Thứ 2, 27/03/2023
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Tháo gỡ “điểm nghẽn” về cơ chế quản lý nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển Việt Nam hiện nay

Nguyễn Cảnh Hiệp - Vấn đề - Nhận định - 24/12/2022 08:00
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Việc quản lý nguồn vốn tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam ngày càng tiến gần đến thông lệ chung về hoạt động ngân hàng và phục vụ có hiệu quả cho việc triển khai các nhiệm vụ mà ngân hàng được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao, tuy nhiên trong quá trình triển khai thực tế vẫn phát sinh một số khó khăn cần tiếp tục được xem xét tháo gỡ.

 

Những năm gần đây, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPT) đã phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản cơ chế chính sách liên quan đến chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước cũng như hoạt động của ngân hàng. Liên quan đến công tác quản lý nguồn vốn, NHPT đã đề xuất sửa đổi hoặc ban hành nhiều văn bản pháp lý quan trọng, như: Nghị định số 46/2021/NĐ-CP ngày 31/3/2021 của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với NHPT (thay thế Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg ngày 30/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ), Thông tư số 128/2021/TT-BTC ngày 31/12/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 46/2021/NĐ-CP, Thông tư số 07/2022/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của NHPT…

So với quy định tại các văn bản pháp lý được các cơ quan quản lý nhà nước ban hành trước đây (Quyết định số 44/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 111/2007/TT-BTC, Thông tư số 67/2016/TT-BTC và Thông tư số 26/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính, Thông tư số 07/2019/TT-NHNN của NHNN…), cơ chế quản lý nguồn vốn của NHPT tại các Nghị định và Thông tư vừa được ban hành nói trên đã có khá nhiều thay đổi. Trong đó, có thể kể đến một số nội dung đáng chú ý như:

Một là, đã quy định chi tiết nguồn vốn hoạt động của NHPT phù hợp với quy định mới của pháp luật về hoạt động ngân hàng và thực tế hoạt động của NHPT, trong đó có quy định cho phép NHPT được vay tái cấp vốn tại NHNN.

Hai là, quy định cụ thể về xác định vốn tự có của NHPT để làm căn cứ xác định giới hạn cấp tín dụng.

Ba là, bổ sung một số hoạt động sử dụng vốn liên quan đến nghiệp vụ nguồn vốn như: mua, bán, chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật (bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, tín phiếu NHNN); sử dụng vốn nhàn rỗi để gửi tại các tổ chức tín dụng; góp vốn thành lập công ty con, tham gia các công ty liên kết…

Bốn là, thay đổi phương pháp tính cấp bù lãi suất cho NHPT, trong đó điều chỉnh tỷ lệ tồn ngân khi tính cấp bù giảm từ 7% xuống còn 5,3%, đồng thời bổ sung số thu lãi tiền gửi vào tổng thu từ sử dụng vốn của NHPT để tính lãi suất hòa đồng đầu ra khi xác định số cấp bù.

Năm là, quy định nguyên tắc huy động vốn phải đảm bảo các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của NHPT theo hướng dẫn của NHNN, đồng thời quy định một số giới hạn về lãi suất khi phát hành trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh cũng như khi huy động tiền gửi, tiền vay từ các tổ chức…

Những quy định nói trên là cơ sở rất quan trọng để việc quản lý nguồn vốn tại NHPT ngày càng tiến gần đến thông lệ chung về hoạt động ngân hàng và phục vụ có hiệu quả cho việc triển khai các nhiệm vụ mà NHPT được Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao.

Tuy nhiên, quá trình triển khai những quy định mới nêu trên trong bối cảnh hiện nay của NHPT cho thấy vẫn có một số khó khăn phát sinh, trong đó đáng kể là việc NHPT vừa phải đảm bảo hạn mức tồn nguồn khi tính cấp bù theo quy định của Bộ Tài chính, vừa phải tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn theo quy định của NHNN, trong đó có tỷ lệ dự trữ thanh khoản. Nếu để tồn nguồn nhiều thì mức tồn nguồn vượt quy định sẽ không được ngân sách nhà nước cấp bù, trong khi nếu để tồn nguồn thấp thì sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ dự trữ thanh khoản của NHPT. Trong một số trường hợp, để đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của NHNN thì NHPT sẽ phải huy động thêm nguồn vốn trong khi tồn nguồn của NHPT đang ở mức cao hơn quy định của Bộ Tài chính và dự kiến có các khoản tiền cấp bù do ngân sách nhà nước sẽ chuyển về. Do vậy, để đảm bảo không bị tồn nguồn nhiều, NHPT đã không huy động thêm vốn, tuy nhiên, điều này lại dẫn đến khó khăn trong việc đảm bảo tỷ lệ dự trữ thanh khoản theo quy định của NHNN.

Đối với nghiệp vụ mua trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh hoặc trái phiếu chính quyền địa phương, việc trở thành thành viên đấu thầu trái phiếu đòi hỏi các điều kiện mà NHPT khó có thể đáp ứng. Việc tham gia thị trường thứ cấp vì mục đích kinh doanh yêu cầu phải có kinh nghiệm và có hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống quản trị rủi ro mà NHPT chưa đáp ứng được. Do vậy, để thực hiện nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu giấy tờ có giá, với thực trạng hiện nay về cơ chế chính sách, thì NHPT chưa có cơ sở để triển khai, chưa đáp ứng được các điều kiện để thực hiện. Thêm vào đó, NHPT là một ngân hàng hoạt động không vì mục đích lợi nhuận với nhiệm vụ chính là thực hiện chính sách tín dụng của Nhà nước, nguồn vốn được sử dụng chủ yếu là để giải ngân cho các dự án. Trường hợp NHPT thực hiện nghiệp vụ đầu tư các giấy tờ có giá thì khi thị trường vốn gặp diễn biến bất lợi, việc chuyển đổi các tài sản tài chính này thành tiền cũng sẽ gặp khó khăn và ảnh hưởng đến khả năng đảm bảo thanh khoản của NHPT.

Bên cạnh đó, mặc dù số cấp bù chênh lệch lãi suất và phí quản lý mà ngân sách nhà nước chưa thanh toán cho NHPT hiện đã lên đến mức khá cao, song việc thanh toán số tiền này từ ngân sách nhà nước cho NHPT lại được thực hiện với tiến độ khá chậm, ảnh hưởng đến tình hình tài chính và khả năng thanh khoản của NHPT. Trường hợp ngân sách nhà nước chuyển tiền cấp chênh lệch lãi suất và phí quản lý cho NHPT kịp thời thì áp lực huy động vốn đối với NHPT sẽ được giảm đi đáng kể.

Ngoài ra, mặc dù Nghị định số 46/2021/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với NHPT cũng cho phép NHPT được vay tái cấp vốn tại NHNN, song đến thời điểm hiện tại, NHPT vẫn chưa được hướng dẫn về nghiệp vụ này. Do đó, trong trường hợp phát sinh nhu cầu vay tái cấp vốn tại NHNN thì NHPT cũng chưa có cơ sở để thực hiện...

Để khắc phục những khó khăn, vướng mắc nêu trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nguồn vốn tại NHPT, trong thời gian tới, NHPT cần đề xuất các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét thực hiện một số giải pháp về cơ chế, chính sách. Trong đó, quan trọng là các cơ quan quản lý nhà nước cần sớm phê duyệt định hướng hoạt động của NHPT sau khi tái cơ cấu và sửa đổi Nghị định số 32/2017/NĐ-CP về tín dụng đầu tư của Nhà nước cũng như ban hành Quy chế xử lý rủi ro tín dụng tại NHPT để tạo điều kiện tăng trưởng tín dụng, tăng nhu cầu sử dụng vốn, giảm tồn nguồn và giảm nợ xấu cho NHPT. Cùng với đó, NHPT cũng cần báo cáo NHNN sớm ban hành văn bản hướng dẫn về việc vay tái cấp vốn để NHPT có cơ sở thực hiện khi phát sinh nhu cầu. Ngoài ra, NHPT cần tích cực làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để được bố trí đủ số cấp bù lãi suất và phí quản lý trong dự toán ngân sách nhà nước cũng như được thanh toán kịp thời số tiền này, đáp ứng yêu cầu về đảm bảo khả năng thanh khoản cũng như cải thiện tình hình tài chính của NHPT.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tài chính - Tiền tệ tuần 20-24/3: Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

Tỷ giá và lãi suất liên ngân hàng giảm qua từng phiên, hoạt động hút ròng diễn ra trên thị trường mở, nhiều ngân hàng lớn trên thế giới tăng lãi suất... là những thông tin tài chính - tiền tệ chính trong tuần qua.

Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân: Không thay đổi căn bản khó giải quyết từ gốc

Với hàng loạt những bất cập đã và đang hiện hữu, chuyên gia cho rằng, sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân, nếu không có những thay đổi từ căn bản, khó giải quyết được những vấn đề từ gốc…

Đâu là tâm điểm mùa đại hội cổ đông?

Ngoài vấn đề cổ tức, giới chuyên môn nhận định, mục tiêu lợi nhuận như thế nào cũng là vấn đề được các cổ đông quan tâm...

Nguy cơ do AI đặt ra và thế lưỡng nan của các cơ quan quản lý

Trong khi OpenAI, các chatbot trò chuyện được đánh giá cao đã thu hút công luận về việc sử dụng rộng rãi trên các lĩnh vực khác nhau, thì đã có một số người lên tiếng về việc liệu nó có đảm bảo quyền riêng tư hay không (!?)

Chú trọng phát triển hài hoà và xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Chiều ngày 25/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Có khát vọng, đam mê thì sẽ có khởi nghiệp, có thành công, tạo ra những giá trị mới, làm giàu bằng sức lực, trí tuệ, văn hóa, đạo đức của mình

Sáng ngày 25/3, tại Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Ngày hội.

Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt hành chính với Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, với tổng số tiền phạt 150 triệu đồng.

Dai-ichi Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 15.000 tỷ đồng cho khách hàng

Thông tin từ Dai-ichi Life Việt Nam cho biết, trong hơn 16 năm hoạt động tại Việt Nam, công ty đã chi trả hơn 15.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

30 năm Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phát huy vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành Ngân hàng

Nhìn lại 30 năm hình thành và phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, có thể thấy tổ chức đại diện cho người lao động ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ngành.

Lienvietpostbank được Tổ chức xếp hạng quốc tế Moody’s nâng hạng tín nhiệm

Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service (Moody’s) đã nâng xếp hạng (i) Rủi ro đối tác dài hạn bằng nội tệ, ngoại tệ và (ii) Đánh giá rủi ro đối tác dài hạn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank) lên mức Ba3, triển vọng ổn định.

Agribank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 24/3/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (26/3/1988- 26/3/2023).

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng gửi thư chúc mừng Agribank nhân kỷ niệm 35 năm thành lập

Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank (26/3/1988 – 26/3/2023), thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã gửi thư chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Agribank.

Vietcombank được chấp thuận thành lập mới 5 chi nhánh, 2 phòng giao dịch

Theo công bố thông tin của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận Kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2022 của Vietcombank.

VietinBank ra mắt chiến dịch Sống một đời có “lãi”

Trong chuỗi chương trình kỷ niệm 35 năm thành lập, VietinBank ra mắt chiến dịch Sống một đời có “lãi” với sự đồng hành cùng nghệ sĩ, rapper Đen Vâu. Chiến dịch hứa hẹn mang tới nhiều hoạt động ý nghĩa và những sự kiện bùng nổ.

Tài chính - Tiền tệ tuần 20-24/3: Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu

Thị trường - T.H - 08:19 27/03/2023
Tỷ giá và lãi suất liên ngân hàng giảm qua từng phiên, hoạt động hút ròng diễn ra trên thị trường mở, nhiều ngân hàng lớn trên thế giới tăng lãi suất... là những thông tin tài chính - tiền tệ chính trong tuần qua.

Sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân: Không thay đổi căn bản khó giải quyết từ gốc

Vấn đề - Nhận định - Gia Nguyễn - 07:38 27/03/2023
Với hàng loạt những bất cập đã và đang hiện hữu, chuyên gia cho rằng, sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân, nếu không có những thay đổi từ căn bản, khó giải quyết được những vấn đề từ gốc…

Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO bị xử phạt vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Các Hiệp hội ngành, nghề - M.H - 15:15 26/03/2023
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra quyết định phạt hành chính với Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO, với tổng số tiền phạt 150 triệu đồng.

Giải pháp phát triển tài chính tiêu dùng an toàn và lành mạnh

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc/Ths. Nguyễn Thị Mỹ Yên (*) - 13:03 26/03/2023
Muốn tài chính tiêu dùng phát triển an toàn và lành mạnh, cần phải thực hiện rất nhiều biện pháp quản lý và điều hành, từ phía các cơ quan quản lý nhà nước cho đến từng tổ chức tài chính tiêu dùng, kể cả các khách hàng là những người tiêu dùng tài chính.

Chú trọng phát triển hài hoà và xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Kết nối - H.Q - 12:00 26/03/2023
Chiều ngày 25/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế, đánh giá tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thời gian qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Hòa Bình nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội

Kết nối - 11:35 26/03/2023
Ngày 25/3, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Thông báo số 95/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hòa Bình.

Nguy cơ do AI đặt ra và thế lưỡng nan của các cơ quan quản lý

Công nghệ - Nguyễn Anh Tuấn (Tổng hợp) - 09:15 26/03/2023
Trong khi OpenAI, các chatbot trò chuyện được đánh giá cao đã thu hút công luận về việc sử dụng rộng rãi trên các lĩnh vực khác nhau, thì đã có một số người lên tiếng về việc liệu nó có đảm bảo quyền riêng tư hay không (!?)

Đâu là tâm điểm mùa đại hội cổ đông?

Vấn đề - Nhận định - Nguyễn Vũ - 08:26 26/03/2023
Ngoài vấn đề cổ tức, giới chuyên môn nhận định, mục tiêu lợi nhuận như thế nào cũng là vấn đề được các cổ đông quan tâm...

Thanh niên Việt Nam khắc ghi lời dạy của Bác Hồ

Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thanh niên Việt Nam cần khắc ghi những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh để giữ vững và giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội nhằm làm tròn nhiệm vụ cách mạng vẻ vang là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Có khát vọng, đam mê thì sẽ có khởi nghiệp, có thành công, tạo ra những giá trị mới, làm giàu bằng sức lực, trí tuệ, văn hóa, đạo đức của mình

Tin tức - TTTCTT - 07:15 26/03/2023
Sáng ngày 25/3, tại Thừa Thiên Huế, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ khai mạc Ngày hội khởi nghiệp quốc gia của học sinh, sinh viên lần thứ V. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trân trọng giới thiệu phát biểu của Thủ tướng Chính phủ tại Ngày hội.

Dai-ichi Life Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm hơn 15.000 tỷ đồng cho khách hàng

Doanh nghiệp - S.A - 07:01 26/03/2023
Thông tin từ Dai-ichi Life Việt Nam cho biết, trong hơn 16 năm hoạt động tại Việt Nam, công ty đã chi trả hơn 15.000 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng.

30 năm Công đoàn Ngân hàng Việt Nam: Phát huy vai trò động lực thúc đẩy sự phát triển của ngành Ngân hàng

Văn hóa - Nguyễn Đức Lệnh - 16:30 25/03/2023
Nhìn lại 30 năm hình thành và phát triển của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, có thể thấy tổ chức đại diện cho người lao động ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tổ chức công đoàn ngành.

Vai trò của tài chính tiêu dùng trong việc thay thế các kênh tài chính phi chính thức

Vấn đề - Nhận định - PGS.TS Đỗ Hoài Linh (*) - 13:00 25/03/2023
Để tăng khả năng tiếp cận tài chính của đại bộ phận dân cư trong xã hội thì tài chính tiêu dùng nói chung và cho vay tiêu dùng nói riêng là một công cụ hữu hiệu và thích hợp.

Cổ phiếu của Deutsche Bank lao dốc, lo ngại về khủng hoảng ngân hàng châu Âu trở lại

Nhìn ra thế giới - Vân Anh - 10:47 25/03/2023
Cổ phiếu của Deutsche Bank bị bán tháo mạnh trong bối cảnh chi phí bảo hiểm vỡ nợ của ngân hàng này tăng đột biến.

Danh sách 30 ngân hàng quan trọng với hệ thống tài chính toàn cầu

Nhìn ra thế giới - H.Y - 10:09 25/03/2023
Danh sách 30 ngân hàng quan trọng với hệ thống tài chính toàn cầu do Ủy ban Ổn định Tài chính (FSB) công bố hằng năm sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Chuyên gia an ninh mạng cảnh báo về các cuộc tấn công mã độc, phần mềm độc hại đang gia tăng

Công nghệ - Minh Ngọc - 09:29 25/03/2023
Tội phạm mạng ngày càng trở nên có phương pháp  sáng tạo hơn trong chiến thuật, sử dụng lại các phương pháp cũ, áp  các kỹ thuật tấn công mới tiên tiến và liên tục đưa ra những cách thức tinh vi hơn để xâm nhập mạng.

Vietcombank, BIDV, OCB, SeABank, TPBank, Agribank, VIB và VietinBank được Moody’s nâng hạng tín nhiệm

Hoạt động ngân hàng - P.V - 09:26 25/03/2023
Moody's, 1 trong 3 tổ chức xếp hạng tín nhiệm uy tín nhất thế giới vừa cập nhật mức xếp hạng đối với các Ngân hàng Việt Nam. Có 8 ngân hàng được Moody’s nâng hạng.

Lienvietpostbank được Tổ chức xếp hạng quốc tế Moody’s nâng hạng tín nhiệm

Tin hội viên - PV - 08:05 25/03/2023
Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Moody’s Investors Service (Moody’s) đã nâng xếp hạng (i) Rủi ro đối tác dài hạn bằng nội tệ, ngoại tệ và (ii) Đánh giá rủi ro đối tác dài hạn của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Lienvietpostbank) lên mức Ba3, triển vọng ổn định.

Ford Everest Wildtrak ra mắt tại Việt Nam

Doanh nghiệp - T.H - 07:01 25/03/2023
Ford Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản Everest Wildtrak. Đây là phiên bản sở hữu thiết kế mạnh mẽ cùng các tính năng tiên tiến, đưa sản phẩm SUV được thiết kế cho những chuyến phiêu lưu này lên một tầm cao mới, với mức giá từ 1,499 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Agribank đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Tin hội viên - Q.L. - 18:36 24/03/2023
Ngày 24/3/2023, tại Hà Nội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập (26/3/1988- 26/3/2023).

Giữ giá trị đồng tiền Việt Nam ở mức hợp lý, không để ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Tin tức - P.V - 17:22 24/03/2023
Một trong những ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khi chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá về công tác điều hành giá quý I/2023 và định hướng công tác điều hành giá những tháng còn lại năm 2023 trong sáng ngày 24/3/2023.

Vietcombank được chấp thuận thành lập mới 5 chi nhánh, 2 phòng giao dịch

Tin hội viên - M.N - 16:06 24/03/2023
Theo công bố thông tin của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản chấp thuận Kế hoạch phát triển mạng lưới năm 2022 của Vietcombank.

Chi bộ Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kết nạp 2 đảng viên mới

Sáng ngày 24/3/2023, Chi bộ Cơ quan Thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho 2 quần chúng ưu tú.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đẩy mạnh cho vay thu mua, kinh doanh thóc, gạo

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 15:11 24/03/2023
Nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu vốn của các thương nhân, doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh thóc, gạo, đặc biệt trong vụ thu hoạch Đông – Xuân năm 2023, ngày 24/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thực hiện một số nội dung đẩy mạnh cho vay thu mua, kinh doanh thóc, gạo.

Phát huy tối đa tiềm năng, sức sáng tạo của đội ngũ trí thức

Sự kiện nổi bật - Hoàng Giang - 14:30 24/03/2023
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, trải qua quá trình lịch sử lâu dài của đân tộc, trí thức Việt Nam luôn nêu cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Cũng chính vì vậy mà cha ông ta đã luôn luôn quý trọng hiền tài và đội ngũ trí thức.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO