Thứ 6, 30/09/2022
Nhìn ra thế giới

Tình hình thực hiện Basel III tại các ngân hàng trên thế giới

Xuân Thanh - Nhìn ra thế giới - 12/07/2022 06:02
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng (BCBS) thuộc Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) đã công bố kết quả điều tra kết quả thực hiện các chuẩn mực Basel III đến cuối tháng 12/2020. Theo đó, trong thời kỳ khủng hoảng COVID-19, các ngân hàng tiếp tục củng cố nhằm đáp ứng yêu cầu cuối cùng về vốn theo tiêu chuẩn Basel III, đồng thời cải thiện nguồn vốn và thanh khoản so với cuối năm 2019.

Để đánh giá tác động của khung khổ Basel III đối với các ngân hàng, khung khổ giám sát định kỳ sáu tháng một lần đã được thiết lập dựa trên nguồn thông tin thu thập được từ báo cáo tự nguyện và bảo mật do các ngân hàng và cơ quan giám sát ngân hàng quốc gia cung cấp, bao gồm tỷ trọng vốn theo rủi ro, tỷ lệ đòn bẩy, và thước đo thanh khoản.

Tại báo cáo này, các chuyên gia đã tiến hành khảo sát 178 ngân hàng, bao gồm 111 ngân hàng quốc tế hàng đầu - ngân hàng nhóm 1 (G1) và 67 ngân hàng nhóm 2 (G2). Trong nhóm 1, có 30 ngân hàng chiến lược toàn cầu (G-SIBs) - ngân hàng có nguồn vốn cổ phần cấp 1 CET1 đạt trên 3 tỷ EUR.

Tỷ lệ vốn cổ phần cấp 1 có xu hướng tăng

So với báo cáo cuối năm 2019, tỷ lệ vốn cổ phần cấp 1 (CET1) tính theo khung khổ Basel III ban đầu tăng từ 13,0% lên 13,2% tại các ngân hàng nhóm 1 và tăng từ 15,2% lên 16,3% tại các ngân hàng nhóm 2. Tại các ngân hàng nhóm 1, tỷ lệ vốn cổ phần cấp 1 tối thiểu (MRC cấp 1) theo yêu cầu tại khung khổ Basel III tăng từ 1,8% vào cuối tháng 12/2019 lên 2,9%. Tại các ngân hàng nhóm 1, mức thiếu hụt vốn tổng thể theo khung khổ Basel III đầy đủ giảm xuống 6,1 tỷ EUR, cải thiện mạnh so với mức giảm xuống 10,7 tỷ EUR vào cuối tháng 12/2019. Nếu chiểu theo yêu cầu ban đầu của Basel III về khả năng hấp thụ lỗ tổng thể (TLAC) tối thiểu áp dụng từ năm 2022, hai ngân hàng trong số 25 G-SIBs báo cáo mức thiếu hụt tăng thêm 18,4 tỷ EUR. Tại các ngân hàng nhóm 1, tỷ lệ thanh khoản an toàn (LCR) tăng từ 137,6% lên 142,8%; trong khi tỷ lệ quỹ bình ổn ròng (NSFR) tăng nhẹ từ 117,2% lên 123,0%. Tại các ngân hàng nhóm 2, chỉ số NSFR cũng tăng dần và LCR tăng mạnh tới trên 20 điểm phần trăm (0,2%).

Kết quả rà soát

(1): Kết quả hiện hành so với cuối năm 2019 do thiếu dữ liệu tính đến cuối tháng 6/2020, (2): Thuộc G, (3): Sử dụng định nghĩa 2017 về LR , (4): Tỷ EUR

Nguồn: BCBS tháng 9/2021

Sau khi giảm nhẹ trong sáu tháng đầu năm 2020, tỷ trọng nguồn vốn (của các ngân hàng nhóm 1) theo Basel III bắt đầu tăng trở lại. Trong đó, tỷ lệ vốn cổ phần cấp 1 (CET1) tăng lên 13,3% vào cuối năm 2020 từ mức 12,9% vào tháng 12/2019 và 12,6% vào tháng 6/2020. Tỷ lệ vốn cấp 1 tại các ngân hàng châu Âu cao hơn các ngân hàng tại Mỹ và phần còn lại trên thế giới. Tuy nhiên, khi so sánh với dữ liệu từ năm 2011, mối quan hệ này được cho là có xu hướng đảo chiều từ năm 2014. Trong năm 2020, tỷ trọng vốn tại hầu hết các ngân hàng châu Âu và Mỹ có dấu hiệu tăng dần, chủ yếu từ các ngân hàng châu Âu, trái với xu hướng đi ngang tại phần còn lại trên thế giới. 

Tỷ lệ vốn cấp 1 tối thiểu theo yêu cầu tăng

Đối chiếu với tiêu chuẩn Basel III cuối cùng, tỷ lệ vốn cấp 1 tối thiểu theo yêu cầu (MRC) tăng cao tại các ngân hàng nhóm 1, nhưng giảm tại các ngân hàng nhóm 2. Cụ thể là, tỷ lệ MRC cấp 1 theo tiêu chuẩn Basel III đầy đủ tại các ngân hàng nhóm 1 tăng 2,9%, bao gồm mức tăng 2,7% của các thành phần dựa trên rủi ro. Kết quả tăng này được dẫn dắt bởi bởi đóng góp tích cực của sàn thu nhập (2,4%), rủi ro thị trường (1,6%) và CVA - giá trị tín dụng điều chỉnh theo khung khổ rủi ro (0,4%) và những yêu cầu khác về Trụ cột 1 (0,1%); cũng như phần giảm trừ rủi ro tín dụng (-1,6%) và rủi ro nghiệp vụ (-0,2%). Kết quả tăng của các thành phần dựa trên rủi ro cũng được dẫn dắt bởi tác động tích cực của tỷ lệ đòn bẩy theo yêu cầu (0,2%). Tác động của MRC đối với các ngân hàng nhóm 1 có sự khác nhau giữa các khu vực, với mức mức tăng vững chắc 17,6% tại các ngân hàng châu Âu, tăng nhẹ 2,5% tại Mỹ và giảm (-5,8%) tại phần còn lại trên thế giới.

Đối với các ngân hàng nhóm 2, mức tăng tổng thể 6,4% về MRC cấp 1 được dẫn dắt bởi các biện pháp phòng ngừa rủi ro (13,0%), chủ yếu bắt nguồn từ rủi ro tín dụng (8,7%) và sàn thu nhập (2,5%), trong khi tỷ trọng đòn bẩy bù đắp một phần mức tăng này với tỷ lệ (-6,6%).

Tác động trung bình của khung khổ Basel III cuối cùng đối với các ngân hàng nhóm 1 là 2,9%, cao hơn kết quả tăng 1,8% vào cuối năm 2019, trái với mức giảm 2 điểm phần trăm trong năm 2020 tại các ngân hàng nhóm 2. Tác động tăng cao đối với các ngân hàng nhóm 1 và G-SIBs có thể được dẫn dắt phần nào bởi cách xử lý khác biệt của những ngân hàng mà trước đây được loại trừ khỏi kết quả rủi ro thị trường. Hơn nữa, các tính toán của một số nước trong thời kỳ COVID-19 đã giảm yêu cầu vốn hiện hành nhưng không thay đổi yêu cầu về vốn theo tiêu chuẩn đầy đủ của Basel III cuối cùng có thể giải thích phần nào kết quả tăng này. 

Trong sáu tháng cuối năm 2020, tỷ lệ đòn bẩy cấp 1 theo quy định Basel III đầy đủ tại ngân hàng nhóm 1 tăng 6,5% (trong đó, G-SIBs tăng 6,4%) và tại ngân hàng nhóm 2 tăng 5,6%. Trong đó, tỷ lệ đòn bẩy giảm 5,5% tại châu Âu, tăng 7,0% tại Mỹ và 7,3% tại phần còn lại trên thế giới.

Theo tiêu chuẩn Basel III cuối cùng, tình trạng thiếu hụt vốn tổng thể tiếp tục cải thiện so với cuối tháng 12/2019. Tính đến cuối tháng 12/2020, mức thiếu hụt vốn tổng thể tại các ngân hàng nhóm 1 giảm xuống 6,1 tỷ EUR - mức thấp nhất trong lịch sử (nguyên nhân là do những khó khăn trong việc phân bổ nguồn vốn trong thời kỳ COVID-19). Tại các ngân hàng nhóm 2, mức thiếu hụt vốn tổng thể giảm xuống 1,8 tỷ EUR.

Từ cuối tháng 6/2011 đến cuối tháng 12/2020, CET1 tại các ngân hàng nhóm 1 tăng 113% từ 1.856 tỷ EUR lên 3.955 tỷ EUR. Riêng trong thời gian từ cuối tháng 12/2019 đến cuối tháng 12/2020, CET1 tại các ngân hàng nhóm 1 tăng 255 tỷ EUR (tương đương 7%). So với năm 2011, mức tăng này có sự khác biệt rất lớn giữa các khu vực (chỉ tăng 74% tại châu Âu và 80% tại Mỹ, tăng trên 2,7 lần tại phần còn lại trên thế giới). So với kỳ báo cáo trước đó, thu nhập sau thuế tại các ngân hàng nhóm 1 giảm so với năm 2019 xuống 142 tỷ EUR trong sáu tháng đầu năm 2020 và 178 tỷ EUR trong sáu tháng cuối năm 2020.

Trong năm 2020, lợi nhuận sau thuế giảm tại các ngân hàng Mỹ và châu Âu, tăng tại phần còn lại trên thế giới. Trong năm trước, tỷ lệ tiền trả cổ tức cho cổ đông giảm 10% tại châu Âu và 22% tại phần còn lại trên thế giới, song tăng 37% tại Mỹ. 

Đến cuối tháng 12/2020, rủi ro tín dụng tại các ngân hàng nhóm 1 tiếp tục chiếm tỷ trọng áp đảo trong MRC (chiếm trung bình 65,3% trong tổng MRC). Tuy nhiên, tỷ trọng rủi ro tín dụng đã giảm sâu từ 74,4% trong MRC vào cuối tháng 6/2011. Trái lại, tỷ trọng rủi ro nghiệp vụ trong MRC tăng mạnh từ 7,9% vào cuối tháng 6/2011 lên 16,1% vào cuối năm 2015, sau đó có xu hướng giảm nhẹ. Nguyên nhân cơ bản của xu hướng tăng rủi ro nghiệp vụ là do khủng hoảng tài chính toàn cầu và suy thoái sau đó. Trong khi đó, thiệt hại do COVID-19 gây ra chưa dẫn đến mức lỗ trầm trọng, nhưng có thể thay đổi do đại dịch vẫn đang diễn biến khó lường. Trong giai đoạn từ tháng 6/2011 đến tháng 12/2020, tỷ trọng MRC dành cho dự phòng rủi ro doanh nghiệp tăng từ 30,7% lên 38,8%, trong khi giảm đối với chứng khoán từ 7,2% xuống 1,8%.

Tỷ lệ thanh khoản an toàn (LRC) cải thiện

Tỷ lệ thanh khoản trung bình cải thiện, nhưng một số ngân hàng tại Mỹ và phần còn lại trên thế giới sử dụng dự trữ LCR trong thời kỳ đại dịch. Từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2020, LCR trung bình gia quyền tăng 5,2% tại các ngân hàng nhóm 1 từ 137,6% lên 142,8%; tăng 22,3% tại các ngân hàng nhóm 2 từ 186% lên 208,3%. Tại kỳ báo cáo gần đây, 7 ngân hàng thuộc nhóm 1 chưa đáp ứng yêu cầu tối thiểu 100% về LCR, và vì thế thiếu hụt tới 19,6 tỷ EUR. Từ cuối năm 2019 đến cuối năm 2020, NSFR trung bình gia quyền tại các ngân hàng nhóm 1 tăng từ 117,2% lên 123%, và tại các ngân hàng nhóm 2 tăng từ 122,1% lên 125,7%. Tất cả các ngân hàng trong mẫu điều tra (riêng 2 ngân hàng nhóm 2 chỉ đạt 96,7%) báo cáo đã đáp ứng hoặc vượt 100% yêu cầu NSFR tối thiểu, với 90% số ngân hàng nhóm 1 báo cáo vượt 100% yêu cầu NSFR tối thiểu. 

Báo cáo cho thấy, không phải tất cả các ngân hàng nhóm 1 đều tuân thủ 100% yêu cầu LCR tối thiểu, dẫn đến mức thiếu hụt LCR trung bình 0,4 tỷ EUR. Tuy nhiên, LCR trung bình trong mẫu điều tra tăng từ 137,2% lên 144,6%. Lần đầu tiên, các ngân hàng nhóm 1 đáp ứng đủ yêu cầu NSFR, sau khi thiếu hụt 20,5 tỷ EUR vào cuối tháng 12/2019. Từ cuối tháng 12/2019 đến cuối tháng 12/2020, NSFR trung bình tăng từ 116,9% lên 122,7%.

Tại các ngân hàng nhóm 2, không ghi nhận mức thiếu hụt LCR. So với cuối năm 2019, LCR trung bình trong năm 2020 tăng 7% lên 203,1%, trong khi mức thiếu hụt trung bình NSFR tổng thể tăng lên 0,4 tỷ EUR. Tại các ngân hàng trong mẫu điều tra, NSFR trung bình tăng 6,4 điểm phần trăm lên 126,6%.

Đến cuối tháng 12/2020, LCR gia quyền trung bình vào khoảng 140% tại mỗi ngân hàng châu Âu và phần còn lại trên thế giới, khoảng 120% tại mỗi ngân hàng Mỹ. Trong khi LCR ban đầu tại Mỹ và châu Âu thấp hơn mức trung bình của phần thế giới còn lại, nhưng LCRs đang có xu hướng đồng quy tại châu Âu và phần thế giới còn lại cho đến trước đại dịch. Đến cuối tháng 12/2020, NSFR gia quyền trung bình tại mỗi ngân hàng nhóm 1 đều vượt tỷ lệ 100%, trong đó các ngân hàng châu Âu và Mỹ lần lượt tăng từ 112,8% và 111,8% vào cuối tháng 12/2019 lên 120,7% 125,5% vào cuối tháng 12/2020, đưa tỷ lệ này tại các ngân hàng châu Âu và Mỹ lên mức tương đương 123,2% tại phần còn lại trên thế giới.

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 22 năm 2021

Theo ​​​​​​​Nguồn: BIS tháng 9/2021
Copy Link

Gửi bình luận
(0) Bình luận

9 tháng: Thu ngân sách nhà nước, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo công bố từ Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng ước đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng, bằng 94% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021.

Triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/9/2022, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

CPI bình quân 9 tháng tăng 2,73% so cùng kỳ năm trước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Tổng cục Thống kê (GSO), giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào, một số địa phương tăng học phí năm học mới 2022-2023 là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2022 tăng 0,4% so với tháng trước. So với tháng 12/2021, CPI tháng 9 tăng 4,01% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,94%.

Đồng bộ giải pháp và phối hợp chặt chẽ trong quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quản lý thuế trong lĩnh vực TMĐT không phải là câu chuyện riêng của ngành tài chính mà còn là nhiệm vụ của các bộ, ngành có liên quan như Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước

Chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại cửa khẩu biên giới đất liền

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/9/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Công điện số 871/CĐ-TTg về việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền.

Họp Nhóm Công tác Khuôn khổ hội nhập ngân hàng ASEAN (WC-ABIF)

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức cuộc họp Nhóm Công tác Khuôn khổ hội nhập ngân hàng ASEAN (WC-ABIF) lần thứ 12 tại Hà Nội.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam tổ chức Hội thảo Tài chính Chuyên đề - Phát triển ngân hàng số ở Việt Nam và Hàn Quốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/9/2022, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) tổ chức Hội thảo Tài chính Chuyên đề - Phát triển Ngân hàng số ở Việt Nam và Hàn Quốc tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. Hội thảo nhằm chia sẻ tầm nhìn và định hướng ngân hàng số trong tương lai, cũng như tăng cường sự hợp tác bền vững giữa hai nước trong quá trình đầu tư và phát triển nền tảng ngân hàng số hiện đại và hiệu quả.

FPT: Ứng dụng AI thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, AI mang lại 3 lợi ích lớn nhất cho các doanh nghiệp bao gồm tăng năng suất lao động, ra quyết định dựa trên dữ liệu theo thời gian thực và nâng cao trải nghiệm khách hàng ở mọi điểm chạm.

Cổ phiếu Vinamilk (VNM) “nâng đỡ” thị trường trước sóng gió bủa vây

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sự khởi sắc của “đầu tàu” Vinamilk (HOSE: VNM) phần nào giúp thị trường vơi đi gánh nặng trước áp lực bán lan rộng đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng hồi phục.

Chính thức giao dịch chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/9/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 6.000.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (Mã chứng khoán: FUEDCMID) vào giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 60.000.000.000 đồng.

Vinamilk đồng hành cùng hàng ngàn người cao tuổi đồng diễn thể dục dưỡng sinh tại Hà Nội

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10) và hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, ngày 25/9, Hội Sức khỏe ngoài trời người trung, cao tuổi Hà Nội phối hợp cùng Sở Văn Hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Chương trình đồng diễn Thể dục Dưỡng sinh cho người cao tuổi. Chương trình có sự tham gia đồng hành của Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk và các nhãn hàng Sure Prevent Gold, Kenko Haru và Sure Diecerna.

Sacombank "ươm mầm cho những ước mơ" với học bổng toàn phần dành cho sinh viên

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023, Sacombank triển khai học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” với tổng giá trị học bổng lên đến hơn 3.750 tỷ đồng dành cho sinh viên.

VPBank giành giải thưởng “Ngân hàng số hóa xuất sắc nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa được vinh danh là Ngân hàng số hóa xuất sắc nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam năm 2022 (Excellence in Innovation – Digital Banking for SME Vietnam 2022). Đây là giải thưởng thường niên của Tạp chí Global Banking & Finance Review - Tạp chí tài chính hàng đầu quốc tế của Anh quốc.

Thế giới Di động (MWG): 8 tháng doanh thu tăng 18%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG – sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 92.283 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam tổ chức Hội thảo Tài chính Chuyên đề - Phát triển ngân hàng số ở Việt Nam và Hàn Quốc

Tin hội viên - PV - 20:05 30/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 30/9/2022, Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) tổ chức Hội thảo Tài chính Chuyên đề - Phát triển Ngân hàng số ở Việt Nam và Hàn Quốc tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. Hội thảo nhằm chia sẻ tầm nhìn và định hướng ngân hàng số trong tương lai, cũng như tăng cường sự hợp tác bền vững giữa hai nước trong quá trình đầu tư và phát triển nền tảng ngân hàng số hiện đại và hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước tăng tỷ giá bán USD

Hoạt động ngân hàng - Quỳnh Lê - 16:47 30/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 30/9, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) điều chỉnh tỷ giá bán USD tại Sở Giao dịch NHNN tăng 225 VND, từ mức 23.700 VND lên mức 23.925 VND. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, đây là lần thứ tư NHNN tăng giá bán USD, với tổng cộng mức tăng thêm là 905 VND, tương đương tăng 3,9%.

Tăng cường an toàn trực tuyến cho người dùng Việt cùng “Safety Café Vietnam”

Công nghệ - Hoàng Chi - 14:51 30/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong ba ngày 7, 8, 9/10, Tập đoàn Meta, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA), Tổ chức CyberKid Vietnam được sự ủng hộ và đồng hành của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp tổ chức sự kiện Safety Café Vietnam.

FPT: Ứng dụng AI thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 13:23 30/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, AI mang lại 3 lợi ích lớn nhất cho các doanh nghiệp bao gồm tăng năng suất lao động, ra quyết định dựa trên dữ liệu theo thời gian thực và nâng cao trải nghiệm khách hàng ở mọi điểm chạm.

9 tháng: Thu ngân sách nhà nước, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Hải - 11:21 30/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo công bố từ Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) 9 tháng ước đạt 1.327,3 nghìn tỷ đồng, bằng 94% dự toán, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2021.

Triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 11:00 30/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/9/2022, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh và Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, ngoại tệ qua biên giới Việt Nam - Campuchia.

CPI bình quân 9 tháng tăng 2,73% so cùng kỳ năm trước

Thị trường - Quỳnh Dương - 10:39 30/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Tổng cục Thống kê (GSO), giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá nguyên liệu đầu vào, một số địa phương tăng học phí năm học mới 2022-2023 là những nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2022 tăng 0,4% so với tháng trước. So với tháng 12/2021, CPI tháng 9 tăng 4,01% và so với cùng kỳ năm trước tăng 3,94%.

Xét xử nhóm lừa đảo bán lan đột biến

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:08 30/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/9, TAND TP. Hà Nội đã đưa ra xét xử nhóm bị cáo ở thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy, Hòa Bình bán lan đột biến, chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Đồng bộ giải pháp và phối hợp chặt chẽ trong quản lý thuế với hoạt động thương mại điện tử

Các Hiệp hội ngành, nghề - Hoàng Phương - 08:58 30/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quản lý thuế trong lĩnh vực TMĐT không phải là câu chuyện riêng của ngành tài chính mà còn là nhiệm vụ của các bộ, ngành có liên quan như Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Bộ Công Thương, Ngân hàng Nhà nước

Viettel “liên thông” sóng di động, giúp chính quyền, người dân đảm bảo liên lạc sao bão số 4

Doanh nghiệp - Thanh Thanh - 08:36 30/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Viettel phối hợp các doanh nghiệp viễn thông khác triển khai dịch vụ chuyển vùng di động (roaming) miễn phí, giúp chính quyền, người dân đảm bảo thông tin liên lạc tại những vùng bị cô lập khi mạng viễn thông đang sử dụng gặp sự cố và không có sóng.

Chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại cửa khẩu biên giới đất liền

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 07:26 30/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/9/2022, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký Công điện số 871/CĐ-TTg về việc chấn chỉnh, xử lý các hành vi tiêu cực liên quan hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền.

Cổ phiếu Vinamilk (VNM) “nâng đỡ” thị trường trước sóng gió bủa vây

Thị trường - P.V - 19:30 29/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sự khởi sắc của “đầu tàu” Vinamilk (HOSE: VNM) phần nào giúp thị trường vơi đi gánh nặng trước áp lực bán lan rộng đồng thời củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khả năng hồi phục.

Họp Nhóm Công tác Khuôn khổ hội nhập ngân hàng ASEAN (WC-ABIF)

Hoạt động ngân hàng - P.V - 18:30 29/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức cuộc họp Nhóm Công tác Khuôn khổ hội nhập ngân hàng ASEAN (WC-ABIF) lần thứ 12 tại Hà Nội.

Chính thức giao dịch chứng chỉ quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP

Thị trường - Mai Hiên - 18:10 29/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 29/9/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) đã chính thức đưa 6.000.000 chứng chỉ quỹ của Quỹ ETF DCVFMVNMIDCAP (Mã chứng khoán: FUEDCMID) vào giao dịch với tổng giá trị chứng khoán niêm yết là 60.000.000.000 đồng.

Kết nối hiệu quả doanh nghiệp TP. Gwangju Hàn Quốc với các doanh nghiệp Việt Nam

Doanh nghiệp - 17:50 29/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 26-30/9/2022 Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA Hanoi) đã tổ chức thành công Tuần lễ giao thương trực tuyến giữa đoàn doanh nghiệp từ TP. Gwangju Hàn Quốc với doanh nghiệp mua hàng Việt Nam.

Tọa đàm ổn định tài chính tại khu vực phía Nam

Hoạt động ngân hàng - P.V - 17:00 29/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong 2 ngày 27 - 28/9, tại thành phố Hồ Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) và đại diện nhà tài trợ của Cục Kinh tế Thụy Sỹ (SECO) và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (World Bank) đã tổ chức Tọa đàm về ổn định tài chính tại khu vực phía Nam.

3 doanh nghiệp vận tải hưởng lợi theo đà tăng giá cước

Thị trường - Bùi Trang - 15:38 29/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo phân tích của Công ty Chứng khoán VNDIRECT nhận định giá cước tàu chở dầu và nhiên liệu có thể duy trì đà tăng trong thời gian tới do các lệnh cấm vận sắp có hiệu lực của EU đối với Nga.

Vinamilk đồng hành cùng hàng ngàn người cao tuổi đồng diễn thể dục dưỡng sinh tại Hà Nội

Sống đẹp - Phương Uyên - 15:27 29/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chào mừng ngày Quốc tế người cao tuổi (1/10) và hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam, ngày 25/9, Hội Sức khỏe ngoài trời người trung, cao tuổi Hà Nội phối hợp cùng Sở Văn Hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Chương trình đồng diễn Thể dục Dưỡng sinh cho người cao tuổi. Chương trình có sự tham gia đồng hành của Công ty cổ phần sữa Việt Nam - Vinamilk và các nhãn hàng Sure Prevent Gold, Kenko Haru và Sure Diecerna.

Sacombank "ươm mầm cho những ước mơ" với học bổng toàn phần dành cho sinh viên

Sống đẹp - PV - 15:25 29/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp khai giảng năm học 2022 - 2023, Sacombank triển khai học bổng “Ươm mầm cho những ước mơ” với tổng giá trị học bổng lên đến hơn 3.750 tỷ đồng dành cho sinh viên.

Chuỗi hoạt động ý nghĩa cho hơn 1.000 em nhỏ tại các Trung tâm Casa Herbalife

Sống đẹp - P.V - 15:04 29/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty dinh dưỡng Herbalife Việt Nam vừa hoàn thành việc tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa cho hơn 1.000 em nhỏ tại 6 Trung Tâm Casa Herbalife Việt Nam trên toàn quốc.

VPBank giành giải thưởng “Ngân hàng số hóa xuất sắc nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2022”

Tin hội viên - Phương Nguyễn - 14:14 29/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa được vinh danh là Ngân hàng số hóa xuất sắc nhất dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam năm 2022 (Excellence in Innovation – Digital Banking for SME Vietnam 2022). Đây là giải thưởng thường niên của Tạp chí Global Banking & Finance Review - Tạp chí tài chính hàng đầu quốc tế của Anh quốc.

GDP 9 tháng 2022 ước tính tăng trưởng 8,83%, cao nhất 12 năm

Thị trường - Quỳnh Dương - 14:06 29/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê (GSO) công bố, GDP quý III/2022 ước tính tăng khá cao ở mức 13,67% so với cùng kỳ năm trước do quý III/2022 là thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, GDP 9 tháng năm 2022 tăng 8,83% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng cao nhất của 9 tháng trong giai đoạn 2011 - 2022.

Ngân hàng “nếm trái ngọt” từ chuyển đổi số thành công

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 13:57 29/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng là ngành tiên phong trong quá trình chuyển đổi số. Ngay từ rất sớm, các ngân hàng đã tập trung vốn, công nghệ, con người cho chuyển đổi số. Với sự đầu tư lớn về công sức, tiền của… đến nay, ngành Ngân hàng đã bắt đầu “hái quả ngọt” từ chuyển đổi số.

Thế giới Di động (MWG): 8 tháng doanh thu tăng 18%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 10:57 29/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG – sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2022 với doanh thu đạt 92.283 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Xét xử đường dây lừa đảo hàng chục tỷ đồng thông qua các cuộc gọi mạo danh

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:13 29/09/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - TAND TP. Hà Nội vừa xét xử đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi và tuyên phạt bị cáo Phạm Hương Liên (SN 2000, ở TP. Việt Trì, Phú Thọ) lĩnh 7 năm tù, Dương Mai Nam (SN 2001, ở huyện Yên Lập, Phú Thọ) 7 năm tù vì tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO