Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Chi bộ chi nhánh Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tại TP. Đà Nẵng với nhiệm vụ triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lê Quốc Thái 08/11/2023 17:45

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, của NHNN, trong thời gian qua Đảng bộ BHTGVN nói chung và Chi bộ Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng nói riêng đã không ngừng triển khai và thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND theo Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) nói chung và Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng nói riêng với vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, thực hiện chính sách BHTG, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các TCTD, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng.

Không chỉ khắc ghi những lời Bác Hồ dạy, phấn đấu thi đua lao động, hoàn thành nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2020-2025 của Chi bộ, cùng với cán bộ, đảng viên, người lao động không ngừng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Cán bộ ngân hàng rèn đức, luyện nghề, sáng tạo”, phát huy truyền thống yêu nước, trách nhiệm xã hội, ý chí vươn lên trong học tập và công tác.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng ở cơ sở, trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ BHTGVN, thực hiện Nghị quyết Đại hội của Chi bộ Chi nhánh BHTGVN tại TP Đà Nẵng, Cấp ủy Chi bộ coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, nhằm tăng cường củng cố năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ của BHTGVN trong việc thực hiện mục tiêu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền.

Một trong những nhiệm vụ chính trị mà BHTGVN và Chi nhánh cần thực hiện là tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND theo Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó giao nhiệm vụ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phải “Tăng cường vai trò và giao nhiệm vụ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong việc phối hợp tham gia, hỗ trợ chức năng kiểm tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước đối với các Quỹ tín dụng nhân dân; thực hiện tốt vai trò trách nhiệm đầu mối liên kết hệ thống của Ngân hàng Hợp tác xã trong điều hòa vốn, hỗ trợ cho vay đối với Quỹ tín dụng nhân dân gặp khó khăn về tài chính, thanh khoản; tích cực tham gia xử lý các Quỹ tín dụng nhân dân yếu kém hoặc có dấu hiệu mất an toàn trong hoạt động; nghiên cứu đề xuất việc sửa đổi Luật Bảo hiểm Tiền gửi để sử dụng nguồn tiền kết dư phí bảo hiểm tiền gửi để xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém”.

bhtg-da-nang.jpg
Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến của NHNN về tiếp tục tăng cường công tác quản lý đối với hệ thống QTDND (tháng 7/2023)

Là công cụ đắc lực của Chính phủ và NHNN trong sứ mệnh bảo vệ người gửi tiền, nâng cao niềm tin công chúng, BHTGVN đã góp phần duy trì sự ổn định, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hệ thống QTDND. Với chức năng nhiệm vụ của mình, BHTGVN có vai trò phối hợp xử lý, tham gia hỗ trợ các QTDND yếu kém được đặt vào kiểm soát đặc biệt; Đầu mối phối hợp với các bên liên quan nhằm tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi; tăng cường vai trò giám sát, phân tích, đánh giá cảnh báo an toàn hệ thống đối với hệ thống QTDND, nhất là an toàn về tiền gửi và cho vay của các QTDND.

Trên cơ sở những nhiệm vụ mới được giao trong Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019, NHNNVN có Công văn số 4767/NHNN-TTGSNH ngày 24/06/2019 yêu cầu BHTGVN thực hiện kiểm tra thí điểm 06 QTDND, sau đó, năm 2020 là 12 QTDND, năm 2021 là 35 QTDND, năm 2022 là 53 QTDND và năm 2023 là 60 QTDND. Với những nội dung kiểm tra mới như: Kiểm tra các tỷ lệ an toàn trong hoạt động (Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, giới hạn cho vay); Kiểm tra đối chiếu trực tiếp khách hàng gửi tiền; Kiểm tra hoạt động cho vay (Đối chiếu trực tiếp khoản vay và kiểm tra, xác minh việc sử dụng vốn vay thực tế của khách hàng)...

Thực hiện Quyết định 1173/QĐ-NHNN ngày 30/5/2019 của Thống đốc NHNN về việc ban hành Chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 12/8/2019, BHTGVN có quyết định số 727/QĐ-BHTG về việc Phê duyệt Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của BHTGVN theo Chương trình, kế hoạch triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 và Đề án củng cố, phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Trong đó nêu rõ, một trong các nhiệm vụ của BHTGVN là “Tăng cường vai trò của BHTGVN trong việc kiểm tra và hỗ trợ kịp thời đối với các QTDND theo quy định của Luật Các TCTD đã được sửa đổi, bổ sung; Tăng cường vai trò trong việc giám sát và hỗ trợ kịp thời đối với các quỹ tín dụng nhân dân theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng đã được sửa đổi, bổ sung”.

Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19/10/2016, đến nay Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng đang thực hiện quản lý đối với các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn 06 tỉnh, thành phố bao gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định với số lượng là 61 QTDND trong đó có 03 QTDND có vấn đề. Đây là địa bàn có tình hình hoạt động tương đối ổn định với tổng quy mô nguồn vốn hơn 6.000 tỷ đồng và dư nợ đạt hơn 4.600 tỷ đồng (theo số liệu tại thời điểm 30/6/2023), các chỉ tiêu cơ bản như tổng tài sản, tiền gửi của khách hàng, dư nợ cho vay, kết quả kinh doanh… của các QTDND đều có mức tăng trưởng khá, các sai phạm phát hiện được trong quá trình kiểm tra đều được khắc phục sớm.

Một số nội dung công tác chỉ đạo triển khai thực hiện

- Đối với công tác kiểm tra

Năm 2019, ngay sau khi nhận được các chỉ đạo của NHNN, BHTGVN quán triệt triển khai thực hiện nội dung này trong toàn hệ thống một cách bài bản và hiệu quả, như: xây dựng kế hoạch kiểm tra, tổ chức Hội nghị tập huấn, triển khai kiểm tra QTDND nhằm hướng dẫn thực hiện kiểm tra cho cán bộ, thành lập Ban chỉ đạo triển khai kiểm tra QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, phối hợp với Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, Chi nhánh NHNN thành phố Hà Nội tổ chức các buổi tập huấn nội dung kiểm tra và các văn bản có liên quan tới lãnh đạo và cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra. Đồng thời, BHTGVN đã ban hành các văn bản hướng dẫn công tác kiểm tra cụ thể trong từng năm bám sát với các văn bản của NHNN.

Ngoài ra, để tiếp tục nâng cao chất lượng nghiệp vụ kiểm tra, đặc biệt là công tác kiểm tra chuyên sâu đối với QTDND, BHTGVN đã ban hành Quyết định số 609/QĐ-BHTG ngày 27/9/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy chế kiểm tra của BHTGVN đối với tổ chức tham gia BHTG ban hành kèm theo Quyết định số 801/QĐ-BHTG-HĐQT ngày 30/12/2015, với rất nhiều điểm mới như: Chủ thể được kiểm tra; nội dung kiểm tra; thời hạn kiểm tra và thời kỳ kiểm tra; kế hoạch kiểm tra; triển khai kế hoạch kiểm tra QTDND theo yêu cầu của NHNN, bổ sung các quy định về hoạt động kiểm tra trên diện rộng; làm rõ hơn các quy định về kiểm tra đột xuất, sửa đổi về thời hạn trình HĐQT phê duyệt kế hoạch kiểm tra…

Ngày 30/12/2021, BHTGVN tiếp tục ban hành Hướng dẫn kiểm tra mới số 1723/HD-BHTG, trong đó có một số thay đổi các nội dung và phương pháp kiểm tra của BHTGVN để bám sát hơn với nội dung và phương pháp kiểm tra của NHNN như: Nội dung kiểm tra việc nhận tiền gửi được bảo hiểm, việc quản lý và sử dụng ấn chỉ, .. tạo một chỉnh thể thống nhất trong quy định, hướng dẫn về kiểm tra để áp dụng toàn hệ thống BHTG.

Trên cơ sở các văn bản ban hành, chỉ đạo của BHTGVN, NHNN, Ban lãnh đạo Chi nhánh đã triển khai đến các đoàn kiểm tra lưu ý thực hiện đảm bảo đúng nội dung và thời gian theo yêu cầu của NHNN như: Công tác chuẩn bị kiểm tra; triển khai kiểm tra, thực hiện các nội dung kiểm tra; xây dựng Biên bản kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra; triển khai đối chiếu trực tiếp với khách hàng gửi tiền và khách hàng vay vốn; đào tạo cán bộ tham gia các đoàn kiểm tra.

Đối với công tác kiểm tra theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN, trong năm 2019, NHNN giao kiểm tra thí điểm các QTDND không thuộc địa bàn Chi nhánh quản lý, tuy nhiên Chi nhánh đã cử 02 cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tham gia 02 đoàn kiểm tra của Chi nhánh BHTGVN tại TP Hà Nội và Chi nhánh BHTGVN khu vực Bắc Trung Bộ. Sau các cuộc kiểm tra, 02 cán bộ đã có các buổi trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế cho các cán bộ trong chi nhánh để chuẩn bị sẵn sàng cho các cuộc kiểm tra trong năm tiếp theo. Năm 2020, Chi nhánh được giao kiểm tra 02 QTDND trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, năm 2021, Chi nhánh được giao trực tiếp kiểm tra theo chỉ đạo của NHNN đối với 02 QTDND trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trong năm 2020, 2021 tình hình dịch bệnh trên địa bàn Chi nhánh diễn biến phức tạp, tuy nhiên công tác chỉ đạo điều hành của Ban Giám đốc, tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ chuyên môn của cán bộ làm công tác kiểm tra, Chi nhánh đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra đối với các QTDND theo chỉ đạo của NHNN giao.

le-quoc-thai-bhtg.jpg
Đ/c Lê Quốc Thái – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Chi nhánh phát biểu tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về công tác kiểm tra theo yêu cầu của Thống đốc NHNN

Năm 2022, 2023 theo Kế hoạch kiểm tra NHNN giao cho BHTGVN, trên địa bàn Chi nhánh không có các quỹ thuộc đối tượng kiểm tra theo chỉ đạo của NHNN. Do đó, Chi nhánh được BHTGVN giao hỗ trợ 01 QTDND tại tỉnh Quảng Bình thuộc địa bàn chi nhánh Bắc Trung Bộ và 01 QTDND thuộc địa bàn chi nhánh Cần Thơ trong năm 2022 và 02 QTDND tại tỉnh Thái Bình thuộc địa bàn chi nhánh Đông Bắc Bộ.

Trong năm 2023, BHTGVN được NHNN giao thêm nhiệm vụ kiểm tra toàn diện đối với hoạt động cho vay của các QTDND, trong đó tập trung xem xét hồ sơ vay vốn của khách hàng, trên cơ sở đó đánh giá năng lực pháp luật dân sự, hành vi dân sự của khách hàng, xem xét các yếu tố trên hợp đồng tín dụng, mục địch sử dụng vốn vay, tài sản đảm bảo. Với nhiệm vụ được NHNN giao ngày lớn thông qua các nội dung kiểm tra mới, Cấp ủy, Ban lãnh đạo Chi nhánh xác định công tác kiểm tra QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN là nhiệm vụ trọng tâm của BHTG trong việc tham gia hỗ trợ NHNN trong kiểm tra đối với các QTDND. Do đó, ngoài việc tham gia đầy đủ các buổi đào tạo, tập huấn của BHTGVN, Ban lãnh đạo Chi nhánh chỉ đạo cán bộ các phòng nghiệp vụ đã tập trung nghiên cứu các văn bản, hướng dẫn của NHNN và BHTGVN, tổ chức các buổi đào tạo nội bộ nâng cao trình độ cho các cán bộ tại chi nhánh nhất là cán bộ làm công tác kiểm tra, trong đó tập trung vào một số nội dung kiểm tra mới như: Kiểm tra các tỷ lệ an toàn trong hoạt động; Kiểm tra đối chiếu trực tiếp khách hàng gửi tiền; Kiểm tra đối chiếu trực tiếp khoản vay và kiểm tra, xác minh việc sử dụng vốn vay thực tế của khách hàng. Thực hiện xây dựng nhân sự đoàn kiểm tra với những cán bộ có trình độ, kinh nghiệm và kỹ năng giao tiếp, với Trưởng đoàn là Ban Giám đốc Chi nhánh hoặc Lãnh đạo Phòng Kiểm tra. Đặc biệt, nhận thấy công tác đối chiếu trực tiếp khách hàng là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng và cần sự thận trọng nên Chi nhánh tập trung đào tạo nâng cao kỹ năng giao tiếp cũng như kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ kiểm tra. Sau các đợt kiểm tra, Chi nhánh thực hiện đôn đốc, theo dõi các QTDND và phối hợp sát sao với NHNN Chi nhánh các tỉnh trong việc thực hiện khắc phục các kiến nghị trong biên bản kiểm tra, tổ chức các buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như các kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh trong các cuộc kiểm tra tiếp theo.

- Đối với công tác giám sát

Bên cạnh công tác Kiểm tra, một trong những công cụ chính giúp BHTGVN đảm bảo sự ổn định và an toàn hệ thống ngân hàng, bảo vệ quyền và lợi ích của người gửi tiền đó là hoạt động giám sát từ xa. Hoạt động giám sát từ xa là quá trình theo dõi, phân tích, đánh giá thực hiện quy định về BHTG, tình hình hoạt động và mức độ rủi ro của các tổ chức tham gia BHTG dựa trên nguồn thông tin từ các tổ chức này và các bên liên quan khác, từ đó đưa ra các cảnh báo, đề xuất biện pháp chấn chỉnh, giúp cho các tổ chức tham gia BHTG hoạt động đúng pháp luật, an toàn và hiệu quả. Hoạt động giám sát từ xa được tiến hành thường xuyên với nội dung là đánh giá hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG và từ đó đưa ra khuyến nghị đối với hoạt động của các tổ chức đó với mục đích đảm bảo tuân thủ quy định về bảo hiểm tiền gửi và quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng. Đặc biệt, đối với những QTDND có vấn đề, BHTGVN thực hiện giám sát chuyên sâu để theo dõi diễn biến, nắm vững thực trạng và biến động của các loại tiền gửi, nhất là tiền gửi thuộc đối tượng bảo hiểm, chủ động có giải pháp hoặc báo cáo, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền.

Để thực hiện nhiệm vụ đã đề ra nhằm đảm bảo triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg, BHTGVN ban hành văn bản số 701/QĐ-BHTG ngày 02/8/2019 sửa đổi, bổ sung Quy chế giám sát 2283/QĐ-BHTG và văn bản số 1351/HD-BHTG ngày 25/10/2023 Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát 2283 với các điểm mới về: thay thế, điều chỉnh một số mẫu biểu và cách tính một số chỉ tiêu giám sát; tăng cường thu thập thông tin về TCTG BHTG; tăng tính bảo mật cho dữ liệu và báo cáo giám sát. Các điểm sửa đổi, bổ sung này giúp quy trình giám sát được thực hiện khoa học và chính xác hơn. Bên cạnh đó, BHTGVN ban hành văn bản số 777/HD-BHTG ngày 01/7/2019 hướng dẫn giám sát chuyên sâu QTDND có vấn đề. Đồng thời, tổ chức các đợt tập huấn về công tác giám sát cho cán bộ làm giám sát tại trụ sở chính và các chi nhánh trên cả nước.

Đối với công tác giám sát tại Chi nhánh, đến nay Chi nhánh đang thực hiện quản lí và giám sát 61 TCTGBHTG (trong đó: có 03 QTDND có vấn đề). Qua kết quả giám sát từ xa đối với các QTDND trên địa bàn cho thấy các đơn vị chấp hành tốt các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi, đảm bảo duy trì các tỷ lệ an toàn trong hoạt động ngân hàng.

Nhằm tăng cường chất lượng công tác giám sát các QTDND theo nội dung Chi thị 06, Cấp ủy, Ban lãnh đạo Chi nhánh đã chỉ đạo cán bộ giám sát triển khai thực hiện tốt các nội dung văn bản chỉ đạo của BHTGVN trong thực hiện giám sát tình hình hoạt động của các TCTGBHTG trên địa bàn và các QTDND có vấn đề; quan tâm công tác đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác giám sát, thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo trao đổi chuyên môn nghiệp vụ giữa các phòng nghiệp vụ để cán bộ làm công tác giám sát cập nhật các thông tin tình hình thực tế, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn phục vụ tốt công tác giám sát từ xa.

Công tác giám sát luôn được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và hiệu quả, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND trên địa bàn. Chất lượng công tác giám sát không ngừng được nâng cao, thực hiện đúng quy trình từ việc thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin giám sát, đến việc đánh giá tình hình thực hiện các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi, sau đó thực hiện phân tích thông tin giám sát, đánh giá tình hình hoạt động của QTDND theo các tiêu chí, thể hiện vào báo cáo giám sát. Cuối cùng là kiến nghị tới NHNN xử lý kịp thời đối với những vi phạm quy định về an toàn hoạt động ngân hàng, rủi ro gây mất an toàn hệ thống và tiếp tục theo dõi QTDND có vi phạm này.

Trên cơ sở các thông tin đầu vào thu thập được từ Ngân hàng Nhà nước, từ QTDND, từ hệ thống phần mềm CIMS, DIVAS, từ kết quả kiểm tra, cán bộ giám sát tiến hành kiểm tra, xử lý thông tin xuất ra từ phần mềm, đồng thời phân tích số liệu theo các chỉ tiêu và giới hạn an toàn trong hoạt động được quy định tại Quy chế giám sát ban hành kèm Quyết định số 2283/QĐ-BHTG ngày 29/12/2017 của BHTGVN ban hành (và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung). Bên cạnh phân tích các chỉ tiêu theo quy định, cán bộ giám sát cập nhật thông tin từ tình hình thực tế và các nguồn thông tin khác, nắm bắt các vấn đề về đạo đức của người lãnh đạo, cán bộ quỹ và các vấn đề về quản trị điều hành. Từ đó cán bộ giám sát đánh giá tình hình các QTDND trên địa bàn, phân nhóm theo mức độ lành mạnh, phát hiện, dự báo sớm các rủi ro tiềm ần và gửi thông báo kết quả giám sát tới BHTGVN và các đơn vị có liên quan.

Ngay sau khi BHTGVN ban hành các văn bản về Quy chế giám sát, Hướng dẫn thực hiện quy chế giám sát và các văn bản sửa đổi, bổ sung, Chi nhánh đã tổ chức các buổi nghiên cứu, trao đổi, thảo luận về các quy định mới, so sánh và tìm ra các điểm mới so với quy định trước đây để cán bộ nắm rõ hơn, chắc hơn về văn bản nghiệp vụ và áp dụng vào công việc một cách có hiệu quả.

Bên cạnh công tác kiểm tra, giám sát, công tác phối hợp trao đổi thông tin với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trên địa bàn luôn được Cấp ủy, Ban lãnh đạo Chi nhánh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Qua đó, năm 2022 Chi nhánh đã hoàn thành việc ký kết Quy chế phối hợp trao đổi thông tin với 100% NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trên địa bàn. Nội dung quy chế phối hợp được 2 bên thống nhất xây dựng với những nội dung cụ thể như việc cung cấp trao đổi thông tin về lãi suất, tình hình hoạt động của các TCTGBHTG trên địa bàn, kế hoạch kiểm tra, thời gian kiểm tra,... Tổ chức các buổi hội thảo trao đổi chia sẻ, kinh nghiệm đối với các nội dung kiểm tra mới giữa NHNN chi nhánh các tỉnh và Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng. Trong quá trình thực hiện kiểm tra tại QTDND, Chi nhánh thường xuyên trao đổi thông tin, diễn biến tại QTDND với NHNN chi nhánh các tỉnh, từ đó có những ý kiến và phối hợp cụ thể, nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra của Chi nhánh đạt hiệu quả và chất lượng tốt nhất. Đồng thời, Chi nhánh luôn tranh thủ sự phối hợp, hỗ trợ của QTDND để xây dựng mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương từ lúc triển khai đến lúc thực hiện.

Trải qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg, công tác kiểm tra, giám sát tại Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng đã góp phần vào việc đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống QTDND trên địa bàn. Chất lượng công tác kiểm tra, giám sát tại Chi nhánh ngày càng được nâng lên, cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát không ngừng nghiên cứu học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng tốt nhiệm vụ và có nhiều kinh nghiệm, kỹ năng trong xử lý công việc; quy trình kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới, được thực hiện một cách khoa học. Công tác kiểm tra, giám sát được tiến hành chặt chẽ, đầy đủ, kịp thời và rút ngắn thời gian làm việc nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông tin về tình hình hoạt động của các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn cũng được NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố cung cấp kịp thời sau khi các bên kí kết Quy chế phối hợp.

Một số khó khăn, vướng mắc còn tồn tại

Chi nhánh Đà Nẵng là một trong hai chi nhánh mới thành lập, đa số cán bộ tại Chi nhánh là cán bộ trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm chuyên môn, kinh nghiệm về kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống, khai thác thông tin nên đôi lúc gặp khó khăn khi triển khai thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Trong khi đó, nội dung kiểm tra theo chỉ đạo đòi hỏi cán bộ phải làm việc với lãnh đạo chính quyền địa phương, NHNN và QTDND, công tác phối hợp trong trao đổi đòi hỏi cán bộ phải nắm vững các nghiệp vụ, để đưa ra các kiến nghị phù hợp, đối với công tác đối chiếu tiền gửi và tiền vay đòi hỏi cán bộ phải khéo léo, nhạy bén và mềm dẻo trong giao tiếp để không làm ảnh hưởng đến khách hàng của quỹ. Đối với công tác giám sát, hiện nay ngoài số liệu báo cáo do NHNN cung cấp là bảng cân đối kế toán, Chi nhánh không nhận được bất cứ báo cáo nào khác từ NHNN, do đó việc phân tích, đánh giá về tình hình hoạt động của quỹ vẫn chưa được đầy đủ và sát sao.

bhtg-da-nang-2.jpg
Hội thảo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm tra QTDND theo yêu cầu của Thống đốc NHNN giữa Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng với NHNN Tỉnh Thừa Thiên Huế

Một số giải pháp đặt ra

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả nhiệm vụ theo nội dung Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND, trong thời gian tới Cấp ủy, Ban Giám đốc Chi nhánh xây dựng một số giải pháp sau:

- Đưa nội dung triển khai thực hiện Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ vào Nghị quyết của Chi bộ, trong đó nhấn mạnh vai trò công tác kiểm tra, giám sát tại Chi nhánh. Định kỳ 6 tháng, năm, tổ chức các buổi hội thảo trao đổi chia sẻ kinh nghiệm, qua đó tổng kết đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

- Tăng cường công tác đào tạo trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ thanh tra giám sát ngân hàng cho cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát. Kết hợp thường xuyên, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên, thường xuyên rèn luyện bản lĩnh công tác, nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, có căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân.

- Tăng cường sự trao đổi, kết nối giữa Chi nhánh với các QTDND khi thực hiện nghiệp vụ giám sát, kiểm tra và tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi. Từ đó, thông qua sự phối hợp của QTDND, các đoàn kiểm tra sẽ có sự hỗ trợ tốt của chính quyền địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm tra.

- Thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trên địa bàn; Triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố trên địa bàn và Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng; Định kỳ tổ chức các buổi tổng kết để giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cũng như có những biện pháp để nâng cao hiệu quả phối hợp.

- Nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, đảm bảo kết quả kiểm tra đạt tính chính xác, hiệu quả cao và đúng theo quy định, yêu cầu của NHNN. Qua đó, tăng tính tuân thủ của QTDND đối với các kiến nghị của BHTGVN, sự hợp tác của chính quyền địa phương và sự ghi nhận, đánh giá của NHNN đối với công tác kiểm tra của BHTGVN.

- Xây dựng các buổi tuyên tuyền về chính sách bảo hiểm tiền gửi, trong đó có thành phần là lãnh đạo chính quyền địa phương, nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương về vai trò của BHTGVN trong hệ thống tài chính ngân hàng. Qua đó, giúp chính quyền địa phương hiểu rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của BHTGVN để có sự phối hợp tốt hơn trong công tác kiểm tra.

- Chú trọng nâng cao nhận thức công chúng về chính sách bảo hiểm tiền gửi qua công tác đối chiếu khách hàng gửi tiền và đối tượng cán bộ QTDND; Lồng ghép nội dung đối chiếu tiền gửi trong các hoạt động tuyên truyền hàng năm của BHTGVN; Xây dựng bộ nguyên tắc giao tiếp phù hợp với hoạt động tuyên truyền và hoạt động kiểm tra; Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho đối tượng QTDND, qua đó có thể phát triển đội ngũ cán bộ QTDND thành một mạng lưới tuyên truyền hữu hiệu.

- Duy trì tốt mối liên hệ với các QTDND trên địa bàn, đảm bảo sự phối hợp với các QTDND trong công tác thông tin báo cáo, thu thập một số thông tin đột xuất. Việc liên hệ thường xuyên với đơn vị góp phần phát hiện sớm các sai sót trong việc lập và gửi thông tin báo cáo, giúp nâng cao tính chính xác đối với thông tin đầu vào phục vụ công tác giám sát.

Thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, của NHNN, trong thời gian qua Đảng bộ BHTGVN nói chung và Chi bộ Chi nhánh BHTGVN tại TP. Đà Nẵng nói riêng đã không ngừng triển khai và thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống QTDND theo Chỉ thị 06/CT-TTg ngày 12/03/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Một trong những công cụ chính của Chi bộ Chi nhánh trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị là hoạt động kiểm tra và giám sát, luôn được Chi bộ Chi nhánh thường xuyên quan tâm và chỉ đạo sát sao chặt chẽ, góp phần đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các QTDND trên địa bàn.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chi bộ chi nhánh Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam tại TP. Đà Nẵng với nhiệm vụ triển khai Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO