Tin tức

Đôn đốc Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc kế hoạch sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

P.V 28/10/2023 08:02

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái - Trưởng ban Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp vừa ký văn bản số 1026/TTg-ĐMDN ngày 27/10/2023 có ý kiến sau khi xét đề nghị của Bộ Tài chính về tình hình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 8 tháng đầu năm 2023 và nguồn thu từ bán vốn nhà nước nộp về ngân sách Nhà nước (NSNN) giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Phó Thủ tướng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương, DNNN nghiêm túc, quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao dưới đây, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ hoàn thành theo quy định:

Cơ cấu lại DNNN theo Đề án "Cơ cấu lại DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025" (ban hành theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ).

Sắp xếp lại, cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước giai đoạn 2022-2025 (ban hành theo Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ).

- Trình ban hành Danh mục và thực hiện chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần theo đúng quy định tại Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị định số 150/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cần quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022, khẩn trương có văn bản trong tháng 10 năm 2023 đôn đốc các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc các kế hoạch sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2022-2025 theo quy định; tổng kết tình hình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 01 năm 2024.

Đồng thời, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2023, không để chậm trễ hơn 3 văn bản sau: i) Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 359/TB-VPCP ngày 30 tháng 8 năm 2023; ii) Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12 tháng 8 năm 2021 theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 385/TB-VPCP ngày 20 tháng 9 năm 2023; iii) Việc hoàn thiện báo cáo về việc hướng dẫn hoặc đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2021 (nếu thấy cần thiết) theo ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ tại Thông báo số 298/TB-VPCP ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Bộ Tài chính cần quyết liệt thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2022, khẩn trương có văn bản trong tháng 10 năm 2023 đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước về việc xây dựng, phê duyệt, triển khai Đề án cơ cấu lại của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021-2025; tổng kết tình hình thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 01 năm 2024.

Khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ trước ngày 10 tháng 11 năm 2023, không để chậm trễ hơn, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung (hoặc thay thế) các Nghị định của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần; đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp theo đúng ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 4083/VPCP-ĐMDN ngày 04 tháng 6 năm 2023.

Nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư (tại văn bản số 7656/BKHĐT-PTDN ngày 18 tháng 9 năm 2023), cập nhật đầy đủ số liệu các cơ quan, đơn vị chưa báo cáo. Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để thống nhất, hoàn thiện đề xuất về phương án điều chỉnh ngân sách liên quan đến nguồn thu từ bán vốn nhà nước theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ, quy định tại Luật ngân sách Nhà nước, các Nghị định của Chính phủ số: 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017, 148/2021/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2021 và pháp luật liên quan. Trên cơ sở đó, hoàn thiện hồ sơ, tờ trình, bổ sung ý kiến của các Bộ, cơ quan địa phương liên quan theo quy định, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 11 năm 2023.

Văn phòng Chính phủ đôn đốc theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đôn đốc Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc kế hoạch sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO