Thứ 2, 06/02/2023
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Phát triển tín dụng xanh – Thực trạng và một số hàm ý chính sách

Nguyễn Minh Phương - Nghiên cứu - Trao đổi - 06/12/2022 07:30
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh tăng trưởng xanh – phát triển bền vững trở thành một xu thế tất yếu và đòi hỏi cấp bách của các quốc gia, trong đó có Việt Nam, nhằm ứng phó với những biến đổi khí hậu đang diễn ra hết sức phức tạp thì “tín dụng xanh” được xem là công cụ chính sách tiền tệ, đồng thời là một kênh hữu hiệu để cung ứng vốn cho các dự án “xanh” của nền kinh tế.

Thực trạng triển khai chính sách tín dụng xanh tại Việt Nam

Tín dụng xanh (tiếng Anh là Green Credit) được hiểu là việc các tổ chức tín dụng cho vay đối với các nhu cầu tiêu dùng, đầu tư, sản xuất kinh doanh mà không gây rủi ro đến môi trường, góp phần bảo vệ hệ sinh thái chung.

Tại Việt Nam, có nhiều định nghĩa khác nhau về tín dụng xanh, song tựu chung lại, có thể hiểu tín dụng xanh là những khoản tín dụng được ngành Ngân hàng hỗ trợ các dự án sản xuất - kinh doanh không gây rủi ro môi trường, hoặc nhằm mục đích bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sinh thái chung.

Để thúc đẩy phát triển tín dụng xanh nhằm triển khai thực hiện các chủ trương, chiến lược của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, những năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động này mà khởi đầu là Chỉ thị số 03/CT-NHNN về việc thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Tiếp đó, NHNN đã ban hành Quyết định số 1552/QĐ-NHNN ngày 6/8/2015 về Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia giai đoạn 2015-2020; Quyết định số 1604/QĐ-NHNN, ngày 07/8/2018 về việc phê duyệt Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam; Quyết định số 1731/QĐ-NHNN ngày 31/8/2018 Ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, để cụ thể hóa các định hướng, mục tiêu phát triển tín dụng xanh, ngân hàng xanh, NHNN đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn hoạt động cho vay, cấp tín dụng phải đảm bảo phù hợp với Luật bảo vệ môi trường, như: Thông tư số 27/2015/TT-NHNN ngày 15/12/2015 của Thống đốc NHNN hướng dẫn thực hiện cho vay trồng rừng sản xuất, phát triển chăn nuôi theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NÐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020; Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Ngoài ra, NHNN còn phối hợp với một số tổ chức quốc tế xây dựng hướng dẫn các TCTD xác định và thống kê hoạt động cấp tín dụng cho 12 lĩnh vực xanh, Ban hành Sổ tay hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện đánh giá rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng cho 15 ngành kinh tế có rủi ro cao về môi trường xã hội.

Cùng với việc ban hành các văn bản trên, NHNN đã nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách, đề án, dự án nhằm phát triển các dịch vụ ngân hàng hiện đại, sử dụng công nghệ cao, góp phần phục vụ tăng trưởng xanh, như: Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về lĩnh vực thanh toán; Triển khai Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt; Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với việc thu phí các dịch vụ công; Phát triển phương tiện và các dịch vụ thanh toán qua Internet, qua di động, qua mã QR code; trình Thủ tướng Chính phủ Đề án cơ chế quản lý thử nghiệm cho hoạt động công nghệ tài chính (Fintech) trong lĩnh vực ngân hàng; Nghiên cứu Đề tài về công nghệ Blockchain/sổ cái phân tán để có giải pháp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo nền tảng cho sự phát triển của lĩnh vực Fintech…

Không chỉ vậy, NHNN còn tích cực tham gia chỉ đạo triển khai các chương trình tín dụng xanh thuộc một số ngành, lĩnh vực như: trình cấp có thẩm quyền ban hành/ban hành theo thẩm quyền các chính sách tín dụng ưu đãi về lãi suất, hỗ trợ lãi suất, ưu đãi tài sản bảo đảm đối với khách hàng thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch; Triển khai các chương trình cho vay trồng rừng sản xuất theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 9/9/2015 của Chính phủ; Triển khai các chương trình hỗ trợ người nghèo về nhà ở phòng tránh biến đổi khí hậu như: Chương trình cho vay xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt ở miền Trung, làm nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long; các chương trình tín dụng góp phần giảm thiểu hiệu ứng khí nhà kính và giảm ô nhiễm môi trường như chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn...

Nhằm tăng cường năng lực cho các TCTD trong thực hiện ngân hàng xanh – tín dụng xanh, NHNN đã triển khai nhiều hoạt động như: Tổ chức các chương trình, khóa đào tạo, bồi dưỡng tăng cường năng lực cho các TCTD và cá nhân tham gia xây dựng và triển khai cơ chế chính sách, chương trình, sản phẩm ngân hàng xanh – tín dụng xanh;  Tăng cường công tác truyền thông nội bộ trong ngành với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Ngân hàng về vai trò, mục tiêu của Chiến lược quốc gia tăng trưởng xanh; Tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức tài chính quốc tế và các nhà tài trợ song phương, đa phương nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao năng lực tài chính cho các tổ chức tín dụng thực hiện tín dụng xanh; có nhiều biện pháp khuyến khích, tập trung nguồn vốn tín dụng ngân hàng cho các dự án, phương án sản xuất kinh doanh, đầu tư cho các ngành/lĩnh vực giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu...

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của NHNN cùng các giải pháp tổ chức triển khai phù hợp, sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của các TCTD, chính sách tín dụng xanh đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Tính đến này 31/12/2021, tổng dư nợ tín dụng xanh đạt 447.624,13 tỷ đồng, tăng 28,09% so với năm 2020. Tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh trong tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 4,28%, tăng 0,5 điểm phần trăm so với năm 2020 (3,78%). Bình quân giai đoạn 2018- 2021, tổng dư nợ tín dụng xanh đã đạt mức tăng trưởng 22,98%/năm. Đặc biệt, trong năm 2021, tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng xanh cao hơn so với năm 2019 và năm 2020, bất chấp ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19.

Hình 1. Tổng dư nợ tín dụng xanh giai đoạn 2018-2021

Nguồn: Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam năm 2021

Về lãi suất, để hỗ trợ các dự án xanh của doanh nghiệp và người dân, tùy theo điều kiện huy động vốn và năng lực tài chính của từng ngân hàng và tính chất của từng lĩnh vực, các TCTD đã áp dụng các mức lãi suất khác nhau, song mức bình quân thấp hơn so với mức lãi suất cho vay thông thường trên thị trường. Cụ thể, lãi suất cho vay đã và đang được các TCTD áp dụng đối với các lĩnh vực xanh ngắn hạn từ 5-8%/năm, trung và dài hạn từ 9-12%/năm.

Về cơ cấu, dư nợ tín dụng xanh tập trung vào 02 lĩnh vực chủ yếu là năng lượng tái tạo, năng lượng sạch và nông nghiệp xanh. Trong đó, tỷ trọng dư nợ trong lĩnh vực nông nghiệp xanh trong tổng dư nợ tín dụng xanh năm 2021 là 32%, giảm 8 điểm phần trăm so với năm 2020 (40%); ngược lại, tỷ trọng dư nợ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch từ hơn 30% (2020) tăng lên 46% (2021). Có thể thấy tín dụng xanh cho lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng sạch đã có sự đột phá với tổng dư nợ tăng hơn 100% (từ gần 100 nghìn tỷ lên hơn 200 nghìn tỷ) trong năm 2021.

Hình 2. Cơ cấu tín dụng xanh năm 2021

Nguồn: Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam năm 2021

Tính đến ngày 31/12/2021, đã có 38 TCTD đang có dư nợ tín dụng xanh, trong đó 24 TCTD (chiếm 63,16%) có dư nợ tín dụng xanh tăng trưởng trong năm 2021.

Dư nợ tín dụng xanh vẫn tập trung cao ở một số ít TCTD, tuy nhiên, mức độ tập trung đã giảm so với năm trước, cho thấy ngày càng có nhiều TCTD hơn, nhất là các TCTD nhỏ, đã chú trọng phát triển hoạt động tín dụng xanh.

Xét về quy mô dư nợ tín dụng xanh, nhìn chung các TCTD có quy mô dư nợ tín dụng xanh ngày càng lớn hơn. Đến cuối 2021, đã có 6 TCTD có dư nợ tín dụng xanh đạt trên 20.000 tỷ đồng; 10 TCTD có dư nợ tín dụng xanh từ 1000 đến 10.000 tỷ đồng; 12 TCTD có dư nợ tín dụng xanh từ 100 tỷ đồng đến 1000 tỷ đồng.

Hình 3. Thực trạng dư nợ tín dụng xanh tại các TCTD

(theo quy mô dư nợ)

 

Xét về tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh trên tổng dư nợ tín dụng tại từng TCTD, số TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh cao có xu hướng tăng lên và số TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh thấp có xu hướng giảm đi. Tính đến 31/12/2021, đã có 3 TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh chiếm từ 10% - 20%; 3 TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh từ 5% đến 10%; 4 TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh từ 3% đến 5%; 14 TCTD có tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh chiếm dưới 1%.

Hình 4. Tỷ trọng dư nợ tín dụng xanh trên tổng dư nợ tín dụng tại từng TCTD

Nguồn: Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam năm 2021

Nhìn chung trong năm 2021, mục tiêu tăng tỷ trọng vốn tín dụng cho các ngành, lĩnh vực xanh tiếp tục được cải thiện. Dư nợ tín dụng xanh không chỉ tiếp tục tăng lên, mà còn tăng với tốc độ nhanh hơn trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Điều đó cho thấy, các TCTD ngày càng chú trọng tham gia cung ứng tín dụng xanh. Ngoài nhóm TCTD lớn, các TCTD nhỏ cũng đã từng bước gia tăng quy mô và tỷ trọng tín dụng xanh, chiếm tỷ trọng lớn hơn trong tổng dư nợ tín dụng xanh của toàn hệ thống.

Mặc dù đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên chính sách tín dụng xanh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: thiếu cơ sở pháp lý phục vụ cho hoạt động tín dụng xanh, thiếu hướng dẫn chuyên ngành của các cơ quan chuyên môn về danh mục các ngành, lĩnh vực xanh với tiêu chí cụ thể làm cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng các cơ chế, ưu đãi khuyến khích hoạt động xanh và cấp tín dụng xanh; thiếu cơ chế hợp tác liên ngành khuyến khích doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực xanh và khuyến khích tạo động lực cho các ngân hàng phát triển tín dụng xanh.

Về phía các TCTD, cơ chế huy động tạo nguồn vốn cho tín dụng xanh chưa thực sự phát huy hiệu quả trong khi việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi dành cho tín dụng xanh từ các tổ chức tài chính quốc tế (WB, ADB hay các quỹ dành cho các công ty môi trường, các quỹ hỗ trợ…) còn gặp nhiều khó khăn; số lượng các TCTD quan tâm và ban hành quy trình nội bộ về ngân hàng xanh, tín dụng xanh, quy trình thẩm định đối với các dự án xanh chưa nhiều; năng lực thẩm định các rủi ro môi trường xã hội của nhiều cán bộ ngân hàng còn yếu...

Một số hàm ý chính sách

Để chính sách tín dụng xanh phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong những năm tới, NHNN cần tiếp tục bám sát các mục tiêu của Quyết định 1658/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh để hoạch định chính sách và thúc đẩy phát triển tín dụng xanh; xây dựng Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2030; nghiên cứu xây dựng chính sách lãi suất phù hợp khi thực hiện cấp tín dụng xanh theo hướng ưu tiên hỗ trợ về lãi suất và các điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng đối với các dự án đầu tư thân thiện với môi trường; có chính sách hỗ trợ để các TCTD được tiếp cận các nguồn vốn dài hạn, ưu đãi để có thể mở rộng tín dụng xanh; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi số trong ngành Ngân hàng; hoàn thiện hệ thống báo cáo, cơ sở dữ liệu để theo dõi tình hình thực hiện cấp tín dụng xanh, đánh giá rủi ro môi trường trong hoạt động cấp tín dụng…

Đối với các TCTD, cần nghiên cứu, đề xuất xây dựng các giải pháp tập trung nguồn lực để cấp tín dụng cho các dự án, phương án sản xuất kinh doanh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sử dụng công nghệ, thiết bị thân thiện với môi trường, sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường phục vụ phát triển bền vững; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ nhân viên để nâng cao kiến thức và pháp luật về tín dụng xanh; đẩy mạnh công tác truyền thông trong hệ thống về các cơ chế, chính sách, sản phẩm dịch vụ của ngân hàng về tín dụng xanh nhằm giúp doanh nghiệp cũng như mọi tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội nắm bắt thông tin, nâng cao nhận thức, từ đó thay đổi hành vi, đặc biệt là tích cực tham gia, đầu tư vào các lĩnh vực xanh.

Để các cơ chế, chính sách phát triển tín dụng xanh của NHNN thực sự phát huy hiệu quả, các Bộ, Ngành chức năng cần rà soát hoàn thiện hành lang pháp lý, như: có hướng dẫn về Danh mục xanh và tiêu chí xác định dự án xanh làm cơ sở cho các TCTD có căn cứ thẩm định, đánh giá và giám sát khi thực hiện cấp tín dụng xanh; có chính sách hỗ trợ thuế, phí, vốn, kỹ thuật, thị trường… cho các dự án xanh của từng ngành/lĩnh vực một cách đồng bộ; nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường vốn, thị trường trái phiếu xanh, tạo kênh huy động vốn cho các chủ đầu tư có thêm nguồn lực triển khai các dự án xanh; có chính sách ưu đãi về thuế đối với các ngân hàng tài trợ cho các dự án đầu tư xanh, trái phiếu xanh; tăng cường phối hợp và chia sẻ thông tin giữa Cơ quan quản lý nhà nước các cấp và các TCTD về mức độ tuân thủ môi trường và xã hội của doanh nghiệp.

Về phía doanh nghiệp và người dân, tức người đi vay cũng cần phải chứng minh được yếu tố “xanh” trong dự án khi tiếp cận và vay vốn tín dụng xanh từ các ngân hàng; Nâng cao sự tin tưởng, tính thuyết phục đối với các TCTD thông qua việc đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và quản trị tốt doanh nghiệp, minh bạch hóa thông tin; bám sát, nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách, lĩnh vực ngành nghề ưu tiên của Nhà nước cũng như chính sách cho vay của các NHTM để đầu tư, nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn và được hưởng các ưu đãi của từng gói/chương trình tín dụng cụ thể.

Kết quả đạt được trong những năm qua cho thấy chính sách tín dụng xanh của NHNN đã thực sự đi vào cuộc sống và đang trở thành một xu thế tất yếu trong hoạt động và định hướng phát triển của Ngành ngân hàng. Với tinh thần trách nhiệm, sự chung tay, vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân, chắc chắn chính sách tín dụng xanh sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, góp phần kiến tạo và xây dựng nền kinh tế tăng trưởng xanh, bền vững theo định hướng, chiến lược và mục tiêu của Đảng, Nhà nước đã đề ra./.

Tài liệu tham khảo:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2021. Báo cáo kết quả triển khai Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2015-2020.

2. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Viện Chiến lược Ngân hàng. 2021. Báo cáo kết quả triển khai Đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam năm 2021

3. Minh Lan. Tín dụng xanh (Green Credit) là gì? Vai trò và sự cần thiết của tín dụng xanh. Vietnambiz. 27/11/2019:https://vietnambiz.vn/tin-dung-xanh-green-credit-la-gi-vai-tro-va-su-can-thiet-cua-tin-dung-xanh-20191126222649412.htm,

4. PGS. TS. Hoài Linh – Thảo Vy- Thanh Tú- Phương Hoa – Phương Mai. 2022. Tín dụng xanh tại Việt Nam – Thực trạng và các khuyến nghị chính sách. Tạp chí Thị trường Tài chính – Tiền tệ: https://thitruongtaichinhtiente.vn/tin-dung-xanh-tai-viet-nam-thuc-trang-va-cac-khuyen-nghi-chinh-sach-38668.html,

5. Hải An. 2022. Tài chính xanh, tín dụng xanh hướng tới phát triển bền vững. Tạp chí Tuyên giáo: https://tuyengiao.vn/khoa-giao/moi-truong/tai-chinh-xanh-tin-dung-xanh-huong-toi-phat-trien-ben-vung-141614


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ cần xác định và phát huy mạnh mẽ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội để tạo phát triển đột phá

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gợi mở vấn đề trong phát biểu mở đầu khi chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng vào sáng ngày 5/2/2023 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ý nghĩa của các mô hình ChatGPT và AI đối với Fintech và ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Được OpenAI ra mắt vào ngày 30/11/2022, chương trình AI này đã gây ấn tượng với người dùng và các nhà công nghệ nhờ khả năng bắt chước ngôn ngữ và phong cách nói của con người, đồng thời cung cấp thông tin mạch lạc và theo chủ đề. Chỉ trong vòng vài ngày ra mắt, dịch vụ đã vượt qua ngưỡng một triệu người dùng. Giờ đây, các nhà quan sát và bình luận trong ngành đang đưa ra giả thuyết về tác động tiềm ẩn của công nghệ này trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

Sở hữu bất động sản thứ hai trở lên tại TP. Hồ Chí Mình, người dân có thể phải chịu phí trước bạ tối đa 1 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh vừa xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 (Nghị quyết 54) của Quốc hội về cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển thành phố.

Giá trị các Neobank thế hệ mới tăng 103% chỉ trong vòng 1 năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các ngân hàng số thế hệ mới (còn được gọi là neobank) đã đạt được thành công trong vài năm qua bằng cách tích hợp sức mạnh của công nghệ vào hoạt động ngân hàng.

Truy tố 12 bị can trong vụ án sai phạm giao đất ở tỉnh Bình Thuận

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến việc giao 3 lô đất nhưng áp giá năm 2013 vào năm 2017, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 45 tỷ đồng...

IMF: Kinh tế Trung Quốc đang phục hồi, nhưng vẫn cần duy trì cải cách

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo nhận định mới nhất của các chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nền kinh tế Trung Quốc được tiếp thêm đà để phục hồi trong năm nay sau khi dỡ bỏ các hạn chế về đi lại và các hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, điều này cũng góp phần thúc đẩy cho nền kinh tế toàn cầu.

​Hơn 65.000 học sinh cam kết chung tay bảo vệ trái đất cùng Vinamilk

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Học sinh ở 60 trường tiểu học cả nước cam kết chung tay bảo vệ môi trường thông qua chuỗi sự kiện ngoại khóa do Vinamilk phối hợp với các Sở Giáo dục tổ chức.

Vosco (VOS): Quý IV/2022, lợi nhuận sau thuế giảm 84,1%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Vận tải Biển Việt Nam Vosco (mã VOS – sàn HoSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với mức lợi nhuận giảm 84,1%.

Quý IV/2022, Saigontel (SGT) lỗ 26,05 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel - HoSE: SGT) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu tăng 56,6% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận lỗ 26,05 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nhiều chỉ tiêu hoạt động của BAOVIET Bank tăng trưởng khả quan

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan, đặc biệt trong xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển dịch vụ.

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức dẫn dắt Novaland với cương vị Chủ tịch HĐQT

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết của HĐQT số 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Novaland đang tập trung hành động cho công tác tái cấu trúc toàn diện, củng cố đội ngũ nhân lực vững chuyên môn, dày kinh nghiệm.

Xi măng Bỉm Sơn lỗ 26 tỷ đồng trong quý IV/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC: HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả thua lỗ gần 26 tỷ đồng.

BAC A BANK chào bán hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - BAC A BANK thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 2/2022 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

PwC Việt Nam bổ nhiệm ông Mai Viết Hùng Trân làm Tổng Giám đốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/2, PwC Việt Nam chính thức thông báo ông Mai Viết Hùng Trân được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/7/2023. Ông Trân sẽ kế nhiệm bà Đinh Thị Quỳnh Vân - người đã nắm giữ vai trò Tổng Giám đốc trong 12 năm qua.

Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ cần xác định và phát huy mạnh mẽ những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội để tạo phát triển đột phá

Tin tức - A.Đ - 07:49 06/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gợi mở vấn đề trong phát biểu mở đầu khi chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng vào sáng ngày 5/2/2023 tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ý nghĩa của các mô hình ChatGPT và AI đối với Fintech và ngân hàng

Công nghệ - V.A - 21:35 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Được OpenAI ra mắt vào ngày 30/11/2022, chương trình AI này đã gây ấn tượng với người dùng và các nhà công nghệ nhờ khả năng bắt chước ngôn ngữ và phong cách nói của con người, đồng thời cung cấp thông tin mạch lạc và theo chủ đề. Chỉ trong vòng vài ngày ra mắt, dịch vụ đã vượt qua ngưỡng một triệu người dùng. Giờ đây, các nhà quan sát và bình luận trong ngành đang đưa ra giả thuyết về tác động tiềm ẩn của công nghệ này trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng.

Sở hữu bất động sản thứ hai trở lên tại TP. Hồ Chí Mình, người dân có thể phải chịu phí trước bạ tối đa 1 tỷ đồng

Chính sách mới - Minh Ngọc - 20:30 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Nhân dân (UBND) TP. Hồ Chí Minh vừa xin ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hoàn thiện dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 (Nghị quyết 54) của Quốc hội về cơ chế, chính sách thí điểm tạo động lực phát triển thành phố.

​Hơn 65.000 học sinh cam kết chung tay bảo vệ trái đất cùng Vinamilk

Sống đẹp - Phương Uyên - 15:42 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Học sinh ở 60 trường tiểu học cả nước cam kết chung tay bảo vệ môi trường thông qua chuỗi sự kiện ngoại khóa do Vinamilk phối hợp với các Sở Giáo dục tổ chức.

​12 ngân hàng Việt Nam lọt Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới

Hoạt động ngân hàng - T.H - 15:00 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance vừa công bố bảng xếp hạng 500 ngân hàng đứng đầu thế giới về giá trị thương hiệu năm 2023, trong đó, Việt Nam có 12 ngân hàng lọt vào bảng Banking 500 2023 Ranking.

Giá trị các Neobank thế hệ mới tăng 103% chỉ trong vòng 1 năm

Công nghệ - Minh Ngọc - 11:16 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các ngân hàng số thế hệ mới (còn được gọi là neobank) đã đạt được thành công trong vài năm qua bằng cách tích hợp sức mạnh của công nghệ vào hoạt động ngân hàng.

Truy tố 12 bị can trong vụ án sai phạm giao đất ở tỉnh Bình Thuận

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 11:08 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến việc giao 3 lô đất nhưng áp giá năm 2013 vào năm 2017, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 45 tỷ đồng...

IMF: Kinh tế Trung Quốc đang phục hồi, nhưng vẫn cần duy trì cải cách

Nhìn ra thế giới - Hải Yến - 08:52 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo nhận định mới nhất của các chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nền kinh tế Trung Quốc được tiếp thêm đà để phục hồi trong năm nay sau khi dỡ bỏ các hạn chế về đi lại và các hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, điều này cũng góp phần thúc đẩy cho nền kinh tế toàn cầu.

Vosco (VOS): Quý IV/2022, lợi nhuận sau thuế giảm 84,1%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 08:45 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Vận tải Biển Việt Nam Vosco (mã VOS – sàn HoSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với mức lợi nhuận giảm 84,1%.

Ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt có khả năng chống chọi tốt hơn trong điều kiện thị trường bất lợi

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 08:30 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt, lợi nhuận cao thường có nhiều dư địa để trích lập dự phòng, giữ tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao, điển hình như Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB… sẽ có khả năng chống chọi tốt hơn trong điều kiện thị trường bất lợi.

ChatGPT tác động như thế nào tới lĩnh vực tài chính?

Công nghệ - Vân Anh - 21:29 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ChatGPT đang tạo nên làn sóng trong ngành công nghệ nhờ khả năng trả lời chính xác các câu hỏi và hoàn thành nhiều nhiệm vụ, từ tạo phần mềm đến hình thành ý tưởng kinh doanh.

Triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Sẽ quyết liệt xử lý các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 20:50 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế  cho biết, mặc dù không có quy định bắt buộc về việc phải áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, tuy nhiên, có quy định bắt buộc người bán phải xuất hóa đơn cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần…

Quý IV/2022, Saigontel (SGT) lỗ 26,05 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 14:30 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel - HoSE: SGT) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu tăng 56,6% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận lỗ 26,05 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đẩy mạnh CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tin tức - P.V - 11:12 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 3/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:05 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an thành phố Ninh Bình vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại.

Điện khí hoá và giảm phát thải là ưu tiên toàn cầu trong năm 2023

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Roger Martella (*) - 08:57 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tâm điểm của các sự kiện sắp tới có mối liên hệ chặt chẽ với hai ưu tiên chính trong năm 2023: điện khí hoá và giảm phát thải. Theo đó, các lĩnh vực tư nhân và chính phủ phải hợp tác để đạt được tiến bộ song song trong cả hai mục tiêu: tăng cường khả năng tiếp cận điện và giảm phát thải trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và công nghiệp.

Năm 2023 là giai đoạn đẩy mạnh các hoạt động tái cấu trúc trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 08:30 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong Báo cáo chuyên đề về trái phiếu doanh nghiệp năm 2022 - triển vọng 2023 vừa công bố, CTCK Vietcombank (VCBS) nhận định, trái phiếu doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn nhờ nhu cầu phát triển của thị trường vốn với nền kinh tế tăng trưởng. Tuy vậy, áp lực trung hạn với thị trường đến từ việc khối lượng đáo hạn lớn đi cùng khả năng phát hành mới thấp và xu hướng tăng lãi suất.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong ngành giao thông

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 07:00 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ra Chỉ thị số 02 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

28 văn bản trong lĩnh vực ngân hàng hết hiệu lực toàn bộ

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - TTTCTT - 06:30 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 127/QĐ- NHNN công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của NHNN năm 2022. Các văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đã được thay thế bằng các văn bản mới.

4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Kết nối - V.Hiệu - 21:25 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 4 Khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam gồm: Đồng Văn V (diện tích quy hoạch 250 ha), Đồng Văn VI (diện tích quy hoạch 250 ha), Kim Bảng I (diện tích quy hoạch 230 ha) và Châu Giang I (diện tích quy hoạch 210 ha).

Nhiều chỉ tiêu hoạt động của BAOVIET Bank tăng trưởng khả quan

Tin hội viên - T.P - 16:23 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan, đặc biệt trong xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển dịch vụ.

Tháng 1/2023, các chỉ số ngành trong VNIndex đều ghi nhận mức tăng

Thị trường - Mai Hiên - 15:46 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1/2023, chỉ số VNIndex đạt 1.111,18 điểm, tăng 10,34% so với tháng 12/2022 và giảm 24,87% so với cùng kỳ năm 2022.

Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tin tức - P.V - 14:59 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 9/1/2023. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì  buổi họp báo.

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức dẫn dắt Novaland với cương vị Chủ tịch HĐQT

Doanh nhân - Quỳnh Lê - 14:27 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết của HĐQT số 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Novaland đang tập trung hành động cho công tác tái cấu trúc toàn diện, củng cố đội ngũ nhân lực vững chuyên môn, dày kinh nghiệm.

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Bùi Trang - 13:42 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 26 /2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc thay đổi cách tính tổng cấu phần huy động được đánh giá sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO