Kết nối

Sẽ trình Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tháng 6/2023

Thanh Thanh 15/06/2023 10:20

Theo Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đỗ Thành Trung, Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH,HĐH) đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với 10 nhóm giải pháp chủ yếu và 59 nhiệm vụ trọng tâm đang tiếp tục hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2023.

Phát biểu tại Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0 năm 2023 Diễn đàn do Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các Bộ ngành tổ chức ngày 14/6, Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Đỗ Thành Trung cho biết, để triển khai thực hiện Nghị quyết, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan xây dựng Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

“Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ được xây dựng trên tinh thần bám sát quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết 29-NQ/TW; bảo đảm vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước; cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, gắn với kế hoạch tổ chức thực hiện ở các cấp, các ngành theo lộ trình; phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước, phấn đấu đạt được cao nhất các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết…”- Thứ trưởng chia sẻ.

Thứ trưởng cho biết, Dự thảo đã được lấy ý kiến của các thành viên Chính phủ với đa số các thành viên Chính phủ đồng ý. Hiện Bộ KH&ĐT tư đang tiếp tục hoàn thiện và trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 6/2023.

Theo dự thảo Chương trình hành động, Chính phủ dự kiến giao 23 chỉ tiêu cho các cơ quan của Chính phủ chủ trì, theo dõi, đánh giá theo định kỳ thời gian cụ thể; đồng thời đưa ra 10 nhóm giải pháp chủ yếu và 59 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong giai đoạn đến năm 2030. Các nhiệm vụ, giải pháp giao cho từng cấp, từng ngành kèm theo thời hạn hoàn thành, phân định rõ ràng trách nhiệm, dễ theo dõi, giám sát và đánh giá.

Cụ thể, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu bao gồm: Đổi mới tư duy, nhận thức và hành động quyết liệt, tiếp tục đẩy mạnh CNH,HĐH đất nước; Xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thúc đẩy CNH,HĐH đất nước; Xây dựng nền công nghiệp quốc gia vững mạnh, tự lực, tự cường; Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành công nghiệp; điều chỉnh phân bố không gian phát triển công nghiệp của vùng, địa phương..; Đẩy nhanh CNH,HĐH nông nghiệp, nông thôn; tiếp tục cơ cấu lại ngành dịch vụ dựa trên nền tảng khoa học công nghệ (KHCN),đổi mới sáng tạo;Phát triển KHCN, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu CNH,HĐH; Phát triển các thành phần kinh tế nhằm thúc đẩy CNH,HĐH; Đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy CNH,HĐH đất nước nhanh, bền vững; Quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biển đổi khí hậu; tăng cường hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả đi đôi với bảo vệ và phát triển thị trường trong nước; phát huy giá trị văn hóa, bản lĩnh, trí tuệ con người Việt Nam, xây dựng đội ngũ trí thức và doanh nhân xung kích, đi đầu trong CNH,HĐH đất nước; bảo đảm tốt an sinh xã hội…

Liên quan đến nhiệm vụ đổi mới chính sách tài chính, tín dụng thúc đẩy CNH, HĐH đất nước nhanh, bền vững, Thứ trưởng Đỗ Thành Trung cho biết, sẽ nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, huy động, phân bổ, sử dụng các nguồn lực tài chính theo nguyên tắc thị trường; tiếp tục đa dạng hóa các hình thức huy động và sử dụng nguồn lực; thúc đẩy xã hội hóa, thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước cho CNH,HĐH theo hướng lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, bám sát các yêu cầu của Nghị quyết 29-NQ/TW, Chính phủ sẽ sớm ban hành Chương trình hành động để cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp cho từng cấp, ngành, cơ quan đơn vị để thực hiện cho được mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong đó: Giai đoạn 2021 - 2030 tập trung chỉ đạo thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ KHCN, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, tạo ra bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực và cả nền kinh tế; thực hiện chuyển đổi số toàn diện, thực chất, hiệu quả, bền vững. Chuyển đổi các ngành công nghiệp thâm dụng tài nguyên, năng lượng sang các ngành công nghiệp xanh, công nghiệp phát thải các bon thấp; cơ cấu lại các ngành nông nghiệp và dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ hiện đại, công nghệ số, phát triển các loại dịch vụ mới có tính liên ngành và giá trị gia tăng cao, đẩy nhanh dịch vụ hóa các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Giai đoạn 2031 - 2045, tập trung nâng cao chất lượng công nghiệp hóa và đẩy mạnh hiện đại hóa toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế và đời sống xã hội.

Phát biểu tại Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế TW Trần Tuấn Anh đã nhấn mạnh, Nghị quyết 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xác định mô
hình CNH,HĐH của Việt Nam là mô hình dựa trên nền tảng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; coi phát triển công nghiệp chế tạo, chế biến là then chốt; chuyển đổi số, chuyển đổi xanh là các quá trình chuyển đổi then chốt, là những phương thức mới có tính đột phá để rút ngắn quá trình CNH, HĐH đất nước; xác định nguồn lực trong nước là cơ bản, chiến lược, lâu dài và quyết định, nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá; doanh nghiệp trong nước (bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân) là động lực chính, chủ đạo; doanh nghiệp FDI có vai trò quan trọng, đột phá trong quá trình CNH,HĐH. Đồng thời, Nghị quyết đã đề ra các quan điểm, mục
tiêu tổng quát và 24 mục tiêu cụ thể, 10 nhóm nhiệm vụ và giải pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sẽ trình Dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong tháng 6/2023
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO