Thứ 5, 24/09/2020
  • VN-Index: 912.5+6.31+0.7%
  • HN-Index: 132.640.00.0%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Ứng dụng hệ thống xếp hạng quốc tế trong đánh giá năng lực ngân hàng của Việt Nam

ThS. Nguyễn Hoàng Diệu Hiền - Nghiên cứu - Trao đổi - 23/06/2019 09:39
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian qua, nhiều quốc gia đã áp dụng các phương pháp mới và phát triển các hệ thống phù hợp cho giám sát ngân hàng nhằm trang bị tốt hơn để đối mặt với những thách thức mới được tạo ra bởi đổi mới tài chính và toàn cầu hóa. Các hệ thống mới này tìm cách đánh giá và theo dõi các thay đổi trong điều kiện tài chính, mức độ rủi ro của ngân hàng và đưa ra những cảnh báo kịp thời.

Ngày nhận bài: 19/5/2019 - Ngày biên tập: 20/5/2019 - Ngày duyệt đăng: 31/5/2019. Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 11 năm 2019.

Tóm tắt: Bài viết trình bày việc áp dụng các hệ thống đánh giá quốc tế trong xếp hạng ngân hàng, trong đó nhấn mạnh đến CAMELS tại Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá về khả năng áp dụng của bộ chỉ tiêu vốn được công nhận toàn cầu này, bài viết đề xuất một số ý kiến có tính ứng dụng để đóng góp cho sự lành mạnh, an toàn của ngành ngân hàng và vấn đề quản lý điều hành chính sách trong tương lai ở Việt Nam.

Từ khoá: CAMELS, ngân hàng, Việt Nam, xếp hạng.

Applying international rating system to assess bank capacity in Vietnam

Abstract: The article first presents the application of bank rating systems, which emphasize CAMELS - the one being currently implemented in Vietnam. Based on the assessment of the applicability of this globally recognized model, the article suggests some useful ideas to contribute to the safety and soundness of the Vietnamese banking industry and regulatory policies in the future.

Keywords: CAMELS, banks, Vietnam, rating.

Các ngân hàng đang hiện diện trong một ngành đổi mới nhanh chóng, khiến họ phải tạo ra các dịch vụ tài chính chuyên biệt để đáp ứng tốt hơn nhu cầu  khách hàng. Theo đó, ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro đang ngày càng phức tạp hơn hiện nay. Để đối phó, việc đánh giá hiệu quả hoạt động chung của các ngân hàng bằng cách thực hiện khung giám sát ngân hàng theo quy định là rất quan trọng. Hệ thống xếp hạng CAMELS được áp dụng đầu tiên tại Mỹ vào năm 1979 đã thể hiện là một công cụ hữu ích và hiệu quả để đối phó với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 của chính phủ Mỹ.

Về mặt lý thuyết, không tồn tại hệ thống nào tối ưu hoặc một kế hoạch chi tiết thống nhất cho cấu trúc và quy trình điều chỉnh, giám sát các ngân hàng. Các quy định về giám sát ngân hàng khác nhau đáng kể giữa các quốc gia. Ngoài sự khác biệt về chính trị cũng như yếu tố lịch sử, các yếu tố quan trọng nhất định hình cách tiếp cận bao gồm tình trạng phát triển của hệ thống tài chính, quy mô và mức độ tập trung của các ngân hàng, sự cởi mở tương đối của hệ thống tài chính trong nước,...

Các hệ thống đánh giá ngân hàng trên thế giới

Thời gian qua, nhiều quốc gia đã áp dụng các phương pháp mới và phát triển các hệ thống phù hợp cho giám sát ngân hàng nhằm trang bị tốt hơn để đối mặt với những thách thức mới được tạo ra bởi đổi mới tài chính và toàn cầu hóa. Các hệ thống mới này tìm cách đánh giá và theo dõi các thay đổi trong điều kiện tài chính, mức độ rủi ro của ngân hàng và đưa ra những cảnh báo kịp thời.

Hệ thống xếp hạng PATROL

Ngành ngân hàng Ý đã giới thiệu hệ thống xếp hạng PATROL vào năm 1993 như là một công cụ giám sát có hệ thống về sức khỏe tài chính của từng ngân hàng. Các đầu vào chính cho phân tích của PATROL bao gồm thông tin từ dữ liệu báo cáo định kỳ của các ngân hàng. 5 thành phần của PATROL là an toàn vốn, lợi nhuận, chất lượng tín dụng, tính tổ chức và thanh khoản. Mỗi thành phần của PATROL được đánh giá theo thang điểm từ 1 (tốt nhất) đến 5 (kém nhất) dựa trên các tiêu chí. 5 xếp hạng thành phần riêng lẻ được chuyển đổi thành xếp hạng tổng hợp, cũng theo thang điểm từ 1 (tốt nhất) đến 5 (kém nhất), bao gồm tất cả các thông tin có sẵn cho nhà phân tích.

Hệ thống xếp hạng ORAP

Ủy ban Ngân hàng Pháp đã giới thiệu hệ thống ORAP vào năm 1997 như là một hệ thống phân tích đa nhân tố, đặt mục tiêu phát hiện các điểm yếu tiềm ẩn trong các ngân hàng bằng cách kiểm tra tất cả các thành phần rủi ro liên quan đến hoạt động và môi trườn, thông qua sử dụng thông tin định lượng và định tính. Xếp hạng ORAP sử dụng các nguồn thông tin bên trong và bên ngoài khác nhau. Chúng bao gồm các cơ sở dữ liệu khác nhau của cơ quan giám sát, đặc biệt là dữ liệu do chính các ngân hàng cung cấp và dữ liệu giám sát tại chỗ.

Hệ thống xếp hạng ORAP được chuẩn hóa với xếp hạng cụ thể trên 14 thành phần. Các thành phần liên quan đến các yếu tố thận trọng (tiềm lực vốn, thanh khoản, danh mục tập trung và an toàn vốn), hoạt động ngoại bảng (chất lượng tài sản, nợ xấu và dự phòng cho các khoản nợ), rủi ro thị trường, thu nhập (thu nhập hoạt động, thu nhập không định kỳ và lợi nhuận trên tài sản) và tiêu chí định tính (cổ đông, quản lý và kiểm soát nội bộ). Mỗi thành phần được đánh giá theo thang điểm từ 1 (tốt nhất) đến 5 (kém nhất). Xếp hạng thành phần được chuyển đổi thành xếp hạng tổng hợp, có giá trị giữa 1 (tốt nhất) và 5 (kém nhất).

Hệ thống xếp hạng CAMELS

Mô hình CAMELS được phát triển vào năm 1979, được Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ khuyến nghị. Mô hình này đã được sử dụng trong các tổ chức tài chính Mỹ và sau đó trên toàn thế giới. CAMELS hiện tại bao gồm 6 nhân tố là mức độ an toàn vốn, chất lượng tài sản, hiệu quả quản lý, thu nhập, tính thanh khoản và mức độ nhạy cảm với thị trường(1). Khung CAMELS nhấn mạnh vào các thông số của hệ thống ngân hàng bằng cách thông qua báo cáo kết quả kinh doanh để đánh giá hiệu quả hoạt động và bảng cân đối kế toán để đánh giá tình hình tài chính của các ngân hàng. Các thang điểm đánh giá cũng được vận hành tương tự như các hệ thống trình bày trước, theo thang điểm từ 1 (tốt nhất) đến 5 (kém nhất). Trong đó chi tiết về các thành phần đánh giá theo mô hình này như sau:

+ An toàn vốn (Capital)

Cơ quan giám sát đánh giá mức độ an toàn vốn của các ngân hàng thông qua phân tích xu hướng vốn. Để có được xếp hạng an toàn vốn cao, các ngân hàng cũng phải tuân thủ các quy tắc và thông lệ về lãi suất và cổ tức. Các yếu tố khác liên quan đến xếp hạng và đánh giá mức độ an toàn vốn của một tổ chức là kế hoạch tăng trưởng, môi trường kinh doanh, khả năng kiểm soát rủi ro, cho vay và tập trung đầu tư.

+ Chất lượng tài sản (Asset)

Chất lượng tài sản bao gồm chất lượng khoản vay của ngân hàng. Đánh giá chất lượng tài sản liên quan đến các yếu tố rủi ro đầu tư mà ngân hàng có thể phải đối mặt và so sánh chúng với thu nhập vốn của công ty. Cơ quan giám sát cũng kiểm tra xem các ngân hàng bị ảnh hưởng như thế nào bởi giá trị thị trường của các khoản đầu tư khi được nhân đôi với giá trị sổ sách. Cuối cùng, chất lượng tài sản được phản ánh bởi hiệu quả của các chính sách và thực tiễn đầu tư của một ngân hàng.

+ Hiệu quả quản lý (Management)

Việc đánh giá khả năng quản lý xác định liệu một ngân hàng có thể phản ứng đúng trước căng thẳng tài chính. Xếp hạng thành phần này được phản ánh bởi khả năng của ban quản lý để đo lường và kiểm soát rủi ro trong các hoạt động hàng ngày của ngân hàng. Nó bao gồm khả năng quản lý để đảm bảo hoạt động an toàn của ngân hàng khi họ tuân thủ các quy định nội bộ và bên ngoài.

+ Thu nhập (Earnings)

Khả năng của một ngân hàng  tạo ra lợi nhuận phù hợp để có thể mở rộng, duy trì khả năng cạnh tranh và gia tăng vốn là một yếu tố quan trọng nhằm đánh giá khả năng tồn tại liên tục của ngân hàng. Cơ quan giám sát xác định điều này bằng cách đánh giá sự tăng trưởng, sự ổn định, tỷ lệ lãi ròng và chất lượng tài sản hiện có của công ty.

+ Thanh khoản (Liquidity)

Để đánh giá tính thanh khoản của ngân hàng, cơ quan giám sát xem xét độ nhạy cảm rủi ro lãi suất, tính sẵn có của tài sản có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, phụ thuộc vào nguồn tài chính ngắn hạn, cấu trúc tài sản nợ và tài sản có.

+ Nhạy cảm với rủi ro thị trường (Sensivity)

Cơ quan giám sát đánh giá mức độ nhạy cảm của một ngân hàng đối với rủi ro thị trường bằng cách giám sát việc quản lý danh mục tín dụng. Theo cách này, họ có thể thấy việc cho vay đối với các ngành cụ thể ảnh hưởng đến một ngân hàng như thế nào.

Cách tiếp cận của Việt Nam

Với vị trí là một quốc gia đang phát triển, có thị trường tài chính ngân hàng còn khá non trẻ, Việt Nam đang tận dụng lợi thế của người đi sau để học tập kinh nghiệm từ các quốc gia trên thế giới trong đánh giá năng lực hệ thống ngân hàng. Từ năm 2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thống nhất một khung đánh giá ngân hàng cho toàn ngành trên tinh thần tiếp thu những ý tưởng từ bộ nguyên tắc CAMELS. Đây là một bộ đánh giá tiêu chuẩn quốc tế, có ý nghĩa với bản thân ngân hàng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của họ và hữu ích với cơ quan quản lý để thực hiện chức năng thanh tra, giám sát của mình. Như vậy, bên cạnh những tiêu chuẩn được lồng ghép vào các văn bản pháp quy từ các chỉ dẫn của hiệp định Basel, ngành ngân hàng Việt Nam đang hướng đến một hệ thống ngân hàng lành mạnh và hiệu quả hơn thông qua một bộ tiêu chuẩn quốc tế CAMELS. Dưới góc nhìn của NHNN, CAMELS là một bộ công cụ để đánh giá và xếp hạng ngân hàng, tuy nhiên với chính các ngân hàng thương mại thì đây lại là những tiêu chuẩn để họ hướng đến và tập trung hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả, phát triển năng lực kinh doanh.

Từ năm 2008, NHNN đã ban hành Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN quy định xếp loại ngân hàng, dừng lại ở giới hạn cho các ngân hàng thương mại cổ phần. Bộ chỉ tiêu đánh giá xếp loại gồm 5 thành phần (giống như khởi đầu của CAMELS): vốn tự có, chất lượng tài sản, năng lực quản trị, kết quả hoạt động kinh doanh và khả năng thanh khoản.

Cuối năm 2018, NHNN cho ban hành Thông tư số 52/2018/TT-NHNN có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2019, quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và thay thế hoàn toàn Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN. Quy định mới đã mở rộng đối tượng được điều chỉnh và đã có những chỉ dẫn cụ thể, chi tiết hơn trong từng cấu phần với cả những tiêu chí định tính và định lượng. Hệ thống tiêu chí được sử dụng để xếp hạng với các trọng số nhất định gồm có: vốn (20%), chất lượng tài sản (30%), quản trị điều hành (10%), kết quả hoạt động kinh doanh (20%), khả năng thanh khoản (15%) và mức độ nhạy cảm với rủi ro thị trường (5%). Căn cứ vào mức xếp hạng đạt được, các ngân hàng được xếp vào một trong các hạng sau: Tốt (A) nếu có tổng điểm xếp hạng lớn hơn hoặc bằng 4,5; Khá (B) nếu tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 4,5 và lớn hơn hoặc bằng 3,5; Trung bình (C) nếu tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 3,5 và lớn hơn hoặc bằng 2,5; Yếu (D) nếu tổng điểm nhỏ hơn 2,5 và lớn hơn hoặc bằng 1,5; Yếu kém (E) nếu tổng điểm xếp hạng nhỏ hơn 1,5(2).

Kết quả xếp hạng sẽ chỉ được thông báo cho chính ngân hàng đó và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố mà không được công bố rộng rãi. Thậm chí, ngân hàng không được cung cấp kết quả xếp hạng cho bên thứ ba (bao gồm cả ngân hàng mẹ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài). Theo quy định của Thông tư, thông tin đánh giá xếp hạng ngân hàng phải thực hiện lưu trữ và sử dụng kết quả xếp hạng theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành ngân hàng.

Về việc tiếp cận bộ khung CAMELS tại Việt Nam

Việc cung cấp một khuôn khổ chung trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng có tầm quan trọng lớn do sự hội nhập ngày càng tăng của thị trường tài chính toàn cầu. Mô hình CAMELS phản ánh các điều kiện và hoạt động của các ngân hàng để đưa ra những đánh giá tốt hơn đối với mức độ lành mạnh của ngân hàng. Mục đích của nó là cung cấp một đánh giá chính xác và nhất quán về tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong các lĩnh vực cấu phần.

Chất lượng của từng yếu tố sẽ quyết định sức mạnh tổng thể của ngân hàng, nhấn mạnh đến năng lực nội tại bên trong và mức độ ngân hàng có thể tự chăm sóc bản thân trước những rủi ro thị trường (Muhammad, 2009). Barker & Holdsworth (1993) thấy rằng hệ thống CAMELS rất hữu ích, hoạt động như một mô hình dự đoán thất bại của ngân hàng với nguyên tắc đánh giá được chỉ định dựa trên cả thông tin định lượng và định tính của ngân hàng. Một số nghiên cứu học thuật hiện có liên quan đến đánh giá hiệu quả của các tiêu chí khi sử dụng dữ liệu quá khứ để xếp hạng trong bối cảnh tương lai thị trường ngân hàng thay đổi nhanh chóng. Cole & Gunther (1998) đã phân tích điều này và thấy rằng ngay cả khi xếp hạng CAMELS có chứa thông tin hữu ích, chúng sẽ nhanh chóng mất đi giá trị tham khảo, vì CAMELS được sử dụng để xếp hạng trong quá khứ. Hirtle & Lopez (1999) đã kiểm tra các tiêu chỉ theo CAMELS trước đây để đánh giá các điều kiện hiện tại của các ngân hàng và họ cho rằng thông tin giám sát có trong xếp hạng CAMELS trước đây cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về các điều kiện hiện tại của ngân hàng. Tóm lại sau nhiều tranh luận, thông tin giám sát bởi xếp hạng CAMELS vẫn được xem là một cách hiệu quả để đánh giá các điều kiện của ngân hàng.

Tuy vậy, cũng cần thận trọng và khách quan nhìn rõ những điểm yếu tiềm năng có thể thấy được của hệ thống xếp hạng CAMELS khi áp dụng tại thị trường Việt Nam. Cách tiếp cận hiện tại để đánh giá ngân hàng được Việt Nam sử dụng với thiết kế CAMELS về bản chất tuân thủ nghiêm ngặt luật pháp và quy định ngân hàng của Mỹ. Điều này ở một mức độ nào đó không hoàn toàn phù hợp với đặc tính của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Như vậy, cần lưu ý về sự linh hoạt để thích ứng với thị trường Việt Nam. Bên cạnh đó, khung CAMELS bỏ qua sự tương tác với ban lãnh đạo cao nhất của các ngân hàng. Phân tích toàn diện về quản lý có thể cho thấy hiệu quả của những người điều hành, đó là yếu tố quan trọng về mặt con người trong việc xác định sự lành mạnh của ngân hàng. Sau cùng, về mặt vận hành thực tế, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã “giới hạn” các khoản dự phòng rủi ro cho vay để bù đắp cho các ngân hàng trước các rủi ro tiềm ẩn (để đối phó, cũng có thể đi cùng với nhiều vấn đề khác cùng bản chất), vai trò của dự phòng cho tỷ lệ tổn thất cho vay trong CAMELS đã bị bỏ qua.

Một số đề xuất

Để tăng cường năng lực nội tại của bản thân các ngân hàng và hơn nữa để đảm bảo triển khai công tác thanh tra, giám sát ngân hàng trong thời gian tới đạt hiệu quả, sau đây tác giả xin đưa ra một vài đề xuất với khả năng ứng dụng thực tế.

Trước hết, khi các ngân hàng Việt Nam đang tìm kiếm sự hợp tác của các nhà đầu tư quốc tế, một hệ thống xếp hạng như CAMELS sẽ là một sự bổ sung, hỗ trợ cho hướng đi đó. Theo đó, các ngân hàng nên trang bị cho đội ngũ nhân viên kiến thức toàn diện về xếp hạng CAMELS để dẫn dắt cho những định hướng, chiến lược về nâng tầm của ngân hàng. Các ngân hàng phải ý thức được ngoài việc bị đánh giá vốn bị xem là một áp lực, các tiêu chí luôn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ bản thân các ngân hàng và nâng cao tiềm lực, khẳng định thương hiệu của chính ngân hàng mình.

Về mặt lựa chọn bộ công cụ đánh giá và xếp hạng, cần phải linh hoạt trong vấn đề áp dụng. Tuỳ vào từng thời điểm của nền kinh tế, mục đích để đánh giá xếp loại ngân hàng hay mức độ rủi ro, năng lực hoạt động của từng ngân hàng,… mà có những bộ nguyên tắc phù hợp. Trong quá trình triển khai, việc quan sát và tiếp tục học hỏi các mô hình hiệu quả trên thế giới là cần thiết để qua đó có thể ứng dụng với sự đan xen, nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

NHNN cần phát triển mô hình định lượng cần thiết để đo lường khả năng thực tế của mỗi ngân hàng, qua đó có thể ước tính xem xét mức tăng trưởng tín dụng phù hợp cho từng ngân hàng cụ thể. Đây là một vấn đề còn chưa được làm rõ hiện nay, khi mà để điều hành chính sách tiền tệ thì công cụ hạn mức tín dụng giao khoán cho từng ngân hàng được áp dụng. Trong khi bản chất của hạn mức tín dụng là công cụ điều hành mang tính hành chính, can thiệp trực tiếp. Việc NHNN chưa xây dựng và công khai phương pháp tính toán các tiêu chí để làm cơ sở phân bổ hạn mức tín dụng cho từng ngân hàng nên phần nào còn hạn chế tính minh bạch, công bằng và cạnh tranh giữa các ngân hàng.

Kết luận

Để đảm bảo hoạt động lành mạnh, vững chắc và ổn định, các ngân hàng phải được phân tích và đánh giá theo một bộ nguyên tắc vận hành hợp lý và loại bỏ các lỗ hổng tiềm ẩn. Theo cách này, một trong những phương pháp phổ biến nhất để phân tích và đánh giá các ngân hàng được thể hiện bằng khung CAMELS. Một nghiên cứu thực nghiệm trong tương lai là cần thiết trong bối cảnh Việt Nam đang bắt đầu áp dụng đồng bộ bộ chỉ tiêu đánh giá này trên toàn hệ thống.

Chú thích:

1 Văn phòng tổ chức tài chính của Michigan là cơ quan đầu tiên trong số các bang của Mỹ áp dụng hệ thống xếp hạng ngân hàng mới, bổ sung thành phần thứ sáu vào hệ thống xếp hạng “CAMEL” hiện có, “S” về độ nhạy cảm với rủi ro thị trường. Michigan từ lâu đã tuân thủ một hệ thống quy định, xem xét độ nhạy cảm của lãi suất, nhưng giờ đã hành động để chính thức hóa các tiêu chí. Khởi đầu CAMELS chỉ có 5 cấu phần.

2 Thang đo theo cách tiếp cận này ngược so với mô hình CAMELS áp dụng tại Mỹ.

Tài liệu tham khảo:

- Barker, David, & Holdsworth, David. (1993). The causes of bank failures in the 1980s. Research Paper No. 9325, Federal Reserve Bank of New York.

- Cole, Rebel A. & Gunther, Jeffery. (1998). Predicting bank failures: A comparison of on-and off-site monitoring systems. Journal of Financial Services Research, 13(2), 103-117.

- Hirtle, Beverly J. & Lopez, Jose A. (1999). Supervisory information and the frequency of bank examination. FRBNC Economic Review.

- Muhammad, Haidar. (2009). Banks and CAMELS. [Truy cập ngày 17/05/2019, tại http://ezinearticles.Com/?Banks-And-CamelsandId=2565867]

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (2008). Quyết định số 06/2008/QĐ-NHNN ngày 12/03/2008 quy định xếp loại ngân hàng thương mại cổ phần.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. (2018). Thông tư số 52/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định xếp hạng tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020, theo hướng sử dụng các nền tảng dùng chung để tiết kiệm chi phí, thời gian, phấn đấu năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 23/9/2020, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã có buổi làm việc với Đại sứ Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam, kiêm nhiệm Lào.

Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ: 25 năm vững bước tới tương lai

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ một bản tin nội bộ đã vươn lên trở thành tờ Tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực tài chính tiền tệ là một hành trình đầy gian khó và vinh quang của các thế hệ lãnh đạo, phóng viên Tạp chí Thị trường Tài chính-tiền tệ. 25 năm qua là quãng thời gian để Tạp chí khẳng định vị thế và sẵn sàng vững bước tới tương lai với một tâm thế mới.

Giảm cho vay ngoại tệ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/9, NHNN Việt Nam tổ chức họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2020, trong đó đặc biệt lưu ý các TCTD kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay ngoại tệ.

25 năm Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ: Thực hiện sứ mệnh giúp thị trường hiểu đúng về hoạt động ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trải qua 25 năm, Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, ngày càng có được chỗ đứng và niềm tin vững chắc nơi bạn đọc. Trong suốt hành trình đó, Tạp chí cũng làm rất tốt vai trò kết nối và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội nhưng không chủ quan với dịch bệnh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nội dung chính trong thông báo 337/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ nêu kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 chiều ngày 18/9/2020.

Sau 2 tuần ra mắt, "Học viện MoMo" thu hút hơn 6 triệu người chơi, 100 triệu trận thi đấu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin từ Ví MoMo cho biết, tính tới ngày 23/9/2020, sau 2 tuần ra mắt “Học viện MoMo” thu hút hơn 6 triệu người chơi, 100 triệu trận đấu cùng gần 20 triệu phong bao lì xì tiền mặt và 60 triệu thẻ quà tặng dùng để mua sắm, giảm giá ăn, uống, khám bệnh, mua bảo hiểm, đi xe công nghệ, vệ sinh nhà cửa... đã được gửi đến người dùng Ví MoMo tham gia.

NCB lọt Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/9/2020 tại Lễ Công bố “Thương hiệu mạnh Quốc gia, doanh nghiệp – doanh nhân xuất sắc” năm 2020 do Trung tâm Chống hàng giả - Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP.Hà Nội, Viện khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Việt tổ chức, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020.

Ưu đãi ngập tràn với thẻ ATM PVcomBank kết nối ZaloPay

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 18/9/2020, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức liên kết thẻ ATM của ngân hàng với ứng dụng ví điện tử ZaloPay và triển khai chương trình ưu đãi tặng gói quà tặng trị giá 500.000 đồng dành cho chủ thẻ ATM PVcomBank lần đầu kết nối ZaloPay để thanh toán.

SHB được vinh danh 4 giải thưởng quốc tế danh giá

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh 4 giải thưởng quốc tế danh giá

Shinhan Finance tham gia Ngày hội hiến máu nhân đạo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mới đây, hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu tình nguyện giữa thời điểm đại dịch, nhân viên và đại diện bán hàng Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) đã tham gia Ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt máu đào vì đồng bào” tại Hà Nội, tổng hợp được gần một trăm túi máu.

“Giao dịch dễ dàng – Nhận ngàn quà tặng” với Sacombank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 21/9/2020 đến hết ngày 15/11/2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai chương trình khuyến mãi “Giao dịch dễ dàng – Nhận ngàn quà tặng” với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 2,5 tỷ đồng.

Kỷ niệm 25 năm thành lập: NCB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng số hiện đại

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 18/9/2020, tại Thanh Hóa, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (18/9/1995- 18/9/2020). Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của các khách hàng, đối tác chiến lược của NCB cùng đông đảo cán bộ nhân viên…

Chuỗi dự án xanh của Tập đoàn TH ‘tiếp sức’ vùng Tây Bắc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau gần 2 năm xây dựng, Nhà máy Chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ vừa được khánh thành ngày 20/9 vừa qua tại huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La. Đây là một phần trong chuỗi dự án xanh mà Tập đoàn TH thực hiện tại vùng Tây Bắc.

Chính sách tiền tệ và tài khóa tại một số quốc gia trong thời kỳ dịch Covid-19

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Trần Thị Vân Anh - 08:41 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết nhìn lại thực trạng phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa tại một số quốc gia trên thế giới trong thời gian qua để đề xuất một số hàm ý đối với hai chính sách này cho Việt Nam.

Năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4

Tin tức - H. Phương - 08:37 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020, theo hướng sử dụng các nền tảng dùng chung để tiết kiệm chi phí, thời gian, phấn đấu năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - Thu Trang - 16:57 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 23/9/2020, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã có buổi làm việc với Đại sứ Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam, kiêm nhiệm Lào.

Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ: 25 năm vững bước tới tương lai

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Bảo Đăng - 15:26 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ một bản tin nội bộ đã vươn lên trở thành tờ Tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực tài chính tiền tệ là một hành trình đầy gian khó và vinh quang của các thế hệ lãnh đạo, phóng viên Tạp chí Thị trường Tài chính-tiền tệ. 25 năm qua là quãng thời gian để Tạp chí khẳng định vị thế và sẵn sàng vững bước tới tương lai với một tâm thế mới.

Chuẩn bị nền tảng cho phát triển ngân hàng số

Vấn đề - Nhận định - P.V - 15:09 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang tiến hành khảo sát về hoạt động ngân hàng số tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; đồng thời nắm bắt các kiến nghị của các ngân hàng để phục vụ cho công tác tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động ngân hàng Việt Nam.

Sau 2 tuần ra mắt, "Học viện MoMo" thu hút hơn 6 triệu người chơi, 100 triệu trận thi đấu

Sản phẩm, dịch vụ - N.T - 14:35 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin từ Ví MoMo cho biết, tính tới ngày 23/9/2020, sau 2 tuần ra mắt “Học viện MoMo” thu hút hơn 6 triệu người chơi, 100 triệu trận đấu cùng gần 20 triệu phong bao lì xì tiền mặt và 60 triệu thẻ quà tặng dùng để mua sắm, giảm giá ăn, uống, khám bệnh, mua bảo hiểm, đi xe công nghệ, vệ sinh nhà cửa... đã được gửi đến người dùng Ví MoMo tham gia.

Giảm cho vay ngoại tệ

Hoạt động ngân hàng - Hải Nam - 13:42 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/9, NHNN Việt Nam tổ chức họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2020, trong đó đặc biệt lưu ý các TCTD kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay ngoại tệ.

NCB lọt Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020

Tin hội viên - P.V - 12:09 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/9/2020 tại Lễ Công bố “Thương hiệu mạnh Quốc gia, doanh nghiệp – doanh nhân xuất sắc” năm 2020 do Trung tâm Chống hàng giả - Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP.Hà Nội, Viện khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Việt tổ chức, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020.

Nắm trong tay 3.400 tỷ USD, các quỹ đầu tư lớn nhất thế giới đang mua vào những gì?

Nhìn ra thế giới - Thu Hương - 12:03 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều quỹ tránh đầu tư vào thị trường chứng khoán đang tăng trưởng quá nóng.

Vietnam Airlines chính thức mở bán chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ về Việt Nam đầu tiên sau COVID-19

Doanh nghiệp - P.V - 11:48 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 23/9/2020, Vietnam Airlines mở bán rộng rãi chuyến bay mang số hiệu VN417, có hành trình từ Seoul (Hàn Quốc) về Hà Nội, dự kiến khởi hành vào sáng ngày 25/9/2020. Đây được ghi nhận là chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chính thức về Việt Nam đầu tiên sau COVID-19 của ngành hàng không Việt Nam.

Tín dụng sẽ tiếp tục xu hướng tăng

Hoạt động ngân hàng - Nguyên Anh - 11:43 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã chủ động điều chỉnh nới room cho các TCTD có sức khỏe tài chính tốt, hoạt động hiệu quả, có điều kiện mở rộng tín dụng lành mạnh vào các lĩnh vực phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, thay vì áp một mức chung cứng nhắc.

Ưu đãi ngập tràn với thẻ ATM PVcomBank kết nối ZaloPay

Sản phẩm, dịch vụ - Thu Thủy - 11:42 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 18/9/2020, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức liên kết thẻ ATM của ngân hàng với ứng dụng ví điện tử ZaloPay và triển khai chương trình ưu đãi tặng gói quà tặng trị giá 500.000 đồng dành cho chủ thẻ ATM PVcomBank lần đầu kết nối ZaloPay để thanh toán.

Thư chúc mừng của Thống đốc NHNN nhân dịp kỷ niệm 25 năm Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ xuất bản số đầu tiên

Tin Hiệp hội Ngân hàng - 11:38 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ xuất bản số báo đầu tiên (01/9/1995 - 01/9/2020), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã gửi tới các thế hệ cán bộ, nhân viên Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Chính phủ Singapore hợp tác với Apple, thưởng tới 280 USD cho người dân đạt chỉ tiêu tập luyện với Apple Watch

Công nghệ - Thiên Long - 09:33 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đây là một hình thức hợp tác giữa chính phủ Singapore và Apple nhằm khuyến khích các công dân sử dụng Apple Watch chăm chỉ tập thể dục và rèn luyện sức khỏe nhiều hơn.

Đồng USD có thể sẽ giảm xuống mức thấp như tháng 2/2018

Nhìn ra thế giới - Lê Minh - 09:32 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khi thị trường chứng khoán tiếp tục chịu sức ép, đồng USD bước vào tuần mới với mức cao nhất trong 6 tuần. Tuy nhiên, người phụ trách chiến lược tiền tệ của Brown Brothers Harriman, Win Thin, cảnh báo đồng bạc xanh sẽ không duy trì được mức này do một số yếu tố bất lợi.

25 năm Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ: Thực hiện sứ mệnh giúp thị trường hiểu đúng về hoạt động ngân hàng

Tin Hiệp hội Ngân hàng - P.V - 08:46 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trải qua 25 năm, Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, ngày càng có được chỗ đứng và niềm tin vững chắc nơi bạn đọc. Trong suốt hành trình đó, Tạp chí cũng làm rất tốt vai trò kết nối và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội nhưng không chủ quan với dịch bệnh

Tin tức - P.V - 08:26 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nội dung chính trong thông báo 337/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ nêu kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 chiều ngày 18/9/2020.

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện EVFTA

Các Hiệp hội ngành, nghề - Anh Đức - 08:08 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) giai đoạn 2020 - 2022.

Phản ứng của các quốc gia trước tác động của đại dịch COVID-19 đến kinh tế toàn cầu

Nhìn ra thế giới - Trịnh Quốc Đạt - 07:00 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kể từ khi dịch COVID-19 lần đầu tiên được phát hiện, virus corona đã lan rộng ra hơn 200 quốc gia, đại dịch đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu, vượt xa tất cả những biến cố tệ hại khác xảy ra trong thế kỷ qua. Trong khi các quốc gia châu Âu đã bắt đầu kiểm soát được dịch bệnh thì diễn biến tại một số quốc gia châu Mỹ và châu Phi lại trở nên phức tạp, các quốc gia châu Á đã vượt qua đỉnh dịch bệnh và đang bình thường hoá các hoạt động nền kinh tế.

SHB được vinh danh 4 giải thưởng quốc tế danh giá

Tin hội viên - PV - 16:25 22/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh 4 giải thưởng quốc tế danh giá

Sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - P.V - 16:21 22/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1670/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài.

[Infographics] Tiền điện tử bitcoin - Khi lợi nhuận đi kèm rủi ro

Diễn đàn tài chính tiền tệ - (TTXVN/Vietnam+) - 16:14 22/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nổi tiếng nhất trong số các loại tiền điện tử thông dụng và cũng là mốc để tất cả các loại tiền khác được so sánh, bitcoin thời gian gần đây đã ghi nhận đà tăng khá ấn tượng.

Quan chức Mỹ: Fed cần duy trì lãi suất gần 0% trong ba năm tới

Nhìn ra thế giới - Đại Thắng (TTXVN/Vietnam+) - 16:07 22/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trả lời phỏng vấn trên chương trình Bloomberg Television, Robert Kaplan, Chủ tịch chi nhánh Dallas của Fed, cho rằng chính sách lãi suất gần bằng 0% có thể sẽ cần thiết để duy trì trong 2-3 năm tới.

Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 16:00 22/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong 9 tháng năm 2020, NHNN đã điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường. Thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) thông suốt. Đến giữa tháng 9/2020, tổng phương tiện thanh toán M2 tăng 7,58% và tín dụng tăng 4,81% so với cuối năm 2019.

Vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong duy trì ổn định ngân hàng tại Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi - ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh - 14:10 22/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết phân tích về vai trò của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với ổn định ngân hàng ở Việt Nam.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO