Thứ 5, 08/12/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Phát triển kinh tế số tại Việt Nam

TS. Nguyễn Thế Bính - Nghiên cứu - Trao đổi - 11/09/2022 10:49
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Việt Nam, kinh tế số được coi là một trong những động lực tăng trưởng trong những thập niên tới, cho phép Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045.

Tóm tắt: Kinh tế số, nền kinh tế dựa trên công nghệ số và nền tảng số, đang tăng trưởng rất nhanh và trở thành xu hướng phát triển mới trên phạm vi toàn cầu. Tại Việt Nam, kinh tế số được coi là một trong những động lực tăng trưởng trong những thập niên tới, cho phép Việt Nam đạt mục tiêu trở thành nền kinh tế thu nhập cao vào năm 2045. Trong đó, mục tiêu đến năm 2025 kinh tế số sẽ chiếm 20% GDP, đến năm 2030, kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP. Mặc dù cơ hội và tiềm năng là rất lớn, tuy nhiên, để hiện thực hoá các mục tiêu đã đặt ra, trong thời gian tới cần nhanh chóng xây dựng, ban hành các chiến lược, chương trình quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số; rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách cho phát triển kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia về phát triển nguồn nhân lực số, chuyển đổi số doanh nghiệp và phát triển thị trường số nội địa.

Developing digital economy in Vietnam

Abstract: Digital economy, an economy based on digital technology and digital platforms, is growing very fast and becoming a new development trend globally. In Vietnam, digital economy is considered one of the growth drivers in coming decades, allowing Vietnam to achieve its goal of becoming a high-income economy by 2045. In which, digital economy is expected accounting for 20% of GDP by 2025, and about 30% of GDP by 2030. Opportunities and potentials seem to be great, however, in order to realize the set goals, it is necessary to quickly develop and issue national strategies and programs on development of digital economy, digital society; review, amend and supplement legal regulations in order to further complete the legal corridor, mechanisms and policies for the development of digital economy, digital society; accelerate the implementation of the national digital transformation program on digital human resource development, enterprise digital transformation and development of the domestic digital market.

1. Đặt vấn đề

Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang có những tác động mang tính đột phá, sâu rộng và đa chiều trên phạm vi toàn cầu. Trong làn sóng công nghiệp này, công nghệ số sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, qua đó, hình thành quốc gia số với ba trụ cột, gồm: chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Trong đó, kinh tế số là “một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua internet”. Xét về bản chất, kinh tế số là nền kinh tế dựa trên công nghệ số và nền tảng số, với các hoạt động kinh tế về và bằng công nghệ số và nền tảng số với các mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của nền kinh tế dựa trên ứng dụng công nghệ số như: trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT), điện toán đám mây (Cloud, Computing), chuỗi khối (Blockchain)….

Kinh tế số đang phát triển nhanh và trở thành xu hướng, tiềm năng phát triển mới trên phạm vi toàn cầu. Theo Báo cáo kinh tế số của Diễn đàn thương mại và phát triển của Liên hợp quốc (UNCTAD), kinh tế số hiện đang chiếm 15% GDP toàn cầu, tỷ lệ này của Mỹ là 21%, Trung Quốc là 30%. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, kinh tế số của Việt Nam đang phát triển nhanh và có nhiều triển vọng. Tổng hợp từ các báo cáo trong và ngoài nước của Vụ Quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông, ước tính kinh tế số Việt Nam năm 2020 đạt khoảng 163 tỷ USD, chiếm khoảng 8,2% GDP, trong đó cấu phần kinh tế số ICT/viễn thông đạt 126 tỷ USD, chiếm 5,5% GDP kinh tế số Internet/nền tảng đạt 14 tỷ USD, chiếm 1% GDP, và kinh tế số/lĩnh vực đạt khoảng 23 tỷ USD, chiếm 1,7% GDP. Theo báo cáo e-Conomy SEA năm 2020, chỉ tính riêng cấu phần kinh tế số Internet/nền tảng, với 14 tỷ USD, Việt Nam đứng thứ 3 trong các nước ASEAN về kinh tế số và là nước có tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực này cao nhất với mức tăng 16%, so với Indonesia là 11%, và Thái Lan ở mức 7%. Báo cáo dự báo đến năm 2025 kinh tế số Internet/nền tảng Việt Nam sẽ đạt mức 52 tỷ USD.

Kinh tế số đang được xem là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất Việt Nam trong những thập niên tới để đưa nước ta trở thành nước phát triển vào năm 2045. Văn kiện Đại hội XIII đã xác định, đến năm 2025 kinh tế số đạt tỷ trọng 20% GDP (hiện nay tỷ lệ này khoảng 10%), đến năm 2030 kinh tế số chiếm khoảng 30% GDP.  Để đạt mục tiêu này, kinh tế số phải tăng trưởng gấp 3 - 4 lần tăng trưởng GDP, tức là khoảng 20 - 25%/năm. Chính vì vậy, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số để tạo bứt phá về nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế là một trong những quan điểm lớn của Đảng trong chiến lược phát triển đất nước trong thời gia tới. Bài viết xin được tổng hợp những vấn đề chung về kinh tế số, thành quả và những vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế số tại Việt Nam.

2. Tổng quan về kinh tế số

Kinh tế số là các hoạt động kinh tế có sử dụng thông tin số, tri thức số, công nghệ số, dữ liệu số như là các yếu tố sản xuất chính; sử dụng mạng Internet, mạng công nghệ thông tin làm không gian hoạt động; sử dụng công nghệ số, nền tảng số để tăng năng suất lao động và để tối ưu nền kinh tế. Hiểu một cách đơn giản, thì kinh tế số là nền kinh tế liên quan đến công nghệ số. Theo Oxford, kinh tế số là “một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số”, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet. Kinh tế số hiện diện trên tất cả các lĩnh vực và nền kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ; sản xuất, phân phối, lưu thông hàng hóa, giao thông vận tải, logistic, tài chính ngân hàng,...). Về bản chất, đây là các mô hình tổ chức và phương thức hoạt động của nền kinh tế dựa trên ứng dụng công nghệ số. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, kinh tế số là nền kinh tế dựa trên công nghệ số và nền tảng số, với các hoạt động kinh tế về và bằng công nghệ số và nền tảng số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành trên Internet. Kinh tế số bao gồm 3 cấu phần: Kinh tế số ICT(1) viễn thông (Kinh tế số ICT); Kinh tế số Internet/nền tảng (Kinh tế số Internet); và Kinh tế số ngành/lĩnh vực (Kinh tế số ngành), trong đó: Kinh tế số ICT/viễn thông là lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin và dịch vụ viễn thông, gồm các hoạt động như: sản xuất phần cứng, sản xuất phần mềm, sản xuất nội dung số, cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin và cung cấp dịch vụ viễn thông; Kinh tế số Internet/nền tảng (Kinh tế số internet) gồm các hoạt động kinh tế dựa trên mạng internet như: kinh doanh bằng nền tảng số (như Uber, Grab, Airbnb…), kinh doanh dựa trên dữ liệu số, kinh doanh các dịch vụ số trực tuyến, và các hình thức kinh doanh dựa trên mạng Internet khác; Kinh tế số ngành/lĩnh vực (Kinh tế số ngành) là các hoạt động kinh tế dựa trên việc áp dụng các công nghệ số, nền tảng số vào các ngành, lĩnh vực truyền thống nhằm tăng năng suất lao động, tạo giá trị kinh tế mới, tăng thêm, gồm các hoạt động như: quản trị điện tử, thương mại điện tử, nông nghiệp thông minh, sản xuất thông minh, du lịch thông minh… Tóm lại, kinh tế số là các hoạt động kinh tế có sử dụng thông tin số, tri thức số như là yếu tố sản xuất chính; sử dụng mạng Internet, mạng thông tin làm không gian hoạt động; và sử dụng ICT, tức là viễn thông và công nghệ thông tin, để tăng năng suất lao động, và để tối ưu nền kinh tế. Nếu nói đơn giản thì là nền kinh tế liên quan đến công nghệ số.

Như vậy, mặc dù có nhiều quan điểm tiếp cận khác nhau khi đề cập đến kinh tế số, nhưng phần lớn các quốc gia và tổ chức quốc tế đều thống nhất kinh tế số là nền kinh tế dựa trên công nghệ số và nền tảng số, với các hoạt động kinh tế về và bằng công nghệ số và nền tảng số, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành trên internet. 

Theo nghiên cứu của nhiều tổ chức uy tín quốc tế, kinh tế số là một trong những động lực chính cho tăng trưởng toàn cầu trong giai đoạn tới. Kinh tế số không chỉ giúp tăng năng suất lao động, tăng trưởng kinh tế, mà còn là động lực cho tăng trưởng bền vững, tăng trưởng bao trùm, xuất phát từ việc sử dụng tri thức nhiều hơn là tài nguyên. Bên cạnh đó, chi phí tham gia kinh tế số thấp hơn nên đã tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh cho tất cả các chủ thể, góp phần rút ngắn khoảng cách phát triển. Cùng với đó, quá trình chuyển giao công nghệ số diễn ra nhanh chóng, không giới hạn đã góp phần làm giảm khoảng cách giữa các khu vực, giữa nông thôn với thành thị. Công nghệ số, với cách tiếp cận mới trong hoạt động kinh tế, đã cho phép nền kinh tế giải quyết hiệu quả những vấn đề nan giải trong phát triển kinh tế tài nguyên như ô nhiễm môi trường, phân hoá giàu nghèo, cạn kiệt nguồn lực,... Như vậy, có thể nói, kinh tế số đã và sẽ là mô hình kinh tế của tương lai.

3. Phát triển kinh tế số tại Việt Nam 

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 52-NQ-TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị, Chương trình chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ đều xác định chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số là trọng tâm chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn tới, và đặt ra các mục tiêu rất cao và cụ thể đến 2025 gồm: kinh tế số chiếm 20% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%; hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình và 100% số xã; phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh; tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%; Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số công nghệ thông tin (IDI) và chỉ số cạnh tranh (GCI), thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về chỉ số đổi mới sáng tạo (GII), và thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI). Để đạt được mục tiêu này cần phải duy trì mức tăng trưởng kinh tế số bình quân hàng năm khoảng 20%, gấp 3 lần tăng trưởng GDP dự kiến (6,5-7%/năm).

Với kinh tế số, lần đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam đang đồng hành cùng thế giới trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - cách mạng chuyển đổi số - và đây cũng là cơ hội lớn để Việt Nam tiếp cận với trình độ phát triển của khu vực và thế giới. Theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, kinh tế số của Việt Nam đã có những bước phát triển nhanh và có nhiều triển vọng so với khu vực và thế giới. Chúng ta cũng đang đứng trước những cơ hội rất lớn để phát triển kinh tế số. Các chuyên gia đã đưa ra 3 kịch bản trong phát triển cho kinh tế số Việt Nam đến năm 2025, bao gồm:

Kịch bản bình thường: Chỉ nỗ lực bình thường cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, thì đến năm 2025 kinh tế số sẽ chiếm khoảng 10,4% GDP, trong đó phần Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm (ICT/viễn thông và kinh tế số Internet) chiếm khoảng 7,9% GDP, còn phần kinh tế số ngành khoảng 2,5% GDP.

Kịch bản nhanh: Ở kịch bản này việc chuyển đổi số và phát triển kinh tế số được thúc đẩy mạnh thì đến năm 2025 kinh tế số sẽ chiếm khoảng 19,9% GDP, trong đó phần Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm (ICT/ viễn thông và kinh tế số Internet) chiếm khoảng 13,1%; còn phần kinh tế số ngành khoảng 6,8% GDP.

Kịch bản đột phá: Đối với kịch bản này, việc chuyển đổi số và phát triển kinh tế số được triển khai mạnh mẽ, kèm theo các biện pháp đảm bảo cân bằng thị trường giữa các doanh nghiệp nền tảng số Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, đồng thời có chính sách hỗ trợ các start-up công nghệ Việt Nam, thì đến năm 2025 kinh tế số sẽ chiếm khoảng 26,2% GDP, trong đó phần Bộ Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm (ICT/ viễn thông và kinh tế số Internet) chiếm khoảng 16% GDP; còn phần kinh tế số ngành khoảng 10,2% GDP.

Để đạt được mục tiêu kinh tế số chiếm 20% theo kịch bản phát triển nhanh, chúng ta cần duy trì mức tăng trưởng kinh tế số bình quân hàng năm khoảng 20%, gấp 3 lần tăng trưởng GDP dự kiến (6,5-7%/năm). Đây là một kịch bản không dễ dàng để thực hiện được, cùng với các mục tiêu rất cao về xã hội số, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, và sự đầu tư xứng tầm của tất cả các bộ, ngành, địa phương cho chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

4. Một số vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế số tại Việt Nam

Bên cạnh những cơ hội và môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế số, quá trình phát triển kinh tế số Việt Nam cũng đang đối mặt với những tồn tại, hạn chế và thách thức như: Công tác quản lý nhà nước, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách cho phát triển kinh tế số, xã hội số còn nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện. Hệ thống thể chế, pháp luật chưa thực sự đầy đủ và đồng bộ cho phát triển kinh tế số, trong đó, có các quy định pháp luật cho các hoạt động kinh tế số, đặc biệt đối với mảng kinh tế số Internet/nền tảng; hành lang pháp lý cho thí điểm triển khai áp dụng các mô hình kinh doanh, dịch vụ mới ứng của kinh tế số còn chưa đầy đủ. Còn thiếu các công cụ pháp lý và hệ thống công nghệ có khả năng giám sát, quản lý hiệu quả hoạt động các nền tảng số, nền tảng xuyên biên giới trên không gian mạng. Kỹ năng số và nguồn nhân lực số chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế số, xã hội số. Nguồn nhân lực số đáp ứng yêu cầu cho nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ số còn ít, chất lượng chưa cao. Các doanh nghiệp vẫn thiếu hụt lực lượng lao động công nghệ đủ kiến thức và kỹ năng để áp dụng công nghệ số vào quá trình sản xuất, kinh doanh. Việc thực hiện chuyển đổi số trong hệ thống doanh nghiệp chưa đồng đều, ngoài các doanh nghiệp hoạt động trong một số lĩnh vực bắt buộc phải chuyển đổi số như tài chính ngân hàng, công nghệ thông tin và truyền thông, phần lớn các doanh nghiệp vẫn chưa thực sự triển khai chuyển đổi số.

Phát triển kinh tế số giúp sẽ góp phần giúp Việt Nam có cơ hội rút ngắn khoảng cách phát triển so với thế giới, tuy nhiên để tận dụng tốt cơ hội này, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và của mỗi người dân. Một số vấn đề cần giải quyết để thúc đẩy phát triển kinh tế số tại Việt Nam, gồm:

Thứ nhất, cần nhanh chóng xây dựng, ban hành và triển khai đồng bộ các chiến lược, chương trình quốc gia về phát triển kinh tế số, xã hội số. Đẩy mạnh triển khai chương trình chuyển đổi số quốc gia, đặc biệt là các giải pháp đào tạo kỹ năng, phát triển nguồn nhân lực số; chuyển đổi số doanh nghiệp; và phát triển thị trường số nội địa.

Thứ hai, khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý, cơ chế chính sách cho phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thứ ba, tăng cường phát triển nguồn nhân lực đáp ứng với các yêu cầu đặt ra của nền kinh tế số. Xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, đào tạo lại kỹ năng số cho lực lượng lao động công nghệ cũng như đào tạo kỹ năng số cơ bản cho người dân nhằm thích ứng với xu thế chuyển đổi số, phát triển kinh tế số.

5. Kết luận

Nền kinh tế số đang ngày càng khẳng định vai trò là một động lực mới đối với tăng trưởng toàn cầu. Tại Việt Nam, kinh tế số sẽ là một trong những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước trong những năm tới. Với nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định và vững chắc, một Chính phủ kiến tạo và dân số trẻ ngày càng hiểu biết về công nghệ, nền kinh tế số sẽ tiếp tục có những bước phát triển ấn tượng, đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế số hàng đầu tại khu vực.

Chú thích:

(1) ICT: Informatiom Communication Technology, được hiểu với nghĩa là công nghệ thông tin và truyền thông

Tài liệu tham khảo:

- Chính phủ (2020), Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

-  Đảng Cộng sản Việt Nam (2019), Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

- Thủy Diệu, Ba kịch bản giúp kinh tế số đột phá vào năm 2025,  https://vneconomy.vn/ba-kich-ban-giup-kinh-te-so-dot-pha-vao-nam-2025.htm;

-  Đàm Thị Hiền (2021), Phát triển kinh tế số ở Việt Nam Thách thức và gợi ý giải pháp, https://tapchitaichinh.vn/su-kien-noi-bat/phat-trien-kinh-te-so-o-viet-nam-thach-thuc-va-goi-y-giai-phap-335725.html;

- Minh Nhung (2021), Hiện trạng và giải pháp phát triển kinh tế số, https://baodautu.vn/hien-trang-va-giai-phap-phat-trien-kinh-te-so-d154764.html

- Bùi Kim Thanh (2021), Phát triển kinh tế số ở Việt Nam, https://tuyengiao.vn/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/phat-trien-kinh-te-so-o-viet-nam-134586;

- Bùi Kim Thanh (2021), Phát triển kinh tế số tại Việt Nam, https://tuyengiao.vn/dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song/phat-trien-kinh-te-so-o-viet-nam-134586 ;

- Gia  Thành (201), Kinh tế số đường đến tương lai của nền kinh tế Việt Nam, https://baoquocte.vn/kinh-te-so-duong-den-tuong-lai-cua-nen-kinh-te-viet-nam-159466.html;

- Quách Hồng Trang (2021), Tình hình phát triển kinh tế số tại Việt Nam, https://aita.gov.vn/tinh-hinh-phat-trien-kinh-te-so-tai-viet-nam.

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 5/2022


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Thị trường đi vào vùng giá nhạy cảm, chọn mã nào để đầu tư trong tháng cuối năm?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Diễn biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 11 cho thấy bước chuyển biến tâm lý rất lớn của các nhà đầu tư trên thị trường. Tuy nhiên, theo SSI Research, dù đà hồi phục thị trường sẽ tiếp diễn nhờ động lực từ khối ngoại song thị trường đang đi vào vùng giá nhạy cảm và dễ phản ứng mạnh với các yếu tố rủi ro.

Vẽ dự án “ảo” để chiếm đoạt tiền tỷ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa xử phạt cựu giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Lotus Việt Nam 8 năm tù giam vì đã vẽ ra dự án “ảo” tại Hòa Bình lừa bán biệt thự để chiếm đoạt tiền tỷ.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tiếp Nguyên Phó Thống đốc NHTW Hàn Quốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/12/2022, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà đã có buổi tiếp và làm việc với ông Heung Mo Lee – Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giai đoạn 2014 – 2016, Cố vấn cấp cao Chương trình Đối tác chia sẻ kiến thức (BOK - KPP) năm 2022.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc SEACEN (BOG) lần thứ 42

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/12/2022, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo của Ngân hàng Trung ương (NHTW) các nền kinh tế Đông Nam Á (SEACEN) – Hội nghị BOG lần thứ 42 và hội thảo cấp cao bên lề tại Siêm Riệp, Campuchia với sự tham gia của các Thống đốc NHTW/Cơ quan Quản lý Tiền tệ 19 thành viên SEACEN.

VNDIRECT: VN-Index sẽ tăng trưởng vững chắc từ giữa năm 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo nhận định của CTCK VNDIRECT, VN-index sẽ quay trở lại mức 1.300 – 1.350 điểm, trên cơ sở lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng 14% và định giá P/E 12 – 12,5 lần.

Vai trò thiết yếu của thị trường các-bon tự nguyện

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2030 đang đến rất gần, nếu các quốc gia và doanh nghiệp muốn đẩy nhanh tiến độ hiện thực hóa mục tiêu cân bằng phát thải, thị trường các-bon tự nguyện sẽ đóng một vai trò vô cùng thiết yếu.

Ứng dụng quản lý tài chính iShinhan được vinh danh: “Top 10 Tin dùng Việt Nam 2022”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 7/12/2022, ứng dụng quản lý tài chính iShinhan của Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) vừa được vinh danh Giải thưởng “Tin dùng Việt Nam 2022” do Thời báo Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) trao tặng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm MoMo, khẳng định vai trò của Fintech trong nền kinh tế số tại Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 7/12/2022, MoMo vinh dự đón đoàn có Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện lãnh đạo từ Ủy ban Quốc hội, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia ghé thăm các bộ phận quan trọng tại trụ sở chính ở quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao về những dịch vụ, giải pháp tài chính mà MoMo mang đến trong thời gian qua.

Không nên lơ là với các cảnh báo về tin nhắn SMS gắn đường link lừa đảo dưới brandname ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian qua, các ngân hàng đã liên tục có khuyến nghị khách hàng cảnh giác về hiện tượng giả mạo tin nhắn lừa đảo dưới brandname ngân hàng. Dẫu vậy, đáng tiếc vẫn có những khách hàng gặp tổn thất do còn lơ là với các cảnh báo.

Ford Việt Nam bứt phá trong mùa mua sắm cuối năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ford Việt Nam đã ghi nhận tổng số lượng xe được bán ra trong tháng 11/2022 đạt 4.506 xe, trong đó lượng xe được sản xuất và lắp ráp trong nước chiếm 74%. Kết quả này đã tăng 12% so với tháng 10 và tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2021. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp 3 dòng xe hoàn toàn mới và thế hệ mới của Ford tại thị trường Việt Nam dẫn đầu về doanh số của các phân khúc tương ứng.

Cao su Phước Hòa tạm ứng cổ tức tỷ lệ 40%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2022.

Xác định 4 cặp đấu tại vòng Tứ kết World Cup 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Loạt trận cuối cùng vòng đấu loại trực tiếp 1/8 tại World Cup 2022, diễn ra đêm ngày 6/12, rạng sáng ngày 7/12 (theo giờ Việt Nam) đang diễn ra tại Qatar đã xác định thêm cặp đấu vào vòng tứ kết cuối cùng, đó là: Marocco – Bồ Đào Nha. Các trận đấu trước đó cũng đã chọn ra 3 cặp đấu còn lại của vòng tứ kết World Cup 2022 là: Croatia – Brazil; Hà Lan – Argentina; Anh – Pháp.

Dragon Capital tiếp tục mua vào 600.000 cổ phiếu Hà Đô (HDG)

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quỹ ngoại Dragon Capital báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – sàn HOSE).

Vietcombank nâng cao trải nghiệm ngân hàng số cho người tiêu dùng Việt

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, Vietcombank luôn tiên phong hưởng ứng và tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hiệu ứng chính sách và niềm tin doanh nghiệp

Vấn đề - Nhận định - Nguyễn Đức Lệnh - 20:32 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) -  Ngân hàng Trung ương (NHTW) vừa điều chỉnh hạn mức tín dụng năm 2022 tăng khoảng 1,5-2% trong toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Mặc dù chỉ còn gần 1 tháng là kết thúc năm kế hoạch 2022, song sự điều chỉnh này đặc biệt tạo tâm lý tích cực đối với thị trường, tiếp tục củng cố niềm tin đối với cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là dịp tết cổ truyền âm lịch.

Ứng dụng quản lý tài chính iShinhan được vinh danh: “Top 10 Tin dùng Việt Nam 2022”

Tin hội viên - P.V - 20:08 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 7/12/2022, ứng dụng quản lý tài chính iShinhan của Công ty Tài chính TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) vừa được vinh danh Giải thưởng “Tin dùng Việt Nam 2022” do Thời báo Kinh tế Việt Nam (VnEconomy) trao tặng.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm MoMo, khẳng định vai trò của Fintech trong nền kinh tế số tại Việt Nam

Tin hội viên - T.Mai - 19:58 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 7/12/2022, MoMo vinh dự đón đoàn có Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đại diện lãnh đạo từ Ủy ban Quốc hội, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia ghé thăm các bộ phận quan trọng tại trụ sở chính ở quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao về những dịch vụ, giải pháp tài chính mà MoMo mang đến trong thời gian qua.

Thị trường đi vào vùng giá nhạy cảm, chọn mã nào để đầu tư trong tháng cuối năm?

Thị trường - Quỳnh Dương - 17:27 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Diễn biến trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong tháng 11 cho thấy bước chuyển biến tâm lý rất lớn của các nhà đầu tư trên thị trường. Tuy nhiên, theo SSI Research, dù đà hồi phục thị trường sẽ tiếp diễn nhờ động lực từ khối ngoại song thị trường đang đi vào vùng giá nhạy cảm và dễ phản ứng mạnh với các yếu tố rủi ro.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet quy mô trên 200 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 16:21 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an TP. Bắc Ninh vừa phối hợp phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Ninh phá thành công chuyên án, bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng có quy mô trên 200 tỷ đồng.

Sun Life chung tay với những hoạt động bảo vệ sức khỏe và tài chính cho cộng đồng

Sống đẹp - P.V - 16:18 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn mang đến sự an toàn tài chính cho cộng đồng và thúc đẩy lối sống khỏe mạnh cả về vật chất lẫn tinh thần, Sun Life Việt Nam luôn có nhiều hoạt động hướng đến việc hỗ trợ cộng đồng nơi công ty hoạt động.

Không nên lơ là với các cảnh báo về tin nhắn SMS gắn đường link lừa đảo dưới brandname ngân hàng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Minh Ngọc - 15:00 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian qua, các ngân hàng đã liên tục có khuyến nghị khách hàng cảnh giác về hiện tượng giả mạo tin nhắn lừa đảo dưới brandname ngân hàng. Dẫu vậy, đáng tiếc vẫn có những khách hàng gặp tổn thất do còn lơ là với các cảnh báo.

Ford Việt Nam bứt phá trong mùa mua sắm cuối năm

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 14:13 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ford Việt Nam đã ghi nhận tổng số lượng xe được bán ra trong tháng 11/2022 đạt 4.506 xe, trong đó lượng xe được sản xuất và lắp ráp trong nước chiếm 74%. Kết quả này đã tăng 12% so với tháng 10 và tăng hơn 42% so với cùng kỳ năm 2021. Đây cũng là tháng thứ 2 liên tiếp 3 dòng xe hoàn toàn mới và thế hệ mới của Ford tại thị trường Việt Nam dẫn đầu về doanh số của các phân khúc tương ứng.

Vẽ dự án “ảo” để chiếm đoạt tiền tỷ

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 13:45 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa xử phạt cựu giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Lotus Việt Nam 8 năm tù giam vì đã vẽ ra dự án “ảo” tại Hòa Bình lừa bán biệt thự để chiếm đoạt tiền tỷ.

Cao su Phước Hòa tạm ứng cổ tức tỷ lệ 40%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:35 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Cao su Phước Hòa (HOSE: PHR) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2022.

Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà tiếp Nguyên Phó Thống đốc NHTW Hàn Quốc

Hoạt động ngân hàng - T.H - 11:00 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 6/12/2022, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Phạm Thanh Hà đã có buổi tiếp và làm việc với ông Heung Mo Lee – Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc giai đoạn 2014 – 2016, Cố vấn cấp cao Chương trình Đối tác chia sẻ kiến thức (BOK - KPP) năm 2022.

Xác định 4 cặp đấu tại vòng Tứ kết World Cup 2022

Thư giãn - T.H - 09:39 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Loạt trận cuối cùng vòng đấu loại trực tiếp 1/8 tại World Cup 2022, diễn ra đêm ngày 6/12, rạng sáng ngày 7/12 (theo giờ Việt Nam) đang diễn ra tại Qatar đã xác định thêm cặp đấu vào vòng tứ kết cuối cùng, đó là: Marocco – Bồ Đào Nha. Các trận đấu trước đó cũng đã chọn ra 3 cặp đấu còn lại của vòng tứ kết World Cup 2022 là: Croatia – Brazil; Hà Lan – Argentina; Anh – Pháp.

Dragon Capital tiếp tục mua vào 600.000 cổ phiếu Hà Đô (HDG)

Doanh nghiệp - Quỳnh Dương - 09:30 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Quỹ ngoại Dragon Capital báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu tại CTCP Tập đoàn Hà Đô (HDG – sàn HOSE).

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc SEACEN (BOG) lần thứ 42

Hoạt động ngân hàng - T.H - 09:00 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/12/2022, Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng đã tham dự Hội nghị Hội đồng Thống đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo của Ngân hàng Trung ương (NHTW) các nền kinh tế Đông Nam Á (SEACEN) – Hội nghị BOG lần thứ 42 và hội thảo cấp cao bên lề tại Siêm Riệp, Campuchia với sự tham gia của các Thống đốc NHTW/Cơ quan Quản lý Tiền tệ 19 thành viên SEACEN.

Vietcombank nâng cao trải nghiệm ngân hàng số cho người tiêu dùng Việt

Công nghệ - Xuyến Chi - 08:18 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với vai trò chủ lực trong hệ thống ngân hàng, Vietcombank luôn tiên phong hưởng ứng và tích cực tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

VNDIRECT: VN-Index sẽ tăng trưởng vững chắc từ giữa năm 2023

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Dương - 08:10 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo nhận định của CTCK VNDIRECT, VN-index sẽ quay trở lại mức 1.300 – 1.350 điểm, trên cơ sở lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết tăng 14% và định giá P/E 12 – 12,5 lần.

VNPAY kết hợp với Con Cưng tung ưu đãi tri ân khách hàng cuối năm

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 08:00 07/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - VNPAY kết hợp với chuỗi bán lẻ mẹ và bé Con Cưng tung nhiều ưu đãi hấp dẫn giúp các mẹ bỉm mua sắm tiết kiệm, góp phần thúc đẩy tiêu dùng cuối năm.

CMC được vinh danh “Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam”

Doanh nghiệp - Thành Nguyễn - 17:58 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tập đoàn Công nghệ CMC vừa được vinh danh ở Bảng xếp hạng “50 Công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam 2022”.

Sacombank tri ân khách hàng với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 17:53 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chương trình “Sinh nhật vàng – Ngàn ưu đãi” nhân dịp kỷ niệm 31 năm thành lập Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) (21/12/1991 - 21/12/2022), ngân hàng triển khai hàng loạt khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ tại Sacombank từ ngày 5/12/2022 đến ngày 31/12/2022.

Gợi mở xu hướng tài chính trước thách thức đa chiều

Vấn đề - Nhận định - P.V - 15:32 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mỗi dịp cuối năm, sự kiện thường niên “MB Economic Insights” lại quay trở lại và được tổ chức thành công trong bối cảnh dự báo “mùa đông” đang dần bao phủ lên nền kinh tế toàn cầu. Với chủ đề “Tối ưu hóa tài chính trước thách thức đa chiều”, Hội thảo kinh tế thường niên với chất lượng chuyên môn cao năm nay đã thu hút sự tham gia và đánh giá cao của hơn 300 doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong nước và quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Niềm tin thị trường đang được tăng cường, củng cố

Tin tức - P.V - 14:30 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ về điều hành chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô cuối năm 2022 và đầu năm 2023.

Vai trò thiết yếu của thị trường các-bon tự nguyện

Nhìn ra thế giới - Chris Webb (*) - 14:13 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 2030 đang đến rất gần, nếu các quốc gia và doanh nghiệp muốn đẩy nhanh tiến độ hiện thực hóa mục tiêu cân bằng phát thải, thị trường các-bon tự nguyện sẽ đóng một vai trò vô cùng thiết yếu.

BIDV - Top 10 Doanh nghiệp bền vững lĩnh vực thương mại - dịch vụ

Tin hội viên - P.V - 14:10 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Giải thưởng được trao cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong khuôn khổ “Lễ Công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2022 -CSI 2022” được tổ chức ngày 1/12, là sự ghi nhận những nỗ lực của ngân hàng trong hoạt động phát triển bền vững, từ định hướng chiến lược đến các hành động cụ thể.  

Toyota Việt Nam ra mắt Toyota Ninh Bình

Doanh nghiệp - Thanh Hải - 12:36 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 5/12, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam tiếp tục mở rộng mạng lưới đại lý/chi nhánh đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền tại khu vực miền Bắc với việc ra mắt đại lý Toyota Ninh Bình, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường, cũng như tiếp tục mang tới những sản phẩm và dịch vụ chất lượng tới khách hàng trên toàn quốc.

VietinBank đồng hành cùng ngành Y tế chuyển đổi số toàn diện và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh

Tin hội viên - Minh Khuê - 11:31 06/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2-3/12/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia đã diễn ra Hội nghị Câu lạc bộ (CLB) Giám đốc bệnh viện các tỉnh phía Bắc năm 2022. VietinBank là đại diện duy nhất ngành Ngân hàng tham gia chia sẻ tại Hội nghị về “Giải pháp số hóa giao dịch tài chính cho bệnh viện”.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO