Thứ 5, 24/09/2020
  • VN-Index: 912.5+6.31+0.7%
  • HN-Index: 132.64+0.45+0.34%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Ứng dụng mô hình logistic trong quản trị rủi ro tín dụng

TS. Đặng Thị Thu Hằng - Nghiên cứu - Trao đổi - 24/06/2019 13:58
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xuất phát từ thực tiễn, bài nghiên cứu giới thiệu việc sử dụng mô hình logistics trong ước lượng tham số PD, trên cơ sở đó đưa ra một số ý kiến phân tích và khuyến nghị nhằm tăng cường khả năng áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam.

Ngày nhận bài: 22/5/2019 - Ngày biên tập: 23/5/2019 - Ngày duyệt đăng: 30/5/2019. Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 11 năm 2019.

Tóm tắt: Trong bối cảnh hệ thống ngân hàng đang nỗ lực chuẩn mực hóa chính sách quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, tạo tiền đề hội nhập với nền tài chính quốc tế và khu vực, việc nghiên cứu chuyên sâu các mô hình, công cụ quản trị rủi ro hiện đại để áp dụng vào thực tiễn đang được nhiều NHTM Việt Nam quan tâm triển khai trong thời gian qua. Một khảo sát thực tế mà nhóm nghiên cứu thực hiện trong năm 2015 về lộ trình nghiên cứu xây dựng mô hình ước tính tổn thất tín dụng bao gồm tổn thất dự kiến (Expected Loss), tổn thất ngoài dự kiến (Unexpected Loss) và các tham số rủi ro như xác suất vỡ nợ (PD), dư nợ tại thời điểm vỡ nợ (EAD), tổn thất khi vỡ nợ (LGD) theo tiêu chuẩn Basel 2 cho thấy: hiện có 18% ngân hàng đã chủ động nghiên cứu xác định xác suất vỡ nợ PD của khách hàng vay vốn; có 7% ngân hàng đã thực hiện xác định tổn thất tín dụng dự kiến – EL; có 71% ngân hàng đang nghiên cứu xác định xác suất vỡ nợ PD của khách hàng vay vốn; có 81% ngân hàng đang nghiên cứu xác định tổn thất tín dụng dự kiến – EL; và có 5 ngân hàng chưa triển khai nghiên cứu PD và EL do năng lực tài chính còn hạn chế, chưa thể triển khai trong ngắn hạn. 

Xuất phát từ thực tiễn trên, bài nghiên cứu giới thiệu việc sử dụng mô hình logistics trong ước lượng tham số PD, trên cơ sở đó đưa ra một số ý kiến phân tích và khuyến nghị nhằm tăng cường khả năng áp dụng các thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng Việt Nam.

Từ khóa: mô hình logistic, quản trị rủi ro tín dụng, tổn thất

The usage of logistic model in credit risk management

Abstract: In the context the banking system is making great effort in standardization risk management policies in accordance with international practice as a platform for deep integration into regional and international finance, the study on modern model, tool of risk management for real application is paid lot attention by many Vietnamese commercial banks. A survey made by our researchers in 2015 on the development of roadmap for estimation of risk credit including expected loss (EL), unexpected loss (UL) and other risk parameters such as possibility of default (PD), exposure at default (EAD), loss given default (LGD) according to Basel II showed that at that time, 18% of banks proactively studied the PD of the customers; 7% implemented the EL identification; 71% was considering the application of EL; and 5% had not been studying PD and EL due to limit of financial capability.

From that status, the article recommend the usage of logistic model in estimation of PD parameter, from that to propose some analysis and recommendation for the enhancement of international practices application  on credit risk management in Vietnamese banks.

Key words: logistic model, credit risk management, loss

1. Sơ lược về tham số PD và mô hình Logistic

PD là xác suất vỡ nợ hay xác suất không trả được nợ của khách hàng – tham số đầu tiên quan trọng khi nghiên cứu về rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel.

Định nghĩa vỡ nợ theo Basel II

Một khoản vay cụ thể được coi là vỡ nợ khi một trong hai sự kiện hoặc cả hai sự kiện sau xảy ra:

- Ngân hàng cho rằng khách hàng vay có nhiều khả năng không thanh toán được đầy đủ nghĩa vụ tín dụng của mình cho ngân hàng, ngân hàng có thể xử lý tài sản bảo đảm (nếu có) mà không cần truy đòi khách hàng.

Cách xác định có thể dựa vào: (i) có dấu hiệu phá sản; (ii) Vốn lưu động ròng bị âm; (iii) Giá trị thị trường của doanh nghiệp < Nợ phải trả…

- Khách hàng có khoản vay lớn đã quá hạn trả nợ 90 ngày mà chưa thanh toán.

+ Các khoản thấu chi sẽ được coi là quá hạn khi khách hàng sử dụng vượt quá hạn mức cho phép hoặc khi khoản tiền hiện đang thấu chi lớn hơn mức giới hạn được cấp.

+ Đối với một số loại tài sản như khoản vay của các đơn vị công có thể sẽ do cơ quan giám sát xác định là vỡ nợ sau khi quá hạn 180 ngày thay vì 90 ngày.

Với định nghĩa về vỡ nợ của Basel II, toàn thế giới đã có thể áp dụng một định nghĩa thống nhất và mang tính khách quan hơn.

PD được xác định như thế nào?

Cách xác định gián tiếp

Vào đầu những năm 1970, các công ty xếp hạng quốc tế như S&P, Moddy’s bắt đầu đưa ra các xếp hạng đối với đối tượng đi vay là những đối tượng phát hành các công cụ nợ. Việc sử dụng những hạng bậc này trở nên phổ biến trong lĩnh vực ngân hàng vào đầu những năm 1990, mặc dù nhiều ngân hàng vẫn chưa có hệ thống xếp hạng nội bộ cho rất nhiều loại tài sản của mình.

Khi việc sử dụng các xếp hạng này ngày càng trở nên phổ biến, tham số rủi ro đầu tiên được ước lượng là PD. Bằng cách nhìn vào dữ liệu lịch sử của khách hàng và xác định tỷ lệ vỡ nợ bình quân của các hạng bậc khác nhau, ngân hàng có thể xác định tỷ lệ vỡ nợ của khách hàng ấy là bao nhiêu trong những năm sắp tới.

Cách xác định trực tiếp

Phương pháp tiếp cận định lượng đã được sử dụng để dự báo khả năng vỡ nợ của doanh nghiệp. Beaver (1967) ban đầu sử dụng phân tích đơn biến. Altman (1968), Altman và cộng sự (1977), Pompe và Bilderbe (2005) đã sử dụng phân tích đa biệt. Trong nhiều năm sau đó, phân tích đa biệt đã trở thành kỹ thuật thống kê phổ biến ứng dụng cho nhiều mô hình dự đoán khả năng vỡ nợ. Nó đã được sử dụng bởi nhiều tác giả (Tafler và Tisshaw, 1977; Altman và cộng sự, 1977; Micha, 1984).

Odlson (1980) lần đầu tiên ứng dụng hồi quy logistic có điều kiện vào nghiên cứu dự báo khả năng vỡ nợ. Khi nghiên cứu kiểm tra khả năng phá sản, nhiều học giả (Ohlson, 1980; Aziz và cộng sự, 1988) đã ủng hộ hồi quy logistic có điều kiện hơn phân tích đa biệt vì cả lý do lý thuyết lẫn thực nghiệm.

Mô hình hồi quy Logistic

Hồi quy Logistic là phương pháp phổ biến thường được sử dụng để đánh giá rủi ro tín dụng (qua tham số PD) và xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng khi các biến_ yếu tố rủi ro đã được sắp xếp thành các thang điểm.

Hồi quy Logistic, như hầu hết các phương pháp xây dựng mô hình dự báo khác, được sử dụng để xây dựng một hàm các yếu tố rủi ro có khả năng dự đoán cao khả năng có thể xảy ra (Likelihood) hoặc xác suất (Probability) của một kết quả được lựa chọn nghiên cứu.

Mô hình hồi quy Logistic sẽ có dạng như sau:                                                                                                                                                                                                                                                   \ (*)

 

 

Trong đó:

- p: Xác suất vỡ nợ của khách hàng

- x: Yếu tố rủi ro

- β0: intercept: Hệ số chặn

- β1....βn: Thông số ước tính

Mô hình Logit chuyển đổi như sau:

log(Odds)=W0+Wi*Xi 

Với:

- Odds=P/(1-P)

- P: Xác suất khách hàng có rủi ro vỡ nợ

- 1-P: Xác suất khách hàng không có rủi ro vỡ nợ

- Xi: Các biến vào mô hình

- Wi: Trọng số của các biến

Log (odd) hay log P/(1-P) còn được gọi là logit (p) và do đó mô hình mới có tên Logistic. Lí do hoán chuyển từ p thành logit(p) là vì p có giá trị trong khoảng 0,1 trong khi logit(p) có giá trị vô giới hạn, do đó thích hợp cho việc phân tích theo mô hình hồi quy tuyến tính.

2. Tổng quan các nghiên cứu trước đây

Các công trình chuyên đề trong lĩnh vực này là Beaver (1967) và Altman (1968), người đã phát triển đơn biến và mô hình đa biến để dự đoán thất bại kinh doanh sử dụng một tập hợp các chỉ tiêu tài chính. Beaver (1967) đã sử dụng thử nghiệm phân loại lưỡng phân để xác định tỷ lệ không thu hồi được nợ của chủ nợ tiềm năng có thể xảy ra. Ông sử dụng một mẫu phù hợp bao gồm 158 các công ty (79 thất bại và 79 không thất bại) và đề xuất 14 chỉ tiêu tài chính. Altman (1968) đã sử dụng kỹ thuật phân tích phân biệt đa dạng (MDA) để giải quyết mâu thuẫn với phân tích Beaver và để đánh giá một hồ sơ tài chính đầy đủ hơn về công ty. Ông đã sử dụng một mẫu phù hợp có 66 doanh nghiệp sản xuất (33 thất bại và 33 không thất bại) đã phải nộp đơn xin phá sản trong giai đoạn 1946-1965.

Altman thử nghiệm 22 biến được xây dựng từ các chỉ tiêu tài chính và cuối cùng chọn ra 05 biến dự báo tổng thể tốt nhất khả năng phá sản của doanh nghiệp. Các biến được phân thành 05 loại bao gồm cả thanh khoản, lợi nhuận, đòn bẩy tài chính , khả năng thanh toán và tỷ lệ hoạt động. Trong nhiều năm sau đó, phân tích Đa biệt số - MDA là kỹ thuật thống kê phổ biến áp dụng cho các mô hình dự báo vỡ nợ. Nó được sử dụng bởi nhiều tác giả như Deakin (1972), Edmister (1972), Blum (1974), Eisenbeis (1977), Taffler và Tisshaw (1977), Altman và các cộng sự (1977), Bilderbeek (1979), Micha (1984), Gombola và các cộng sự (1987), Lussier (1995), Altman và các cộng sự (1995).

Odlson (1980) là người tiên phong ứng dụng hồi quy logistics có điều kiện vào nghiên cứu dự báo khả năng vỡ nợ. Nghiên cứu kiểm tra khả năng phá sản (Odlson, 1980; Aziz và cộng sự, 1988) đã ủng hộ hồi quy logistic có điều kiện hơn phân tích đa biệt vì cả lý do lý thuyết và thực nghiệm. Mô hình hồi quy logistic có điều kiện yêu cầu ít hơn giả định thống kê và cung cấp nhiều hơn các thực nghiệm phân biệt (Zavgren, 1983). Hơn nữa, hệ số ước tính có thể giải thích tách biệt như là sự quan trọng và vai trò của mỗi biến độc lập trong việc giải thích ước tính PD. Những nhà nghiên cứu khác cũng sử dụng mô hình hồi quy logistic có điều kiện để kiểm tra các doanh nghiệp có khả năng vỡ nợ (Keasey và Watson, 1987; Ooghe và cộng sự, 1995; và Becchetti và Sierra, 2002).

 Sau công trình của Ohlson (1980), hầu hết nghiên cứu của các tác giả khác đều sử dụng mô hình logit để dự đoán khả năng vỡ nợ. Mặc dù có sự khác biệt giữa lý thuyết MDA và phân tích logit nhưng các nghiên cứu cho thấy kết quả thực nghiệm khá giống nhau.

Tại Việt Nam, tác giả Hoàng Tùng (2011) là người đầu tiên giới thiệu mô hình logistic trong phân tích rủi ro tín dụng của các doanh nghiệp. Trong nghiên cứu của mình, tác giả cũng sử dụng dấu hiệu phá sản “Vốn lưu động ròng bị âm” theo định nghĩa vỡ nợ của Basel 2 để phân loại các doanh nghiệp.

3. Thiết kế nghiên cứu

Do không tiếp cận được nguồn số liệu về khách hàng của các NHTM nên tác giả đã sử dụng nguồn thông tin công khai là báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Các số liệu được thu thập trong giai đoạn 2012-2016 để phân tích, chạy thử sau đó lựa chọn bộ số liệu được lấy tại thời điểm 31/12/2016 làm số liệu chính thức trong nghiên cứu. .

Chọn mẫu

Mẫu nghiên cứu gồm 200 quan sát, được chia làm 2 nhóm gồm:

- Nhóm 1: các doanh nghiệp có rủi ro vỡ nợ (100 doanh nghiệp)

- Nhóm 2: các doanh nghiệp không có rủi ro vỡ nợ  (100 doanh nghiệp)

Biến phụ thuộc  Prob_Default được xây dựng với nguyên tắc: i) Có giá trị bằng 0 với các doanh nghiệp có rủi ro vỡ nợ; ii) Có giá trị bằng 1 với các doanh nghiệp không có rủi ro vỡ nợ. Tiêu chí để phân loại doanh nghiệp có rủi ro vỡ nợ là “Vốn lưu động ròng của doanh nghiệp < 0”

 

Chọn và xử lý biến

Dựa vào các lý thuyết về phân tích tài chính doanh nghiệp và tham khảo các nghiên cứu trước về rủi ro vỡ nợ, ban đầu tác giả lựa chọn 14 biến tài chính được lấy từ các báo cáo tài chính của các doanh nghiệp trong mẫu đã lựa chọn. Sau đó, bằng phương pháp loại trừ dần (sử dụng kiểm định Wald), tác giả đã chọn ra 4 biến phù hợp và có ý nghĩa nhất đại điện cho 4 nhóm nhân tố khác nhau: STLTA (nợ ngắn hạn/tổng tài sản); SASL (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn); ROA (lợi nhuận /tổng tài sản); PSRS (giá trị khoản phải trả/giá trị khoản phải thu).

 

Mô hình được đề xuất:

Log(odd) =Y= c + β1STLTA + β2SASL + β3PSRS + β4ROA+ ε

4. Kết quả nghiên cứu

Kết quả thực nghiệm trên mẫu như sau:

- Ta kiểm định giả thiết:      

H0 :   β1 = β2 = … = βk = 0.

H1 :   β12 + β22 +…+ βk2 # 0

 Kiểm định này xem xét khả năng giải thích biến phụ thuộc của tổ hợp biến độc lập.

 

Kết quả ở Bảng 3 cho thấy độ phù hợp tổng quát có mức ý nghĩa quan sát sig. = 0,000 nên ta bác bỏ H0. Nghĩa là tổ hợp liên hệ tuyến tính của toàn bộ các hệ số trong mô hình có ý nghĩa trong việc giải thích cho biến phụ thuộc.

Tiếp theo tác giả tiến hành kiểm định sự phù hợp bằng cách kiểm định giả thuyết:

H0: Mô hình được chỉ định hoàn toàn chính xác                                    

H1: Mô hình được chỉ định không chính xác

 

Kết quả ở Bảng 4 về kiểm định sự phù hợp Hosmer – Lemeshow có mức ý nghĩa quan sát sig. = 0.978 cho ta biết mô hình đưa ra phù hợp với số liệu.

 

Mức độ chính xác cũng được thể hiện ở Bảng 5, bảng này cho thấy trong 100 trường hợp DN có rủi ro vỡ nợ (xem theo cột), mô hình đã dự đoán đúng 95 trường hợp (xem theo hàng), với tỷ lệ đúng là 95%. Còn với 100 DN không có rủi ro tín dụng, mô hình dự đoán sai 7 trường hợp, tỷ lệ đúng là 93%. Từ đó tính được tỷ lệ dự đoán đúng của toàn bộ mô hình là 94%.

 

Chỉ số -2 Log likelihood của mô hình đạt 25,788. Đây là con số không cao, cho thấy mô hình được chỉ định chính xác và kết quả đáng tin cậy.

 

Bảng 7 cho thấy mức ý nghĩa sig. của các hệ số hồi quy đều nhỏ hơn 0.05, như vậy các hệ số hồi quy đều có ý nghĩa và mô hình có thể sử dụng để dự báo rủi ro. Từ các hệ số (B) ta có thể xác định mô hình hồi quy logistic như sau:

Log(odd) =Y= -3,073 -16,108 STLTA + 0,751SASL + 32,207PSRS + 11,054ROA+ ε

Thay ngược trở lại công thức đã xác định ở trên ta sẽ tính được xác suất vỡ nợ của các doanh nghiệp trong mẫu lựa chọn.

4. Kết luận và đề xuất

Trên đây tác giả đã mô phỏng việc sử dụng mô hình logistic trong đánh giá và dự báo rủi ro vỡ nợ của các khách hàng doanh nghiệp. Việc áp dụng mô hình này trong công tác quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam mang tính khả thi và chính xác cao. Có một mô hình có khả năng dự đoán tốt sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ngân hàng trong việc quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín dụng nói riêng bởi nó cho phép giảm tổn thất mà không phải giảm nhiều số lượng khách hàng vay; Giảm khả năng lựa chọn đối nghịch khi sử dụng mô hình làm công cụ để đánh giá khách hàng vay vốn; Tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Mô hình dự báo khả năng vỡ nợ của khách hàng doanh nghiệp xây dựng trên đây dựa trên những phương pháp thống kê khoa học, đã tiến hành kiểm định sự đúng đắn và phù hợp trong thực tế. Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng và triển khai mô hình vào thực tế, phải thường xuyên có sự kiểm định để kịp thời có động thái hiệu chỉnh cho phù hợp. Vì vậy, một vài khuyến nghị tác giả đề xuất trong trường hợp các ngân hàng triển khai hệ thống đánh giá rủi ro tín dụng trên như sau:

- Xây dựng hệ thống lưu trữ thông tin khách hàng 

- Xây dựng danh mục các yếu tố định tính thu thập thông tin khách hàng

- Thực hiện các phân tích ngành và quy mô 

- Lưu trữ toàn hệ thống về thực trạng vay/cho vay/từ chối cho vay của toàn bộ khách hàng 

 - Định kỳ kiểm tra lại tính chính xác của mô hình bằng cách kiểm tra chỉ số GINI, thời gian 6 tháng/lần hoặc có thể thay đổi theo thực trạng về tỷ lệ nợ xấu cũng như tình hình kinh tế từng thời điểm.

Tài liệu tham khảo:

1. Hoàng Tùng, Mô hình định lượng phân tích rủi ro tín dụng doanh nghiệp, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng, số 6/2011, tr 37- 41.

2. Altman, Edward I.; Gabriele Sabato, Effects of the new Basel Capital Accord on Bank Capital Requirements for SMEs, Journal of Financial Services Research, 2005, Vol. 28.

3. Altman,  E.I.;  Sabato,  G.  Modeling  Credit  Risk  for  SMEs:  Evidence  from  US  Market, ABACUS, 2007, Vol. 43 (3), 332-357.

4. Ang, J., Small Business Uniqueness and the Theory of Financial Management, The Journal of Small Business Finance, 1991, vol. 1, (1), pp. 1-13.

5. Beaver, W., Financial ratios as predictors of failure, empirical research in accounting: Selected studied, Journal of Accounting Research, 1966, 71–111.

6. Begley,  J.;  J.  Ming;  S.  Watts, Bankruptcy  Classification  Errors  in  the  1980’s:  An Empirical  Analysis  of  Altman’s  and  Ohlson’s  Models,  Review  of  Accounting  Studies, 1996, Vol. 1, pp. 267 – 284.

7. Berger,  Allen  N.;  Gregory  F.  Udell, A  More  Complete  Conceptual  Framework  about SME  Finance,  World  Bank  Conference  an  “SME:  Overcoming  Growth  Constraints”, 2004, 14-15.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020, theo hướng sử dụng các nền tảng dùng chung để tiết kiệm chi phí, thời gian, phấn đấu năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 23/9/2020, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã có buổi làm việc với Đại sứ Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam, kiêm nhiệm Lào.

Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ: 25 năm vững bước tới tương lai

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ một bản tin nội bộ đã vươn lên trở thành tờ Tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực tài chính tiền tệ là một hành trình đầy gian khó và vinh quang của các thế hệ lãnh đạo, phóng viên Tạp chí Thị trường Tài chính-tiền tệ. 25 năm qua là quãng thời gian để Tạp chí khẳng định vị thế và sẵn sàng vững bước tới tương lai với một tâm thế mới.

Giảm cho vay ngoại tệ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/9, NHNN Việt Nam tổ chức họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2020, trong đó đặc biệt lưu ý các TCTD kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay ngoại tệ.

25 năm Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ: Thực hiện sứ mệnh giúp thị trường hiểu đúng về hoạt động ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trải qua 25 năm, Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, ngày càng có được chỗ đứng và niềm tin vững chắc nơi bạn đọc. Trong suốt hành trình đó, Tạp chí cũng làm rất tốt vai trò kết nối và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội nhưng không chủ quan với dịch bệnh

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nội dung chính trong thông báo 337/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ nêu kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 chiều ngày 18/9/2020.

Sau 2 tuần ra mắt, "Học viện MoMo" thu hút hơn 6 triệu người chơi, 100 triệu trận thi đấu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin từ Ví MoMo cho biết, tính tới ngày 23/9/2020, sau 2 tuần ra mắt “Học viện MoMo” thu hút hơn 6 triệu người chơi, 100 triệu trận đấu cùng gần 20 triệu phong bao lì xì tiền mặt và 60 triệu thẻ quà tặng dùng để mua sắm, giảm giá ăn, uống, khám bệnh, mua bảo hiểm, đi xe công nghệ, vệ sinh nhà cửa... đã được gửi đến người dùng Ví MoMo tham gia.

NCB lọt Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/9/2020 tại Lễ Công bố “Thương hiệu mạnh Quốc gia, doanh nghiệp – doanh nhân xuất sắc” năm 2020 do Trung tâm Chống hàng giả - Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP.Hà Nội, Viện khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Việt tổ chức, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020.

Ưu đãi ngập tràn với thẻ ATM PVcomBank kết nối ZaloPay

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 18/9/2020, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức liên kết thẻ ATM của ngân hàng với ứng dụng ví điện tử ZaloPay và triển khai chương trình ưu đãi tặng gói quà tặng trị giá 500.000 đồng dành cho chủ thẻ ATM PVcomBank lần đầu kết nối ZaloPay để thanh toán.

SHB được vinh danh 4 giải thưởng quốc tế danh giá

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh 4 giải thưởng quốc tế danh giá

Shinhan Finance tham gia Ngày hội hiến máu nhân đạo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mới đây, hưởng ứng lời kêu gọi hiến máu tình nguyện giữa thời điểm đại dịch, nhân viên và đại diện bán hàng Công ty tài chính TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) đã tham gia Ngày hội hiến máu nhân đạo “Giọt máu đào vì đồng bào” tại Hà Nội, tổng hợp được gần một trăm túi máu.

“Giao dịch dễ dàng – Nhận ngàn quà tặng” với Sacombank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 21/9/2020 đến hết ngày 15/11/2020, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) triển khai chương trình khuyến mãi “Giao dịch dễ dàng – Nhận ngàn quà tặng” với tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 2,5 tỷ đồng.

Kỷ niệm 25 năm thành lập: NCB đặt mục tiêu trở thành ngân hàng số hiện đại

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 18/9/2020, tại Thanh Hóa, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 25 năm thành lập (18/9/1995- 18/9/2020). Tham dự buổi lễ có sự góp mặt của các khách hàng, đối tác chiến lược của NCB cùng đông đảo cán bộ nhân viên…

Chuỗi dự án xanh của Tập đoàn TH ‘tiếp sức’ vùng Tây Bắc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau gần 2 năm xây dựng, Nhà máy Chế biến hoa quả tươi và thảo dược Vân Hồ vừa được khánh thành ngày 20/9 vừa qua tại huyện Vân Hồ - tỉnh Sơn La. Đây là một phần trong chuỗi dự án xanh mà Tập đoàn TH thực hiện tại vùng Tây Bắc.

Năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4

Tin tức - H. Phương - 08:37 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020, theo hướng sử dụng các nền tảng dùng chung để tiết kiệm chi phí, thời gian, phấn đấu năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm việc với Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - Thu Trang - 16:57 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 23/9/2020, tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đã có buổi làm việc với Đại sứ Nadav Eshcar, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Israel tại Việt Nam, kiêm nhiệm Lào.

Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ: 25 năm vững bước tới tương lai

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Bảo Đăng - 15:26 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ một bản tin nội bộ đã vươn lên trở thành tờ Tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực tài chính tiền tệ là một hành trình đầy gian khó và vinh quang của các thế hệ lãnh đạo, phóng viên Tạp chí Thị trường Tài chính-tiền tệ. 25 năm qua là quãng thời gian để Tạp chí khẳng định vị thế và sẵn sàng vững bước tới tương lai với một tâm thế mới.

Chuẩn bị nền tảng cho phát triển ngân hàng số

Vấn đề - Nhận định - P.V - 15:09 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang tiến hành khảo sát về hoạt động ngân hàng số tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam; đồng thời nắm bắt các kiến nghị của các ngân hàng để phục vụ cho công tác tham mưu, đề xuất xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo trong hoạt động ngân hàng Việt Nam.

Sau 2 tuần ra mắt, "Học viện MoMo" thu hút hơn 6 triệu người chơi, 100 triệu trận thi đấu

Sản phẩm, dịch vụ - N.T - 14:35 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin từ Ví MoMo cho biết, tính tới ngày 23/9/2020, sau 2 tuần ra mắt “Học viện MoMo” thu hút hơn 6 triệu người chơi, 100 triệu trận đấu cùng gần 20 triệu phong bao lì xì tiền mặt và 60 triệu thẻ quà tặng dùng để mua sắm, giảm giá ăn, uống, khám bệnh, mua bảo hiểm, đi xe công nghệ, vệ sinh nhà cửa... đã được gửi đến người dùng Ví MoMo tham gia.

Giảm cho vay ngoại tệ

Hoạt động ngân hàng - Hải Nam - 13:42 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/9, NHNN Việt Nam tổ chức họp báo công bố kết quả hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2020, trong đó đặc biệt lưu ý các TCTD kiểm soát chặt chẽ hoạt động cho vay ngoại tệ.

NCB lọt Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020

Tin hội viên - P.V - 12:09 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/9/2020 tại Lễ Công bố “Thương hiệu mạnh Quốc gia, doanh nghiệp – doanh nhân xuất sắc” năm 2020 do Trung tâm Chống hàng giả - Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP.Hà Nội, Viện khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Việt tổ chức, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020.

Nắm trong tay 3.400 tỷ USD, các quỹ đầu tư lớn nhất thế giới đang mua vào những gì?

Nhìn ra thế giới - Thu Hương - 12:03 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều quỹ tránh đầu tư vào thị trường chứng khoán đang tăng trưởng quá nóng.

Vietnam Airlines chính thức mở bán chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ về Việt Nam đầu tiên sau COVID-19

Doanh nghiệp - P.V - 11:48 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 23/9/2020, Vietnam Airlines mở bán rộng rãi chuyến bay mang số hiệu VN417, có hành trình từ Seoul (Hàn Quốc) về Hà Nội, dự kiến khởi hành vào sáng ngày 25/9/2020. Đây được ghi nhận là chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ chính thức về Việt Nam đầu tiên sau COVID-19 của ngành hàng không Việt Nam.

Tín dụng sẽ tiếp tục xu hướng tăng

Hoạt động ngân hàng - Nguyên Anh - 11:43 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã chủ động điều chỉnh nới room cho các TCTD có sức khỏe tài chính tốt, hoạt động hiệu quả, có điều kiện mở rộng tín dụng lành mạnh vào các lĩnh vực phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, thay vì áp một mức chung cứng nhắc.

Ưu đãi ngập tràn với thẻ ATM PVcomBank kết nối ZaloPay

Sản phẩm, dịch vụ - Thu Thủy - 11:42 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 18/9/2020, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức liên kết thẻ ATM của ngân hàng với ứng dụng ví điện tử ZaloPay và triển khai chương trình ưu đãi tặng gói quà tặng trị giá 500.000 đồng dành cho chủ thẻ ATM PVcomBank lần đầu kết nối ZaloPay để thanh toán.

Thư chúc mừng của Thống đốc NHNN nhân dịp kỷ niệm 25 năm Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ xuất bản số đầu tiên

Tin Hiệp hội Ngân hàng - 11:38 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 25 năm Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ xuất bản số báo đầu tiên (01/9/1995 - 01/9/2020), thay mặt Ban Cán sự Đảng, Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã gửi tới các thế hệ cán bộ, nhân viên Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Chính phủ Singapore hợp tác với Apple, thưởng tới 280 USD cho người dân đạt chỉ tiêu tập luyện với Apple Watch

Công nghệ - Thiên Long - 09:33 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đây là một hình thức hợp tác giữa chính phủ Singapore và Apple nhằm khuyến khích các công dân sử dụng Apple Watch chăm chỉ tập thể dục và rèn luyện sức khỏe nhiều hơn.

Đồng USD có thể sẽ giảm xuống mức thấp như tháng 2/2018

Nhìn ra thế giới - Lê Minh - 09:32 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khi thị trường chứng khoán tiếp tục chịu sức ép, đồng USD bước vào tuần mới với mức cao nhất trong 6 tuần. Tuy nhiên, người phụ trách chiến lược tiền tệ của Brown Brothers Harriman, Win Thin, cảnh báo đồng bạc xanh sẽ không duy trì được mức này do một số yếu tố bất lợi.

25 năm Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ: Thực hiện sứ mệnh giúp thị trường hiểu đúng về hoạt động ngân hàng

Tin Hiệp hội Ngân hàng - P.V - 08:46 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trải qua 25 năm, Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ, ngày càng có được chỗ đứng và niềm tin vững chắc nơi bạn đọc. Trong suốt hành trình đó, Tạp chí cũng làm rất tốt vai trò kết nối và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các tổ chức hội viên Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội nhưng không chủ quan với dịch bệnh

Tin tức - P.V - 08:26 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nội dung chính trong thông báo 337/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ nêu kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 chiều ngày 18/9/2020.

Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi của Việt Nam để thực hiện EVFTA

Các Hiệp hội ngành, nghề - Anh Đức - 08:08 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 111/2020/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA) giai đoạn 2020 - 2022.

Phản ứng của các quốc gia trước tác động của đại dịch COVID-19 đến kinh tế toàn cầu

Nhìn ra thế giới - Trịnh Quốc Đạt - 07:00 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kể từ khi dịch COVID-19 lần đầu tiên được phát hiện, virus corona đã lan rộng ra hơn 200 quốc gia, đại dịch đã tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế toàn cầu, vượt xa tất cả những biến cố tệ hại khác xảy ra trong thế kỷ qua. Trong khi các quốc gia châu Âu đã bắt đầu kiểm soát được dịch bệnh thì diễn biến tại một số quốc gia châu Mỹ và châu Phi lại trở nên phức tạp, các quốc gia châu Á đã vượt qua đỉnh dịch bệnh và đang bình thường hoá các hoạt động nền kinh tế.

SHB được vinh danh 4 giải thưởng quốc tế danh giá

Tin hội viên - PV - 16:25 22/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa được Tạp chí The Asian Banking and Finance (ABF) vinh danh 4 giải thưởng quốc tế danh giá

Sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cho thuê tài chính Quốc tế Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - P.V - 16:21 22/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định số 1670/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty cho thuê tài chính 100% vốn nước ngoài.

[Infographics] Tiền điện tử bitcoin - Khi lợi nhuận đi kèm rủi ro

Diễn đàn tài chính tiền tệ - (TTXVN/Vietnam+) - 16:14 22/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nổi tiếng nhất trong số các loại tiền điện tử thông dụng và cũng là mốc để tất cả các loại tiền khác được so sánh, bitcoin thời gian gần đây đã ghi nhận đà tăng khá ấn tượng.

Quan chức Mỹ: Fed cần duy trì lãi suất gần 0% trong ba năm tới

Nhìn ra thế giới - Đại Thắng (TTXVN/Vietnam+) - 16:07 22/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trả lời phỏng vấn trên chương trình Bloomberg Television, Robert Kaplan, Chủ tịch chi nhánh Dallas của Fed, cho rằng chính sách lãi suất gần bằng 0% có thể sẽ cần thiết để duy trì trong 2-3 năm tới.

Ngân hàng Nhà nước điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ

Hoạt động ngân hàng - Ngô Hải - 16:00 22/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong 9 tháng năm 2020, NHNN đã điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường. Thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng (TCTD) thông suốt. Đến giữa tháng 9/2020, tổng phương tiện thanh toán M2 tăng 7,58% và tín dụng tăng 4,81% so với cuối năm 2019.

Vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong duy trì ổn định ngân hàng tại Việt Nam

Nghiên cứu - Trao đổi - ThS. Nguyễn Thị Như Quỳnh - 14:10 22/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết phân tích về vai trò của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với ổn định ngân hàng ở Việt Nam.

Tập đoàn Thành Công khởi công dự án tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô tại Quảng Ninh

Doanh nghiệp - P.V - 14:08 22/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/9/2020, Tập đoàn Thành Công chính thức động thổ dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô tô Thành Công Việt Hưng, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO