Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch tại Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Phạm Thanh Bình 16/11/2023 10:06

Phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch luôn là nhiệm vụ cấp bách, cần làm ngay và thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây cũng được coi là một nhiệm vụ chính trị quan trọng tại Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN).

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Đảng ta chỉ rõ: “Những biểu hiện xa rời mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có những diễn biến phức tạp”. Đại hội XII của Đảng một lần nữa chỉ rõ: “Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên chưa bị đẩy lùi; có mặt, có bộ phận còn diễn biến phức tạp hơn”.

Đảng ta yêu cầu đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát huy mọi nguồn lực và động lực để phát triển đất nước nhanh, bền vững; đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả sáu nhiệm vụ trọng tâm, trong đó cần tập trung: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải nhận thức đầy đủ về chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch như sau:

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược phản cách mạng của các thế lực thù địch, sử dụng tổng hợp các phương thức phi vũ trang để thẩm thấu, công phá vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, làm suy yếu, chuyển hóa từ bên trong, tiến tới làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa và nền độc lập dân tộc các quốc gia mà không cần chiến tranh.

“Bạo loạn, lật đổ” là hình thức chống phá các nước xã chủ nghĩa và độc lập dân tộc bằng thủ đoạn bạo lực có tổ chức, thực hiện bằng chính trị hoặc vũ trang, do bọn phản động trong nước trực tiếp tiến hành dưới sự chỉ đạo của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch nhằm lật đổ chính quyền, xây dựng chính quyền phản động ở Trung ương hoặc địa phương.

“Tự diễn biến” là quá trình đấu tranh giữa các mặt tích cực và tiêu cực, giữa tư tưởng xã hội chủ nghĩa và tư tưởng tư bản chủ nghĩa trong nội tâm người cán bộ, đảng viên trước những tác động phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế. Trong đó, yếu tố tiêu cực và tư tưởng tư bản chủ nghĩa dần dần tăng lên; yếu tố tích cực cách mạng, tư tưởng xã hội chủ nghĩa phai nhạt dần. Đây là quá trình biến đổi từ bên trong chủ thể, đến một thời điểm nhất định, đến “độ” nhất định, sự biến đổi này sẽ chuyển sang hành động của chủ thể.

“Tự chuyển hóa” là sự nối tiếp của quá trình “tự diễn biến”, nhưng ở cấp độ cao hơn. Đó là sự thay đổi về chất của quan điểm chính trị lẫn đạo đức, lối sống, khiến cho cán bộ, đảng viên không còn là chính mình, chẳng những đánh mất vai trò tiên phong gương mẫu mà có khi còn trở thành kẻ phản bội, chống lại Đảng và Nhà nước, thậm chí chuyển sang hàng ngũ kẻ thù.

“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là sự suy thoái từ bên trong là quá trình biến đổi tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhân dân theo chiều hướng tiêu cực làm mất dần chuẩn mực của người cộng sản, của người công dân xã hội chủ nghĩa, dẫn đến hoài nghi, xa rời, rồi có hành động chống lại nguyên tắc, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là thủ đoạn cực kỳ nguy hiểm nhưng khó nhận diện trong chiến lược “diễn biến hòa bình”, đồng thời cũng là mục tiêu và là hệ quả của “diễn biến hòa bình”.

Tích cực phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch tại Đảng bộ BHTGVN

bhtg_hoi-nghi-dang.jpg
Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối tại Đảng bộ Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” được Đảng ủy BHTGVN xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ BHTGVN và tiếp tục được quan tâm thực hiện theo Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá".

Theo đó, Đảng ủy BHTGVN đã kịp thời ban hành các Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận, Quy định của Trung ương, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đến toàn thể cấp ủy các đảng bộ, chi bộ, cán bộ, đảng viên và người lao động.

Bên cạnh đó, Đảng ủy BHTGVN đã ban hành chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận và Quy định của Trung ương, nhằm cụ thể hóa quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tại Đảng bộ BHTGVN.

Đảng ủy BHTGVN đã đặt ra các mục tiêu trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, đó là: Kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng bằng các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, đồng bộ; Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên trong quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII.

Đảng ủy BHTGVN tập trung vào 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra, đồng thời bổ sung, nhấn mạnh thêm 2 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm cán bộ sai phạm”.

bhtg_nq-06.jpg
Đ/c Hà Hồng Sơn, Phó Bí thư Đảng ủy BHTGVN trình bày Chương trình hành động của BHTGVN thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/ĐUK

Đồng thời, Đảng ủy BHTGVN đã đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp để tập trung tổ chức thực hiện, bao gồm:

Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả của công tác tư tưởng;

Tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, triển khai sâu rộng từ Đảng ủy BHTGVN đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc với chủ đề “Tự soi, tự sửa” thông qua các hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ, sinh hoạt chi bộ;

Tiếp tục thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”;

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trở thành công việc thường xuyên, hàng ngày của mỗi tổ chức, cá nhân, đơn vị với nhiều nội dung phong phú và thiết thực, gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên;

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên về tầm quan trọng của việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, đề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu của cá nhân;

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt của tổ chức đảng, các tổ chức đoàn thể;

Tích cực đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; quyết liệt ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa";

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, truyền thông, báo chí về công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị;

Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; Phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể.

Trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, công tác tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", trong nội bộ Đảng bộ BHTGVN đã không có tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải xem xét kỷ luật. Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên, người lao động đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối và Đảng ủy BHTGVN, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển BHTGVN nói riêng và phát triển đất nước nói chung trong thời kỳ mới.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công tác phòng, chống  “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, âm mưu thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch tại Đảng bộ Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO