Thứ 3, 31/01/2023
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Thực trạng tín dụng xanh tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

ThS.Lê Thị Anh Quyên - Diễn đàn tài chính tiền tệ - 03/05/2022 09:57
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong năm 2020, tổng dư nợ tín dụng xanh (bao gồm 12 lĩnh vực xanh) đạt 290 nghìn tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 3,15% trong tổng dư nợ của nền kinh tế. Trước đó vào năm 2019, dư nợ tín dụng xanh đạt 317,6 nghìn tỷ đồng và chiếm 3,87% trong tổng dư nợ của nền kinh tế.

Tóm tắt: Một trong những thay đổi quan trọng trong nguyên tắc cho vay được đề cập tại Thông tư số 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 so với Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành là: “Hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng (TCTD) đối với khách hàng được thực hiện theo thỏa thuận giữa TCTD và khách hàng, phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm cả pháp luật về bảo vệ môi trường”. Rõ ràng yếu tố “bảo vệ môi trường” đã được lồng ghép vào đúng thời điểm sau Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 24/3/2015 về việc thúc đẩy tín dụng xanh và quản lý rủi ro môi trường và xã hội trong hoạt động cấp tín dụng. Trong bài viết này tác giả chủ yếu khái quát lại một số định nghĩa về tín dụng xanh, thực trạng hoạt động tín dụng xanh tại Việt Nam và đề xuất một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng xanh của các TCTD.

Từ khóa: tín dụng xanh, ngân hàng xanh, tổ chức tín dụng, lĩnh vực xanh, khung tín dụng xanh

CURRENT STATUS OF GREEN CREDIT IN VIETNAM COMMERCIAL BANKS

Abstract: One of the important changes in lending principles is mentioned in Circular No. 39/2016/TT-NHNN dated December 30, 2016 compared to Decision 1627/2001/QD-NHNN dated December 31, 2001 issued by the State Bank of Vietnam (SBV) is: “Lending activities of credit institutions are performed according to their agreements with the customers, in accordance with the provisions of this Circular and relevant laws, including the law on environmental protection”. It is clear that “environmental protection” has been integrated at the right time after Directive No. 03/CT-NHNN dated March 24, 2015 on promoting green credit and environmental and social risks management in credit activities. In this article, the author mainly summarizes some definitions of green credit, outlines the current status of green credit activities in Vietnam and proposes some recommendations to promote green credit supply in credit institutions.

Keywords: green credit, green bank, credit institution, green field, green credit framework

1. MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA VỀ TÍN DỤNG XANH

Theo chuẩn mực của thế giới:

- Theo Chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP), nền kinh tế xanh là nền kinh tế nhằm cải thiện hạnh phúc con người, công bằng xã hội và giảm thiểu đáng kể các rủi ro về môi trường và khủng hoảng sinh thái (2011).

- OECD định nghĩa “kinh tế xanh” là nền kinh tế tạo ra, giao thông và nhiên liệu sạch và công trình xanh, giảm mức tiêu thụ năng lượng, nguyên liệu, nước thông qua chiến lược hiệu quả năng lượng và tài nguyên và chuyển đổi từ các cấu phần các-bon sang không các-bon.

- Theo Nguyên tắc tín dụng xanh được ban hành vào năm 2018 (gọi tắt là GLP 2018) bởi Hiệp hội Thị trường Tín dụng (Loan market Association – LMA) và Hiệp hội thị trường Tín dụng châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Loan Market Association – APLMA) thì tín dụng xanh được định nghĩa là: bất kỳ loại cho vay nào được cung cấp riêng để cấp vốn hoặc tái cấp vốn toàn bộ hoặc một phần các dự án xanh đủ điều kiện mới và/ hoặc hiện có. Danh mục theo GLP 2018 bao gồm: năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng hiệu quả; giao thông xanh; sản phẩm, các công nghệ sản xuất thân thiện với môi trường và/ hoặc thích nghi với nền kinh tế; quản lý nước bền vững và xử lý nước thải; tòa nhà xanh; nông lâm nghiệp bền vững; ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm. 

Tại Việt Nam:

- Tín dụng xanh là những khoản tín dụng mà ngân hàng cấp cho các dự án không gây rủi ro nhằm bảo vệ môi trường, nói cách khác là những khoản cấp tín dụng dưới dạng tài trợ vốn, cho vay, các hình thức cấp tín dụng khác, mà trong đó có tính đến tác động môi trường và tăng cường bền vững môi trường (Phạm Xuân Hòe, 2015).

- Căn cứ các mục tiêu, giải pháp của Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu ban hành theo Quyết định số 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016, Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 8/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến nay 2030; NHNN hướng dẫn thống kê các dự án, phương án xanh, bảo vệ môi trường, giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu là các dự án, phương án thuộc các lĩnh vực sau: nông nghiệp xanh, lâm nghiệp bền vững, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, tái chế, tái sử dụng các nguồn tài nguyên, xử lý chất thải và phòng chống ô nhiễm, bảo vệ môi trường thiên nhiên, khôi phục sinh thái và phòng chống thiên tai, quản lý nước bền vững khu vực đô thị và nông thôn, công trình xây dựng xanh, giao thông bền vững, cung cấp các dịch vụ bảo vệ môi trường, tiết kiệm tài nguyên, các lĩnh vực xanh khác.

2. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG XANH TẠI VIỆT NAM

Một số chính sách điều chỉnh hoạt động tín dụng xanh tại các NHTM hiện nay

- Quyết định số 1604/QĐ-NHNN ngày 7/8/2018 của Ngân hàng Nhà nước về việc phê duyệt đề án phát triển ngân hàng xanh tại Việt Nam có mục tiêu tổng quát: “Tăng cường nhận thức và trách nhiệm xã hội của hệ thống ngân hàng đối với việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, từng bước xanh hóa hoạt động ngân hàng, hướng dòng vốn tín dụng vào việc tài trợ dự án thân thiện với môi trường, thúc đẩy các ngành sản xuất, dịch vụ và tiêu dùng xanh, năng lượng sạch và năng lượng tái tạo; góp phần tích cực thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững”. Triển khai hoạt động ngân hàng xanh thông qua việc gia tăng nhận thức và trách nhiệm đối với môi trường xã hội của ngành Ngân hàng trong kinh doanh; tăng cường năng lực các TCTD để phát triển sản phẩm huy động và cho vay vốn tín dụng vào năng lượng tái tạo.

- Ngày 8/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 986/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 có thể hiện rõ mục tiêu cụ thể phấn đấu đến cuối năm 2025 là: “Tăng hiệu quả phân bổ nguồn vốn tín dụng phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy phát triển “tín dụng xanh”, “ngân hàng xanh” để góp phần chuyển đổi nền kinh tế sang hướng tăng trưởng xanh, phát thải các-bon thấp, thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng tỷ trọng vốn tín dụng ngân hàng đầu tư vào năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, các ngành sản xuất và tiêu dùng ít các-bon. Lồng ghép các nội dung về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trong các chương trình, dự án vay vốn tín dụng”.

- Theo Quyết định số 34/QĐ-NHNN ngày 7/1/2019 của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 thì việc “triển khai hoạt động ngân hàng xanh thông qua việc gia tăng nhận thức và trách nhiệm đối với môi trường xã hội của ngành Ngân hàng trong kinh doanh; tăng cường năng lực các TCTD để phát triển sản phẩm huy động và cho vay vốn tín dụng vào năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, các ngành sản xuất và tiêu dùng ít các bon để góp phần bảo vệ môi trường, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, năng lượng”. Đây là một trong 11 nhiệm vụ trọng tâm và được thực hiện thường xuyên của ngành Ngân hàng Việt Nam và được các TCTD, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Cục Công nghệ thông tin, Cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, Vụ Truyền thông, Viện Chiến lược ngân hàng và các đơn vị liên quan cùng phối hợp triển khai thực hiện.

Một số chương trình ưu đãi lãi suất tín dụng xanh các NHTM đang triển khai:

 

Kết quả đạt được giai đoạn 2016 – 2020:

Trong năm 2020, tổng dư nợ tín dụng xanh (bao gồm 12 lĩnh vực xanh) đạt 290 nghìn tỷ đồng và chiếm tỷ trọng 3,15% trong tổng dư nợ của nền kinh tế. Trước đó vào năm 2019, dư nợ tín dụng xanh đạt 317,6 nghìn tỷ đồng và chiếm 3,87% trong tổng dư nợ của nền kinh tế. Các NHTM đã và đang hoàn thiện việc thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá rủi ro về môi trường và xã hội trong việc cấp tín dụng xanh.

Biểu đồ 1: Dư nợ tín dụng xanh

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

Trong cơ cấu dư nợ tín dụng xanh thì chiếm nhiều nhất vẫn là lĩnh vực “nông nghiệp xanh” với tỷ trọng 44%, tiếp đó là lĩnh vực năng lượng tái tạo/ năng lượng sạch chiếm 29%, lĩnh vực quản lý nước bền vững tại khu vực đô thị chiếm 13%, lâm nghiệp bền vững 11% và các lĩnh vực khác chiếm tỷ trọng nhỏ 3%.

Biểu đồ 2: Tỷ trọng dư nợ lĩnh vực xanh

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

3. KIẾN NGHỊ

Để thúc đẩy hoạt động tín dụng xanh của các NHTM tại Việt Nam, xin được đề xuất một số kiến nghị, giải pháp như sau:

Đối với các NHTM

Thứ nhất, các NHTM nên xây dựng và ban hành về “Khung tín dụng xanh” phù hợp bám sát 4 tiêu chí của Nguyên tắc Tín dụng xanh 2018 (GLP 2018) do Hiệp hội thị trường Tín dụng (LMA) và Hiệp hội thị trường Tín dụng châu Á Thái Bình Dương (APLMA) cụ thể về:

- Mục đích sử dụng vốn vay: Bao gồm: danh mục cấp tín dụng xanh, danh mục tài sản xanh, mô tả dự án, tiêu chí lựa chọn,...

- Quy trình đánh giá và lựa chọn dự án: Việc đánh giá và lựa chọn các dự án được cấp tín dụng xanh sẽ dựa trên sự cân bằng giữa rủi ro và môi trường xã hội, lợi ích tài chính và đóng góp cho các mục tiêu môi trường. Để thực hiện được điều đó, các NHTM cần thực hiện: tích hợp đánh giá và lựa chọn dự án đủ điều kiện được cấp tín dụng xanh vào các chương trình quản lý rủi ro và kinh doanh; hướng dẫn cho cán bộ nhân viên trong việc xác định và đánh giá các rủi ro liên quan đến hoạt động tín dụng của NHTM trên cơ sở tuân thủ pháp luật quốc gia, tiêu chuẩn hoạt động của IFC và các cam kết quốc tế; đảm bảo cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tín dụng xanh cho các chủ đầu tư dự án đã kiểm soát tốt các rủi ro môi trường xã hội trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại của khách hàng; hỗ trợ khách hàng xác định các cơ hội dự án thân thiện và môi trường phù hợp với mục đích sử dụng vốn; từng bước tiếp cận và hợp tác với Chính phủ và các tổ chức quốc tế để phát triển các sản phẩm và dịch vụ tín dụng xanh nhằm hỗ trợ và thúc đẩy bảo vệ môi trường và nâng cao trách nhiệm xã hội trong sản xuất, thương mại và dịch vụ của chủ đầu tư dự án.

- Quản lý sử dụng vốn vay: Nguồn vốn cấp tín dụng xanh cần được theo dõi một cách phù hợp thông qua hệ thống riêng, cập nhật tình trạng quỹ vốn vay xanh và tình hình sử dụng vốn vay. Mỗi lần tài trợ cho các lĩnh vực xanh đủ điều kiện, các NHTM sẽ thực hiện khấu trừ vào quỹ vốn vay xanh một số tiền tương ứng.

- Báo cáo: Các NHTM cần cam kết hàng năm sẽ gửi cho tất cả các đối tác tài trợ xanh một bảng báo cáo liệt kê các tài sản xanh sử dụng vốn vay và tác động môi trường ước tính theo từng loại mục đích sử dụng vốn.

Sau khi đã xây dựng được “Khung tín dụng xanh”, các NHTM cần một bên thứ ba thực hiện đánh giá độc lập để xác nhận sự tuân thủ, nhất quán của Khung Tín dụng xanh này với Nguyên tắc tín dụng xanh 2018 (GLP 2018).

Thứ hai, nguyên tắc cho vay, vay vốn đã được đề cập rõ trong Thông tư số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng là: “Hoạt động cho vay của TCTD đối với khách hàng được thực hiện theo thỏa thuận giữa TCTD và khách hàng, phù hợp với quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan bao gồm cả pháp luật về bảo vệ môi trường”. Do đó, khi thẩm định cấp tín dụng cho các dự án, các TCTD cần đánh giá các rủi ro môi trường và xã hội tác động đến hiệu quả sử dụng vốn cũng như khả năng trả nợ của khách hàng và yêu cầu chủ đầu tư các dự án được xem xét cấp tín dụng phải đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường và xã hội. Sau đó, TCTD thường xuyên kiểm tra giám sát việc quản lý rủi ro môi trường và xã hội đối với các khoản tín dụng đã cấp cho khách hàng.

Thứ ba, trong giai đoạn từ 2021 – 2025, các NHTM cần:

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản lý rủi ro môi trường xã hội một cách toàn diện; trong đó hình thành được một bộ máy tổ chức để thực hiện việc quản lý, đánh giá rủi ro môi trường và xã hội, giám sát thực hiện hoạt động ngân hàng xanh, tín dụng xanh tại ngân hàng.

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị chức năng của NHNN và ngành môi trường xây dựng và hình thành hệ thống dữ liệu về tình hình tuân thủ, vi phạm yêu cầu về môi trường của doanh nghiệp, tạo cơ sở cho các TCTD trong việc thẩm định, xác định mức độ rủi ro môi trường khi đánh giá khách hàng vay, từ đó hạn chế/ giảm cấp các khoản vay cho hoạt động gây hại môi trường.

- Tiếp tục tổ chức các khóa đào tạo, tăng cường năng lực quản lý rủi ro môi trường và xã hội, các kiến thức về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh, tín dụng xanh, ngân hàng xanh cho nhân viên.

- Xây dựng và hình thành hệ thống dữ liệu về tình hình tuân thủ, vi phạm yêu cầu về môi trường của doanh nghiệp.

Đối với Ngân hàng Nhà nước

Trên cơ sở bám sát các mục tiêu của Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, với vai trò nhiệm vụ, chức năng của ngành ngân hàng, thời gian tới, NHNN tiếp tục thực thi các chính sách tín dụng nhằm thúc đẩy hoạt động của ngành ngân hàng hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh, góp phần hỗ trợ phục hồi kinh tế sau COVID-19. Theo đó:

- Xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý hướng dẫn thực hiện ngân hàng xanh, tín dụng xanh cho các TCTD. Trên cơ sở các quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản dưới luật quy định về hoạt động tín dụng xanh, NHNN cần nghiên cứu và có hướng dẫn quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng, cho các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

- Tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện Sổ tay hướng dẫn đánh giá rủi ro môi trường xã hội cho những ngành kinh tế làm cơ sở cho các TCTD cho thẩm định và quyết định cấp tín dụng.

- Xây dựng các giải pháp tập trung nguồn lực để cấp tín dụng cho các dự án, phương án sản xuất kinh doanh sử dụng các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sử dụng công nghệ, thiết bị thân thiện với môi trường, sản xuất những sản phẩm thân thiện với môi trường.

Đối với Chính phủ

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sớm ban hành hướng dẫn về danh mục và tiêu chí xác định dự án xanh phù hợp với phân ngành kinh tế của Việt Nam.

Nhanh chóng xây dựng lộ trình, cơ chế chính sách (thuế, phí, vốn, kỹ thuật, thị trường đến quy hoạch, chiến lược phát triển) của từng ngành, lĩnh vực đồng bộ. Đồng thời, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ các tổ chức tín dụng được tiếp cận các nguồn vốn dài hạn, ưu đãi để có các khoản tín dụng có thời hạn dài và lãi suất ưu đãi cho ngành, lĩnh vực xanh.

Tài liệu tham khảo:

- LMA, APLMA, LSTA (2018). “Green Loan Principles”

- VPBank (2018). Khung Tín dụng xanh.

- https://www.unep.org/explore-topics/green-economy

- https://www.oecd.org/dac/environment-development/green-growth-development.htm

- https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf

-https://blogs.worldbank.org/climatechange/green-loans-financing-transition-low-carbon-economy

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S154461231830744X

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652618307236

- https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S105752192100171X

-https://thitruongtaichinhtiente.vn/day-manh-hoat-dong-tin-dung-xanh-tai-cac-ngan-hang-thuong-mai-viet-nam-36044.htmlhttps://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-doanh/kinh-te-xanh/tin-dung-xanh-con-qua-nhieu-rao-can-1324752.html

- https://thoibaonganhang.vn/lam-gi-de-tang-tin-dung-xanh-115712.html

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 19 năm 2021


Gửi bình luận
(0) Bình luận

“Khe cửa hẹp” tránh khỏi sai lầm của FED

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đang cố gắng tránh vấp phải những sai lầm từ cả Arthur Burns lẫn Paul Volcker, những cựu chủ tịch FED nổi tiếng, khi ông phải đối mặt với áp lực vừa phải kiềm chế lạm phát vừa phải tránh suy thoái kinh tế.

Vàng giảm giá mạnh trước ngày “Vía thần tài”

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê thị trường vàng cho thấy, trước ngày “Vía thần tài”, giá vàng miếng SJC trong nước có sự điều chỉnh giảm mạnh so với phiên trước đó, với mức giảm từ 710.000 – 1.000.000 đồng/lượng.

CPI tháng 1 tăng 0,52%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tết Nguyên đán Quý Mão rơi vào tháng 1/2023 nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, giá hàng hóa và dịch vụ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết.

Giải pháp thực hiện Chỉ thị 01/2023 của Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ thị 01 của NHTW về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023. Trong đó, NHTW giao 25 nhiệm vụ cụ thể  cho các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố và 22 nhiệm vụ cho các tổ chức tín dụng (TCTD)

Ứng dụng Metaverse trong quy trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng của ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tiếp nối sự phát triển của khoa học công nghệ, Metaverse dần được biết đến và bắt đầu áp dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngân hàng.

Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

ABBANK có quyền Tổng Giám đốc mới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kể từ ngày 30/1/2023, bà Lê Thị Bích Phượng (sinh năm 1977) – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được Hội đồng Quản trị (HĐQT) giao đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc tại ABBANK thay ông Nguyễn Mạnh Quân.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Vietcombank đã bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT và thông qua kế hoạch tăng vốn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 30/1/2023, tại Hội trường Trụ sở chính (TSC) ở Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Tới dự, về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán.

KienlongBank công bố kết quả kinh doanh năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Nhờ bám sát định hướng, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng thời linh hoạt trong chiến lược phát triển với nền tảng số hóa mạnh mẽ, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UpCoM: KLB) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý IV/2022.

OCB tiếp tục tăng trưởng mảng ngân hàng số trong năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2022. Theo đó, tổng tài sản và các mảng kinh doanh cốt lõi đều tăng trưởng tốt, đặc biệt là sự bứt phá ấn tượng trong hoạt động chuyển đổi số và bán lẻ.

Gửi tiền tại VPBank, khách hàng trúng thưởng sổ tiết kiệm gần 300 triệu đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố danh sách các khách hàng may mắn trúng thưởng vòng quay số may mắn cuối chương trình khuyến mại “Gửi 1 được 3, bao la ưu đãi”, với tổng giá trị giải thưởng đã trao trong chương trình lên tới hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngân hàng Shinhan – Chi nhánh Bắc Sài Gòn thông báo thay đổi địa điểm hoạt động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) vừa có thông báo về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Ngân hàng Shinhan – Chi nhánh Bắc Sài Gòn, căn cứ theo Công văn số 63/HCM-TTr2 ngày 9/1/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone bị xử phạt 170 triệu đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

MoMo Lắc Xì 2023 và PNJ tung 200 miếng vàng vào ngày Vía Thần Tài

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau 3 tuần ra mắt, “Lắc Xì 2023 - Hoàng Thượng du xuân” của siêu ứng dụng MoMo liên tục mang đến loạt sự kiện ưu đãi với nhiều quà tặng giá trị, thu hút hàng triệu người chơi. Trong 2 tuần cuối của Lắc Xì 2023 (30/1 - 10/2/2023), MoMo tiếp tục triển khai liên hoàn sự kiện hấp dẫn, đặc biệt phải kể đến sự kiện “Rước vàng tài lộc cùng PNJ” diễn ra vào dịp ngày Vía Thần Tài.

ABBANK có quyền Tổng Giám đốc mới

Tin hội viên - P.V - 21:12 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kể từ ngày 30/1/2023, bà Lê Thị Bích Phượng (sinh năm 1977) – Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) được Hội đồng Quản trị (HĐQT) giao đảm nhận nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc tại ABBANK thay ông Nguyễn Mạnh Quân.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Vietcombank đã bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT và thông qua kế hoạch tăng vốn

Tin hội viên - PV - 20:44 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 30/1/2023, tại Hội trường Trụ sở chính (TSC) ở Hà Nội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Tới dự, về phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) có ông Lê Anh Xuân - Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán.

KienlongBank công bố kết quả kinh doanh năm 2022

Tin hội viên - PV - 19:43 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ​​​​​​​Nhờ bám sát định hướng, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đồng thời linh hoạt trong chiến lược phát triển với nền tảng số hóa mạnh mẽ, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank, UpCoM: KLB) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý IV/2022.

OCB tiếp tục tăng trưởng mảng ngân hàng số trong năm 2022

Tin hội viên - PV - 18:00 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2022. Theo đó, tổng tài sản và các mảng kinh doanh cốt lõi đều tăng trưởng tốt, đặc biệt là sự bứt phá ấn tượng trong hoạt động chuyển đổi số và bán lẻ.

“Khe cửa hẹp” tránh khỏi sai lầm của FED

Nhìn ra thế giới - Quỳnh Dương - 15:12 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell đang cố gắng tránh vấp phải những sai lầm từ cả Arthur Burns lẫn Paul Volcker, những cựu chủ tịch FED nổi tiếng, khi ông phải đối mặt với áp lực vừa phải kiềm chế lạm phát vừa phải tránh suy thoái kinh tế.

Mời góp vốn cung cấp thuốc cho bệnh viện để chiếm đoạt tiền

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 15:06 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trần Thị Thanh Hảo (sinh năm 1973, ở phường Quang Trung quận Hà Đông, Hà Nội, dược sỹ) đã mời bạn đại học góp vốn thành lập doanh nghiệp, giả vờ trúng thầu gói cung cấp thuộc cho bệnh viện để chiếm đoạt tiền của bạn.

Vàng giảm giá mạnh trước ngày “Vía thần tài”

Thị trường - P.V - 14:59 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê thị trường vàng cho thấy, trước ngày “Vía thần tài”, giá vàng miếng SJC trong nước có sự điều chỉnh giảm mạnh so với phiên trước đó, với mức giảm từ 710.000 – 1.000.000 đồng/lượng.

CPI tháng 1 tăng 0,52%

Thị trường - Quỳnh Dương - 14:39 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tết Nguyên đán Quý Mão rơi vào tháng 1/2023 nên nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao, giá hàng hóa và dịch vụ tăng theo quy luật tiêu dùng vào dịp Tết.

Gửi tiền tại VPBank, khách hàng trúng thưởng sổ tiết kiệm gần 300 triệu đồng

Tin hội viên - P.V - 14:30 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố danh sách các khách hàng may mắn trúng thưởng vòng quay số may mắn cuối chương trình khuyến mại “Gửi 1 được 3, bao la ưu đãi”, với tổng giá trị giải thưởng đã trao trong chương trình lên tới hơn 1,6 tỷ đồng.

Ngân hàng Shinhan – Chi nhánh Bắc Sài Gòn thông báo thay đổi địa điểm hoạt động

Tin hội viên - P.V - 14:18 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (Ngân hàng Shinhan) vừa có thông báo về việc thay đổi địa điểm hoạt động của Ngân hàng Shinhan – Chi nhánh Bắc Sài Gòn, căn cứ theo Công văn số 63/HCM-TTr2 ngày 9/1/2023 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone bị xử phạt 170 triệu đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 11:07 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) công bố thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

Giải pháp thực hiện Chỉ thị 01/2023 của Ngân hàng Nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Hoạt động ngân hàng - Nguyễn Đức Lệnh - 09:49 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ thị 01 của NHTW về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của ngành ngân hàng trong năm 2023. Trong đó, NHTW giao 25 nhiệm vụ cụ thể  cho các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố và 22 nhiệm vụ cho các tổ chức tín dụng (TCTD)

MoMo Lắc Xì 2023 và PNJ tung 200 miếng vàng vào ngày Vía Thần Tài

Sản phẩm, dịch vụ - M.N - 09:37 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau 3 tuần ra mắt, “Lắc Xì 2023 - Hoàng Thượng du xuân” của siêu ứng dụng MoMo liên tục mang đến loạt sự kiện ưu đãi với nhiều quà tặng giá trị, thu hút hàng triệu người chơi. Trong 2 tuần cuối của Lắc Xì 2023 (30/1 - 10/2/2023), MoMo tiếp tục triển khai liên hoàn sự kiện hấp dẫn, đặc biệt phải kể đến sự kiện “Rước vàng tài lộc cùng PNJ” diễn ra vào dịp ngày Vía Thần Tài.

Năm 2022, Nhiệt điện Hải Phòng đạt doanh thu 10.511 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 09:12 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND - UPCoM) công bố Báo cáo tài chính quý IV với mức doanh thu thuần lũy kế cả năm 2022 là 10.511 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 571 tỷ đồng.

Ứng dụng Metaverse trong quy trình hỗ trợ chăm sóc khách hàng của ngân hàng

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Nguyễn Thị Thu Trang - 07:00 30/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tiếp nối sự phát triển của khoa học công nghệ, Metaverse dần được biết đến và bắt đầu áp dụng trong nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực ngân hàng.

Khẩn trương thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023

Tin tức - P.V - 16:45 29/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/1/2023 đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

“Mở bát” trong sắc xanh, VN-Index hướng tới mốc 1.150 điểm

Thị trường - Quỳnh Dương - 16:18 29/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phiên khai xuân diễn biến tích cực đem lại nhiều kỳ vọng cho thị trường trong những ngày đầu xuân năm mới.

Cung cầu hàng hoá, giá cả thị trường cơ bản bình ổn

Thị trường - Thanh Thanh - 10:30 29/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Bộ Tài chính, trước trong và sau Tết nguyên đán Quỹ Mão, tình hình cung cầu hàng hoá, giá cả thị trường cơ bản bình ổn nằm trong kiểm soát và diễn biến theo đúng với kịch bản công tác điều hành giá.

Ngân hàng số tương lai

Công nghệ - Thảo Đoàn (ghi) - 09:30 29/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Ngân hàng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại, nhưng liệu mô hình ngân hàng hiện tại có còn phù hợp hay không?!”. Trong thập kỷ tới, ngành Ngân hàng sẽ có những bước đột phá hoàn toàn khác biệt.

Cơ hội và thách thức của ngành Ngân hàng trong năm 2023

Vấn đề - Nhận định - Nguyễn Phương (ghi) - 07:36 29/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với những triển vọng và thách thức đã được nhận diện, cơ hội bứt phá sẽ dành cho những ngân hàng năng động và dám đương đầu. Nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trở thành vấn đề cốt lõi của các ngân hàng trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

Một số thủ thuật rửa tiền qua ngân hàng và biện pháp phòng, chống

Pháp luật - Nghiệp vụ - Nguyễn Hữu Đức - 06:28 29/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 15/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, với hiệu lực áp dụng từ ngày 1/3/2023. Hy vọng trong chừng mực nào đó, bài viết có thể đóng góp vào Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

Giá vàng tuần tới: Chuyên gia khuyên nhà đầu tư thận trọng

Thị trường - P.V - 16:28 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia nhận định, các nhà đầu tư không nên chạy theo thị trường khi giá đang bị kéo căng quá mức.

5 nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển đô thị bền vững

Tin tức - P.V - 15:00 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/1/2023, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 14/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022, phổ biến và triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hội nghị).

7 xu hướng chủ đạo trong ngành bảo mật năm 2023

Công nghệ - T.Mai - 14:29 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong những năm gần đây, ngành bảo mật vật lý có tốc độ thay đổi nhanh chóng. Những phát triển và ứng dụng của các công nghệ tiên tiến trong ngành công nghiệp đang đi lên không ngừng này, chẳng hạn như AI, học máy nhận thức và IoT, đang phá vỡ mọi giới hạn.

​Tích cực, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2023

Hoạt động ngân hàng - P.V - 11:50 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng và Ban Lãnh đạo NHNN đã gặp mặt, động viên lãnh đạo, cán bộ một số tổ chức tín dụng nhân ngày làm việc đầu tiên của Xuân Quý Mão.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO