm thực hiện và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Bài viết phản ảnh hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội An Giang thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi với hộ nghèo.

Hiệu quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo của tỉnh

Trong giai đoạn vừa qua với sự tập trung chỉ đạo thống nhất từ tỉnh đến huyện, xã, sự phối hợp tham gia tích cực của các cấp, các ngành và cộng động xã hội triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, chủ trương, cơ chế, giải pháp nhằm giúp cho hộ nghèo, người nghèo tự thân vươn lên thoát nghèo bền vững, công tác giảm nghèo của tỉnh An Giang đã đạt được một số thành tựu cơ bản như: cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi phát triển sản xuất, hỗ trợ nhà ở, cấp thẻ báo hiểm y tế miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo, miễn giảm học phí và hỗ trợ các khoản đóng góp trong học tập, đầu tư xây dựng cơ sở hà tầng cho các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số,... Đến nay tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đã giảm đạt theo kế hoạch đề ra (giai đoạn 2006 - 2010 giảm bình quân 1,91%/năm, giai đoạn 2011 - 2015 giảm 1,36%/năm, giai đoạn 2016 - 2020 giảm 1,50%/năm). Mức sống các hộ nghèo so với những năm trước từng bước được cải thiện và nâng lên đáng kể.

Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục, đối thoại với người nghèo và tập trung nguồn lực thực hiện chính sách trợ giúp hộ nghèo đã tiếp tục tác động tích cực làm chuyển biến nhận thức của hộ nghèo và cộng đồng xã hội, phong trào chăm lo người nghèo tiếp tục phát triển, huy động được các nguồn lực của cộng đồng, các tổ chức xã hội, từ thiện,... để thực hiện mục tiêu chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau.

Nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành ngày càng được nâng lên, có sự quan tâm và tập trung chỉ đạo, điều hành chương trình có hiệu quả. Quan điểm giải quyết đói nghèo có nhiều thay đổi mang tính toàn diện hơn. Từ chỗ tập trung giải quyết vốn tín dụng nay chuyển sang dạy nghề, giải quyết việc làm và giúp người nghèo biết cách tự tạo việc làm, để tạo ra thu nhập từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên thoát nghèo.

Có sự tập trung chỉ đạo từ tỉnh đến huyện, xã; sự phối hợp giữa các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể, ... đã thực hiện khá đồng bộ các chính sách, giải pháp giúp đỡ cho hộ nghèo, người nghèo. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện để giảm nghèo ngày càng bền vững, từng bước đạt kết quả khá tốt, hạn chế đầu tư dàn trãi, tập trung hỗ trợ những đối tượng có khả năng thoát nghèo.

Chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tạo nguồn việc làm ổn định ngay tại địa phương: Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi (mặt bằng, thuế,...) cho các nhà đầu tư sản xuất các nghề chế biến, tiểu thủ công nghiệp tại địa phương để thực hiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất, tạo nguồn việc làm thu hút lao động ngay tại địa phương.

Mở rộng nội dung khuyến nông, thực hiện lồng ghép với các chương trình khuyến nông cho người nghèo với các chương trình khuyến nông quốc gia để tạo điều kiện tốt hơn cho người nghèo tham gia tập huấn và xây dựng mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

Nhìn chung, tỷ lệ hộ nghèo đều giảm qua từng năm ở các huyện, thị xã, thành phố. Đời sống các hộ nghèo ngày càng được nâng lên thông qua việc triển khai thực hiện hàng loạt các chủ trương chính sách của Nhà nước như: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hộ nghèo được vay vốn làm ăn, hỗ trợ nhà ở, miễn giảm học phí, viện phí,…

Mặt khác, chuẩn hộ nghèo theo từng giai đoạn đều tăng nhưng số lượng hộ nghèo và tỷ lệ hộ nghèo cuối giai đoạn đều giảm, cụ thể như: Cuối năm 2010 tỷ lệ hộ nghèo còn 3,59% (tương đương 18.756 hộ nghèo); cuối năm 2015 còn 2,5% (tương đương 13.500 hộ nghèo); cuối năm 2020 còn 1,90% (tương đương 10.232 hộ nghèo). Điều này chứng tỏ đời sống của các hộ nghèo không ngừng được cải thiện và nâng lên, công tác giảm nghèo ngày càng bền vững và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Cùng với việc đầu tư có trọng điểm cho những hộ có khả năng thoát nghèo, qua khảo sát từ đầu năm đã giúp các hộ nghèo đủ điều kiện vươn lên để thoát nghèo bền vững hơn. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, địa phương và huy động đã hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn kinh phí hỗ trợ, nguồn vốn vay ưu đãi của Chương trình góp phần tạo công ăn việc làm, tạo thu nhập ổn định, có điều kiện vươn lên thoát nghèo.

Cùng với các chính sách hỗ trợ chung cho người nghèo, như: bảo hiểm y tế, giáo dục, nhà ở hộ nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm xuất khẩu lao động, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tiền điện,… thì chính sách hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi cùng với chương trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương đã góp phần tích cực trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới; góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen và học sinh sinh viên phải bỏ học do nguyên nhân gia đình gặp khó khăn về tài chính; .... Bình quân hàng năm trên địa bàn tỉnh giải ngân cho 20.000 hộ vay (hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên, ...), với số tiền trên 620.000 triệu đồng/năm.

Một số kết quả hoạt động của NHCSXH An Giang góp phần giảm nghèo bền vững

Thời gian qua, được sự quan tâm sâu sát của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Khi mới thành lập năm 2003, NHCSXH tỉnh nhận bàn giao 3 chương trình với tổng dư nợ 96,669 tỷ đồng: cho vay hộ nghèo từ Agribank tỉnh An Giang với dư nợ 74,285 tỷ đồng, cho vay giải quyết việc làm từ Kho bạc Nhà nước với dư nợ 21,130 tỷ đồng và cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn từ Ngân hàng TMCP Công Thương tỉnh với dư nợ 1,254 tỷ đồng.

Về quy mô hoạt động hiện nay, NHCSXH tỉnh ngoài trụ sở chi nhánh đặt tại trung tâm, ngân hàng còn có 10 phòng giao dịch ở 9 huyện 1 thành phố và 156 điểm giao dịch trải rộng khắp trên địa bàn tỉnh và đã thực hiện 18 chương trình tín dụng chính sách theo chỉ định của Chính phủ và một số chương trình do UBND tỉnh và huyện, thị xã, thành phố ủy thác.

Đến cuối quý II/2021, ngân hàng có tổng tài sản là 3.716 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước với mức tăng 10,2% và so với cuối năm 2020 tăng 7,4%, nguyên nhân tăng chủ yếu là do tăng trưởng về cho vay, kết quả kinh doanh có lợi nhuận dương, chênh lệch thu nhập - chi phí là 75 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng có mức tăng trưởng tổng nguồn vốn huy động lớn so với cùng kỳ năm trước, mức tăng là 30,1%, chủ yếu là do tăng huy động vốn từ khách hàng và tăng vốn tài trợ, ủy thác cho vay.

Ngoài ra, ngân hàng có tổng dư nợ cho vay là 3.636 tỷ đồng, tăng so với cùng kỳ năm trước mức tăng là 10,3% và so với cuối năm 2020 mức tăng 7,2%, tăng 16 lần so thời điểm mới thành lập 3.143 tỷ đồng. Về cơ cấu dư nợ, chủ yếu là cho vay trung, dài hạn chiếm 99,98%/tổng dư nợ, dư nợ cho vay ngắn hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,02%/tổng dư nợ. Do đặc thù đối tượng cho vay của đơn vị chủ yếu là các hộ gia đình chính sách, học sinh sinh viên nên thời gian hỗ trợ cho vay tương đối dài.

Hiện có 8.717 hộ được vay vốn từ các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ cận nghèo; cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay giải quyết việc làm; cho vay hộ gia đình sản xuất - kinh doanh vùng khó khăn. Tổng dư nợ ủy thác đạt 3.467 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 99,75% tổng dư nợ của chi nhánh), trong đó, dư nợ trung ương ủy thác qua hội đoàn thể 3.294 tỷ đồng (chiếm 95% tổng dư nợ ủy thác), dư nợ địa phương ủy thác qua hội đoàn thể 173 tỷ đồng (chiếm 5%/ tổng dư nợ).

Nguồn: Tác giả tính toán từ nguồn tổng hợp thống kê của NHNN Chi nhánh An Giang

NHCSXH tỉnh cũng đã thực hiện nghiêm túc quy định về công khai chính sách tín dụng ưu đãi, đối tượng thụ hưởng, quy trình, thủ tục, thông tin rộng rãi đến khách hàng vay tại các điểm giao dịch lưu động xã. Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức giao dịch lưu động tại 156/156 xã, thị trấn, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại các điểm giao dịch.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa việc giải ngân cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ thoát nghèo, sản xuất - kinh doanh vùng khó khăn, giải quyết việc làm, đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng. Đối với nguồn tiền nhàn rỗi, các nguồn quỹ của tổ chức, cá nhân chuyển sang gửi hoặc ủy thác qua NHCSXH tỉnh để cho vay phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng NTM; các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH tỉnh thường xuyên thực hiện nghiêm chương trình kiểm tra, giám sát theo kế hoạch được phân công….

Hiệu quả hoạt động của NHCSXH tỉnh trong việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác là chủ trương, chính sách đúng đắn, hợp lòng dân, là giải pháp quan trọng phát triển kinh tế- xã hội, trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội; hạn chế tình trạng học sinh, sinh viên phải bỏ học do nguyên nhân gia đình gặp khó khăn về tài chính. Nhiều hộ gia đình xây dựng được các công trình nước sạch và vệ sinh; nhiều hộ nghèo có nhà ở ổn định, khang trang hơn...

Đặc biệt, vốn vay ưu đãi giúp nhiều hộ nghèo, hộ khó khăn ở nông thôn phát triển sản xuất, chăn nuôi, trồng trọt, khôi phục các làng nghề truyền thống, bộ mặt nông thôn được cải thiện… tạo được sự phấn khởi, đồng tình trong Nhân dân, giúp nhiều hộ có điều kiện thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống, hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở nông thôn.

Ngoài ra, vốn tín dụng chính sách góp phần thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, thành thị - nông thôn, giảm tỷ lệ thất nghiệp, hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM, đóng vai trò quan trọng ổn định và phát triển kính tế - xã hội trên địa bàn, nhất là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Chỉ tính riêng giai đoạn 2015-2020, vốn tín dụng chính sách xã hội đã giúp hơn 58.118 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo tiếp cận nguồn vốn ưu đãi sản xuất - kinh doanh; giúp hơn 31.619 hộ thoát nghèo và hơn 4.606 hộ thoát cận nghèo; giải quyết việc làm hơn 7.458 lao động, trang trải chi phí xuất khẩu lao động 305 đối tượng; giúp trang trải chi phí học tập hơn 35.488 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và trường nghề; giúp hơn 1.795 hộ tiếp cận vốn vay ưu đãi xây dựng nhà ở; giải ngân cho hơn 42.497 hộ xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, đời sống vật chất và tinh thần đồng bào các dân tộc được cải thiện... góp phần tích cực giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng NTM, ngăn chặn “tín dụng đen”.

Tín dụng chính sách còn góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM. Hiện, tỉnh có 3 đơn vị cấp huyện là TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc và huyện Thoại Sơn được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM, 61 xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Nguồn vốn tín dụng chính sách phát huy vai trò là công cụ đòn bẩy kinh tế quan trọng, động viên người nghèo và các đối tượng chính sách xã hội khác có điều kiện phát triển sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu nghèo. Hiện, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được NHCSXH tỉnh triển khai đến 100% khóm, ấp tại 156/156 xã, phường, thị trấn; giúp các địa phương có thêm nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tinh thần tự lực, tự cường của người dân trong phát triển sản xuất, giúp Nhân dân bám đất, bám làng ở các vùng biên giới, vùng khó khăn, ổn định và nâng cao đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ năm 2015-2020, đã có hơn 31.619 hộ thoát nghèo và hơn 4.606 hộ thoát cận nghèo. Tỷ lệ tái nghèo thấp, chỉ có 16 hộ tái nghèo và 68 hộ tái cận nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,62%, hộ cận nghèo còn 5,45%.

Phương thức quản lý tín dụng chính sách ủy thác cho 4 tổ chức chính trị - xã hội, gồm: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, NHCSXH tỉnh thực hiện phát huy hiệu quả. Từ ủy thác 1 chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo, đến nay đã ủy thác 18/18 chương trình tín dụng chính sách qua 4 hội đoàn thể. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động 3.605 tổ tiết kiệm và vay vốn tại 100% ấp, tổ dân phố; hình thành 156 điểm giao dịch tại 156 xã, phường, thị trấn.

Có thể khẳng định, hoạt động NHCSXH tỉnh không ngừng phát triển và ngày càng ổn định; nguồn vốn phục vụ cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng tăng, chất lượng tín dụng tốt hơn. Chính sách tín dụng ưu đãi đã đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, đặc biệt là các tầng lớp dân cư thu nhập thấp, không đủ điều kiện vay vốn ở các ngân hàng thương mại. Thông qua nguồn vốn vay của NHCSXH tỉnh đã tạo thêm việc làm, nâng cao sức sản xuất hàng hóa, cải thiện đời sống, ổn định kinh tế - xã hội, đặc biệt góp phần ngăn chặn tệ cho vay nặng lãi ở nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững trên địa bàn.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Chuyển đổi trách nhiệm đối với giao dịch giả mạo liên quan đến thẻ nội địa

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/11/2021, Chi hội Thẻ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (CHT) và Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã phối hợp ban hành Quy định chuyển đổi trách nhiệm rủi ro đối với giao dịch giả mạo.

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ký ban hành Kế hoạch 119/KH-BCĐ389 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngân hàng Nhà nước đã giảm 10,02% biên chế công chức hành chính và 10,08% biên chế sự nghiệp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 1/12/2021, tại Hà Nội, Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý Biên chế đã làm việc với Ban cán sự (BCS) Đảng Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) về thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đối phó với các cuộc tấn công máy tính

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngày 1/12/2021, theo giờ địa phương, tại Thủ đô Mát-xcơ-va, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Nga đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đối phó với các cuộc tấn công máy tính.

Mở rộng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết: Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đã đề ra, nhất là tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh; mở rộng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19...

Góc nhìn của thẩm phán về "tín dụng đen"

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tại Hội thảo "Nhận diện tín dụng đen dưới góc nhìn pháp luật và các giải pháp phát triển tín dụng khu vực nông thôn" tổ chức sáng ngày 2/12, ông Nguyễn Đình Tiến, Phó Chánh Tòa hình sự, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội cho biết, những hậu quả xấu mà “tín dụng đen” đem lại là rất lớn trong đời sống nhân dân, gây hoảng loạn, hoang mang lo ngại và ảnh hưởng nhiều đến niềm tin của người dân đối với sự nghiêm minh của pháp luật.

Hà Nội: Mua vé xe buýt điện bằng thẻ NAPAS

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2021, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái Vinbus triển khai dịch vụ thanh toán không tiếp xúc trên buýt điện bằng thẻ NAPAS do các ngân hàng Việt Nam phát hành.

MB hoàn tất lựa chọn đối tác chiến lược triển khai liên doanh Ngân hàng thương mại tại Campuchia

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) và Ngân hàng Shinsei (Shinsei Bank) chính thức ký thỏa thuận nguyên tắc về việc triển khai liên doanh Ngân hàng thương mại tại Campuchia.

VPBank ra mắt "điểm chạm vật lý" cho ngân hàng số VPBank NEO

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) vừa đưa hệ thống ngân hàng tự động VPBank NEO Express vào hoạt động, giúp khách hàng thực hiện giao dịch ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày mà không cần phải đến phòng giao dịch vào những khung giờ cứng nhắc.

Tín dụng hưu trí: Giá trị kinh tế và nhân văn đối với xã hội 

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đối với các quốc gia đã từng trải qua tình trạng già hóa dân số như Việt Nam hiện nay, thì cả trình độ phát triển kinh tế lẫn thu nhập bình quân theo đầu người của Việt Nam đều thấp hơn. Viễn cảnh “chưa giàu đã già” có nghĩa là Việt Nam sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức quan trọng cần phải giải quyết thông qua các nỗ lực cải cách đến từ khu vực nhà nước và cả tư nhân.

Sacombank hoàn tiền cho chủ thẻ mua sắm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 31/1/2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) dành nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ cá nhân khi chi tiêu mua sắm.

Shinhan Finance triển khai chương trình “Mua sắm thoải mái, hoàn lãi kỳ đầu”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời điểm cuối năm là dịp vô cùng quan trọng để các khách hàng bắt đầu sắm sửa những đồ dùng mới cho gia đình. Phương tiện di chuyển như ô tô, xe máy hay các phương tiện liên lạc, giải trí như điện thoại, máy tính bảng là những sản phẩm ưu tiên hàng đầu để cuộc sống tiện nghi thoải mái hơn, làm mới cuộc sống và chuẩn bị cho một năm mới với nhiều hy vọng.

352,5 triệu cổ phiếu MSB về tài khoản nhà đầu tư

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) vừa cho biết 352,5 triệu cổ phiếu MSB đã có chấp thuận niêm yết bổ sung vào ngày 1/12/2021. Như vậy, kể từ ngày 8/12, số cổ phiếu MSB nói trên sẽ bắt đầu giao dịch.

VPBank độc quyền hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia Gian hàng Quốc gia Việt Nam trên JD.com

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 30/11/2021 tại Hà Nội, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Cục TMĐT và KTS) - Bộ Công Thương tổ chức Họp báo công bố chương trình “Gian hàng Quốc gia Việt Nam trên sàn thương mại điện tử hàng đầu Trung Quốc JD.com”.

Chuyển đổi trách nhiệm đối với giao dịch giả mạo liên quan đến thẻ nội địa

Tin Hiệp hội Ngân hàng - P.V - 11:41 03/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/11/2021, Chi hội Thẻ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (CHT) và Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) đã phối hợp ban hành Quy định chuyển đổi trách nhiệm rủi ro đối với giao dịch giả mạo.

Cao điểm chống buôn lậu, hàng giả dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Các Hiệp hội ngành, nghề - V.Hiệu - 11:39 03/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2021, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã ký ban hành Kế hoạch 119/KH-BCĐ389 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ngân hàng Nhà nước đã giảm 10,02% biên chế công chức hành chính và 10,08% biên chế sự nghiệp

Hoạt động ngân hàng - P.V - 09:38 03/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 1/12/2021, tại Hà Nội, Đoàn Khảo sát của Ban Chỉ đạo Trung ương về Quản lý Biên chế đã làm việc với Ban cán sự (BCS) Đảng Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) về thực hiện quản lý biên chế giai đoạn 2016-2021

Tăng cường rà soát công tác tiêm vaccine; quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19

Tin tức - H.Q - 09:36 03/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Công điện 1662/CĐ-TTg về việc tăng cường rà soát công tác tiêm vaccine; quản lý, điều trị người bị nhiễm COVID-19.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Nga tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đối phó với các cuộc tấn công máy tính

Hoạt động ngân hàng - P.V - 09:20 03/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ngày 1/12/2021, theo giờ địa phương, tại Thủ đô Mát-xcơ-va, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Nga đã ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đối phó với các cuộc tấn công máy tính.

Mở rộng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19

Tin tức - P.V - 07:16 03/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tại phiên họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 2/12, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết: Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu bộ, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp đã đề ra, nhất là tập trung thúc đẩy sản xuất kinh doanh; mở rộng hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19...

Hà Nội: Mua vé xe buýt điện bằng thẻ NAPAS

Sản phẩm, dịch vụ - Hoàng Quỳnh - 21:30 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2021, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải Sinh thái Vinbus triển khai dịch vụ thanh toán không tiếp xúc trên buýt điện bằng thẻ NAPAS do các ngân hàng Việt Nam phát hành.

MB hoàn tất lựa chọn đối tác chiến lược triển khai liên doanh Ngân hàng thương mại tại Campuchia

Tin hội viên - Thanh Lịch - 21:27 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) và Ngân hàng Shinsei (Shinsei Bank) chính thức ký thỏa thuận nguyên tắc về việc triển khai liên doanh Ngân hàng thương mại tại Campuchia.

VPBank ra mắt "điểm chạm vật lý" cho ngân hàng số VPBank NEO

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 21:22 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) vừa đưa hệ thống ngân hàng tự động VPBank NEO Express vào hoạt động, giúp khách hàng thực hiện giao dịch ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày mà không cần phải đến phòng giao dịch vào những khung giờ cứng nhắc.

Góc nhìn của thẩm phán về "tín dụng đen"

Vấn đề - Nhận định - 19:30 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tại Hội thảo "Nhận diện tín dụng đen dưới góc nhìn pháp luật và các giải pháp phát triển tín dụng khu vực nông thôn" tổ chức sáng ngày 2/12, ông Nguyễn Đình Tiến, Phó Chánh Tòa hình sự, Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội cho biết, những hậu quả xấu mà “tín dụng đen” đem lại là rất lớn trong đời sống nhân dân, gây hoảng loạn, hoang mang lo ngại và ảnh hưởng nhiều đến niềm tin của người dân đối với sự nghiêm minh của pháp luật.

Phó Thống đốc Đào Minh Tú: Tạo điều kiện để nhiều tổ chức tham gia vào tín dụng tiêu dùng

Hoạt động ngân hàng - Bảo Đăng - Ngô Hải - 18:00 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Phó Thống đốc Đào Minh Tú, trong những năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã có những chủ trương tạo điều kiện thuận lợi, cơ sở pháp lý rõ ràng để các tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính tiêu dùng, ngân hàng thương mại tăng cường cho vay tiêu dùng phục vụ cuộc sống hằng ngày của người dân nhằm hạn chế "tín dụng đen'.

Đề xuất nhiều giải pháp đồng bộ nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Nhóm PV - 17:29 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Hội thảo "Nhận diện tín dụng đen dưới góc nhìn pháp luật và các giải pháp phát triển tín dụng khu vực nông thôn” do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội, tổ chức ngày 2/12, các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động tín dụng đen.

Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Y tế thông tin về gia hạn sử dụng vaccine Pfizer

Các Hiệp hội ngành, nghề - TTTCTT - 17:18 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mới đây, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế đã cho phép tăng hạn dùng lên 9 tháng đối với 2 lô vaccine Pfizer (2.960.100 liều) có thời hạn sử dụng ghi trên nhãn 6 tháng, ở điều kiện bảo quản âm 90 đến âm 60 độ C. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và TS. Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể hơn về vấn đề này.

Tín dụng hưu trí: Giá trị kinh tế và nhân văn đối với xã hội 

Sản phẩm, dịch vụ - Nhuệ Mẫn - 17:05 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đối với các quốc gia đã từng trải qua tình trạng già hóa dân số như Việt Nam hiện nay, thì cả trình độ phát triển kinh tế lẫn thu nhập bình quân theo đầu người của Việt Nam đều thấp hơn. Viễn cảnh “chưa giàu đã già” có nghĩa là Việt Nam sẽ phải đối mặt với một loạt thách thức quan trọng cần phải giải quyết thông qua các nỗ lực cải cách đến từ khu vực nhà nước và cả tư nhân.

Phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045

Tin tức - P.V - 16:42 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 1/12/2021, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1970/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đối tượng cho vay nặng lãi đã chuyển sang sử dụng công nghệ cao, rất khó phát hiện

Vấn đề - Nhận định - 16:08 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo ông Nguyễn Văn Tất, Phó Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao), các đối tượng cho vay nặng lãi đã chuyển sang sử dụng công nghệ cao, cho vay tiền qua website, vay tiền qua ứng dụng, chúng sử dụng các số thuê báo, tài khoản không chính chủ, rất khó quản lý, nên rất khó phát hiện đã làm cản trở công tác đấu tranh với “tín dụng đen”.

Sacombank hoàn tiền cho chủ thẻ mua sắm

Sản phẩm, dịch vụ - Lệ Quyên - 15:30 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 31/1/2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) dành nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho chủ thẻ cá nhân khi chi tiêu mua sắm.

Thiếu tướng Trần Ngọc Hà: "Tín dụng đen” tuy được kiềm chế nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp

Vấn đề - Nhận định - Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ C - 12:13 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tại Hội thảo "Nhận diện tín dụng đen dưới góc nhìn pháp luật và các giải pháp phát triển tín dụng khu vực nông thôn", Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục Trưởng Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công An cho biết, tội phạm và vi phạm pháp luật có liên quan đến hoạt động tín đụng đen đã có những chuyển biến tích cực; các đối tượng cho vay và đòi nợ không còn hoạt động công khai, lộng hành như trước; nhận thức và ý thức cảnh giác của người dân từng bước được nâng cao.

Các giải pháp của ngành Ngân hàng góp phần đẩy lùi "tín dụng đen" và phát triển tín dụng khu vực nông thôn

Vấn đề - Nhận định - 11:39 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tham luận tại Hội thảo "Nhận diện tín dụng đen dưới góc nhìn pháp luật và các giải pháp phát triển tín dụng khu vực nông thôn", bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, NHNN, cho biết: Ngành Ngân hàng luôn chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng chính đáng của người dân, doanh nghiệp nhằm đẩy lùi “tín dụng đen”.

Tổng Thư ký Nguyễn Quốc Hùng: Các TCTD đã vào cuộc quyết liệt, góp phần chung tay đẩy lùi tín dụng đen

Tin Hiệp hội Ngân hàng - P.V - 10:51 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau hơn 2 năm tích cực triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị - xã hội, Ngân hàng Nhà nước (NHNN), các tổ chức tín dụng (TCTD) đã vào cuộc quyết liệt, có thể thấy tình trạng tín dụng đen đã có phần thuyên giảm, được kiềm chế hơn so với trước đây.

Shinhan Finance triển khai chương trình “Mua sắm thoải mái, hoàn lãi kỳ đầu”

Sản phẩm, dịch vụ - Như Quỳnh - 10:49 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời điểm cuối năm là dịp vô cùng quan trọng để các khách hàng bắt đầu sắm sửa những đồ dùng mới cho gia đình. Phương tiện di chuyển như ô tô, xe máy hay các phương tiện liên lạc, giải trí như điện thoại, máy tính bảng là những sản phẩm ưu tiên hàng đầu để cuộc sống tiện nghi thoải mái hơn, làm mới cuộc sống và chuẩn bị cho một năm mới với nhiều hy vọng.

Manulife Việt Nam chú trọng cải thiện sức khỏe và gia tăng tiện ích khách hàng

Doanh nghiệp - 09:38 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết hợp công nghệ và sức khỏe thông qua việc cung cấp những dịch vụ tiện lợi hơn cho khách hàng, Manulife Việt Nam đã và đang cho thấy rõ giá trị của bảo hiểm trong lối sống hiện đại.

352,5 triệu cổ phiếu MSB về tài khoản nhà đầu tư

Tin hội viên - Phan Huyền - 08:00 02/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HSX) vừa cho biết 352,5 triệu cổ phiếu MSB đã có chấp thuận niêm yết bổ sung vào ngày 1/12/2021. Như vậy, kể từ ngày 8/12, số cổ phiếu MSB nói trên sẽ bắt đầu giao dịch.

HỘI THẢO: Nhận diện tín dụng đen dưới góc nhìn pháp luật và giải pháp phát triển tín dụng khu vực nông thôn

Tin Hiệp hội Ngân hàng - P.V - 20:00 01/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam phối hợp với Vụ Tín dụng các ngành kinh tế (NHNN), Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) và Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội tổ chức Hội thảo: "Nhận diện tín dụng đen dưới góc nhìn pháp luật và các giải pháp phát triển tín dụng khu vực nông thôn", tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 49 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 63 đầu cầu tại các tỉnh, thành trong cả nước.

Chìa khóa thành công của nền kinh tế tuần hoàn

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Thanh Hải - 14:29 01/12/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đại sứ quán Na Uy tại Hà Nội, Cơ quan thương mại của Đại sứ quán - Innovation Norway, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường của Việt Nam (Bộ TN&MT) đồng tổ chức hội thảo chuyên đề trực tuyến “Tiếp cận Đa bên – Chìa khóa Thành công của nền Kinh tế Tuần hoàn”.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO