Thứ 6, 31/03/2023
Diễn đàn tài chính tiền tệ
Vấn đề - Nhận định

Luật Các TCTD (sửa đổi): Cần tháo gỡ khó khăn liên quan đến hoạt động kiểm toán

Ngô Hải 18/03/2023 13:41

Góp ý dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), nhiều ý kiến đề nghị, Ban soạn thảo nên có những quy định cụ thể, rõ ràng để tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức tín dụng trong các hoạt động kiểm toán.

Tham gia góp ý hoàn thiện dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), đại diện Ngân hàng ANZ Việt Nam cho biết, các quy định về kiểm toán nội bộ nếu không được làm rõ sẽ gây khó khăn cho các tổ chức tín dụng (TCTD) trong quá trình thực thi Luật khi được ban hành.

Ví như tại Khoản 3, Điều 39 dự thảo Luật quy định: “3. Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải thuê công ty kiểm toán độc lập đánh giá một phần hoặc toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ khi xét thấy cần thiết”.

Theo đại diện ANZ Việt Nam, quy định như vậy là tạo cơ sở pháp lý để ngân hàng đưa ra hướng dẫn về việc thuê công ty kiểm toán độc lập đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ. Tuy nhiên, đại diện ANZ Việt Nam đề nghị, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khi ban hành thông tư hướng dẫn về vấn đề này thì cân nhắc đến khả năng cung cấp dịch vụ của các công ty kiểm toán độc lập để đảm bảo quy định được triển khai thực hiện một cách hiệu quả.

Hay với các quy định về “kiểm toán nội bộ”, tại Điều 40 dự thảo Luật, đại diện ANZ Việt Nam cho rằng, hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xây dựng phù hợp với hướng dẫn của NHNN và được tổ chức thực hiện nhằm bảo đảm phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra. Hiện nay, các thông tư hướng dẫn về hoạt động kiểm toán độc lập đối với hoạt động kiểm soát nội bộ (Thông tư 39/2011/TT-NHNN được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 24/2021/TT-NHNN) quy định việc đánh giá định kỳ này được thực hiện đối với toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ. Đại diện ANZ Việt Nam cho biết, điều này thực sự là một thách thức và khó khăn rất lớn đối với các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng như các công ty kiểm toán độc lập. Bởi, hiện nay chưa có công ty kiểm toán độc lập nào trên thị trường Việt Nam có thể cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ.

“Kính đề nghị Ban soạn thảo xem xét sửa đổi quy định tại khoản 3, Điều 40 theo hướng cho phép các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể quyết định phạm vi đánh giá dựa trên cơ sở phân tích, đánh giá hàng năm cũng như là chính sách quản lý rủi ro của tổ chức”, đại diện ANZ Việt Nam đề nghị.

Cũng liên quan đến vấn đề này, Hiệp hội Ngân hàng cũng đã có văn bản gửi tới NHNN nêu cụ thể những vướng mắc liên quan đến kiểm toán đối với hoạt động kiểm soát nội bộ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Hiệp hội Ngân hàng cho biết, quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư 24/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2011/TTNHNN quy định về kiểm toán độc lập khiến các TCTD đang gặp vướng mắc. Bởi phạm vi kiểm toán sẽ bao gồm toàn bộ các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định và cơ cấu tổ chức.

Hiệp hội Ngân hàng cho biết, các ngân hàng đang thiết lập hệ thống kiểm soát đối với tất cả các hoạt động bao gồm tín dụng, thanh toán, nguồn vốn, công nghệ thông tin, tài chính kế toán, quản trị rủi ro và tuân thủ... và ở tất cả các đơn vị của ngân hàng từ các phòng ban Hội sở, chi nhánh, phòng giao dịch. Như vậy, phạm vi kiểm toán theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư 24 là quá lớn, các tổ chức kiểm toán độc lập rất khó để đánh giá, đưa ra ý kiến kiểm toán đối với toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng.

Hơn nữa, do chưa có hướng dẫn chi tiết thực hiện quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư 24/2021/TT-NHNN, nên bản thân các công ty kiểm toán chưa xác định được phạm vi và cách thức để thực hiện kiểm toán đối với nội dung trên theo đề nghị của các ngân hàng. Vì vậy, mặc dù Thông tư 24/2021/TT-NHNN có hiệu lực thi hành, song đến nhiều ngân hàng cho biết chưa thực hiện được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư 24 về kiểm toán độc lập hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng.

Để tháo gỡ các vướng mắc nêu trên, tạo thuận lợi cho các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng như các công ty kiểm toán trong việc thực hiện và tuân thủ đúng quy định pháp luật, Hiệp hội Ngân hàng đề nghị: Tạm hoãn thời điểm áp dụng Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư 24/2021/TTNHNN cho đến khi NHNN ban hành hướng dẫn Bộ tiêu chí làm thước đo để đánh giá tính hiệu quả của đối tượng được kiểm toán, làm cơ sở để tổ chức kiểm toán độc lập xây dựng thủ tục kiểm toán; đồng thời, cụ thể hóa phạm vi cần kiểm toán liên quan đến Điểm a Khoản 2 Điều 1 Thông tư 24, đảm bảo những nội dung có thể thực hiện được trong phạm vi và thời gian hợp lý.

Quay trở lại với dự thảo Luật, quy định về kiểm “Kiểm toán độc lập” cũng nhận được sự quan tâm của các TCTD. Đặc biệt với quy định tại Khoản 3 Điều 41: “3. Tổ chức tín dụng phải thực hiện kiểm toán độc lập lại trong trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ của tổ chức kiểm toán độc lập”.

Các TCTD cho biết, các quy định hiện hành dẫn đến 2 cách hiểu: (i) Khi kiểm toán độc lập có ý kiến ngoại trừ thì phải thực hiện kiểm toán lại ít nhất 1 lần; (ii) Khi kiểm toán độc lập có ý kiến ngoại trừ thì phải thực hiện kiểm toán lại cho đến khi hết ý kiến ngoại trừ. Thực tế, có những trường hợp kiểm toán thì công ty kiểm toán độc lập sẽ có ý kiến ngoại trừ liên tục.

Đồng thời, khi thực hiện theo quy định của pháp luật, các TCTD rất khó tìm được tổ chức kiểm toán có mong muốn thực hiện kiểm toán lại báo cáo tài chính vì việc một doanh nghiệp thực hiện kiểm toán lại một báo cáo tài chính đã được một doanh nghiệp kiểm toán khác kiểm toán cũng làm phát sinh nguy cơ tương tự và có thể ở mức độ nghiêm trọng hơn so với kết quả kiểm toán lúc trước (theo quy định tại chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán được ban hành kèm theo Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015).

Trong trường hợp báo cáo tài chính có ý kiến ngoại trừ thì ý kiến kiểm toán khi thực hiện kiểm toán lại sẽ khó thay đổi và vẫn là ý kiến ngoại trừ. Như vậy, việc kiểm toán lại không mang giá trị tăng thêm cho người sử dụng báo cáo tài chính mà phát sinh thêm chi phí và thời gian cho TCTD.

Theo Chuẩn mực kiểm toán số 705 được ban hành kèm theo Thông tư số 214/2012/TT-BTC ngày 06/12/2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam, các công ty kiểm toán có thể đưa ra 03 dạng ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần và được chia theo mức độ tiêu cực tăng dần như sau: (1) Ý kiến ngoại trừ; (2) Từ chối đưa ra ý kiến; (3) Ý kiến trái ngược. Do đó, trường hợp tổ chức kiểm toán có ý kiến “từ chối đưa ra ý kiến” hoặc “kiến trái ngược” thì chưa quy định có kiểm toán lại không?...

Để tháo gỡ khó khăn liên quan đến “Kiểm toán độc lập”, tại dự thảo Luật Các TCTD (sửa đổi) NHNN đã đưa ra 2 phương án để trình Chính phủ xem xét, cụ thể:

Phương án 1: Bỏ khoản 3 Điều 42 Luật các TCTD.

Ưu điểm của phương án này giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên thực tế của TCTD trong việc tìm tổ chức kiểm toán có mong muốn thực hiện kiểm toán lại báo cáo của TCTD. Đồng thời, giúp giảm chi phí và thời gian cho TCTD trong việc thuê tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán lại.

Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này là chưa quy định rõ thẩm quyền của NHNN trong việc yêu cầu TCTD kiểm toán lại trong trường hợp báo cáo có ý kiến ngoại trừ, ý kiến kiểm toán trái ngược, từ chối đưa ra ý kiến của tổ chức kiểm toán độc lập.

Phương án 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 41 dự thảo Luật như sau: “3. Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng thực hiện kiểm toán độc lập lại khi báo cáo có ý kiến ngoại trừ, từ chối đưa ra ý kiến, ý kiến kiểm toán trái ngược của tổ chức kiểm toán độc lập”.

Ưu điểm của phương án này là đảm bảo NHNN có quyền yêu cầu các TCTD thực hiện kiểm toán độc lập lại khi xét thấy ý kiến ngoại trừ, từ chối đưa ra ý kiến, ý kiến kiểm toán trái ngược của kiểm toán độc lập có dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro, ảnh hưởng đến việc đánh giá tình hình tài chính của TCTD để phục vụ mục tiêu quản lý nhà nước về tiền tệ và ngân hàng. Đồng thời, giúp tiết kiệm chi phí và thời gian cho TCTD do không bắt buộc phải kiểm toán lại trong mọi trường hợp mà chỉ thực hiện khi có yêu cầu của NHNN.

Tuy nhiên, nhược điểm là có thể vẫn phát sinh vướng mắc của TCTD trong việc tìm tổ chức kiểm toán có mong muốn thực hiện kiểm toán lại báo cáo của TCTD khi có yêu cầu của NHNN. Do đó, chưa giải quyết được triệt để các khó khăn, vướng mắc trong thực tế.

Như vậy, khi một trong 2 phương án được thông qua, những vướng mắc của các TCTD liên quan đến kiểm toán độc lập như hiện nay sẽ được tháo gỡ.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

ADB: ASEAN cần hành động để tăng cường vị thế trong các chuỗi cung ứng toàn cầu

Trong báo cáo “ASEAN và các chuỗi cung ứng toàn cầu” vừa công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng, nhằm thúc đẩy khả năng chống chịu trước những thách thức mới, các nền kinh tế trong ASEAN cần phải tăng cường vị thế của mình trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuổi trẻ ngành Ngân hàng với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng ngày 30/3, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng”. Hội thảo do Ban Khoa học của Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương (NHTW) phối hợp cùng các Chi đoàn: Viện Chiến lược Ngân hàng, Thời báo Ngân hàng, Vụ Thanh toán, Hiệp hội Ngân hàng và Sở Giao dịch tổ chức.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan nâng lãi suất chính sách lên mức 1,75%

Theo thông cáo báo chí ngày 29/2023, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã quyết định nâng lãi suất chính sách thêm 0,25%, lên mức 1,75%.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm 49% cổ phần tại TCTD nhận chuyển giao bắt buộc

Việc cho phép tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài tại các TCTD nhận chuyển giao từ 30% lên 49% sẽ góp phần, tạo điều kiện thực hiện thành công phương án chuyển giao bắt buộc, góp phần ổn định hệ thống tài chính ngân hàng, ổn định kinh tế, xã hội, không ảnh hưởng lớn đến an ninh tiền tệ ngân hàng.

Tầm quan trọng của Việt Nam đối với các doanh nghiệp Mỹ và lý do họ cần quan tâm tới Việt Nam

Từ một nền kinh tế cận biên trong khu vực ASEAN, Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia có tốc độ phát triển công nghiệp mạnh mẽ và hiệu quả về mặt chi phí. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư đang tìm kiếm các thị trường mới để thúc đẩy tăng trưởng, mua hàng hoặc sản xuất sản phẩm – đặc biệt là ở châu Á – nên cân nhắc tiềm năng dài hạn của Việt Nam và nắm bắt các cơ hội tại thị trường này.

Hướng dẫn thanh toán viện phí bằng định danh tài khoản

Các giải pháp thanh toán không tiền mặt không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn đóng góp quan trọng vào việc xây dựng bệnh viện 3 không: Không giấy tờ - không xếp hàng - không thanh toán bằng tiền mặt. Trong đó, thanh toán viện phí bằng định danh tài khoản giúp khách hàng quản lý thanh toán viện phí dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng.

Chung kết Cuộc thi "Vietcombank 60 năm: Lan tỏa tự hào - Khát khao cống hiến"

Vừa qua, tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Vietcombank, Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Chung kết Cuộc thi "Vietcombank 60 năm: Lan tỏa tự hào - Khát khao cống hiến".

ĐHCĐ Hoà Phát: Giai đoạn khó khăn nhất của ngành thép đã qua

Theo ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoà Phát (HOSE: HPG), tập đoàn đang phải tập trung toàn bộ nguồn lực cho dự án Dung Quất 2, do vậy HĐQT đưa ra phương án không chia cổ tức năm 2022.

Kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên báo Lao động Thủ đô

Sáng ngày 30/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, báo Lao động Thủ đô tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (1/4/1993 - 1/4/2023).

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng gửi thư chúc mừng Vietcombank nhân kỷ niệm 60 năm thành lập

Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NAm - Vietcombank (1/4/1963 – 1/4/2023), thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã gửi thư chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank.

Vietcombank và JBIC ký hợp đồng tín dụng 300 triệu USD tài trợ vốn cho các dự án năng lượng tái tạo

Ngày 29/3/2023, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng tài trợ vốn 300 triệu USD để hỗ trợ dự án năng lượng tái tạo giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Cục Xúc tiến thương mại ký ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Messe Frankfurt của Đức

Ngày 30/3/2023, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Tập đoàn Messe Frankfurt chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về tăng cường hợp tác trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Lienvietpostbank ngăn chặn lừa đảo, bảo vệ khách hàng

Bằng tinh thần cảnh giác cao độ và nghiệp vụ vững vàng, cán bộ nhân viên Lienvietpostbank Quế Võ, Bắc Ninh đã kịp thời ngăn chặn, giúp khách hàng tránh được một vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.

Vietbank ưu đãi lãi suất vay cho doanh nghiệp

Từ nay đến ngày 30/6, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay chỉ từ 10,5%/năm dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trên toàn quốc. Bên cạnh đó, khách hàng còn được miễn phí mở tài khoản thanh toán số đẹp lên đến 10 triệu đồng, được trải nghiệm miễn phí sản phẩm tài khoản thanh toán VB PRO trong vòng 3 tháng đầu sau khi mở tài khoản.

Chung kết Cuộc thi "Vietcombank 60 năm: Lan tỏa tự hào - Khát khao cống hiến"

Tin hội viên - Minh Yến - Hồng Quang - 07:30 31/03/2023
Vừa qua, tại Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực Vietcombank, Khu đô thị Ecopark, Hưng Yên, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Chung kết Cuộc thi "Vietcombank 60 năm: Lan tỏa tự hào - Khát khao cống hiến".

ADB: ASEAN cần hành động để tăng cường vị thế trong các chuỗi cung ứng toàn cầu

Nhìn ra thế giới - T.H - 07:01 31/03/2023
Trong báo cáo “ASEAN và các chuỗi cung ứng toàn cầu” vừa công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho rằng, nhằm thúc đẩy khả năng chống chịu trước những thách thức mới, các nền kinh tế trong ASEAN cần phải tăng cường vị thế của mình trong các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuổi trẻ ngành Ngân hàng với đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Nghiên cứu - Trao đổi - Minh Ngọc - 21:14 30/03/2023
Sáng ngày 30/3, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học “Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong lĩnh vực ngân hàng”. Hội thảo do Ban Khoa học của Đoàn Thanh niên Ngân hàng Trung ương (NHTW) phối hợp cùng các Chi đoàn: Viện Chiến lược Ngân hàng, Thời báo Ngân hàng, Vụ Thanh toán, Hiệp hội Ngân hàng và Sở Giao dịch tổ chức.

ĐHCĐ Hoà Phát: Giai đoạn khó khăn nhất của ngành thép đã qua

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 18:30 30/03/2023
Theo ông Trần Đình Long, Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Hoà Phát (HOSE: HPG), tập đoàn đang phải tập trung toàn bộ nguồn lực cho dự án Dung Quất 2, do vậy HĐQT đưa ra phương án không chia cổ tức năm 2022.

Ngân hàng Trung ương Thái Lan nâng lãi suất chính sách lên mức 1,75%

Nhìn ra thế giới - V.A - 18:27 30/03/2023
Theo thông cáo báo chí ngày 29/2023, Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã quyết định nâng lãi suất chính sách thêm 0,25%, lên mức 1,75%.

Phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử đến năm 2025

Chính sách mới - H.Q - 18:25 30/03/2023
Ngày 29/3/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 phê duyệt Đề án về chống hàng giả và bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử (TMĐT) đến năm 2025.

Kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên báo Lao động Thủ đô

Kết nối - TTTCTT - 18:18 30/03/2023
Sáng ngày 30/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, báo Lao động Thủ đô tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên (1/4/1993 - 1/4/2023).

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng gửi thư chúc mừng Vietcombank nhân kỷ niệm 60 năm thành lập

Hoạt động ngân hàng - 17:14 30/03/2023
Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt NAm - Vietcombank (1/4/1963 – 1/4/2023), thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã gửi thư chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Vietcombank.

Vietcombank và JBIC ký hợp đồng tín dụng 300 triệu USD tài trợ vốn cho các dự án năng lượng tái tạo

Tin hội viên - Trang Trần – Hồng Quang - 16:17 30/03/2023
Ngày 29/3/2023, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết Hợp đồng tài trợ vốn 300 triệu USD để hỗ trợ dự án năng lượng tái tạo giữa Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC).

Tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân

Văn hóa - P.V - 15:51 30/03/2023
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 307/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

Tiếp tục giảm lãi suất, đề xuất chính sách hoãn giãn nợ cho doanh nghiệp

Vấn đề - Nhận định - Đoàn Hằng - 15:39 30/03/2023
"Thông điệp của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) là giảm lãi suất, sắp tới sẽ điều hành giảm lãi suất tiếp một lần nữa. Từ cơ sở này, ngân hàng thương mại sẽ giảm lãi suất tuỳ theo năng lực tài chính của từng ngân hàng".

Cục Xúc tiến thương mại ký ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Messe Frankfurt của Đức

Các Hiệp hội ngành, nghề - Q.L - 14:57 30/03/2023
Ngày 30/3/2023, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và Tập đoàn Messe Frankfurt chính thức ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) về tăng cường hợp tác trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Tầm quan trọng của Việt Nam đối với các doanh nghiệp Mỹ và lý do họ cần quan tâm tới Việt Nam

Vấn đề - Nhận định - Steven Cranwell* - 14:40 30/03/2023
Từ một nền kinh tế cận biên trong khu vực ASEAN, Việt Nam đã vươn lên trở thành một quốc gia có tốc độ phát triển công nghiệp mạnh mẽ và hiệu quả về mặt chi phí. Các doanh nghiệp và nhà đầu tư đang tìm kiếm các thị trường mới để thúc đẩy tăng trưởng, mua hàng hoặc sản xuất sản phẩm – đặc biệt là ở châu Á – nên cân nhắc tiềm năng dài hạn của Việt Nam và nắm bắt các cơ hội tại thị trường này.

Lienvietpostbank ngăn chặn lừa đảo, bảo vệ khách hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - T.N - 14:12 30/03/2023
Bằng tinh thần cảnh giác cao độ và nghiệp vụ vững vàng, cán bộ nhân viên Lienvietpostbank Quế Võ, Bắc Ninh đã kịp thời ngăn chặn, giúp khách hàng tránh được một vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn.

Vietbank ưu đãi lãi suất vay cho doanh nghiệp

Tin hội viên - Ngọc Minh - 14:07 30/03/2023
Từ nay đến ngày 30/6, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank - VBB) triển khai chương trình ưu đãi lãi suất cho vay chỉ từ 10,5%/năm dành cho khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs) trên toàn quốc. Bên cạnh đó, khách hàng còn được miễn phí mở tài khoản thanh toán số đẹp lên đến 10 triệu đồng, được trải nghiệm miễn phí sản phẩm tài khoản thanh toán VB PRO trong vòng 3 tháng đầu sau khi mở tài khoản.

Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo đẩy mạnh triển khai gói hỗ trợ lãi suất 2%

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 12:10 30/03/2023
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai chính sách hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ, ngày 29/3/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố, các TCTD tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách này.

Hướng dẫn thanh toán viện phí bằng định danh tài khoản

Công nghệ - Minh Ngọc - 11:55 30/03/2023
Các giải pháp thanh toán không tiền mặt không chỉ tiết kiệm thời gian, mà còn đóng góp quan trọng vào việc xây dựng bệnh viện 3 không: Không giấy tờ - không xếp hàng - không thanh toán bằng tiền mặt. Trong đó, thanh toán viện phí bằng định danh tài khoản giúp khách hàng quản lý thanh toán viện phí dễ dàng, đơn giản và nhanh chóng.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng tiếp xã giao Đoàn Điều IV IMF

Hoạt động ngân hàng - P.V - 10:30 30/03/2023
Ngày 29/03, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng đã có buổi tiếp xã giao Đoàn Điều IV Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).

Bổ nhiệm Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Quảng Bình

Hoạt động ngân hàng - P.V - 09:18 30/03/2023
Ngày 29/3/2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Quảng Bình tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Quảng Bình.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể nắm 49% cổ phần tại TCTD nhận chuyển giao bắt buộc

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - P.V - 08:41 30/03/2023
Việc cho phép tổng mức sở hữu cổ phần tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài tại các TCTD nhận chuyển giao từ 30% lên 49% sẽ góp phần, tạo điều kiện thực hiện thành công phương án chuyển giao bắt buộc, góp phần ổn định hệ thống tài chính ngân hàng, ổn định kinh tế, xã hội, không ảnh hưởng lớn đến an ninh tiền tệ ngân hàng.

Vietcombank nhận danh hiệu Best FXall Taker tại lễ trao giải thưởng Refinitiv Vietnam FX Awards năm 2023

Tin hội viên - P.V - 08:15 30/03/2023
Danh hiệu Best FXall Taker dành cho ngân hàng có khối lượng giao dịch ngoại tệ trên FXall lớn nhất tại Việt Nam trong năm 2022.

Các dự án các-bon thấp sáng tạo được lựa chọn tham gia chương trình thúc đẩy tài chính khí hậu Việt Nam

9 dự án các-bon thấp trên khắp Việt Nam đã được chọn để tham gia Chương trình Thúc đẩy Tài chính khí hậu (CFA) Việt Nam giai đoạn đầu tiên.

VDSC: Lãi suất giảm có thể giúp tăng trưởng tín dụng cải thiện trong quý II/2023

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Lê - 07:00 30/03/2023
Diễn biến điều tiết của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trong tháng 3 tiếp tục cho thấy thanh khoản của hệ thống vẫn rất dồi dào. Mặt khác, xu hướng lãi suất giảm sau khi hạ lãi suất điều hành được kỳ vọng sẽ giúp tăng trưởng tín dụng cải thiện.

Ngân hàng Shinhan Việt Nam hợp tác chiến lược cùng CIS Lào Cai triển khai chương trình ưu đãi học phí lãi suất 0%

Tin hội viên - P.V - 20:01 29/03/2023
Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) chính thức ký hợp tác chiến lược cùng hệ thống Trường Quốc tế Canada Lào Cai (CIS Lào Cai) về việc xây dựng chương trình hỗ trợ học phí dành riêng cho học sinh Lào Cai, qua đó, khuyến khích hành trình lĩnh hội kiến thức của các em học sinh.

VNBA phối hợp với AWS tổ chức Khóa đào tạo "Phân tích dữ liệu trong hoạt động ngân hàng"

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Minh Ngọc - 17:32 29/03/2023
Ngày 29/3/2023, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) phối hợp với Công ty Amazon Web Services (AWS) tổ chức Khoá đào tạo  "Phân tích dữ liệu trong hoạt động ngân hàng" với những chia sẻ từ các chuyên gia tới từ AWS.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO