Thứ 2, 03/10/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Thực trạng về đầu tư công từ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước tại Việt Nam: Những vấn đề đặt ra  và kiến nghị

ThS. Nguyễn Thị Thùy Liên - Nghiên cứu - Trao đổi - 24/07/2022 08:00
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nghiên cứu đưa ra các kiến nghị về biện pháp tăng quy mô và hiệu quả của đầu tư công cho giai đoạn tới.

Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng đầu tư công từ Ngân sách Nhà nước (NSNN), kết quả cho thấy cơ cấu đầu tư công (đầu tư phát triển) có xu hướng giảm trong tổng chi ngân sách. Đầu tư công có tác động thu hút đầu tư xã hội và tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, đầu tư công ở Việt Nam những năm qua chủ yếu do đầu tư phát triển từ NSNN, chưa huy động được các nguồn vốn tư nhân thông qua hình thức đầu tư hợp tác công tư. Trên cơ sở phân tích và nhận định trên, nghiên cứu đưa ra các kiến nghị về biện pháp tăng quy mô và hiệu quả của đầu tư công cho giai đoạn tới.

The current status of public investment from the State budget in Vietnam: Several issues and recommendations

Abstract: The article assesses the current status of public investment from the State Budget, the results shows that the structure of public investment (investment for development) tends to decrease in total budget expenditure. Public investment has the impact of attracting social investment and economic growth. However, public investment in Vietnam in recent years has mainly used for development investment with funds from the state budget, private capital sources through public-private partnership investment are limited. On the basis of the above analysis and comments, the study proposes recommendations on measures to increase the scale and efficiency of public investment for the coming period.

1. Giới thiệu

Năm 2021 là năm đầu tiên triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công trung hạn 2021-2025, diễn ra trong bối cảnh trong nước và thế giới chịu tác động lớn của đại dịch COVID-19. Hơn bao giờ hết, vai trò đầu tư công ngày càng quan trọng trong duy trì và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm khôi phục và hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính vì vậy, mục tiêu của bài viết này là phân tích đánh giá thực trạng, chỉ ra các hạn chế nhằm đề xuất các biện pháp khắc phục hạn chế nâng cao hiệu quả của đầu tư công.

2. Thực trạng thu - chi NSNN tác động đến đầu tư công

Cân bằng ngân sách để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong hoạt động thu, chi ngân sách của từng quốc gia. Qua hơn 10 năm gần đây tại Việt Nam, nguồn thu nội địa của Việt Nam có xu hướng tăng từ 52,5% năm 2005 lên trên 82,13% năm 2019, tăng 1,56 lần. Trong khi đó, thu từ dầu thô giảm mạnh, từ 29,16% năm 2005 xuống 3,63% năm 2019, giảm 8,03 lần, nguồn thu từ hải quan có xu hướng giảm từ 16,69% năm 2005 xuống còn 13,81% năm 2019, giảm 1,21 lần. Nguồn thu từ hải quan có xu hướng giảm, điều này phù hợp lộ trình cam kết cắt giảm thuế quan theo các Hiệp định thương mại tự do của quá trình hội nhập.

Bảng 1. Số liệu GDP và thu chi ngân sách

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam

Chi ngân sách so với GDP của Việt Nam chiếm tỷ lệ cao, xu hướng tỷ trọng chi ngân sách so với GDP ngày càng tăng từ trên 23% GDP năm 2000, đến trên 29% GDP năm 2009, 2010, sau đó có giảm nhẹ và hiện nay duy trì mức trên 29% GDP. Do tỷ lệ chi ngân sách so với GDP cao hơn tỷ lệ thu ngân sách so với GDP nên tỷ lệ thâm hụt ngân sách cao, nhiều năm tỷ lệ thâm hụt ngân sách vượt ngưỡng 5% GDP, thậm chí năm 2012 tỷ lệ thâm hụt ngân sách cao gần 8% GDP, trung bình giai đoạn 2011-2015 tỷ lệ thâm hụt ngân sách so với GDP cao đến 6,1% GDP, giai đoạn 2016-2019 tỷ lệ thâm hụt ngân sách giảm xuống dưới 4% GDP (Bảng 1). Riêng năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 làm trì trệ hoạt động sản xuất kinh doanh, khiến nguồn thu ngân sách giảm, trong khi đó tăng cường chi ngân sách để ứng phó đại dịch, vì vậy thâm hụt ngân sách trầm trọng 11,12%. Thâm hụt ngân sách gia tăng trong bối cảnh nguồn thu sụt giảm do cắt giảm các khoản thuế quan khi gia nhập thị trường thế giới, và đại dịch COVID-19 toàn cầu, điều này có thể dẫn đến ngân sách càng thâm hụt trầm trọng. Do phần lớn đầu tư công từ ngân sách, ngân sách thâm hụt thì rất khó đảm bảo nguồn vốn đầu tư công được duy trì ở mức cao, xuyên suốt, liên tục và ổn định để thúc đẩy tăng trưởng. Ngoài ra, thâm hụt ngân sách còn làm gia tăng nợ công vừa gây áp lực gia tăng trả nợ hàng năm, vừa có nguy cơ làm giảm nguồn vốn đầu tư công, làm chậm trễ quá trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh, từ đó làm hạn chế thu hút đầu tư tư nhân và giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

3. Xu hướng đầu tư công từ ngân sách nhà nước

Theo số liệu thống kê, chi đầu tư phát triển hay chi đầu tư công có tỷ trọng theo xu hướng giảm trong các năm gần đây, từ 38,44% tổng chi NSNN năm 2010 đã giảm xuống còn 25,08năm 2019, tăng nhẹ năm 2020 là 30,76%. Theo Ngân hàng Thế giới (2017) chi đầu tư ở Việt Nam, mặc dù giảm tỷ trọng trong tổng chi tiêu NSNN, nhưng vẫn được duy trì ở mức cao so với khu vực và thế giới, cho thấy đầu tư của Nhà nước vào hạ tầng công cộng vẫn tiếp tục được duy trì trong thời gian qua, chủ yếu do cơ sở hạ tầng của Việt Nam hiện đang còn ở mức thấp, chưa phát triển. Cơ cấu chi cho đầu tư phát triển giảm mạnh là dấu hiệu không tốt để cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội là yếu tố để thúc đẩy thu hút đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài và tăng trưởng kinh tế. Vì đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, thực hiện công nghiệp hoá thì đầu tư công thường đóng vai trò rất quan trọng, là động lực phát triển, tỷ trọng đầu tư công thường rất cao trong tổng đầu tư toàn xã hội bởi nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng luôn cao trong tổng đầu tư xã hội. Sử dụng đầu tư công như là một công cụ, “đầu kéo” tạo động lực thúc đẩy công nghiệp hoá, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và là công cụ chính yếu điều hành kinh tế vĩ mô. Nguyên nhân giảm tỷ trọng chi đầu tư phát triển một mặt do tăng chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, mặt khác do khoản chi trả vốn nợ và lãi vay tăng cao. Cơ cấu chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội (chi thường xuyên) tăng từ 50,37% tổng chi NSNN năm 2005 lên 65,07% năm 2017, sau đó giảm còn 59,95% năm 2019, tuy nhiên năm 2020 tăng lên 63,05% (Bảng 2). Chi thường xuyên tăng lên và cao hơn mức tăng thu chủ yếu là do tăng chi để thực hiện các chính sách mới về an sinh xã hội, chi lương và phụ cấp và chi trả lãi các khoản vay. Quỹ lương tăng nhanh, chiếm khoảng 20% tổng chi ngân sách, chủ yếu do tăng lương cơ sở và tăng số lượng công chức, viên chức, đặc biệt ở địa phương, với tốc độ cao hơn tốc độ tăng dân số. Xu hướng trên phần nào phản ánh mục tiêu từng bước chuyển đổi cơ cấu chi NSNN từ phát triển hạ tầng sang phát triển nguồn nhân lực, với kỳ vọng của Chính phủ cho rằng lộ trình xã hội hóa (huy động đầu tư tư nhân) cho các lĩnh vực hạ tầng sẽ tiến triển nhanh hơn so với các lĩnh vực xã hội.

Bảng 2. Cơ cấu chi NSNN giai đoạn 2005-2020

Nguồn: Tổng cục Thống kê Việt Nam

4. Vai trò của đầu tư công trong thu hút tổng đầu tư xã hội và tăng trưởng kinh tế

Quy mô đầu tư và tăng trưởng GDP

Tỷ lệ đầu tư tư nhân trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên GDP tăng lên làm cho tổng đầu tư toàn xã hội trên GDP tăng từ trên 22% vào những năm đầu thập niên 90, tăng lên trên 38-42% vào những năm 2006-2007, 38-39% vào năm 2008-2009, sau đó giảm mạnh xuống 31-30% vào các năm 2012-2013, và tăng lại trên 32% và gần 33% giai đoạn 2016-2019. Xu hướng tăng, giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế cũng phụ thuộc vào tăng, giảm tỷ trọng vốn trên GDP. Điều này cho thấy yếu tố vốn đóng góp quan trọng trong tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn vừa qua và vốn đầu tư công có đóng góp vào thu hút đầu tư tư nhân và tăng trưởng kinh tế.

Tổng đầu tư và tăng trưởng GDP theo giai đoạn

Số liệu thống kê cho thấy tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên GDP theo giá cố định năm 2010 tăng đều qua các giai đoạn, từ 27,2% GDP (1990-1995) lên 39,3% GDP (2006-2010), giảm xuống 31,7% GDP (2011-2015) và tăng nhẹ lên 33,0% GDP (2016-2019). Tốc độ tăng tổng vốn đầu tư qua các giai đoạn cao hơn nhiều so với tốc độ tăng trưởng kinh tế. Điều này cho thấy, tốc độ tăng trưởng kinh tế dựa nhiều vào nhân tố vốn đầu tư. Tốc độ tăng vốn cao hơn tốc độ tăng GDP nhưng cùng xu hướng chậm dần theo thời gian. Cụ thể tăng bình quân vốn là 20,1%/năm, tăng GDP bình quân 8,2%/năm giai đoạn (1990-1995); vốn tăng 17,4%/năm và GDP tăng 6,4%/năm giai đoạn (1996-2000); vốn tăng 12,3%/năm và GDP tăng 7,4%/năm giai đoạn (2001-2005); vốn tăng 13,2%/năm và GDP tăng 6,2%/năm giai đoạn (2006-2010); vốn tăng 7,9%/năm và GDP tăng 5,8%/năm giai đoạn (2011-2015); vốn tăng 9,2%/năm và GDP tăng 7,0%/năm giai đoạn (2016-2019).

Nguồn vốn đầu tư công hiện nay ở Việt Nam chủ yếu vẫn từ NSNN, huy động nguồn vốn từ khu vực tư nhân cho đầu tư công qua các hình thức hợp tác công tư còn khá khiêm tốn.

Đầu tư hợp tác công tư (PPP) ở Việt Nam đã bắt đầu được thực hiện từ năm 1997 khi Chính phủ ban hành Nghị định 77/CP về quy chế đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT) đối với nhà đầu tư trong nước. Qua nhiều lần bổ sung, sửa đổi để từng bước tiếp cận với thông lệ quốc tế, quy định về PPP của Việt Nam đã tương đối hoàn thiện khi Nghị định 30/2015/NĐ-CP về lựa chọn nhà đầu tư được ban hành. Mặc dù đã có hệ thống khung pháp lý cho các dự án PPP, tuy nhiên chính sách PPP chưa thật sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài. Theo số liệu thống kê của Chính phủ tổng hợp thì tính đến thời điểm tháng 1/2019, tổng số dự án PPP với tổng vốn đầu tư khoảng 1.609.335 tỷ đồng, trong đó dự án hạ tầng giao thông chiếm 672.345 tỷ đồng.

Hình 1. Tỷ lệ vốn đầu tư và tăng trưởng

Nguồn: Tính toán từ nguồn của Tổng cục Thống kê Việt Nam.

5. Kết luận kiến nghị

Kết quả phân tích cho thấy: (i) Chi NSNN cao hơn thu NSNN dẫn đến thâm hụt ngân sách cao, gây thách thức cho đầu tư công, có thể gia tăng các khoản vay cho đầu tư công dẫn đến nợ công cao; (ii) Chi đầu tư xây dựng cơ bản có xu hướng giảm về tỷ trọng là vật cản cho phát triển cơ sở hạ tầng - môi trường đầu tư sẽ ảnh hưởng nhất định đến thu hút đầu tư tư nhân; (iii) Nguồn vốn đầu tư công mới chỉ dựa vào NSNN, chưa phát huy các hình thức đầu tư hạ tầng theo hình thức PPP để huy động nguồn vốn tư nhân cho đầu tư công.

Trong những năm tiếp theo, một số vấn đề cần cải thiện trong chi tiêu NSNN để đảm bảo đầu tư công, gồm:

Thứ nhất, đầu tư công nhằm cung cấp hàng hóa công như cơ sở hạ tầng,… đóng vai trò quyết định cho phát triển bền vững, cần tăng cường cho tương xứng với tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, để đảm bảo nguồn vốn đầu tư công, cần cơ cấu lại các khoản chi phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo từng giai đoạn. Tăng dần tỷ lệ tích luỹ cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật (đường sá, cầu cống…) và cơ sở hạ tầng xã hội (giáo dục, khoa học), đầu tư cho các vùng động lực cũng như các vùng ưu tiên phát triển với mục tiêu giảm tỷ lệ nghèo cũng như khoảng cách phân hóa giàu nghèo giữa các vùng, các tầng lớp dân cư. Phân định rõ hoạt động sự nghiệp và quản lý hành chính công để có chính sách tài chính thích hợp. Quản lý chặt chẽ và phân bổ các khoản chi hiệu quả, giảm các khoản tài trợ cho những DNNN hoạt động kém hiệu quả, tinh gọn bộ máy quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính cũng là biện pháp giảm chi. Xã hội hóa đầu tư công bằng việc đa dạng hóa các hình thức đầu tư và đa dạng hóa các quỹ đầu tư tài chính nhằm động viên các nguồn lực cho phát triển kinh tế, xã hội.

Thứ hai, tiếp tục và đẩy mạnh chương trình tái cơ cấu khu vực DNNN, xem xét thoái vốn ở các DNNN cổ phần hóa để sử dụng các nguồn vốn này vào mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng, cải thiện môi trường đầu tư để thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư tư nhân trong nước thay vì vay nợ quá mức gây gánh nặng nợ cho quốc gia. Tổ chức lại hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước theo hướng hiệu quả thông qua các phương án cổ phần hóa, thuê giám đốc điều hành. Số liệu cho thấy, đến nay khu vực DNNN vẫn còn chiếm giữ tỷ trọng cao về vốn và chiếm giữ những ngành kinh doanh độc quyền có lợi thế như vận tải, xăng dầu, viễn thông….. Muốn thúc đẩy đầu tư tư nhân, Nhà nước cần tăng đầu tư cơ sở hạ tầng để tạo môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh thuận lợi, chi phí rẻ. Như đã nêu, vai trò của nhà nước là tạo ra môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh thông thoáng, cũng là biện pháp  hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh do sử dụng dịch vụ công với chi phí rẻ. Vì vậy, trong điều kiện nợ công cao, nguồn lực hạn chế, cần phải phân bố nguồn lực hợp lý, giảm bớt vốn đầu tư trong khu vực DNNN để tăng cho đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Thứ ba, nâng cao hiệu quả đầu tư công, đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước bằng cách (1) đối với lập thẩm định kế hoạch, dự án đầu tư cần phải có cơ chế thống nhất quản lý, cấp phát mọi nguồn vốn xây dựng cơ bản trên cơ sở các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 5-10 năm để tránh tình trạng đầu tư trùng lắp, gây lãng phí; (2) thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình dự án đầu tư tại cơ sở để hạn chế việc chậm trễ trong triển khai dự án, tránh thất thoát, lãng phí, tiêu cực trong đầu tư thông qua tăng cường công tác kiểm toán. Giám sát chặt chẽ các dự án vay vốn ODA và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn này.

Tài liệu tham khảo:

- Đánh giá chi tiêu công Việt Nam: Chính sách Tài khóa hướng tới bền vững, hiệu quả và công bằng (2017), Báo cáo Đánh giá phối hợp giữa Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới được thực hiện với sự hỗ trợ của DFAT, GAC, SECO và Ukaid.

- Nguyễn Văn Tuyên, Trần Hoàng Tuấn (2021). Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra. Tạp chí Tài chính.

- Niên giám Thống kê các năm, Tổng Cục Thống kê.

- Số liệu công khai ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính.

- Số liệu các dự án PPP tại Việt Nam đến tháng 01/2019, Bộ xây dựng. Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng: https://moc.gov.vn/tl/tin-tuc/66326/chinh-sach-dau-tu-doi-tac-cong-tu-ppp-trong-phat-trien-co-so-ha-tang-viet-nam.aspx.

- Động thái và thực trạng kinh tế - xã hội Việt Nam 5 năm 2016-2020 (2021), Tổng cục Thống kê.

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 22 năm 2021


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Các doanh nghiệp sử dụng nợ vay bằng USD đối mặt với nhiều rủi ro

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lộ trình tăng lãi suất, CTCK VNDIRECT cho rằng tỷ giá hối đoái sẽ tiếp tục chịu áp lực trong những tháng cuối năm 2022. Biến động bất lợi của tỷ giá hối đoái và lãi suất đồng USD tăng cao gây sức ép lên nhiều doanh nghiệp trong nước.

Nhịp phục hồi kỹ thuật có thể sớm xuất hiện

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh rủi ro thị trường đang ở mức cao và dòng tiền trên thị trường chưa có sự khởi sắc đáng kể, chuyên gia chứng khoán cho rằng dù nhịp phục hồi kỹ thuật xuất hiện, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạ tỷ trọng cổ phiếu.

Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hội nghị Trung ương lần thứ 6 nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tăng trưởng kinh tế là động lực cho tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong 9 tháng đầu năm, với yếu tố chính từ sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế thành phố nhờ việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn để tăng trưởng và phát triển.

Nhiều “nút thắt” về cổ phần hóa, thoái vốn sẽ được tháo gỡ trong năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để tiếp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình cổ phần hóa (CPH), thoái vốn, Bộ Tài chính đang rà soát, xây dựng báo cáo để trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi các Nghị định, trong đó nhiều “nút thắt” sẽ được tháo gỡ.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 889/CĐ-TTg về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

“Đón xuân như ý, nhận lộc tỷ đồng” tại Vietbank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 3/10/2022 đến ngày 30/12/2022, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai chương trình khuyến mãi “Xuân như ý, Lộc tỷ đồng” dành cho các khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm và mở tài khoản thanh toán với tổng giải thưởng, quà tặng lên đến 6,5 tỷ đồng.

Chân dung người phụ "hai giỏi" - nữ thủ lĩnh của VietinBank Chi nhánh Nam Sài Gòn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chị Phạm Thị Vạn Thanh - Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Nam Sài Gòn - là cái tên quen thuộc xuất hiện nhiều năm qua trong các quyết định khen thưởng của ngành Ngân hàng cũng như của tổ chức Công đoàn các cấp.

Chính thức mở đơn đăng ký vòng 1 cuộc thi The Banker 2022: Tài trợ thương mại quốc tế

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nắm bắt được tầm quan trọng của hoạt động tài trợ thương mại quốc tế trong các ngân hàng, CLB Nhà Ngân hàng Tương lai FBN dưới sự bảo trợ chuyên môn của Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức cuộc thi The Banker mùa thứ 4 chủ đề "Tài trợ thương mại quốc tế".

Vietcombank khởi động Chương trình hành động chuyển đổi

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, tại Trụ sở chính Vietcombank - 198 đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietcombank đã tổ chức Lễ khởi động Chương trình hành động chuyển đổi.

​Standard Chartered được vinh danh “Ngân hàng phát triển bền vững nhất tại Việt Nam năm 2022”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa được Tạp chí Asiamoney vinh danh “Ngân hàng phát triển bền vững nhất Việt Nam năm 2022”. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực vượt trội của ngân hàng trong việc thúc đẩy các ứng dụng của ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) tại Việt Nam.

​BIC lần thứ 6 liên tiếp lọt vào Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500) năm 2022 vừa được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với báo điện tử VietnamNet công bố, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã vinh dự lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh là 1 trong 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Viettel Post (VTP) thông qua phương án trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 24,33%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Bưu chính Viettel - Viettel Post (mã chứng khoán VTP - UPCoM) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam tổ chức Hội thảo Tài chính Chuyên đề - Phát triển ngân hàng số ở Việt Nam và Hàn Quốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/9/2022, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) tổ chức Hội thảo Tài chính Chuyên đề - Phát triển Ngân hàng số ở Việt Nam và Hàn Quốc tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. Hội thảo nhằm chia sẻ tầm nhìn và định hướng ngân hàng số trong tương lai, cũng như tăng cường sự hợp tác bền vững giữa hai nước trong quá trình đầu tư và phát triển nền tảng ngân hàng số hiện đại và hiệu quả.

Giả mạo Công ty chứng khoán Hòa Bình kêu gọi hợp tác đầu tư

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 14:17 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Chứng khoán Hòa Bình (HNX: HBS) thông cáo đến các cơ quan thông tấn báo chí về việc những đối tượng nặc danh lấy danh nghĩa HBS để lừa đảo qua điện thoại.

“Đón xuân như ý, nhận lộc tỷ đồng” tại Vietbank

Tin hội viên - Lưu Ngọc - 11:00 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 3/10/2022 đến ngày 30/12/2022, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) triển khai chương trình khuyến mãi “Xuân như ý, Lộc tỷ đồng” dành cho các khách hàng cá nhân tham gia gửi tiết kiệm và mở tài khoản thanh toán với tổng giải thưởng, quà tặng lên đến 6,5 tỷ đồng.

Chân dung người phụ "hai giỏi" - nữ thủ lĩnh của VietinBank Chi nhánh Nam Sài Gòn

Sống đẹp - Minh Ngọc - 10:53 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chị Phạm Thị Vạn Thanh - Giám đốc Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) chi nhánh Nam Sài Gòn - là cái tên quen thuộc xuất hiện nhiều năm qua trong các quyết định khen thưởng của ngành Ngân hàng cũng như của tổ chức Công đoàn các cấp.

Các doanh nghiệp sử dụng nợ vay bằng USD đối mặt với nhiều rủi ro

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Dương - 10:50 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với việc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) duy trì lộ trình tăng lãi suất, CTCK VNDIRECT cho rằng tỷ giá hối đoái sẽ tiếp tục chịu áp lực trong những tháng cuối năm 2022. Biến động bất lợi của tỷ giá hối đoái và lãi suất đồng USD tăng cao gây sức ép lên nhiều doanh nghiệp trong nước.

Làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng online, bị lừa 1 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:47 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lên mạng tìm việc làm online, chị Q. (SN 1998; trú tại Đan Phượng, Hà Nội) đã bị lừa 1 tỷ đồng.

Nhịp phục hồi kỹ thuật có thể sớm xuất hiện

Thị trường - Bùi Trang - 09:45 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh rủi ro thị trường đang ở mức cao và dòng tiền trên thị trường chưa có sự khởi sắc đáng kể, chuyên gia chứng khoán cho rằng dù nhịp phục hồi kỹ thuật xuất hiện, nhà đầu tư vẫn nên thận trọng, hạ tỷ trọng cổ phiếu.

Khai mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Sự kiện nổi bật - TTTCTT - 09:36 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hội nghị Trung ương lần thứ 6 nhằm hoàn thành về cơ bản việc triển khai nhiệm vụ quán triệt, thực hiện các nội dung, vấn đề lớn, cốt yếu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tăng trưởng kinh tế là động lực cho tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 9 tháng đầu năm

Hoạt động ngân hàng - Nguyễn Đức Lệnh - 09:13 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tăng trưởng tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh trong 9 tháng đầu năm, với yếu tố chính từ sự phục hồi và tăng trưởng kinh tế thành phố nhờ việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn để tăng trưởng và phát triển.

Nhiều “nút thắt” về cổ phần hóa, thoái vốn sẽ được tháo gỡ trong năm 2022

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 07:19 03/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để tiếp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong quá trình cổ phần hóa (CPH), thoái vốn, Bộ Tài chính đang rà soát, xây dựng báo cáo để trình cấp có thẩm quyền về việc sửa đổi các Nghị định, trong đó nhiều “nút thắt” sẽ được tháo gỡ.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

Chính sách mới - P.V - 20:06 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 889/CĐ-TTg về nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Nhật Bản đã tiêu tốn 19 tỷ USD để ngăn đà giảm giá của đồng Yên

Nhìn ra thế giới - Hải Yến - 19:38 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dữ liệu của Bộ Tài chính Nhật Bản vào ngày cuối cùng của tháng 9 cho thấy, việc can thiệp tiền tệ của nước này vào tuần trước đã tiêu tốn 2,84 nghìn tỷ Yên (tương đương 19 tỷ USD), số tiền lớn nhất từ ​​trước đến nay để ngăn chặn đà trượt giá mạnh của đồng Yên so với đồng USD.

Một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 10/2022

Chính sách mới - Anh Đức - 19:25 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bảo vệ an ninh mạng trong cơ quan nhà nước, Xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Miễn phí cấp và sử dụng tài khoản định danh điện tử… là một số chính sách mới của Chính phủ có hiệu lực từ tháng 10/2022.

Những điều cần biết về ngân hàng bán lẻ có thể Apple đang xây dựng

Nhìn ra thế giới - Nguyễn Anh Tuấn - 15:30 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Apple đã tung ra hoặc công bố bảy sản phẩm và dịch vụ chính về tài chính, bao gồm Apple Wallet, Apple Pay, Apple Card (được cung cấp với Goldman Sachs) và Apple Cash (được cung cấp với Green Dot). Thêm vào đó là những dịch vụ mới như Apple Pay Later, Apple Pay trả góp hàng tháng và Apple Tap-to-Pay trên iPhone, biến thiết bị thành một thiết bị đầu cuối POS.

NHNN đồng chủ trì phiên họp Nhóm công tác về hệ thống thanh toán ASEAN

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 15:00 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và Ngân hàng trung ương (NHTW) Thái Lan vừa đồng chủ trì phiên họp Nhóm công tác về hệ thống thanh toán ASEAN tại Luang Prabang, Lào.

Chính thức mở đơn đăng ký vòng 1 cuộc thi The Banker 2022: Tài trợ thương mại quốc tế

Kết nối - Quỳnh Dương - 13:38 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nắm bắt được tầm quan trọng của hoạt động tài trợ thương mại quốc tế trong các ngân hàng, CLB Nhà Ngân hàng Tương lai FBN dưới sự bảo trợ chuyên môn của Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Ngoại thương tổ chức cuộc thi The Banker mùa thứ 4 chủ đề "Tài trợ thương mại quốc tế".

Vietcombank khởi động Chương trình hành động chuyển đổi

Tin hội viên - Minh Yến - 10:33 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, tại Trụ sở chính Vietcombank - 198 đường Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Vietcombank đã tổ chức Lễ khởi động Chương trình hành động chuyển đổi.

Chuyên gia Nguyễn Minh Cường: Để giữ vững sự ổn định chính sách tiền tệ không thể đứng một mình...

Vấn đề - Nhận định - Linh Đan (thực hiện) - 10:19 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhận định về những đóng góp của chính sách tiền tệ thời gian qua, ông Nguyễn Minh Cường, chuyên gia kinh tế trưởng của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng, chính sách tiền tệ đã được điều hành rất linh hoạt. Sự linh hoạt thể hiện trên nhiều phương diện, vừa kiềm chế lạm phát, vừa tạo dư địa hỗ trợ cho tăng trưởng.

Cảnh giác lừa đảo khi vay tiền online

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:30 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lên mạng tìm kiếm thông tin vay tiền, anh H. đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt 45 triệu đồng.

Tình hình các dòng vốn trên thị trường tài chính Việt Nam đến cuối quý III/2022

Vấn đề - Nhận định - TS. Nguyễn Đại Lai - 09:04 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tính đến cuối quý III/2022, bức tranh tổng quát nhất của thị trường tài chính (TTTC) nước ta vẫn đang đặt ra nhiều câu hỏi từ thực tiễn nền kinh tế với các nhu cầu rất khác nhau về cung và cầu vốn. TTTC đang đứng trước những áp lực phải chống chọi với những rủi ro không chỉ từ trong nước mà cả từ quốc tế. Tuy nhiên với nền kinh tế nước ta, những yếu tố tích cực vẫn nhiều hơn so với yếu tố tiêu cực nhờ sức hấp thụ vốn của nền kinh tế đang tăng trưởng tốt.

Kinh tế xã hội 9 tháng tăng trưởng nhanh, mạnh, ấn tượng

Tin tức - Quỳnh Dương - 07:20 02/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 1/10, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình phát triển kinh tế xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Trần Văn Sơn chủ trì buổi họp. Cũng tại họp báo, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã giải đáp, làm rõ nhiều vấn đề dư luận xã hội và báo chí quan tâm.

​Standard Chartered được vinh danh “Ngân hàng phát triển bền vững nhất tại Việt Nam năm 2022”

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Ngô Hải - 16:00 01/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa được Tạp chí Asiamoney vinh danh “Ngân hàng phát triển bền vững nhất Việt Nam năm 2022”. Giải thưởng ghi nhận những nỗ lực vượt trội của ngân hàng trong việc thúc đẩy các ứng dụng của ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) tại Việt Nam.

​BIC lần thứ 6 liên tiếp lọt vào Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam

Tin hội viên - Mạnh Hải - 11:30 01/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Bảng xếp hạng Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500) năm 2022 vừa được Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp với báo điện tử VietnamNet công bố, Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC) đã vinh dự lần thứ 6 liên tiếp được vinh danh là 1 trong 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam.

Viettel Post (VTP) thông qua phương án trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ 24,33%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 09:27 01/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng công ty Bưu chính Viettel - Viettel Post (mã chứng khoán VTP - UPCoM) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2021.

Lạm phát khu vực đồng tiền chung châu Âu thiết lập kỷ lục mới 10% trong tháng 9

Nhìn ra thế giới - Vân Anh - 09:25 01/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo dữ liệu sơ bộ, lạm phát ở khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) leo lên mức hai con số và thêm một mức cao kỷ lục mới trong tháng 9, do hậu quả tiêu cực từ xung đột Nga - Ukraine tiếp tục gây ra tổn thất nặng nề cho các nền kinh tế châu Âu.

Công điện của Thủ tướng Chính phủ về tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai

Tin tức - N.L - 08:49 01/10/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 875/CĐ-TTg ngày 30/9/2022 yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai trong thời gian tới.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO