Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng

Ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Minh Ngọc 31/10/2023 06:12

Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Chỉ thị số 03/CT-NHNN về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) trong ngành Ngân hàng.

Trong gần 2 năm triển khai Đề án 06, các đơn vị trong ngành Ngân hàng đã quan tâm, chủ động triển khai các nhiệm vụ được giao, mang lại những kết quả tích cực bước đầu, làm tiền đề cho việc triển khai các nhiệm vụ cho các năm tiếp theo.

Chỉ thị nêu rõ, để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án 06 trong ngành Ngân hàng trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Thống đốc NHNN yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán quán triệt và thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, tổ chức quán triệt đến toàn bộ đội ngũ cán bộ, công viên chức, người lao động nhận thức đúng, đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đề án 06, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện. Xác định triển khai Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phải được tiến hành thường xuyên, liên tục ở tất cả các cấp trên cơ sở huy động sự tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp.

Thứ hai, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng NHNN, Bộ Công an xây dựng lộ trình cụ thể, triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 đã được giao tại Quyết định 171, Quyết định 264, Kế hoạch 01 và các văn bản chỉ đạo có liên quan.

Thứ ba, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình triển khai các hệ thống thông tin ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số. Nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu tại văn bản số 1552/BTTTT-TTH của Bộ Thông tin và Truyền thông khi kết nối với hệ thống CSDL quốc gia về dân cư.

Thứ tư, bố trí kinh phí, nguồn lực bảo đảm thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06.

Đối với các đơn vị thuộc NHNN

Vụ Pháp chế: Đầu mối phối hợp với các đơn vị, Vụ, Cục thuộc NHNN tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06, tham mưu cho NHNN ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ triển khai Đề án 06. Trong đó, ưu tiên sửa đổi các văn bản pháp luật theo Nghị quyết số 59/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý của NHNN và Nghị quyết số 131/NQ-CP về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng đầu mối, phối hợp với Cục Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan tiếp tục tái cấu trúc quy trình, thủ tục hành chính, cắt giảm thành phần hồ sơ, thông tin phải khai báo, bỏ yêu cầu xuất trình sổ hộ khẩu, giấy tạm trú khi thực hiện các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến; tiếp tục hoàn thiện giải pháp số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, tài liệu.

Vụ Thanh toán: Tham mưu việc sử đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản pháp luật trong lĩnh vực thanh toán liên quan đến ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử. Đồng thời là đầu mối chủ trì, phối hợp đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch 01, tổng hợp, báo cáo Thống đốc NHNN.

Cục Công nghệ thông tin: Triển khai kết nối kỹ thuật giữa hệ thống mạng NHNN với Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư; phối hợp với các đơn vị NHNN trong việc khai thác, chia sẻ thông tin với CSDL quốc gia về dân cư để phục vụ các hoạt động nghiệp vụ.

Phối hợp với đơn vị chức năng Bộ Công an xử lý các vấn đề kỹ thuật, công nghệ liên quan tới kết nối, ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số của ngành Ngân hàng. Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công với hệ thống 1 cửa điện tử của NHNN, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; Nghị định số 42/2022/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Giám sát, đôn đốc các đơn vị liên quan thuộc NHNN, TCTD, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định 171, Quyết định 264; định kỳ hàng tháng, tổng hợp kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc của ngành Ngân hàng trong quá trình thực hiện các văn bản này gửi Bộ Công an (Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội), kịp thời báo cáo và tham mưu cho Thống đốc NHNN giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc (nếu có).

Vụ Truyền thông: Đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan, tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về những nhiệm vụ, giải pháp, lợi ích của Đề án 06 đối với ngành Ngân hàng cũng như đối với phát triển kinh tế - xã hội đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành và công chúng; tăng cường vai trò quản lý nhà nước đối với hoạt động truyền thông ngành Ngân hàng, tạo sự đồng bộ, thống nhất, nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trong ngành trong triển khai công tác truyền thông Đề án 06.

NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Chủ động phối hợp với Cục Công nghệ thông tin, Vụ Thanh toán; theo dõi, giám sát và hướng dẫn các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán trên địa bàn triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06. Chỉ đạo các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn truyền thông về Đề án 06, những chủ trương, chính sách của Chính phủ, NHNN trong triển khai Đề án 06.

Đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán

Khẩn trương triển khai các giải pháp ứng dụng dữ liệu dân cư để làm sạch dữ liệu khách hàng mở tài khoản thanh toán và áp dụng các giải pháp ứng dụng thẻ Căn cước công dân gắn chíp, tài khoản định danh và xác thực điện tử (VNeID) trong xác thực khách hàng theo Kế hoạch 01, đảm bảo đúng tiến độ, thời hạn hoàn thành.

Phối hợp chặt chẽ với bộ, ngành chức năng triển khai kịp thời hoạt động chi trả an sinh xã hội từ ngân sách Nhà nước cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử, tài khoản Mobile Money...

Phối hợp với đơn vị chức năng Bộ Công an nghiên cứu, triển khai kết nối, khai thác CSDL quốc gia về dân cư phục vụ các hoạt động nghiệp vụ. Xem xét, quyết định áp dụng thep thẩm quyền giải pháp ứng dụng CSDL dân cư trong đánh giá khách hàng cho vay do Bộ Công an cung cấp trong việc cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân, góp phần đơn giản hóa, rút ngắn quy trình thủ tục cho vay an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hạn chế "tín dụng đen".

Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày 27/10/2023. Chị thỉ cũng nêu rõ, Cục Công nghệ thông tin đầu mối theo dõi tình hình triển khai, tổng hợp báo cáo Thống đốc NHNN việc thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh triển khai ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO