Thứ 2, 30/01/2023
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Thực trạng về đầu tư công từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước tại Việt Nam: Những vấn đề đặt ra  và kiến nghị

ThS. Nguyễn Thị Thùy Liên - Nghiên cứu - Trao đổi - 24/07/2022 08:00
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nghiên cứu đưa ra các kiến nghị về biện pháp tăng quy mô và hiệu quả của đầu tư công cho giai đoạn tới.

Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng đầu tư công từ Ngân sách Nhà nước (NSNN), kết quả cho thấy cơ cấu đầu tư công (đầu tư phát triển) có xu hướng giảm trong tổng chi ngân sách. Đầu tư công có tác động thu hút đầu tư xã hội và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đầu tư công ở Việt Nam những năm qua chủ yếu do đầu tư phát triển từ NSNN, chưa huy động được các nguồn vốn tư nhân thông qua hình thức đầu tư hợp tác công tư. Trên cơ sở phân tích và nhận định trên, nghiên cứu đưa ra các kiến nghị về biện pháp tăng quy mô và hiệu quả của đầu tư công cho giai đoạn tới.

The current status of public investment from the State budget in Vietnam: Several issues and recommendations

Abstract: The article assesses the current status of public investment from the State Budget, the results shows that the structure of public investment (investment for development) tends to decrease in total budget expenditure. Public investment has the impact of attracting social investment and economic growth. However, public investment in Vietnam in recent years has mainly used for development investment with funds from the state budget, private capital sources through public-private partnership investment are limited. On the basis of the above analysis and comments, the study proposes recommendations on measures to increase the scale and efficiency of public investment for the coming period.

1. Giới thiệu

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 2021-2025, diễn ra trong bối cảnh trong nước và thế giới chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19. Hơn bao giờ hết, vai trò đầu tư công ngày càng quan trọng trong duy trì và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm khôi phục và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, mục tiêu của bài viết này là phân tích đánh giá thực trạng, chỉ ra các hạn chế nhằm đề xuất các biện pháp khắc phục hạn chế nâng cao hiệu quả của đầu tư công.

2. Thực trạng thu - chi NSNN tác động đến đầu tư công

Cân bằng ngân sách để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động thu, chi ngân sách của từng quốc gia. Qua hơn 10 năm gần đây tại Việt Nam, nguồn thu nội địa của Việt Nam có xu hướng tăng từ 52,5% năm 2005 lên trên 82,13% năm 2019, tăng 1,56 lần. Trong khi đó, thu từ dầu thô giảm mạnh, từ 29,16% năm 2005 xuống 3,63% năm 2019, giảm 8,03 lần, nguồn thu từ hải quan có xu hướng giảm từ 16,69% năm 2005 xuống còn 13,81% năm 2019, giảm 1,21 lần. Nguồn thu từ hải quan có xu hướng giảm, điều này phù hợp lộ trình cam kết cắt giảm thuế quan theo các Hiệp định thương mại tự do của quá trình hội nhập.

Bảng 1. Số liệu GDP và thu chi ngân sách

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam

Chi ngân sách so với GDP của Việt Nam chiếm tỷ lệ cao, xu hướng tỷ trọng chi ngân sách so với GDP ngày càng tăng từ trên 23% GDP năm 2000, đến trên 29% GDP năm 2009, 2010, sau đó có giảm nhẹ và hiện nay duy trì mức trên 29% GDP. Do tỷ lệ chi ngân sách so với GDP cao hơn tỷ lệ thu ngân sách so với GDP nên tỷ lệ thâm hụt ngân sách cao, nhiều năm tỷ lệ thâm hụt ngân sách vượt ngưỡng 5% GDP, thậm chí năm 2012 tỷ lệ thâm hụt ngân sách cao gần 8% GDP, trung bình giai đoạn 2011-2015 tỷ lệ thâm hụt ngân sách so với GDP cao đến 6,1% GDP, giai đoạn 2016-2019 tỷ lệ thâm hụt ngân sách giảm xuống dưới 4% GDP (Bảng 1). Riêng năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 làm trì trệ hoạt động sản xuất kinh doanh, khiến nguồn thu ngân sách giảm, trong khi đó tăng cường chi ngân sách để ứng phó đại dịch, vì vậy thâm hụt ngân sách trầm trọng 11,12%. Thâm hụt ngân sách gia tăng trong bối cảnh nguồn thu sụt giảm do cắt giảm các khoản thuế quan khi gia nhập thị trường thế giới, và đại dịch COVID-19 toàn cầu, điều này có thể dẫn đến ngân sách càng thâm hụt trầm trọng. Do phần lớn đầu tư công từ ngân sách, ngân sách thâm hụt thì rất khó đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được duy trì ở mức cao, xuyên suốt, liên tục và ổn định để thúc đẩy tăng trưởng. Ngoài ra, thâm hụt ngân sách còn làm gia tăng nợ công vừa gây áp lực gia tăng trả nợ hàng năm, vừa có nguy cơ làm giảm nguồn vốn đầu tư công, làm chậm trễ quá trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh, từ đó làm hạn chế thu hút đầu tư tư nhân và giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

3. Xu hướng đầu tư công từ ngân sách nhà nước

Theo số liệu thống kê, chi đầu tư phát triển hay chi đầu tư công có tỷ trọng theo xu hướng giảm trong các năm gần đây, từ 38,44% tổng chi NSNN năm 2010 đã giảm xuống còn 25,08năm 2019, tăng nhẹ năm 2020 là 30,76%. Theo Ngân hàng Thế giới (2017) chi đầu tư ở Việt Nam, mặc dù giảm tỷ trọng trong tổng chi tiêu NSNN, nhưng vẫn được duy trì ở mức cao so với khu vực và thế giới, cho thấy đầu tư của Nhà nước vào hạ tầng công cộng vẫn tiếp tục được duy trì trong thời gian qua, chủ yếu do cơ sở hạ tầng của Việt Nam hiện đang còn ở mức thấp, chưa phát triển. Cơ cấu chi cho đầu tư phát triển giảm mạnh là dấu hiệu không tốt để cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội là yếu tố để thúc đẩy thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và tăng trưởng kinh tế. Vì đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, thực hiện công nghiệp hoá thì đầu tư công thường đóng vai trò rất quan trọng, là động lực phát triển, tỷ trọng đầu tư công thường rất cao trong tổng đầu tư toàn xã hội bởi nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng luôn cao trong tổng đầu tư xã hội. Sử dụng đầu tư công như là một công cụ, “đầu kéo” tạo động lực thúc đẩy công nghiệp hoá, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và là công cụ chính yếu điều hành kinh tế vĩ mô. Nguyên nhân giảm tỷ trọng chi đầu tư phát triển một mặt do tăng chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, mặt khác do khoản chi trả vốn nợ và lãi vay tăng cao. Cơ cấu chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội (chi thường xuyên) tăng từ 50,37% tổng chi NSNN năm 2005 lên 65,07% năm 2017, sau đó giảm còn 59,95% năm 2019, tuy nhiên năm 2020 tăng lên 63,05% (Bảng 2). Chi thường xuyên tăng lên và cao hơn mức tăng thu chủ yếu là do tăng chi để thực hiện các chính sách mới về an sinh xã hội, chi lương và phụ cấp và chi trả lãi các khoản vay. Quỹ lương tăng nhanh, chiếm khoảng 20% tổng chi ngân sách, chủ yếu do tăng lương cơ sở và tăng số lượng công chức, viên chức, đặc biệt ở địa phương, với tốc độ cao hơn tốc độ tăng dân số. Xu hướng trên phần nào phản ánh mục tiêu từng bước chuyển đổi cơ cấu chi NSNN từ phát triển hạ tầng sang phát triển nguồn nhân lực, với kỳ vọng của Chính phủ cho rằng lộ trình xã hội hóa (huy động đầu tư tư nhân) cho các lĩnh vực hạ tầng sẽ tiến triển nhanh hơn so với các lĩnh vực xã hội.

Bảng 2. Cơ cấu chi NSNN giai đoạn 2005-2020

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam

4. Vai trò của đầu tư công trong thu hút tổng đầu tư xã hội và tăng trưởng kinh tế

Quy mô đầu tư và tăng trưởng GDP

Tỷ lệ đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên GDP tăng lên làm cho tổng đầu tư toàn xã hội trên GDP tăng từ trên 22% vào những năm đầu thập niên 90, tăng lên trên 38-42% vào những năm 2006-2007, 38-39% vào năm 2008-2009, sau đó giảm mạnh xuống 31-30% vào các năm 2012-2013, và tăng lại trên 32% và gần 33% giai đoạn 2016-2019. Xu hướng tăng, giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng phụ thuộc vào tăng, giảm tỷ trọng vốn trên GDP. Điều này cho thấy yếu tố vốn đóng góp quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua và vốn đầu tư công có đóng góp vào thu hút đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế.

Tổng đầu tư và tăng trưởng GDP theo giai đoạn

Số liệu thống kê cho thấy tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên GDP theo giá cố định năm 2010 tăng đều qua các giai đoạn, từ 27,2% GDP (1990-1995) lên 39,3% GDP (2006-2010), giảm xuống 31,7% GDP (2011-2015) và tăng nhẹ lên 33,0% GDP (2016-2019). Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư qua các giai đoạn cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Điều này cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế dựa nhiều vào nhân tố vốn đầu tư. Tốc độ tăng vốn cao hơn tốc độ tăng GDP nhưng cùng xu hướng chậm dần theo thời gian. Cụ thể tăng bình quân vốn là 20,1%/năm, tăng GDP bình quân 8,2%/năm giai đoạn (1990-1995); vốn tăng 17,4%/năm và GDP tăng 6,4%/năm giai đoạn (1996-2000); vốn tăng 12,3%/năm và GDP tăng 7,4%/năm giai đoạn (2001-2005); vốn tăng 13,2%/năm và GDP tăng 6,2%/năm giai đoạn (2006-2010); vốn tăng 7,9%/năm và GDP tăng 5,8%/năm giai đoạn (2011-2015); vốn tăng 9,2%/năm và GDP tăng 7,0%/năm giai đoạn (2016-2019).

Nguồn vốn đầu tư công hiện nay ở Việt Nam chủ yếu vẫn từ NSNN, huy động nguồn vốn từ khu vực tư nhân cho đầu tư công qua các hình thức hợp tác công tư còn khá khiêm tốn.

Đầu tư hợp tác công tư (PPP) ở Việt Nam đã bắt đầu được thực hiện từ năm 1997 khi Chính phủ ban hành Nghị định 77/CP về quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) đối với nhà đầu tư trong nước. Qua nhiều lần bổ sung, sửa đổi để từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế, quy định về PPP của Việt Nam đã tương đối hoàn thiện khi Nghị định 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư được ban hành. Mặc dù đã có hệ thống khung pháp lý cho các dự án PPP, tuy nhiên chính sách PPP chưa thật sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Theo số liệu thống kê của Chính phủ tổng hợp thì tính đến thời điểm tháng 1/2019, tổng số dự án PPP với tổng vốn đầu tư khoảng 1.609.335 tỷ đồng, trong đó dự án hạ tầng giao thông chiếm 672.345 tỷ đồng.

Hình 1. Tỷ lệ vốn đầu tư và tăng trưởng

Nguồn: Tính toán từ nguồn của Tổng cục Thống kê Việt Nam.

5. Kết luận kiến nghị

Kết quả phân tích cho thấy: (i) Chi NSNN cao hơn thu NSNN dẫn đến thâm hụt ngân sách cao, gây thách thức cho đầu tư công, có thể gia tăng các khoản vay cho đầu tư công dẫn đến nợ công cao; (ii) Chi đầu tư xây dựng cơ bản có xu hướng giảm về tỷ trọng là vật cản cho phát triển cơ sở hạ tầng - môi trường đầu tư sẽ ảnh hưởng nhất định đến thu hút đầu tư tư nhân; (iii) Nguồn vốn đầu tư công mới chỉ dựa vào NSNN, chưa phát huy các hình thức đầu tư hạ tầng theo hình thức PPP để huy động nguồn vốn tư nhân cho đầu tư công.

Trong những năm tiếp theo, một số vấn đề cần cải thiện trong chi tiêu NSNN để đảm bảo đầu tư công, gồm:

Thứ nhất, đầu tư công nhằm cung cấp hàng hóa công như cơ sở hạ tầng,… đóng vai trò quyết định cho phát triển bền vững, cần tăng cường cho tương xứng với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công, cần cơ cấu lại các khoản chi phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo từng giai đoạn. Tăng dần tỷ lệ tích luỹ cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật (đường sá, cầu cống…) và cơ sở hạ tầng xã hội (giáo dục, khoa học), đầu tư cho các vùng động lực cũng như các vùng ưu tiên phát triển với mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo cũng như khoảng cách phân hóa giàu nghèo giữa các vùng, các tầng lớp dân cư. Phân định rõ hoạt động sự nghiệp và quản lý hành chính công để có chính sách tài chính thích hợp. Quản lý chặt chẽ và phân bổ các khoản chi hiệu quả, giảm các khoản tài trợ cho những DNNN hoạt động kém hiệu quả, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính cũng là biện pháp giảm chi. Xã hội hóa đầu tư công bằng việc đa dạng hóa các hình thức đầu tư và đa dạng hóa các quỹ đầu tư tài chính nhằm động viên các nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội.

Thứ hai, tiếp tục và đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu khu vực DNNN, xem xét thoái vốn ở các DNNN cổ phần hóa để sử dụng các nguồn vốn này vào mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư tư nhân trong nước thay vì vay nợ quá mức gây gánh nặng nợ cho quốc gia. Tổ chức lại hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước theo hướng hiệu quả thông qua các phương án cổ phần hóa, thuê giám đốc điều hành. Số liệu cho thấy, đến nay khu vực DNNN vẫn còn chiếm giữ tỷ trọng cao về vốn và chiếm giữ những ngành kinh doanh độc quyền có lợi thế như vận tải, xăng dầu, viễn thông….. Muốn thúc đẩy đầu tư tư nhân, Nhà nước cần tăng đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh thuận lợi, chi phí rẻ. Như đã nêu, vai trò của nhà nước là tạo ra môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh thông thoáng, cũng là biện pháp  hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh do sử dụng dịch vụ công với chi phí rẻ. Vì vậy, trong điều kiện nợ công cao, nguồn lực hạn chế, cần phải phân bố nguồn lực hợp lý, giảm bớt vốn đầu tư trong khu vực DNNN để tăng cho đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả đầu tư công, đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước bằng cách (1) đối với lập thẩm định kế hoạch, dự án đầu tư cần phải có cơ chế thống nhất quản lý, cấp phát mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản trên cơ sở các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5-10 năm để tránh tình trạng đầu tư trùng lắp, gây lãng phí; (2) thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình dự án đầu tư tại cơ sở để hạn chế việc chậm trễ trong triển khai dự án, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong đầu tư thông qua tăng cường công tác kiểm toán. Giám sát chặt chẽ các dự án vay vốn ODA và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này.

Tài liệu tham khảo:

- Đánh giá chi tiêu công Việt Nam: Chính sách Tài khóa hướng tới bền vững, hiệu quả và công bằng (2017), Báo cáo Đánh giá phối hợp giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới được thực hiện với sự hỗ trợ của DFAT, GAC, SECO và Ukaid.

- Nguyễn Văn Tuyên, Trần Hoàng Tuấn (2021). Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra. Tạp chí Tài chính.

- Niên giám Thống kê các năm, Tổng Cục Thống kê.

- Số liệu công khai ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính.

- Số liệu các dự án PPP tại Việt Nam đến tháng 01/2019, Bộ xây dựng. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng: https://moc.gov.vn/tl/tin-tuc/66326/chinh-sach-dau-tu-doi-tac-cong-tu-ppp-trong-phat-trien-co-so-ha-tang-viet-nam.aspx.

- Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020 (2021), Tổng cục Thống kê.

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 22 năm 2021


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Giải pháp thực hiện Chỉ thị 01/2023 của Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ thị 01 của NHTW về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023. Trong đó, NHTW giao 25 nhiệm vụ cụ thể  cho các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố và 22 nhiệm vụ cho các tổ chức tín dụng (TCTD)

Ứng dụng Metaverse trong quy trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng của ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tiếp nối sự phát triển của khoa học công nghệ, Metaverse dần được biết đến và bắt đầu áp dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngân hàng.

Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

“Mở bát” trong sắc xanh, VN-Index hướng tới mốc 1.150 điểm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phiên khai xuân diễn biến tích cực đem lại nhiều kỳ vọng cho thị trường trong những ngày đầu xuân năm mới.

Cung cầu hàng hoá, giá cả thị trường cơ bản bình ổn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Bộ Tài chính, trước trong và sau Tết nguyên đán Quỹ Mão, tình hình cung cầu hàng hoá, giá cả thị trường cơ bản bình ổn nằm trong kiểm soát và diễn biến theo đúng với kịch bản công tác điều hành giá.

Giá vàng tuần tới: Chuyên gia khuyên nhà đầu tư thận trọng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia nhận định, các nhà đầu tư không nên chạy theo thị trường khi giá đang bị kéo căng quá mức.

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone bị xử phạt 170 triệu đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

MoMo Lắc Xì 2023 và PNJ tung 200 miếng vàng vào ngày Vía Thần Tài

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau 3 tuần ra mắt, “Lắc Xì 2023 - Hoàng Thượng du xuân” của siêu ứng dụng MoMo liên tục mang đến loạt sự kiện ưu đãi với nhiều quà tặng giá trị, thu hút hàng triệu người chơi. Trong 2 tuần cuối của Lắc Xì 2023 (30/1 - 10/2/2023), MoMo tiếp tục triển khai liên hoàn sự kiện hấp dẫn, đặc biệt phải kể đến sự kiện “Rước vàng tài lộc cùng PNJ” diễn ra vào dịp ngày Vía Thần Tài.

Năm 2022, Nhiệt điện Hải Phòng đạt doanh thu 10.511 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý IV với mức doanh thu thuần lũy kế cả năm 2022 là 10.511 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 571 tỷ đồng.

Xuân Phú Quý - Nhận lì xì Như Ý cùng KienlongBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn gửi trao tới khách hàng may mắn, tài lộc trong năm mới, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) triển khai chương trình “Xuân Phú Quý - Lì xì Như Ý” thay cho món quà đầu năm gửi tặng “Thịnh Vượng - Đắc Lộc” tới khách hàng.

Vietagold ra mắt bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý chào xuân 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Xuân Quý Mão và ngày Vía Thần tài 2023, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Việt Á (VIETAGOLD) ra mắt Bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý với ba sản phẩm chính: Thần Tài Thịnh Vượng, Kim Miêu Cát Tường, Thần Tài Lộc Phát.

Lộc xuân cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại Sacombank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 27/1/2023 đến ngày 19/2/2023, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Bình an như ý – Lì xì lộc Xuân” dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tại các điểm giao dịch Sacombank trên toàn quốc.

Nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chia sẻ với Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, ông Paul Tonkes, Phó Giám đốc Bất động sản công nghiệp, Indochina Kajima nhấn mạnh lý do lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư vì nhận thấy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động, thu hút nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản tham gia vào thị trường.

  Món cá Niên đất võ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thịt cá Niên màu trắng ngà, hơi nhiều xương nhưng lại rất thơm và béo. Cá Niên có thể chế biến thành nhiều món như: cá Niên hấp, cá Niên luộc, gỏi cá Niên và cá Niên nướng trui. Đặc biệt ngon và bổ nhất của con cá Niên là bộ lòng....

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone bị xử phạt 170 triệu đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 11:07 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

Giải pháp thực hiện Chỉ thị 01/2023 của Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động ngân hàng - Nguyễn Đức Lệnh - 09:49 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ thị 01 của NHTW về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023. Trong đó, NHTW giao 25 nhiệm vụ cụ thể  cho các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố và 22 nhiệm vụ cho các tổ chức tín dụng (TCTD)

MoMo Lắc Xì 2023 và PNJ tung 200 miếng vàng vào ngày Vía Thần Tài

Sản phẩm, dịch vụ - M.N - 09:37 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau 3 tuần ra mắt, “Lắc Xì 2023 - Hoàng Thượng du xuân” của siêu ứng dụng MoMo liên tục mang đến loạt sự kiện ưu đãi với nhiều quà tặng giá trị, thu hút hàng triệu người chơi. Trong 2 tuần cuối của Lắc Xì 2023 (30/1 - 10/2/2023), MoMo tiếp tục triển khai liên hoàn sự kiện hấp dẫn, đặc biệt phải kể đến sự kiện “Rước vàng tài lộc cùng PNJ” diễn ra vào dịp ngày Vía Thần Tài.

Năm 2022, Nhiệt điện Hải Phòng đạt doanh thu 10.511 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 09:12 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý IV với mức doanh thu thuần lũy kế cả năm 2022 là 10.511 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 571 tỷ đồng.

Ứng dụng Metaverse trong quy trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng của ngân hàng

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Nguyễn Thị Thu Trang - 07:00 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tiếp nối sự phát triển của khoa học công nghệ, Metaverse dần được biết đến và bắt đầu áp dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngân hàng.

Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023

Tin tức - P.V - 16:45 29/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

“Mở bát” trong sắc xanh, VN-Index hướng tới mốc 1.150 điểm

Thị trường - Quỳnh Dương - 16:18 29/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phiên khai xuân diễn biến tích cực đem lại nhiều kỳ vọng cho thị trường trong những ngày đầu xuân năm mới.

Cung cầu hàng hoá, giá cả thị trường cơ bản bình ổn

Thị trường - Thanh Thanh - 10:30 29/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Bộ Tài chính, trước trong và sau Tết nguyên đán Quỹ Mão, tình hình cung cầu hàng hoá, giá cả thị trường cơ bản bình ổn nằm trong kiểm soát và diễn biến theo đúng với kịch bản công tác điều hành giá.

Ngân hàng số tương lai

Công nghệ - Thảo Đoàn (ghi) - 09:30 29/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Ngân hàng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng liệu mô hình ngân hàng hiện tại có còn phù hợp hay không?!”. Trong thập kỷ tới, ngành Ngân hàng sẽ có những bước đột phá hoàn toàn khác biệt.

Cơ hội và thách thức của ngành Ngân hàng trong năm 2023

Vấn đề - Nhận định - Nguyễn Phương (ghi) - 07:36 29/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với những triển vọng và thách thức đã được nhận diện, cơ hội bứt phá sẽ dành cho những ngân hàng năng động và dám đương đầu. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trở thành vấn đề cốt lõi của các ngân hàng trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống

Pháp luật - Nghiệp vụ - Nguyễn Hữu Đức - 06:28 29/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, với hiệu lực áp dụng từ ngày 1/3/2023. Hy vọng trong chừng mực nào đó, bài viết có thể đóng góp vào Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

Giá vàng tuần tới: Chuyên gia khuyên nhà đầu tư thận trọng

Thị trường - P.V - 16:28 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia nhận định, các nhà đầu tư không nên chạy theo thị trường khi giá đang bị kéo căng quá mức.

5 nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển đô thị bền vững

Tin tức - P.V - 15:00 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/1/2023, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 14/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022, phổ biến và triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hội nghị).

7 xu hướng chủ đạo trong ngành bảo mật năm 2023

Công nghệ - T.Mai - 14:29 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong những năm gần đây, ngành bảo mật vật lý có tốc độ thay đổi nhanh chóng. Những phát triển và ứng dụng của các công nghệ tiên tiến trong ngành công nghiệp đang đi lên không ngừng này, chẳng hạn như AI, học máy nhận thức và IoT, đang phá vỡ mọi giới hạn.

​Tích cực, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2023

Hoạt động ngân hàng - P.V - 11:50 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng và Ban Lãnh đạo NHNN đã gặp mặt, động viên lãnh đạo, cán bộ một số tổ chức tín dụng nhân ngày làm việc đầu tiên của Xuân Quý Mão.

Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Tin tức - 10:15 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, thúc đẩy công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Quý Mão,

Quan hệ Việt Nam và Vương quốc Anh nhiều tiềm năng để trở nên sâu sắc hơn

Kết nối - Phan Mai - 08:41 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Vương quốc Anh và Việt Nam đang gần gũi hơn bao giờ hết, quan hệ song phương ở mức cao chưa từng có với rất nhiều tiềm năng trong những năm tới”, khẳng định của Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew sau hơn 3 tháng tới Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ.

TS. Nguyễn Đức Độ: Sự kiên định của Ngân hàng Nhà nước đã tạo nên uy tín và niềm tin

Nghiên cứu - Trao đổi - Lan Nguyễn  (thực hiện) - 07:15 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kinh tế Việt Nam đi qua năm 2022 đầy thách thức. Trong bối cảnh đó, để duy trì sự ổn định về tài chính - tiền tệ, TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng, Viện Kinh tế Tài chính - Học viện Tài chính nhận định, bên cạnh sự chủ động, linh hoạt cũng như nguồn lực sẵn sàng can thiệp, điều quan trọng không kém là sự kiên định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với mục tiêu ổn định vĩ mô. Sự kiên định tạo nên uy tín, niềm tin và đó cũng là một dạng nguồn lực.

​Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của ngành Ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 19:24 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 27/1, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự cuộc gặp mặt nhân dịp đầu Xuân mới và giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành ngân hàng.

Thu hút vốn cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - P.V (ghi) - 13:30 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hầu hết các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn ở Việt Nam cho đến nay đều do các công ty trong nước phát triển. phần lớn các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam đều đến từ các nguồn trong nước. Thị trường vốn trong nước với lãi suất cho vay (trước đây) trong khoảng 10% đã cung cấp số vốn cần thiết để khởi động các dự án theo các biểu giá điện hỗ trợ (FiT), tương tự như các thị trường mới nổi khác.

Xuân Phú Quý - Nhận lì xì Như Ý cùng KienlongBank

Sản phẩm, dịch vụ - PV - 13:30 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn gửi trao tới khách hàng may mắn, tài lộc trong năm mới, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) triển khai chương trình “Xuân Phú Quý - Lì xì Như Ý” thay cho món quà đầu năm gửi tặng “Thịnh Vượng - Đắc Lộc” tới khách hàng.

Vietagold ra mắt bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý chào xuân 2023

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 13:03 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Xuân Quý Mão và ngày Vía Thần tài 2023, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Việt Á (VIETAGOLD) ra mắt Bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý với ba sản phẩm chính: Thần Tài Thịnh Vượng, Kim Miêu Cát Tường, Thần Tài Lộc Phát.

Lộc xuân cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại Sacombank

Sản phẩm, dịch vụ - Huyền My - 12:39 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 27/1/2023 đến ngày 19/2/2023, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Bình an như ý – Lì xì lộc Xuân” dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tại các điểm giao dịch Sacombank trên toàn quốc.

Quyết liệt thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang (ghi) - 08:40 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước những tác động tiêu cực từ kinh tế thế giới và trong nước, Chính phủ đã có hàng loạt chính sách, đặc biệt là các chính sách tài khóa, thuế phí, tiền tệ... qua đó, giúp cộng đồng doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển.

Tăng trưởng kinh tế giúp giảm thiểu rủi ro gia tăng các ngân hàng ASEAN phải đối mặt

Nhìn ra thế giới - H.Y - 08:34 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Fitch cho biết, việc thắt chặt chu kỳ lãi suất vào năm 2023 sẽ làm suy yếu chất lượng tài sản của các ngân hàng ASEAN.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO