Chủ nhật, 05/02/2023

VNBA góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

T.Dũng - Tin Hiệp hội Ngân hàng - 18/02/2021 18:17
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vừa qua, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) đã có công văn gửi Bộ Tài chính về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp (thay thế Thông tư 219/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015).

Theo đó, sau khi tiếp thu ý kiến từ các tổ chức tín dụng (TCTD) hội viên và căn cứ theo các quy định pháp luật hiện hành, công văn của VNBA góp ý vào một số nội dung chính như sau:

Về xây dựng kế hoạch tài chính

Khoản 2 Điều 8 dự thảo Thông tư quy định: “Định kỳ hàng năm …, cơ quan đại diện chủ sở hữu chỉ đạo Người đại diện phần vốn nhà nước… xây dựng kế hoạch tài chính của năm tiếp theo gửi đến cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính… Biểu mẫu báo cáo được lập theo Phụ lục 2 – Mẫu số 02 A “Kế hoạch tài chính của doanh nghiệp có vốn nhà nước - công ty mẹ” và Mẫu số 02B “Kế hoạch Tài chính - Báo cáo hợp nhất của doanh nghiệp có vốn nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con” ban hành kèm theo Thông tư này.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì TCTD là ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu vốn nhà nước trên 50% thuộc đối tượng áp dụng theo điều khoản này. Tuy nhiên, các mẫu biểu quy định tại Phụ lục 02 đính kèm dự thảo chỉ phù hợp với các doanh nghiệp khác không phải là TCTD. Hiện các TCTD đang thực hiện việc lập Kế hoạch tài chính và giám sát tài chính theo hướng dẫn của Thông tư 12/2018/TT-BTC ngày 31/1/2018, Thông tư 114/2020/TT-BTC ngày 30/12/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2018/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước phù hợp với hoạt động ngân hàng. Do đó, đề nghị Cơ quan soạn thảo xem xét loại trừ TCTD khi áp dụng quy định tại các điều khoản này, tránh chồng chéo khi thực hiện các văn bản quy định của pháp luật.

Về chế độ báo cáo và tổng hợp báo cáo

Khoản 2 Điều 9 dự thảo Thông tư quy định: “Doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện lập, trình bày và gửi Báo cáo Tài chính năm theo biểu mẫu, thời hạn nộp và nơi nhận báo cáo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Thông tư hướng dẫn thực hiện chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành…”.

Người đại diện phần vốn nhà nước… ngoài việc thực hiện quyền, trách nhiệm quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP, căn cứ báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo của các công ty này và gửi về cơ quan đại diện chủ sở hữu để làm cơ sở giám sát tài chính và đánh giá kết quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn Nhà nước theo Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

Ngoài các báo cáo nêu trên, người đại diện phần vốn Nhà nước phải thực hiện lập và gửi các báo cáo đột xuất khi có yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan quản lý Nhà nước. Nội dung (biểu mẫu), thời hạn báo cáo căn cứ vào yêu cầu cụ thể của cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước.

Dự thảo quy định người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện quyền, trách nhiệm quy định tại khoản 3 Điều 37 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung lần 1 tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP và lần 2 tại khoản 17 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP: “… Định kỳ trong thời gian tối đa 15 ngày kể từ ngày kết thúc mỗi quý và 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính cùng cấp, người đại diện phần vốn nhà nước báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh, tình hình tài chính và kiến nghị giải pháp đối với doanh nghiệp mà mình được cử làm đại diện vốn nhà nước. Báo cáo của người đại diện phần vốn nhà nước gửi cơ quan đại diện chủ sở hữu và cơ quan tài chính cùng cấp theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này.”. Tuy nhiên, Phụ lục III nghị định 140/2020/NĐ-CP lại là mẫu về biên bản xác định kết quả đấu giá, không phải mẫu biểu về báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh.

Ngoài trách nhiệm trên, dự thảo Thông tư quy định người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp có trách nhiệm tổng hợp các chỉ tiêu báo cáo… theo Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này. Tuy nhiên, đối chiếu với phụ lục 3 đính kèm dự thảo Thông tư là mẫu biểu báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng bao gồm Mẫu số 01 – Báo cáo chỉ tiêu ngoại bảng – Công ty mẹ; Mẫu 02 – Chỉ tiêu ngoại bảng – Báo cáo hợp nhất của doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, đây là mẫu biểu báo cáo áp dụng đối với công ty TNHH một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (theo quy định tại khoản 1 Điều 9 dự thảo Thông tư).

Như vậy, nội dung tại khoản 2 Điều 9 dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 140/2020/NĐ-CP và quy định tại khoản 17 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP chưa thống nhất về nội dung, mẫu biểu báo cáo.

Liên quan đến báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh từ năm 2018 đến năm 2020, Người đại diện vốn nhà nước thực hiện báo cáo mẫu biểu quy định tại Phụ lục 3 Nghị định 32/2018/NĐ-CP (theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 32/2018/NĐ-CP và hiện nay đã được sửa đổi tại khoản 17 điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP như đã nêu trên).

Do đó, đề nghị Ban soạn thảo xem xét: (i) Rà soát các nội dung báo cáo quy định tại khoản 2 Điều 9 dự thảo Thông tư và quy định tại khoản 17 Điều 2 Nghị định 140/2020/NĐ-CP để đảm bảo sự thống nhất giữa nội dung báo cáo và mẫu biểu báo cáo; (ii) Bổ sung quy định mẫu biểu báo cáo tình hình sản xuất, kinh doanh chi tiết để thuận lợi cho quá trình triển khai; (iii) Đối với việc lập báo cáo tài chính của các ngân hàng thương mại nhà nước tuân thủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phù hợp với pháp luật chuyên ngành.

Ngoài ra, tại Phụ lục 03 kèm theo dự thảo quy định chủ thể thực hiện báo cáo là “Cơ quan, đơn vị báo cáo”; phần ghi chú cũng quy định “…doanh nghiệp căn cứ vào số liệu theo dõi trên sổ sách kế toán để nhập số liệu vào mẫu biểu”. Do đó, đề nghị Cơ quan soạn thảo xem xét quy định theo hướng trách nhiệm báo cáo là của công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (thay vì quy định việc người đại diện phần vốn nhà nước) phải thực hiện báo cáo. Đồng thời, đề nghị bổ sung quy định cụ thể về báo cáo đột xuất (các trường hợp được yêu cầu báo cáo đột xuất, phạm vi thông tin cung cấp…) để tránh trường hợp xảy ra việc các cơ quan quản lý nhà nước ở nhiều cấp khác nhau yêu cầu người đại diện phần vốn nhà nước thực hiện lập và gửi báo cáo đột xuất khiến người đại diện phần vốn nhà nước không rõ trường hợp nào phải đáp ứng yêu cầu, trường hợp nào được từ chối; cách xử lý trong trường hợp thời hạn báo cáo chưa phù hợp hay nội dung yêu cầu báo cáo chưa phù hợp (ví dụ yêu cầu cung cấp thông tin khách hàng không phù hợp quy định pháp luật…)

Về Phụ lục 01 - Quy chế mẫu về bán đấu giá chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Dự thảo Quy chế có một số nội dung khác với quy định của Luật Đấu giá tài sản (năm 2016) như: giải thích từ ngữ về Bước giá; bổ sung quy định về bước khối lượng; quy định nhà đầu tư phải đặt cọc khi đăng ký tham gia đấu giá (tuy nhiên theo Điều 39 Luật Đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá chỉ cần đặt tiền trước và trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để đảm bảo thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được ơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Đấu giá tài sản, trường hợp có sự khác nhau giữa quy định về trình tự, thủ tục đấu giá của Luật này và quy định của Luật khác thì áp dụng quy định của Luật này, trừ trường hợp đấu giá chứng khoán và đấu giá đối với tài sản nhà nước.

Do đó, đề nghị Cơ quan soạn thảo lưu ý về nguyên tắc áp dụng pháp luật về đấu giá tài sản để xây dựng nội dung của Quy chế bán đấu giá đính kèm dự thảo Thông tư cho phù hợp.

Khoản 4 Điều 5 dự thảo Quy chế mẫu tại Phụ lục 01 quy định về trách nhiệm và quyền hạn của Tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, quy chế mẫu về bán đấu giá chuyển nhượng vốn như sau: “4. Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá và công bố Quy chế bán đấu giá”.

Để phù hợp với Quy chế đấu giá mẫu ban hành kèm theo Quyết định 586/QĐ-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 06/07/2018, đề nghị Cơ quan soạn thảo sửa đổi như sau: “4. Xây dựng và ban hành Quyết định thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần và Quy chế bán đấu giá cổ phần”.

Các Phụ lục ban hành kèm theo mẫu Quy chế là các biểu mẫu (mẫu Đơn đăng ký tham gia mua cổ phần vốn góp; Mẫu giấy ủy quyền…) vì vậy đề nghị đặt tên là các mẫu đính kèm Quy chế (không gọi là “Phụ lục” để tránh nhầm lần với các Phụ lục đính kèm Thông tư).

Ngoài ra, tại khoản 4 Điều 3 của dự thảo Thông tư quy định ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chế mẫu bán đấu giá công khai và chào bán cạnh tranh. Phạm vi áp dụng tại dự thảo Quy chế mẫu quy định áp dụng đối với hình thức bán đấu giá công khai và chào bán cạnh tranh vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, tên Quy chế hiện chỉ quy định về bán đấu giá chuyển nhượng vốn; toàn bộ nội dung của Quy chế cũng chủ yếu quy định về hoạt động đấu giá; có 1 nội dung liên quan đến chào hàng cạnh tranh tại khoản 3 Điều 14 về xác định kết quả chào bán.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 38a và Khoản 4 Điều 29a Nghị định 91 hiện có quy định việc chào bán cạnh tranh phải thực hiện theo quy định tại quy chế phiên chào bán cạnh tranh. Do đó, đề nghị Cơ quan soạn thảo xem xét lại về kết cấu của Quy chế mẫu cần quy định rõ phạm vi điều chỉnh đối với quy chế bán đấu giá và quy chế chào bán cạnh tranh, đồng thời cẩn chỉnh sửa thống nhất tên gọi của Quy chế với nội dung trích dẫn tại khoản 4 Điều 3 dự thảo Thông tư và phạm vi áp dụng tại dự thảo Quy chế cho thống nhất.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Giá trị các Neobank thế hệ mới tăng 103% chỉ trong vòng 1 năm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các ngân hàng số thế hệ mới (còn được gọi là neobank) đã đạt được thành công trong vài năm qua bằng cách tích hợp sức mạnh của công nghệ vào hoạt động ngân hàng.

Truy tố 12 bị can trong vụ án sai phạm giao đất ở tỉnh Bình Thuận

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến việc giao 3 lô đất nhưng áp giá năm 2013 vào năm 2017, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 45 tỷ đồng...

IMF: Kinh tế Trung Quốc đang phục hồi, nhưng vẫn cần duy trì cải cách

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo nhận định mới nhất của các chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nền kinh tế Trung Quốc được tiếp thêm đà để phục hồi trong năm nay sau khi dỡ bỏ các hạn chế về đi lại và các hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, điều này cũng góp phần thúc đẩy cho nền kinh tế toàn cầu.

ChatGPT tác động như thế nào tới lĩnh vực tài chính?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - ChatGPT đang tạo nên làn sóng trong ngành công nghệ nhờ khả năng trả lời chính xác các câu hỏi và hoàn thành nhiều nhiệm vụ, từ tạo phần mềm đến hình thành ý tưởng kinh doanh.

Triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Sẽ quyết liệt xử lý các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế  cho biết, mặc dù không có quy định bắt buộc về việc phải áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, tuy nhiên, có quy định bắt buộc người bán phải xuất hóa đơn cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần…

Đẩy mạnh CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 3/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

​Hơn 65.000 học sinh cam kết chung tay bảo vệ trái đất cùng Vinamilk

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Học sinh ở 60 trường tiểu học cả nước cam kết chung tay bảo vệ môi trường thông qua chuỗi sự kiện ngoại khóa do Vinamilk phối hợp với các Sở Giáo dục tổ chức.

Vosco (VOS): Quý IV/2022, lợi nhuận sau thuế giảm 84,1%

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Vận tải Biển Việt Nam Vosco (mã VOS – sàn HoSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với mức lợi nhuận giảm 84,1%.

Quý IV/2022, Saigontel (SGT) lỗ 26,05 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel - HoSE: SGT) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu tăng 56,6% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận lỗ 26,05 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Nhiều chỉ tiêu hoạt động của BAOVIET Bank tăng trưởng khả quan

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan, đặc biệt trong xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển dịch vụ.

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức dẫn dắt Novaland với cương vị Chủ tịch HĐQT

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết của HĐQT số 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Novaland đang tập trung hành động cho công tác tái cấu trúc toàn diện, củng cố đội ngũ nhân lực vững chuyên môn, dày kinh nghiệm.

Xi măng Bỉm Sơn lỗ 26 tỷ đồng trong quý IV/2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC: HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả thua lỗ gần 26 tỷ đồng.

BAC A BANK chào bán hơn 122 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - BAC A BANK thông báo chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ đợt 2/2022 nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

PwC Việt Nam bổ nhiệm ông Mai Viết Hùng Trân làm Tổng Giám đốc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/2, PwC Việt Nam chính thức thông báo ông Mai Viết Hùng Trân được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc kể từ ngày 1/7/2023. Ông Trân sẽ kế nhiệm bà Đinh Thị Quỳnh Vân - người đã nắm giữ vai trò Tổng Giám đốc trong 12 năm qua.

​Hơn 65.000 học sinh cam kết chung tay bảo vệ trái đất cùng Vinamilk

Sống đẹp - Phương Uyên - 15:42 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Học sinh ở 60 trường tiểu học cả nước cam kết chung tay bảo vệ môi trường thông qua chuỗi sự kiện ngoại khóa do Vinamilk phối hợp với các Sở Giáo dục tổ chức.

​12 ngân hàng Việt Nam lọt Top 500 thương hiệu ngân hàng giá trị nhất thế giới

Hoạt động ngân hàng - T.H - 15:00 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance vừa công bố bảng xếp hạng 500 ngân hàng đứng đầu thế giới về giá trị thương hiệu năm 2023, trong đó, Việt Nam có 12 ngân hàng lọt vào bảng Banking 500 2023 Ranking.

Giá trị các Neobank thế hệ mới tăng 103% chỉ trong vòng 1 năm

Công nghệ - Minh Ngọc - 11:16 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các ngân hàng số thế hệ mới (còn được gọi là neobank) đã đạt được thành công trong vài năm qua bằng cách tích hợp sức mạnh của công nghệ vào hoạt động ngân hàng.

Truy tố 12 bị can trong vụ án sai phạm giao đất ở tỉnh Bình Thuận

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 11:08 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 12 bị can trong vụ án sai phạm liên quan đến việc giao 3 lô đất nhưng áp giá năm 2013 vào năm 2017, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 45 tỷ đồng...

IMF: Kinh tế Trung Quốc đang phục hồi, nhưng vẫn cần duy trì cải cách

Nhìn ra thế giới - Hải Yến - 08:52 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo nhận định mới nhất của các chuyên gia Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), nền kinh tế Trung Quốc được tiếp thêm đà để phục hồi trong năm nay sau khi dỡ bỏ các hạn chế về đi lại và các hoạt động để phòng chống dịch COVID-19, điều này cũng góp phần thúc đẩy cho nền kinh tế toàn cầu.

Vosco (VOS): Quý IV/2022, lợi nhuận sau thuế giảm 84,1%

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 08:45 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Vận tải Biển Việt Nam Vosco (mã VOS – sàn HoSE) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với mức lợi nhuận giảm 84,1%.

Ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt có khả năng chống chọi tốt hơn trong điều kiện thị trường bất lợi

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 08:30 05/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các ngân hàng có chất lượng tín dụng tốt, lợi nhuận cao thường có nhiều dư địa để trích lập dự phòng, giữ tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức cao, điển hình như Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB… sẽ có khả năng chống chọi tốt hơn trong điều kiện thị trường bất lợi.

ChatGPT tác động như thế nào tới lĩnh vực tài chính?

Công nghệ - Vân Anh - 21:29 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - ChatGPT đang tạo nên làn sóng trong ngành công nghệ nhờ khả năng trả lời chính xác các câu hỏi và hoàn thành nhiều nhiệm vụ, từ tạo phần mềm đến hình thành ý tưởng kinh doanh.

Triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền: Sẽ quyết liệt xử lý các cơ sở kinh doanh không xuất hóa đơn kịp thời cho người mua

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 20:50 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế  cho biết, mặc dù không có quy định bắt buộc về việc phải áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền, tuy nhiên, có quy định bắt buộc người bán phải xuất hóa đơn cho người mua khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ không phân biệt giá trị từng lần…

Quý IV/2022, Saigontel (SGT) lỗ 26,05 tỷ đồng

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 14:30 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn (Saigontel - HoSE: SGT) vừa công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với doanh thu tăng 56,6% tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận lỗ 26,05 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đẩy mạnh CCHC gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Tin tức - P.V - 11:12 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 3/2, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo, tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:05 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an thành phố Ninh Bình vừa triệt phá, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng viễn thông với gần 59.300 bị hại.

Điện khí hoá và giảm phát thải là ưu tiên toàn cầu trong năm 2023

Ngân hàng Xanh và Phát triển bền vững - Roger Martella (*) - 08:57 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tâm điểm của các sự kiện sắp tới có mối liên hệ chặt chẽ với hai ưu tiên chính trong năm 2023: điện khí hoá và giảm phát thải. Theo đó, các lĩnh vực tư nhân và chính phủ phải hợp tác để đạt được tiến bộ song song trong cả hai mục tiêu: tăng cường khả năng tiếp cận điện và giảm phát thải trong các lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và công nghiệp.

Năm 2023 là giai đoạn đẩy mạnh các hoạt động tái cấu trúc trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 08:30 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong Báo cáo chuyên đề về trái phiếu doanh nghiệp năm 2022 - triển vọng 2023 vừa công bố, CTCK Vietcombank (VCBS) nhận định, trái phiếu doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn nhờ nhu cầu phát triển của thị trường vốn với nền kinh tế tăng trưởng. Tuy vậy, áp lực trung hạn với thị trường đến từ việc khối lượng đáo hạn lớn đi cùng khả năng phát hành mới thấp và xu hướng tăng lãi suất.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023 trong ngành giao thông

Các Hiệp hội ngành, nghề - P.V - 07:00 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa ra Chỉ thị số 02 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2023.

28 văn bản trong lĩnh vực ngân hàng hết hiệu lực toàn bộ

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - TTTCTT - 06:30 04/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 127/QĐ- NHNN công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý của NHNN năm 2022. Các văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc hết hiệu lực một phần đã được thay thế bằng các văn bản mới.

4 khu công nghiệp tỉnh Hà Nam được bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

Kết nối - V.Hiệu - 21:25 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 4 Khu công nghiệp được bổ sung vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam gồm: Đồng Văn V (diện tích quy hoạch 250 ha), Đồng Văn VI (diện tích quy hoạch 250 ha), Kim Bảng I (diện tích quy hoạch 230 ha) và Châu Giang I (diện tích quy hoạch 210 ha).

Nhiều chỉ tiêu hoạt động của BAOVIET Bank tăng trưởng khả quan

Tin hội viên - T.P - 16:23 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2022 với nhiều chỉ tiêu tăng trưởng khả quan, đặc biệt trong xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển dịch vụ.

Tháng 1/2023, các chỉ số ngành trong VNIndex đều ghi nhận mức tăng

Thị trường - Mai Hiên - 15:46 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cho thấy, kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 1/2023, chỉ số VNIndex đạt 1.111,18 điểm, tăng 10,34% so với tháng 12/2022 và giảm 24,87% so với cùng kỳ năm 2022.

Công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Tin tức - P.V - 14:59 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 3/2, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV, Kỳ họp bất thường lần thứ 2 thông qua ngày 9/1/2023. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì  buổi họp báo.

Ông Bùi Thành Nhơn chính thức dẫn dắt Novaland với cương vị Chủ tịch HĐQT

Doanh nhân - Quỳnh Lê - 14:27 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 3/2/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) công bố Nghị quyết của HĐQT số 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG về việc bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT. Đồng thời, Novaland đang tập trung hành động cho công tác tái cấu trúc toàn diện, củng cố đội ngũ nhân lực vững chuyên môn, dày kinh nghiệm.

Ngân hàng Nhà nước sửa đổi quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của các TCTD

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Bùi Trang - 13:42 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 26 /2022/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc thay đổi cách tính tổng cấu phần huy động được đánh giá sẽ giảm áp lực lên lãi suất cho vay.

ECB và Ngân hàng Trung ương Anh đồng loạt tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản

Nhìn ra thế giới - Quỳnh Dương - 11:14 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo sau Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED), Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vừa quyết định nâng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản (0,5%) vào hôm 2/2.

Xi măng Bỉm Sơn lỗ 26 tỷ đồng trong quý IV/2022

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 11:13 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (mã BCC: HNX) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2022 với kết quả thua lỗ gần 26 tỷ đồng.

Mất tiền tỷ vì chạy việc

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:20 03/02/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn có vị trí công tác trong các cơ quan nhà nước, nhiều người không ngần ngại nghe theo lời các đối tượng mà bỏ tiền tỷ để “chạy việc”...
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO