Thứ 5, 22/10/2020
  • VN-Index: 941.46+2.43+0.26%
  • HN-Index: 140.92+0.94+0.67%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam

Nguyễn Hữu Huân - Dương Trọng Đoàn - Lê Thị Phương Thảo - Nghiên cứu - Trao đổi - 18/11/2019 08:49
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ đồng biến giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động trong những ngân hàng được nghiên cứu, tuy nhiên những năm có diễn ra khủng hoảng tài chính, hiệu quả hoạt động và hiệu quả quy mô của các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam thấp.

Ngày nhận bài: 4/4/2019 - Ngày biên tập: 29/10/2019 - Ngày duyệt đăng: 30/10/2019

Tóm tắt: Bài nghiên cứu được thực hiện dựa trên số liệu từ 20 ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam tiêu biểu, có thời gian hoạt động từ năm 1991 đến năm 2017. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại mối quan hệ đồng biến giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động trong những ngân hàng được nghiên cứu, tuy nhiên những năm có diễn ra khủng hoảng tài chính, hiệu quả hoạt động và hiệu quả quy mô của các NHTM Việt Nam thấp. Bên cạnh đó, nhóm tác giả tìm thấy bằng chứng các ngân hàng có sự thay đổi cấu trúc sở hữu bằng hình thức niêm yết trên sàn chứng khoán hoạt động có hiệu quả sau một năm kể từ năm được niêm yết so với các ngân hàng giữ nguyên cấu trúc sở hữu.

Từ khóa: cấu trúc sở hữu, hiệu quả hoạt động, ngân hàng thương mại

RELATIONSHIP BETWEEN OWNERSHIP STRUCTURE AND OPERATIONAL EFFICIENCY OF VIETNAMESE COMMERCIAL BANKS

Abstract: The study is based on data from the 20 most typical Vietnamese commercial banks with operation time from 1991 to 2017. The research results show that there exists a positive correlation between ownership structure and operational efficiency in the surveyed banks, but in the financial crisis period, the efficiency and scale of commercial banks in Vietnam have been low. In addition, the authors found evidence that the banks with ownership structure change by listing on the stock market would operate effectively one year after listing compared with other banks that had no change in ownership structure.

Key words: ownership structure, operational efficiency, commercial banks

Mở đầu

Trong đề tài này, tác giả lựa chọn các chỉ tiêu thường được sử dụng để đo lường hiệu quả hoạt động ngân hàng trong thị trường tài chính Việt Nam, tiêu biểu như tỷ lệ lợi nhuận trên tài sản, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu; ngoài ra có bổ sung thêm một số đại diện cho các rủi ro trong hoạt động để mở rộng phân tích cho đề tài như tỷ lệ nợ xấu trên tổng nợ hay hệ số chi phí trên thu nhập kinh doanh. Sự bổ sung này tuy không thể thay thế được một tài liệu chuyên sâu về cấu trúc sở hữu, hiệu quả hoạt động với rủi ro của các ngân hàng, tuy nhiên nó sẽ góp một phần làm rõ hơn mục tiêu chính của bài nghiên cứu, cũng như xây dựng một góc nhìn toàn diện hơn về hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Tổng quan tình hình nghiên cứu

Với sự đa dạng về thể chế chính trị và môi trường kinh tế, hệ thống ngân hàng các nước có những điểm riêng biệt được xây dựng và điều tiết theo mục đích khác nhau của chính quyền nhà nước. Việt Nam đã và đang là một quốc gia có thị trường tài chính sôi nổi trong những năm gần đây, ngành Ngân hàng Việt Nam với những bước phát triển mới nhưng vẫn còn những hạn chế nhất định và còn non trẻ so với thế giới. Vì thế, những lý thuyết có nền tảng từ các nước phát triển có thể chưa phản ánh đầy đủ và chính xác khi đặt vào bối cảnh ngành Ngân hàng Việt Nam. Do đó, việc kế thừa các nghiên cứu về mối quan hệ giữa cấu trúc sở hữu, hành vi chấp nhận rủi ro và hiệu quả hoạt động ngân hàng ở các quốc gia khác để áp dụng tại Việt Nam mà không qua nghiên cứu thực nghiệm là không hợp lý. Bài nghiên cứu này là nỗ lực xác định các điểm khác biệt trong cấu trúc sở hữu với hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam.

Cơ sở lý luận và giả thiết khoa học

Các quốc gia đang phát triển là những thị trường tài chính tiềm năng nhưng nhìn chung vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn khi sử dụng các khuôn khổ kinh tế từ các thể chế kinh tế lớn, cùng với những khác biệt trong văn hóa, xã hội và thể chế chính trị, sự thiếu thốn trong hệ thống kiểm soát quản lý, chịu ảnh hưởng lớn từ chính phủ đơn quyền trong việc nắm giữ cổ phần tập trung đối với các tổ chức kinh tế tài chính (theo Rabelo và Vasconcelos, 2002; Ahunwan, 2002; Tsamenyi và cộng sự, 2007). Vì tồn tại sự tập trung quyền sở hữu như vậy, các yếu tố chủ sở hữu là một trong những yếu tố quyết định một hệ thống ngân hàng lành mạnh, đặc biệt các thay đối trong cấu trúc sở hữu không được quản lý bởi cơ quan giám sát của nhà nước sẽ dẫn đến những cú sốc trong thị trường tài chính và từ đó gây ra khủng hoảng trong ngành (Boubakri và cộng sự, 2005). Ba loại hình phổ biến nhất trong hệ thống ngân hàng của các thị trường mới nổi là ngân hàng có vốn nhà nước, ngân hàng tư nhân và ngân hàng có vốn đầu tư từ nước ngoài. Tuy nhiên, khi đánh giá các nước đang phát triển nói chung, có sự bất cân xứng do các yếu tố văn hóa xã hội, vì vậy cần có các nghiên cứu riêng biệt cho từng trường hợp để xác định được điểm mạnh và điểm yếu của các loại hình tổ chức và cấu trúc ngân hàng rõ hơn. Sự khác biệt rất quan trọng trong việc lưu trữ và phân tích bởi mỗi loại ngân hàng đều khác nhau trong cơ cấu, tổ chức, quy định và hoạt động. Thực vậy, các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước có dòng tiền lợi nhuận ít hơn và phải đối mặt với vấn đề đạo đức nhiều hơn khi đồng thời là chủ sở hữu và nhà quản lý, cùng với các chương trình hỗ trợ phục vụ các mục tiêu khác của chính phủ. Trong khi đó, ngân hàng tư nhân có ưu đãi về dòng tiền cao hơn và phân biệt rõ ràng giữa cơ quan quản lý và chủ sở hữu, tương tự là các ngân hàng nước ngoài tương đối giống các ngân hàng tư nhân, ngoài một số quy định về ưu đãi hay hạn chế dòng tiền và cơ cấu tổ chức tùy thuộc theo định hướng phát triển của quốc gia đó. Nhiều nghiên cứu trước đã chứng minh được mối quan hệ giữa cơ cấu sở hữu và hoạt động của công ty qua nhiều khía cạnh (Demsetz, 1983, Demsetz và Lehn, 1985; Shleifer và Vishny, 1986), tuy nhiên các nghiên cứu thực nghiệm này có kết luận khác nhau tạo nên các mâu thuẫn khi áp dụng vào các nước khác nhau, điều này cho thấy sự khác biệt về điều kiện chính trị, kinh tế và thể chế sẽ có thể làm thay đổi mối quan hệ nêu trên.

Phương pháp nghiên cứu

Tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu để xác định mối tương quan giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động các ngân hàng là một mô hình hồi quy đa biến có kết hợp các biến giả. Sử dụng các biến giả tĩnh và động để làm rõ hơn các chuyển biến trong cấu trúc NHTM. Trong đó, các biến giả tĩnh đại diện cho các tác động khác nhau xảy ra trên phương diện thời gian dài, hay nói cách khác, chính là các biến đại diện cho cấu trúc của ngân hàng trong khoảng thời gian được nghiên cứu. Mô hình hồi quy được tác giả xây dựng có dạng:

Hiệu quả hoạt động = β0 + β1*Biến giả tĩnh + β2*Biến giả chọn lựa + β3*Biến giả động cơ + β4*Hệ số thể hiện thời gian chọn lựa + β5*Biến kiểm soát+ β6*Hiệu ứng cố định năm + ui

Với: β0: Hệ số tự do

β1, β1,.., βk: Các hệ số hồi quy riêng

ui (i = 1,..,k): Sai số ngẫu nhiên

Mô tả dữ liệu

Trong bài nghiên cứu này, tác giả sử dụng dữ liệu bảng gồm dữ liệu của 20 NHTM tiêu biểu của Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến năm 2017. Nguồn dữ liệu được tác giả thu thập từ báo cáo tài chính đã được kiểm toán của các NHTM và từ nguồn cơ sở dữ liệu Bankscope.

Kết quả nghiên cứu

Bảng: Kết quả hồi quy

ROE- suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (%); ROA – suất sinh lời trên tổng tài sản; NPL – Nợ khó đòi (nợ xấu) trên tổng nợ (%); COI – chi phí hoạt động trên tổng doanh thu (%); LTA – logarit của tổng tài sản; LTBR – Nợ trên tổng tài sản (%); FIR – doanh thu ngoài lãi trên tổng doanh thu (%). Các giá trị P(value) được trình bày trong ngoặc () và *, **, *** lần lượt thể hiện ý nghĩa thống kê với mức độ 1%, 5% và 10%.

Đối với nhóm đầu tiên, các ngân hàng có cấu trúc sở hữu không đổi thuộc sở hữu nhà nước có giá trị ROA là 0,34 trong khi các ngân hàng cổ phần có giá trị là -3,62. Tương tự, ROE của các ngân hàng có vốn nhà nước là 4,88 cho thấy hiệu quả hoạt động cao trong khi các ngân hàng cổ phần chỉ nằm ở mức -6,72. Điều này nói lên rằng tuy hoạt động các ngân hàng này có biểu hiện tích cực nhưng vẫn chưa hiệu quả, bằng chứng là sự chênh lệch khá lớn giữa lợi nhuận trên tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu (nhà nước), cùng với kết luận từ nghiên cứu của Cornett và cộng sự (2010). Tuy nhiên, nguyên nhân cho hiện tượng này có thể là do ngoài lợi nhuận, các NHTM nhà nước chủ yếu còn những mục tiêu chuyên biệt khác để phục vụ cho công tác quản lý của nhà nước. Ngoài ra, COI của các NHTM nhà nước có giá trị âm, cho thấy các ngân hàng này có hiệu quả chi phí, tuy rằng sự hiệu quả này có thể đến từ việc hưởng các ưu đãi từ phía nhà nước. Củng cố cho các lý luận trên, tỷ lệ nợ xấu NPL của các NHTM nhà nước cao do các ngân hàng này vận hành như những công cụ quản lý thị trường các phân khúc của nhà nước, thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ để đảm bảo mục tiêu kinh tế chung. Ngoài ra, đối tượng khách hàng cho vay của khối NHTM nhà nước tập trung nhiều vào các doanh nghiệp và tổng công ty nhà nước và do các doanh nghiệp này trong giai đoạn 2011-2016 được đánh giá là hoạt động yếu kém nên đã gây nhiều tổn thất cho các NHTM nhà nước.

Mặt khác, từ phân tích trên có thế thấy những NHTM cổ phần có mối tương quan nghịch biến với hai biến ROE và ROA, dụng ý rằng các ngân hàng này hoạt động chưa đạt hiệu quả cao trong việc sử dụng vốn và tài sản. Ngược lại với quan điểm cho rằng các ngân hàng có tỷ lệ sở hữu nhà nước cao thường hoạt động kém hiệu quả hơn các ngân hàng cổ phần, tư nhân hoặc nước ngoài (Xiaochi, 2007). Tuy nhiên trong thực tế, sự khác biệt này có thể được giải thích thông qua sự kiện cổ phần hóa của một loạt NHTM thuộc sở hữu nhà nước Việt Nam trong khoảng thời gian từ năm 2007 cho đến nay, cùng với các sự kiện sáp nhập ngân hàng khiến cho cơ cấu vốn thay đổi mặc dù tỷ lệ sở hữu nhà nước vẫn chiếm phần chủ yếu. Ngoài ra, hiện tượng này cũng có thể được giải thích do sự thiếu sót từ dữ liệu được thu thập bởi thời gian hoạt động của các NHTM cổ phần tư nhân phần lớn đều ít hơn nhiều so với các NHTM nhà nước.

Nhóm thứ hai gồm các ngân hàng thay đổi hình thức sở hữu sang cổ phần hóa, được niêm yết trên sàn chứng khoán trong thời gian nghiên cứu. Kết quả từ bảng trên cho thấy chỉ số ROA khi ngân hàng chọn lựa niêm yết lên sàn là -4,88, kém hiệu quả hơn các ngân hàng không niêm yết, có thể giải thích khoảng thời gian các ngân hàng bắt đầu niêm yết trên thị trường chứng khoán nằm trong thời kỳ hậu khủng hoảng kinh tế thế giới 2008 - 2009. Ngoài ra, niêm yết trên sàn là động thái khi ngân hàng muốn thu hút vốn, mở rộng hoạt động để tăng hiệu quả nên các tác động tích cực có độ trễ, cụ thể chỉ số ROA của ngân hàng trong thời gian niêm yết không tính năm bắt đầu niêm yết dương và có ý nghĩa ở mức 5%. Ngoài ra ROE trong giai đoạn niêm yết (biến giả hiệu ứng động) của các ngân hàng có giá trị khá cao 11,09% cho thấy quyết định cổ phần hóa làm tăng hiệu quả hoạt động các ngân hàng với mức ý nghĩa 0,5%. Tuy nhiên, quan sát này khác với kết luận từ nghiên cứu của Xiaochi (2007) thực hiện ở Trung Quốc với các hiệu ứng động không có ý nghĩa thống kê và nghiên cứu của Boubakri và cộng sự (2005) với kết luận rằng các ngân hàng lựa chọn việc tư nhân hóa thường hoạt động kém hiệu quả hơn các ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước.

Tuy nhiên, chỉ số ROE của biến  chỉ số thời gian cho thấy các ngân hàng niêm yết có lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu giảm dần theo năm với mức giảm không đáng kể. Điều này có thể là do cơn sốt đầu tư vào phân khúc ngân hàng nguội bớt và ngân hàng ổn định hoạt động, kết hợp với việc cạnh tranh với các ngân hàng mới, đặc biệt những ngân hàng phân khúc khách hàng chủ yếu là khách hàng cá nhân, có độ nhạy cảm cao hơn nhóm khách hàng doanh nghiệp. Tác giả cũng quan sát thấy hiệu quả chi phí của các ngân hàng niêm yết qua các năm ổn định hơn với hệ số là 2,32%. Những khó khăn trong hoạt động ở các ngân hàng lựa chọn cổ phần hóa là rất lớn với những chi phí kiểm toán, rà soát đánh giá, minh bạch thông tin, đảm bảo quyền lợi các cổ đông cùng áp lực thực hiện hiệu quả hoạt động để thu hút nhà đầu tư nên thời gian đầu hiệu quả các ngân hàng này không cao, sau khoảng thời gian ổn định và làm quen, các chi phí trên được sử dụng và phân chia hiệu quả hơn.

Kết luận và kiến nghị

Bài nghiên cứu cung cấp những bằng chứng thực nghiệm về mối tương quan giữa cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của các ngân hàng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, hiệu quả hoạt động và quy mô của các NHTM Việt Nam trong thời kỳ khủng hoảng tài chính - kinh tế thấp hơn khi thị trường hoạt động ổn định. Kết quả cũng cho thấy các NHTM cổ phần trong nhóm các ngân hàng giữ nguyên cấu trúc sở hữu trong khoảng thời gian nghiên cứu có hoạt động kém hiệu quả trong việc sử dụng vốn và tài sản, ngược lại với Xiaochi (2007) cho rằng các ngân hàng tư nhân hoạt động tốt hơn ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, dù không hiệu quả về mặt vốn và tài sản, nhưng các ngân hàng tư nhân vẫn có hiệu quả chi phí và duy trì tỷ lệ nợ xấu ở mức ổn định hơn do có sự chọn lọc đối tượng cho vay và kiểm soát rủi ro tốt hơn.

Các ngân hàng thay đổi cấu trúc sở hữu trong giai đoạn nghiên cứu bằng hình thức niêm yết trên sàn chứng khoán đem lại hiệu quả hoạt động sau một năm kể từ năm được niêm yết. Các ngân hàng này lựa chọn cổ phần hóa nhằm tăng vốn điều lệ để tăng năng lực cạnh tranh, từ đó làm giảm tỷ lệ nợ xấu và cải thiện hoạt động. Ngược lại, các NHTM thuộc sở hữu nhà nước mặc dù đã được cổ phần hóa nhưng vẫn có tỷ lệ nợ khó đòi cao, các ngân hàng thay đổi hình thức sở hữu bằng cách cổ phần hóa có hoạt động hiệu quả hơn các ngân hàng không niêm yết. Có các bằng chứng về sự giảm tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu và hiệu quả chi phí tăng dần theo các năm. Cùng quan điểm với Xiaochi (2007) và Boubakri và cộng sự (2005), điểm khác biệt là Boubakri cho rằng sau hai năm việc vốn hóa của ngân hàng mới đem lại hiệu quả rõ rệt.

Ngoài việc xử lý nợ xấu thì tăng trưởng tín dụng hiệu quả cũng là một hoạt động có mối liên hệ chặt chẽ và có tác động trực tiếp đến cải thiện hoạt động các ngân hàng. Đồng thời, công tác cải thiện dịch vụ cũng cần được phát triển như tạo các gói dịch vụ tiện ích, bảo mật an toàn thông tin khách hàng,… để tạo được sự tín nhiệm và từ đó, dần cải thiện hiệu quả hoạt động. Bên cạnh đó, NHTM cũng nên khai thác và sử dụng vốn hiệu quả vào các hoạt động chính và đúng với bản chất của hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng.

Tài liệu tham khảo:

- Ahunwan, B. (2002). Corporate governance in Nigeria. Journal of Business Ethics, 37(3), 269-287.

- Boubakri, N.J.C. Cosset,G. and Fisher, K. (2005), “Ownership structure and the performance of privatized banks”, Journal of Banking and Finance, Vol. 29 No. 8, pp. 2015-2041.

- Cornett, M.M., McNutt, J.J., Tehranian, H., 2010. The financial crisis, internal corporate governance, and the performance of publicly-traded US bank holding companies. Working Paper, Boston College.

- Demsetz, H. (1983), “The structure of ownership and the theory of the firm”, Journal of Law and Economic, Vo1. 26 No. 2, pp. 357-390.

- Demsetz, H. and Lehn, K. (1985), “The Structure of corporate ownership: causes and consequences”, Journal of Political Economy, Vol. 93 No. 6, pp. 1155-1177.

- Rabelo, F. M., & Vasconcelos, F. C. (2002). Corporate governance in Brazil. Journal of Business Ethics, 37(3), 321-335.

- Shleifer, A. and Vishny, R. (1986), “Large shareholders and corporate control”, Journal of Political Economy, Vol. 94 No. 3, pp. 461-488.

- Tsamenyi, M., Enninful-Adu, E., & Onumah, J. (2007). Disclosure and corporate governance in developing countries: evidence from Ghana. Managerial Auditing Journal, 22(3), 319-334.

- Xiaochi, W. L. L. (2007). The Guarantee of Listed Companies: A Perspective of Ownership Structure [J]. Nankai Business Review, 1.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Sự vươn lên của thị trường chứng khoán Việt Nam hậu COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chủ đề của buổi tọa đàm do Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam cùng với Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam tổ chức sáng ngày 21/10/2020.

Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1793/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của NHNN.

[Infographics] Ước tính một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2020, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội Quốc hội giao ước đạt và vượt như tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ che phủ rừng.

ADB kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á thu hẹp khoảng cách số

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Phát triển Đông Nam Á đầu tiên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức ngày 21/10/2020, Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á mở rộng đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và bảo đảm tiếp cận công nghệ công bằng khi các nền kinh tế phục hồi từ đại dịch gây ra bởi vi-rút corona (COVID-19).

Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, chống dịch bệnh hiệu quả, tận dụng tốt cơ hội, phục hồi và phát triển KTXH trong trạng thái bình thường mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng nay (20/10/2020), tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2020 và 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2021-2025.

ADB: Đề xuất giải pháp thúc đẩy thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Một cơ quan xếp hạng đáng tin cậy và có uy tín là một trong những mảnh ghép còn thiếu trong thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Việc thu hút một cơ quan xếp hạng toàn cầu đầu tư vào một trong những cơ quan xếp hạng địa phương hiện tại hoặc trong tương lai là rất quan trọng cho sự tín nhiệm đó.

Tập đoàn tài chính Shinhan tại Việt Nam và Grab Việt Nam ký hợp tác chiến lược

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/10/2020, Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam (SFG Việt Nam) và Công ty TNHH Grab (Grab Việt Nam) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, nhằm mục tiêu đẩy mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả các hoạt động thuộc mảng sản phẩm tài chính.

Ra mắt tính năng xác thực danh tính trực tuyến và mở tài khoản giao dịch ngay trên Sacombank Pay

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thay vì đến các điểm giao dịch của Sacombank, nay bất kỳ khách hàng nào cũng có thể dễ dàng đăng ký thông tin cá nhân, xác thực trực tuyến 24/7 (eKYC) và mở tài khoản để giao dịch ngay trên ứng dụng di động Sacombank Pay.

MSB ra mắt tính năng eKYC

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa triển khai giải pháp mở tài khoản trực tuyến trên ứng dụng điện thoại di động MSB mBank với đầy đủ các tính năng của một tài khoản thanh toán (chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, quét mã QR…).

VPBank cho vay sản xuất kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,99%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 31/12/2020, khách hàng là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hỗ trợ cho vay để sản xuất kinh doanh với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,99%/năm.

NCB kiểm soát tốt rủi ro, duy trì đà tăng trưởng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020. Theo đó, với những giải pháp kinh doanh linh hoạt, hiệu quả nhằm chống lại dịch bệnh Covid-19, NCB tiếp tục kiểm soát tốt rủi ro và duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2020.

ABBANK đạt 924 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tính đến cuối quý III

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tính đến hết ngày 30/9/2020, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đạt 924 tỷ đồng. 

Vietcombank ủng hộ 11 tỷ đồng, chung tay cùng cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trước thiên tai, lũ lụt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước thực tế tình hình bão lũ gây ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh miền Trung, trong 2 ngày 17-18/10/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã có những hành động thiết thực chung tay cùng cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trước thiên tai, lũ lụt.

VPBank kỳ vọng nhiều mục tiêu chính 2020 sẽ vượt mức đặt ra từ đầu năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đến thời điểm này về cơ bản dịch Covid-19 đã được khống chế, kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại, cùng với đó là diễn biến tích cực trong hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và VPBank nói riêng. Kết quả khả quan của 9 tháng 2020 là minh chứng cụ thể nhất cho chiến lược điều hành đúng đắn của ban lãnh đạo VPBank trong điều kiện dịch đã hai lần bùng phát ở Việt Nam trong năm 2020.

Tập đoàn tài chính Shinhan tại Việt Nam và Grab Việt Nam ký hợp tác chiến lược

Tin hội viên - P.V - 11:10 22/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/10/2020, Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam (SFG Việt Nam) và Công ty TNHH Grab (Grab Việt Nam) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, nhằm mục tiêu đẩy mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả các hoạt động thuộc mảng sản phẩm tài chính.

Sữa Mộc Châu: Quý III lợi nhuận sau thuế tăng 113% lên 102 tỷ đồng, biên lãi gộp tiếp tục cải thiện

Doanh nghiệp - 11:08 22/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo giải trình, lợi nhuận tăng trưởng là nhờ công tác quản trị chi phí hiệu quả, các chính sách hỗ trợ nhà phân phối, hỗ trợ khách hàng với giá bán hợp lý. Người tiêu dùng sử dụng các sản phẩm Mộc Châu Milk cũng tăng cao.

Sự vươn lên của thị trường chứng khoán Việt Nam hậu COVID-19

Các Hiệp hội ngành, nghề - Nguyễn Duy - 10:48 22/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chủ đề của buổi tọa đàm do Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam cùng với Tạp chí điện tử Kinh tế Chứng khoán Việt Nam tổ chức sáng ngày 21/10/2020.

Chìa khóa trong công cuộc phục hồi hậu COVID-19 của Đông Nam Á

Nhìn ra thế giới - Thu Trang - 10:13 22/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/10/2020, tăng cường tính năng động của các doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) bằng sự đổi mới và quốc tế hóa sẽ là nhân tố then chốt đối với việc phục hồi các nền kinh tế Đông Nam Á bị tàn phá bởi đại dịch do vi-rút corona (COVID-19) gây ra.

Ngân hàng Nhà nước ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - P.V - 10:03 22/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1793/QĐ-NHNN ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp của NHNN.

Ngân hàng HSBC chung tay cùng WWF-Việt Nam tái sinh 150 hecta rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Thanh Hải - 09:13 22/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam (HSBC Việt Nam) vừa hợp tác với WWF-Việt Nam để thực hiện một dự án phục hồi rừng ngập mặn tại Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau ở cực Nam của đất nước.

[Infographics] Ước tính một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2020

Tin tức - PV - 09:12 22/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2020, một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội Quốc hội giao ước đạt và vượt như tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ che phủ rừng.

Các tổ chức tín dụng kỳ vọng mặt bằng lãi suất tiếp tục giảm trong quý IV/2020

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 21:14 21/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các tổ chức tín dụng (TCTD) kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động - cho vay sẽ tiếp tục giảm trong quý IV/2020 và cả năm 2020. Bình quân kỳ vọng chung toàn hệ thống, mặt bằng lãi suất thị trường được kỳ vọng giảm 0,1 điểm % trong quý IV/2020.

Thụy Điển cấm sử dụng thiết bị của Huawei và ZTE để xây dựng mạng 5G

Công nghệ - Minh Tuấn - 18:00 21/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giới chức Thụy Điển đã quyết định cấm sử dụng thiết bị viễn thông của hai tập đoàn Trung Quốc là Huawei và ZTE trong xây dựng mạng không dây thế hệ mới 5G của nước này.

Ra mắt tính năng xác thực danh tính trực tuyến và mở tài khoản giao dịch ngay trên Sacombank Pay

Sản phẩm, dịch vụ - M.Q - 16:14 21/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thay vì đến các điểm giao dịch của Sacombank, nay bất kỳ khách hàng nào cũng có thể dễ dàng đăng ký thông tin cá nhân, xác thực trực tuyến 24/7 (eKYC) và mở tài khoản để giao dịch ngay trên ứng dụng di động Sacombank Pay.

Chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 14:48 21/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Về tình hình lựa chọn nhà đầu tư thực hiện 5 dự án thành phần PPP thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông, mới đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã có ý kiến cụ thể.

Đấu giá gần 5 triệu cổ phiếu Viettel Post

Doanh nghiệp - Minh Hoàng - 14:38 21/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Gần 5 triệu cổ phiếu Viettel Post do Tập đoàn Viettel sở hữu sẽ được đưa ra đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào ngày 11/11 tới.

MSB ra mắt tính năng eKYC

Tin hội viên - Phan Huyền - 14:37 21/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa triển khai giải pháp mở tài khoản trực tuyến trên ứng dụng điện thoại di động MSB mBank với đầy đủ các tính năng của một tài khoản thanh toán (chuyển khoản, thanh toán hóa đơn, quét mã QR…).

ADB kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á thu hẹp khoảng cách số

Nhìn ra thế giới - Thu Trang - 14:35 21/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phát biểu tại Hội nghị chuyên đề Phát triển Đông Nam Á đầu tiên của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tổ chức ngày 21/10/2020, Chủ tịch ADB Masatsugu Asakawa kêu gọi các quốc gia Đông Nam Á mở rộng đầu tư vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và bảo đảm tiếp cận công nghệ công bằng khi các nền kinh tế phục hồi từ đại dịch gây ra bởi vi-rút corona (COVID-19).

VPBank cho vay sản xuất kinh doanh với lãi suất chỉ từ 5,99%

Sản phẩm, dịch vụ - S.M - 14:19 21/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 31/12/2020, khách hàng là cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình được Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) hỗ trợ cho vay để sản xuất kinh doanh với mức lãi suất ưu đãi chỉ từ 5,99%/năm.

NCB kiểm soát tốt rủi ro, duy trì đà tăng trưởng

Tin hội viên - P.H - 14:12 21/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020. Theo đó, với những giải pháp kinh doanh linh hoạt, hiệu quả nhằm chống lại dịch bệnh Covid-19, NCB tiếp tục kiểm soát tốt rủi ro và duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng đầu năm 2020.

ABBANK đạt 924 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế tính đến cuối quý III

Tin hội viên - PV - 10:39 21/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tính đến hết ngày 30/9/2020, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đạt 924 tỷ đồng. 

Vietnam Airlines khôi phục 4 đường bay nội địa trong tháng 10

Doanh nghiệp - P.V - 10:33 21/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 21/10/2020, Vietnam Airlines thông báo khai thác trở lại các đường bay nội địa trong tháng 10 bao gồm: TP.Hồ Chí Minh – Tuy Hòa, Vinh/ Đà Nẵng – Nha Trang, Đà Nẵng – Phú Quốc.

Quý III/2020: VNDIRECT đạt lợi nhuận 253 tỷ đồng, tăng trưởng 114%

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 10:32 21/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 21/10/2020, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (Mã: VND) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với tổng doanh thu hoạt động đạt 506,2 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận kế toán sau thuế đạt 253,2 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước.

Standard Chartered: Kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 3% năm 2020 và 7,8% trong năm 2021

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 10:29 21/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered vừa công bố Báo cáo Nghiên cứu toàn cầu mang tựa đề “Việt Nam - tăng trưởng bị gián đoạn trong quý III/2020 nhưng triển vọng phục hồi ổn định”. Theo đó, Báo cáo nhận định kinh tế Việt Nam sẽ đạt mức tăng trưởng 3% trong năm 2020 và vượt lên 7,8% vào năm 2021.

Nỗ lực thực hiện “mục tiêu kép”, chống dịch bệnh hiệu quả, tận dụng tốt cơ hội, phục hồi và phát triển KTXH trong trạng thái bình thường mới

Sự kiện - P.V - 17:55 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng nay (20/10/2020), tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình bày Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) năm 2020 và 5 năm 2016-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 5 năm 2021-2025.

Công đoàn Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam và ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt

Tin Hiệp hội Ngân hàng - P.V - 17:11 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/10/2020, Công đoàn Cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam tổ chức Chương trình kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam – 20/10 và phát động Phong trào ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt.

Niêm yết và chính thức giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần xây dựng DIC Holdings

Doanh nghiệp - Mai Hiên - 16:48 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 20/10/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 30.000.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Xây dựng DIC Holdings (Mã chứng khoán: DC4) vào giao dịch.

Vietcombank ủng hộ 11 tỷ đồng, chung tay cùng cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trước thiên tai, lũ lụt

Sống đẹp - Đ.B - 16:17 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước thực tế tình hình bão lũ gây ảnh hưởng nặng nề đến các tỉnh miền Trung, trong 2 ngày 17-18/10/2020, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã có những hành động thiết thực chung tay cùng cán bộ, chiến sỹ và đồng bào miền Trung vượt qua khó khăn trước thiên tai, lũ lụt.

VPBank kỳ vọng nhiều mục tiêu chính 2020 sẽ vượt mức đặt ra từ đầu năm

Tin hội viên - S.M - 15:40 20/10/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đến thời điểm này về cơ bản dịch Covid-19 đã được khống chế, kinh tế Việt Nam đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại, cùng với đó là diễn biến tích cực trong hoạt động của ngành ngân hàng nói chung và VPBank nói riêng. Kết quả khả quan của 9 tháng 2020 là minh chứng cụ thể nhất cho chiến lược điều hành đúng đắn của ban lãnh đạo VPBank trong điều kiện dịch đã hai lần bùng phát ở Việt Nam trong năm 2020.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO