Hoạt động ngân hàng

Ngành Ngân hàng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới

Quỳnh Lê 11/04/2023 - 15:34

Ngày 11/4/2023, tại Hà Nội, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Vũ Hải Sản - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cùng các đồng chí trong Tổ công tác được Quân ủy Trung ương phân công.

Về phía NHNN có đồng chí Nguyễn Thị Hồng - Bí thư Ban cán sự Đảng, Thống đốc NHNN cùng các đồng chí trong Ban Cán sự Đảng NHNN; lãnh đạo thường trực Đảng ủy cơ quan NHTW, Công đoàn NHVN, Công đoàn Cơ quan NHNN Trung ương; thủ trưởng các đơn vị thuộc NHTW và các đơn vị sự nghiệp thuộc NHNN.

hinh-2.jpg
Toàn cảnh hội nghị

Ngành Ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò là huyết mạch của nền kinh tế

Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI của Ban Cán sự Đảng NHNN khẳng định, thời gian qua, Ban Cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN luôn nhận thức ngành Ngân hàng với tính chất là ngành kinh tế tổng hợp có vai trò quan trọng tham gia vào duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần đảm bảo, tạo điều kiện thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo đó, ngành Ngân hàng đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trên tất cả các lĩnh vực hoạt động, được Đảng, Quốc hội, Chính phủ, dư luận xã hội, các tổ chức tài chính quốc tế và các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

c3f671f36f1bb345ea0a.jpg
Đồng chí Vũ Hải Sản - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hải Sản - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng ghi nhận, trong 10 năm qua, trong bối cảnh tình hình thế giới và kinh tế trong nước đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, nhiều biến động phức tạp, khó lường, có những diễn biến chưa từng có tiền lệ, vượt khỏi khả năng dự báo của các tổ chức quốc tế và các nước nhưng NHNN đã nỗ lực chỉ đạo, điều hành toàn ngành Ngân hàng tiếp tục hoạt động an toàn, hiệu quả, thể hiện rõ vai trò là huyết mạch của nền kinh tế.

Các nhiệm vụ, giải pháp trong Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cũng được Ban Cán sự Đảng, các cấp ủy  , đơn vị của NHNN cụ thể hoá thành Kế hoạch hành động với những nội dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và phạm vi, thẩm quyền quản lý và tổ chức, triển khai nghiêm túc, quyết liệt, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, bám sát các chủ trương, định hướng, nội dung chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và đạt được kết quả trên các mặt công tác.

Trong lĩnh vực chuyên môn, NHNN đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp hài hòa, chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thích ứng kịp thời với diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế; công tác hoàn thiện thể chế đạt nhiều kết quả thiết thực; thực hiện cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu; tăng cường thanh tra, giám sát ngân hàng, đảm bảo an toàn hệ thống.

Cùng với đó, hoạt động thanh toán và chuyển đổi số ngành Ngân hàng phát triển nhanh chóng, hiện đại; hoạt động thông tin, truyền thông chính sách ngày càng có chiều sâu, thu hút được doanh nghiệp, người dân; hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng được mở rộng, thúc đẩy, đóng góp tích cực vào tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế…

Ngoài ra, các mặt công tác an ninh các hệ thống thông tin, thanh toán, an ninh mạng, an toàn kho quỹ, vận chuyển tiền, công tác bảo vệ an toàn, an ninh các trụ sở, kho tiền, công tác phối hợp với các cơ quan quân sự, công an, chính quyền địa phương,...được triển khai tích cực, nghiêm túc, bảo đảm an toàn, hiệu quả.

Bên cạnh đó, công tác an ninh, quốc phòng, dân quân tự vệ được chú trọng triển khai theo yêu cầu. Công tác chính sách dân tộc, đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội, an sinh xã hội được triển khai tích cực, thường xuyên với quy mô rộng về địa bàn, lớn về giá trị đã góp phần thực hiện chính sách giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn, miền núi, vùng biên giới, hải đảo ngày càng tiến bộ, phát triển...

Theo đồng chí Vũ Hải Sản, những kết quả nêu trên là rất đáng ghi nhận, thể hiện quyết tâm cao, sự nỗ lực lớn, tinh thần đoàn kết, kiên trì, quyết liệt của Ban Cán sự Đảng, các cấp uỷ, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động NHNN.

Kết quả này đã góp phần kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống, duy trì kỷ luật, kỷ cương của hệ thống các tổ chức tín dụng; tạo công ăn việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, tiếp tục củng cố nền tảng cơ sở trong công cuộc xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ngành Ngân hàng tiếp tục nỗ lực vượt qua những khó khăn, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Trong thời gian tới, trước bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước được dự báo còn nhiều biến động phức tạp, khó lường, nhất là cuộc cách mạng 4.0 đã và đang phát triển rất nhanh sẽ tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội, tạo cơ hội và thách thức mới cho mọi nền kinh tế và Việt Nam, đồng chí Vũ Hải Sản mong muốn Ban Cán sự Đảng NHNN, NHNN và các cơ quan, đơn vị trong Ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả một số giải pháp sau:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, lâu dài, đóng vai trò then chốt trong việc nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng, củng cố, xây dựng cơ quan, đơn vị, hệ thống chính trị vững mạnh, ổn định làm cơ sở vững chắc xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Hai là, tiếp tục quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên về định hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, chính sách của ngành Ngân hàng gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh. Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong toàn ngành Ngân hàng và hệ thống chính trị trong việc thực hiện kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh thời kỳ mới.

Ba là, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của ngành Ngân hàng được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao, đóng góp tích cực vào kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế góp phần ổn định tình hình vĩ mô và tăng trưởng kinh tế. Trong đó, một trong những trọng tâm cần được NHNN quan tâm, ưu tiên là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường trật tự kỷ cương để bảo đảm hệ thống các tổ chức tín dụng phát triển lành mạnh, bền vững; ứng phó kịp thời, hiệu quả với các mối đe doạ an ninh phi truyền thống, bảo đảm ổn định, an toàn hệ thống, an ninh tiền tệ quốc gia.

Bốn là, tăng cường dự báo, nghiên cứu nắm chắc tình hình để triển khai, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tội phạm ngành Ngân hàng; phòng, chống rửa tiền; phòng, chống khủng bố; bảo đảm an ninh, an toàn các trụ sở, kho tiền, kho tàng...

Năm là, tiếp tục triển khai các hoạt động an sinh xã hội, các chính sách giảm nghèo bền vững, các chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, miền núi, khu vực biên giới, hải đảo; công tác đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội... để chung tay cùng cả nước giải quyết tốt các vấn đề xã hội, xây dựng và đổi mới đất nước, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

374f313f2fd7f389aac6.jpg
Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng cho biết, qua nội dung tổng kết trong Báo cáo, nhìn lại những diễn biến, kết quả trong 10 năm qua, những khó khăn và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới, có thể thấy vai trò của hệ thống ngành Ngân hàng và nhất là vai trò của NHNN là rất quan trọng trong việc duy trì sự ổn định của hệ thống tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế... góp phần tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ an ninh kinh tế, xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận an ninh nhân dân, nền quốc phòng toàn dân và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên tất cả các lĩnh vực.

Những mặt công tác mà ngành Ngân hàng đã và đang triển khai có hiệu quả, đạt kết quả tốt, góp phần thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đã được Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương ghi nhận, đánh giá tích cực.

Với những vấn đề, nhóm vấn đề đặt ra trong thời gian tới, Ban Cán sự Đảng NHNN cùng Đảng ủy cơ quan NHTW luôn ý thức rằng đây là những nhiệm vụ trọng tâm có tính chất căn cốt, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị cũng như toàn Ngành triển khai, thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Về phía Ban Cán sự Đảng, Thống đốc khẳng định, luôn xác định rõ và nhất quán quan điểm lấy công tác tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng làm cơ sở then chốt, xuyên suốt trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác và lĩnh vực chuyên môn của Ngành. Với lịch sử vẻ vang, truyền thống tốt đẹp của ngành Ngân hàng trong hơn 70 năm qua, cùng sự quyết tâm, nỗ lực của Ban Cán sự Đảng, Đảng uỷ cơ quan NHTW cùng cán bộ, đảng viên, người lao động trong Ngành, Thống đốc NHNN tin tưởng ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn, thử thách, tiếp tục phát triển lớn mạnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, Ban Cán sự Đảng NHNN mong muốn thời gian tới sẽ tiếp tục được Trung ương, Quân uỷ Trung ương quan tâm, tạo điều kiện, hướng dẫn, hỗ trợ NHNN, cũng như có sự chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với NHNN trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trong công tác bảo vệ Tổ quốc, để bảo đảm các mặt công tác đều đạt kết quả, phát huy hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của Trung ương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ngành Ngân hàng góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO