Thứ 6, 24/03/2023
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Một số khuyến nghị để Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động an toàn, hiệu quả

TS. Lê Hà Diễm Chi - Nghiên cứu - Trao đổi - 04/10/2022 08:19
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết đưa ra một số giải pháp khuyến nghị nhằm giúp hệ thống QTDND phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

Tóm tắt: Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) là một loại hình tổ chức tín dụng (TCTD) hợp tác, được chi phối bởi luật các TCTD, cùng với hệ thống các ngân hàng. Với số lượng QTDND gần 1.200 quỹ, rải đều từ Bắc chí Nam, từ thị xã đến các thành phố lớn, QTDND đã có sức ảnh hưởng khá lớn đến thị trường các TCTD Việt Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến sự thất bại của QTDND nhằm đảm bảo an toàn hệ thống QTDND nói riêng và hệ thống các TCTD nói chung là cần thiết. Bài viết sử dụng phương pháp tổng hợp, thống kê, phân tích các nhân tố dẫn đến sự thất bại trong hoạt động kinh doanh và các yếu tố tích lũy, là những yếu tố dẫn đến sự thất bại của quỹ. Dựa trên phân tích các yếu tố này, bài viết đưa ra một số giải pháp khuyến nghị nhằm giúp hệ thống QTDND phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững.

SOME RECOMMENDATIONS FOR PEOPLE'S CREDIT FUNDS TO OPERATE SAFELY AND EFFECTIVELY

Abstract: People's Credit Fund is a type of cooperative credit institution, governed by the Law on Credit Institutions. With nearly 1,200 People's Credit Funds evenly allocated from North to South, from towns to big cities, People's Credit Funds have had a considerable influence on Vietnam credit institutions market. Therefore, it is necessary to study factors affecting the failure of PCFs in order to ensure the safety of the PCF system in particular and credit institutions system in general. The article uses the method of synthesis, statistics and analysis of factors leading to the failure of business activities and the cumulative factors leading to the fund’s failure. Based on the analysis of these factors, the article offers some recommendations to help the PCF system develop safely, effectively and sustainably.

1. GIỚI THIỆU

QTDND là loại hình TCTD hợp tác, được tổ chức theo các nguyên tắc hợp tác xã, tuân thủ theo các quy định của Luật Hợp tác xã và Luật các TCTD, được thành lập và hoạt động theo địa giới hành chính (một xã, phường, thị trấn hoặc liên xã, phường, thị trấn...), được hạch toán độc lập, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động, nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ giữa các thành viên, thực hiện có hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và cải thiện đời sống. Mục tiêu hoạt động của QTDND là cung cấp dịch vụ tài chính ổn định, thường xuyên và lâu dài; tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm nghèo, hạn chế cho vay nặng lãi trên địa bàn hoạt động và thu được lợi nhuận cao nhất từ hoạt động sản xuất kinh doanh. Cùng với việc cung cấp dịch vụ tài chính tốt nhất đến đối tượng của dịch vụ nhưng vẫn đảm bảo khả năng về tài chính để phục vụ hoạt động giáo dục cho các thành viên của Quỹ. Tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và các địa phương.

Sau gần 30 năm thành lập, QTDND Việt Nam đã có gần 1.200 quỹ, trải rộng từ Bắc đến Nam, đã có những đóng góp to lớn cho công cuộc xóa đói giảm nghèo, thông qua việc cung cấp tín dụng, hỗ trợ vốn đến các thành viên. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn tồn tại một bộ phận QTDND hoạt động yếu kém, vi phạm các quy định dẫn đến thất thoát tài sản, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, tiềm ẩn rủi ro gây mất an toàn cho  hệ thống. Theo thống kê, có khoảng hơn 2,5% QTDND đang trong tình trạng kiểm soát đặc biệt. Con số này cho thấy cần thiết có những đánh giá về yếu tố gây nên sự thất bại của các QTDND nhằm đưa ra những giải pháp thích hợp, kịp thời giúp phát triển hệ thống QTDND an toàn và hiệu quả.

2. KHÁI NIỆM QTDND

Theo Tổ chức Hiệp hội các Liên hiệp tín dụng thế giới (WOCCU), “Quỹ tín dụng - được gọi dưới nhiều tên gọi khác nhau tại các nước trên thế giới - là các hợp tác xã tài chính được sở hữu bởi chính khách hàng của mình, nhằm cung cấp các dịch vụ tiết kiệm, tín dụng và các dịch vụ tài chính khác cho thành viên. Thành viên của các quỹ tín dụng có mối liên kết chung với nhau, dựa trên các mối quan hệ chung về cộng đồng, nghề nghiệp, tổ chức hoặc tín ngưỡng”.

Theo Khoản 6 Điều 4 Luật các tổ chức tín dụng 2010 quy định: “Quỹ tín dụng nhân dân là tổ chức tín dụng do các pháp nhân, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập dưới hình thức hợp tác xã để thực hiện một số hoạt động ngân hàng theo quy định của Luật này và Luật hợp tác xã nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống”.

Theo Khoản 1 Điều 3 Luật hợp tác xã năm 2012 thì: “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã”.

Như vậy, QTDND do các tổ chức, cá nhân và hộ gia đình tự nguyện thành lập để hoạt động ngân hàng nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh và đời sống, đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.

3. VAI TRÒ CỦA QTDND

Một số vai trò quan trọng của QTDND như sau:

- Đóng góp tăng trưởng kinh tế đất nước: Các QTDND đóng góp vào sự phát triển kinh tế thông qua việc huy động được khối lượng tiết kiệm đáng kể, bởi số lượng thành viên của Quỹ khá lớn và độ phủ rộng trên khắp đất nước. Các QTDND, do nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Quỹ, có thể kết nối với các tổ chức khác nhằm giải quyết nhu cầu của các thành viên và cộng đồng và làm việc để đạt được các mục tiêu hướng tới cộng đồng. Sự kiểm soát và lãnh đạo dân chủ của các QTDND có tác động lan tỏa đến các địa phương và khu vực, kể cả khu vực nông thôn. Các hoạt động phát triển cộng đồng của các QTDND với vai trò như là các tổ chức tài chính, nhận tiền gửi, cho vay và đầu tư đã khiến các QTDND có ảnh hưởng lớn đến cá nhân và doanh nghiệp. Các QTDND tạo ra nguồn chảy vốn trong khu vực khó tiếp cận vốn, tạo công ăn việc làm. Điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp nhỏ, các cơ sở nhỏ tạo ra việc làm mới tại địa phương mà còn tạo ra của cải mới và tăng trưởng mới.

- Cải thiện cuộc sống thành viên: Các QTDND đã làm thay đổi địa vị xã hội và kinh tế của một số thành viên, bởi Quỹ đã tạo điều kiện để thành viên của Quỹ được tiếp cận các khoản vay, phục vụ sản xuất, kinh doanh, với lãi suất tốt hơn vay trên thị trường vốn. Từ đó, cải thiện và làm thay đổi cuộc sống của các thành viên.

- Kênh tài chính tốt cho các hoạt động kinh doanh nhỏ: Các QTDND đóng vai trò quan trọng trong hoạt động mua bán nhỏ, thông qua việc cho vay hỗ trợ vốn cho các hoạt động mua bán nhỏ trong nền kinh tế. Trong điều kiện các hoạt động sản xuất kinh doanh nhỏ này không đủ các điều kiện vay vốn từ các NHTM, thì QTDND là một giải pháp cực kỳ hữu ích, giúp giảm hoạt động cho vay nặng lãi.

- Tạo ra sức sống cho cộng đồng địa phương: Nhiều nghiên cứu cho thấy, các QTDND tồn tại đã tạo ra sức sống tích cực cho cộng đồng địa phương, bởi các dịch vụ mà QTDND cung cấp. Sức sống tích cực của cộng đồng địa phương được nhìn thấy qua thu nhập của người dân, việc làm và sự lưu giữ lao động của địa phương.

 

4. NHỮNG YẾU TỐ DẪN ĐẾN SỰ THẤT BẠI CỦA QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN

Theo nghiên cứu của chương trình ổn định Liên hiệp tín dụng ở Anh, Liên hiệp tín dụng (Credit union)1 thất bại là khi các Liên hiệp tín dụng mất khả năng thanh toán vì có nhiều khoản nợ phải trả hơn tổng tài sản của họ, hay nói cách khác giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ. Nhận định về sự thất bại của các QTDND Việt Nam cũng được hiểu theo cách này. Trong các nghiên cứu về thực trạng hoạt động của QTDND Việt Nam, sự thất bại của QTDND có thể đến từ nhiều nguyên nhân, tuy nhiên có thể phân thành hai nhóm yếu tố: nhóm yếu tố tài chính và nhóm yếu tố đóng góp. Nhóm yếu tố về tài chính là nguyên nhân khiến sự sụp đổ của QTDND trở nên nhanh chóng, còn nhóm yếu tố đóng góp là những yếu tố được tích lũy qua nhiều năm trước, đó là những yếu tố từ nội bộ QTDND và cả từ môi trường, điều kiện kinh tế bên ngoài.

4.1. Nhóm các yếu tố tài chính

Tình trạng hoạt động kinh doanh thua lỗ nhiều năm sẽ là khiến QTDND lâm vào tình trạng khó khăn về tài chính, nguy cơ thất bại rất lớn. Kinh doanh thua lỗ có thể có nhiều nguyên nhân, tuy nhiên có 2 nguyên nhân chủ yếu dẫn đến điều này đó là nợ quá hạn, nợ xấu và thu nhập không đủ bù đắp chi phí.

- Nợ quá hạn và nợ xấu: Nợ xấu và nợ quá hạn quá lớn luôn là yếu tố chính đứng sau sự thất bại của các QTDND. Điều này thể hiện trong các đề án tái cơ cấu QTDND, nợ quá hạn và nợ xấu được tập trung đưa ra các giải pháp xử lý.

- Thu nhập nhỏ, chi phí lớn: Khi QTDND có thu nhập nhỏ không đủ phù đắp chi phí, thì hoạt động trở nên khó khăn. QTDND là một tổ chức tín dụng nên thu nhập chính của QTDND là từ thu nhập lãi cho vay. Khi danh mục cho vay của QTDND có nợ quá hạn và nợ xấu nhiều, thu nhập từ lãi không đủ để trang trải lãi tiền gửi cho khách hàng và chi phí hoạt động, QTDND dễ rơi vào tình trạng khó khăn chi trả, khó khăn thanh khoản và dẫn đến nguy cơ thất bại cao.

4.2. Nhóm các yếu tố tích lũy

Những khoản mất mát về tài chính như nợ quá hạn, nợ xấu, thu nhập kém có ảnh hưởng trực tiếp, nhanh chóng đến sự thất bại của QTDND. Ngoài ra, một số yếu tố khác bên trong QTDND và yếu tố thị trường địa phương, môi trường kinh tế bên ngoài, có tính chất là những nhân tố tích lũy, gây nên sự thất bại của QTDND.

4.2.1. Các yếu tố bên trong QTDND

- Quản lý tài chính: Các yếu tố như kiểm soát tài chính, phân tích tài chính, kế hoạch tài chính, thông tin tài chính… không được thực hiện tốt sẽ khiến Hội đồng quản trị QTDND không phát hiện ra các vấn đề tài chính sớm, kịp thời đưa ra các giải pháp, theo thời gian sẽ khiến QTDND đối mặt với một tình trạng tài chính tệ hại và khó vượt qua.

- Quản trị danh mục cho vay và công tác thu hồi nợ không hiệu quả: Quyết định cho vay không thận trọng, có nhiều khoản vay lớn cho một đối tượng, công tác theo dõi khoản vay, thu hồi nợ kém hoặc không có chính sách rõ ràng, cụ thể… là những nguyên nhân tiềm ẩn rủi ro, khiến QTDND có nợ quá hạn và nợ xấu lớn.

-  Chiến lược kinh doanh không phù hợp với mục tiêu, tôn chỉ hoạt động: QTDND là loại hình TCTD hợp tác, được tổ chức theo các nguyên tắc hợp tác xã, tuân thủ theo các quy định của Luật Hợp tác xã và Luật các TCTD, được thành lập và hoạt động theo địa giới hành chính (một xã, phường, thị trấn hoặc liên xã, phường, thị trấn...) nhằm mục tiêu chủ yếu là tương trợ giữa các thành viên, hỗ trợ thành viên hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ hiệu quả, từ đó cải thiện đời sống các thành viên. Tuy nhiên, khi QTDND xa rời mục tiêu hoạt động và các nguyên tắc cơ bản này, có xu hướng thương mại hóa, xa rời mục tiêu liên kết cộng đồng, tương trợ, hỗ trợ thành viên nên đã mở rộng hoạt động ngoài địa bàn. Chiến lược kinh doanh này vừa không phù hợp với mục tiêu và tôn chỉ của QTDND mà còn tạo ra nguy cơ cao về nợ xấu, tổn thất tài chính của QTDND.

- Cơ cấu tổ chức kém hiệu quả: Những QTDND thất bại cho thấy cơ cấu tổ chức của Quỹ rất kém, đặc biệt là sự yếu kém trong Hội đồng quản trị. Hậu quả là các quyết định cho vay thiếu chính xác, nợ xấu gia tăng, hoạt động kinh doanh kém hiệu quả. Ngoài ra, một cơ cấu tổ chức kém sẽ tạo điều kiện và lỗ hổng kích thích rủi ro đạo đức xuất hiện. Vài năm trước, một loạt các QTDND rơi vào tình trạng kiểm soát đặc biệt có liên quan đến sai phạm của một số lãnh đạo và cán bộ của QTDND làm thất thoát hàng trăm tỷ đồng.

- Kiểm soát nội bộ không được đề cao: Các QTDND không coi trọng hoạt động của Ban kiểm soát thường dễ thất bại. Bởi bộ phận kiểm tra, giám sát, cảnh báo rủi ro không được thể hiện vai trò của mình, do đó các tín hiệu xấu không được trình báo kịp thời và có hành động khắc phục sớm từ lãnh đạo Quỹ. Chẳng hạn, vào năm 2015 tại tỉnh Hưng Yên, thông qua kết quả thanh tra, giám sát của NHNN chi nhánh Hưng Yên, QTDND xã Bình Kiều, QTDND xã Bình Minh có tỷ lệ nợ xấu lớn hơn con số báo cáo cho NHNN chi nhánh rất nhiều. Cụ thể, QTDND xã Bình Kiều có tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng thực tế là 14% trong khi số báo cáo là chỉ hơn 1%; QTDND xã Bình Minh tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ là 35,82% trong khi báo cáo là dưới 5%. Qua thực tế này cho thấy các QTDND này đã không thấy được hoạt động yếu kém của họ trong hoạt động cho vay, để có những giải pháp sớm, hạn chế hậu quả thua lỗ.

4.2.2. Các yếu tố thị trường địa phương và môi trường kinh tế, pháp lý bên ngoài

- Biến động tiêu cực của thị trường địa phương: Yếu tố thị trường địa phương biến động tiêu cực có gây ảnh hưởng xấu đến lợi nhuận và sự an toàn của QTDND. Chẳng hạn, khi thị trường kinh doanh của người đi vay bị mất đi hoặc bị thu hẹp, sẽ khiến khoản nợ của khách hàng này tại QTDND gặp rủi ro. Và nếu QTDND có nhiều khách hàng chịu tác động xấu bởi sự biến động của thị trường này, thì sẽ là nguy hại lớn và có khả năng dẫn đến sự thất bại của QTDND.

-  Thay đổi của môi trường kinh tế: Khi nền kinh tế tăng trưởng kém là một thách thức lớn cho QTDND. Bởi vì các khoản tín dụng mới thì không được cung cấp, bởi người đi vay không dám vay vì lo sợ không có thu nhập để trả lãi; Đồng thời, các khoản vay cũ thì gia tăng khả năng trở thành nợ quá hạn, cũng như nợ xấu. Trong khi đó, tiền gửi không thể dễ dàng chuyển đổi thành các khoản cho vay để tạo thu nhập, càng gia tăng khó khăn cho QTDND. Một minh chứng rõ ràng nhất là sự ảnh hưởng của dịch COVID-19 lan mạnh ở một số tỉnh, thành phố đã khiến nhiều QTDND tại các địa phương này rơi vào tình trạng tiền gửi của khách hàng đang có số dư khá lớn, nhưng người đi vay thì không có. Tiền gửi thì bắt buộc phải trả lãi nhưng thu từ lãi vay giảm đáng kể, thực trạng này ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận năm 2021 của các QTDND. Rõ ràng, nếu tình hình kinh tế đất nước không được phục hồi nhanh chóng, sức chịu đựng của một số QTDND bị quá tải, và do đó thất bại là khó tránh khỏi.

- Hệ thống pháp luật: Thực tế hệ thống QTDND Việt Nam có quy mô tổng tài sản nhỏ (tổng tài sản trung bình của một QTDND khoảng 122 tỷ đồng, QTDND có tổng tài sản nhỏ nhất là 3,5 tỷ đồng, QTDND có tổng tài sản lớn nhất là 1.348 tỷ đồng2) nhưng lại có số lượng lớn (khoảng 1.183 QTDND) và rải đều từ Nam chí Bắc, từ thị xã đến các thành phố lớn. Rõ ràng là quy mô QTDND khá nhỏ so với các NHTM nhưng số lượng của QTDND lớn hơn rất nhiều lần số lượng các NHTM và độ bao phủ của NHTM cũng không rộng như QTDND. Với đặc điểm khác biệt chính yếu này của hai hệ thống, nhưng cả hai được điều chỉnh bởi luật các TCTD, điều này khiến các quy định pháp luật khó đạt được tính hiệu quả tốt nhất cho cả hai hệ thống. Với một hệ thống pháp luật chung cho cả QTDND và các NHTM dễ tạo nên rủi ro pháp lý cho các QTDND, hoạt động của QTDND khó đạt hiệu quả tốt.

5. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM PHÁT TRIỂN AN TOÀN, HIỆU QUẢ HỆ THỐNG QTDND

Phát triển an toàn, hiệu quả hệ thống QTDND là một trong những mục tiêu quan trọng của Nhà nước, thể hiện trong “Đề án củng cố và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31/1/2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Theo định hướng của đề án và dựa theo những thực trạng phân tích ở trên, để hệ thống QTDND phát triển an toàn, hiệu quả và bền vững, một số khuyến nghị sau được đưa ra để xem xét:

- Từng bước nâng cao trình độ quản lý ở các QTDND

Năng lực và trình độ quản lý của HĐQT, ban giám đốc QTDND là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công hay thất bại của tổ chức. Với thực tế trình độ quản lý ở các QTDND chưa cao, còn thiếu tính chuyên nghiệp, do đó trong Đề án đã ghi rõ “cần tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và tinh gọn bộ máy quản lý, nhân sự để nâng cao hiệu quả hoạt động của QTDND, rà soát đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của Chủ tịch HĐQT, Giám đốc QTDND phù hợp với quy mô hoạt động của các QTDND; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm đáp ứng yêu cầu quản trị, quản lý tài chính, hạch toán, kế toán của QTDND.” Nếu nội dung này được thực hiện tốt, sẽ góp phần mạnh mẽ trong việc phát triển hiệu quả hệ thống QTDND.

- Kiểm soát nợ xấu và hoạt động tín dụng của Quỹ

Nợ xấu cao là yếu tố đẩy các QTDND nhanh chóng đi đến sự sụp đổ. Do đó, kiểm soát nợ xấu cũng đã được nêu ra trong Đề án phát triển QTDND, yêu cầu các QTDND cần “tuân thủ đúng các quy định về an toàn trong hoạt động, các quy định về phân loại nợ, trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng; Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy chế nội bộ về hoạt động cho vay, quản lý tiền vay, đảm bảo việc sử dụng tiền vay đúng mục đích; Tăng cường thiết chế kiểm soát hoạt động tín dụng theo nguyên tắc phân định và bảo đảm tính độc lập giữa bộ phận thẩm định và bộ phận xét duyệt cho vay; Tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, chủ động quản lý và kiểm soát nợ xấu; tăng cường quản lý rủi ro để giảm chi phí dự phòng rủi ro.”

- Tăng cường giám sát hoạt động của QTDND

Cơ quan thanh tra giám sát các TCTD của Nhà nước cần tập trung hơn nữa trong việc thanh tra, giám sát phân tích và đánh giá chất lượng tài sản của các QTDND, các yếu tố liên quan đến tính thanh khoản, khả năng thanh toán, các khoản dự trữ... Các chỉ số này có thể đưa ra cảnh báo sớm về tình trạng khó khăn của QTDND. Từ đó, Ban quản lý Quỹ bảo toàn sẽ phối hợp với QTDND đưa ra các giải pháp chấn chỉnh kịp thời, trước khi QTDND thật sự rơi vào tình trạng khó khăn thanh khoản. Kinh nghiệm ở các nước cho thấy nếu quốc gia xây dựng đầy đủ các hệ thống cảnh báo sớm để xác định các vấn đề tiêu cực sẽ phát sinh và các hệ thống can thiệp sớm để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và linh hoạt, thì hệ thống QTDND sẽ hoạt động an toàn, ổn định và hiệu quả.

- Cần tách riêng một hệ thống pháp luật cho QTDND

Kinh nghiệm các nước có tồn tại hệ thống QTDND (Hệ thống Liên hiệp tín dụng – Credit Unions) cho thấy, họ đều ban hành một hệ thống luật riêng biệt cho hệ thống này, đó là luật các Liên hiệp tín dụng (Credit Union Law). Với quy mô tổng tài sản, quy mô số lượng và các đặc thù riêng của QTDND Việt Nam, việc tách riêng một hệ thống luật cho hệ thống QTDND là hoàn toàn cần thiết. Điều này sẽ thuận lợi trong việc điều hành, giám sát hoạt động hệ thống QTDND theo định hướng an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững.

Chú thích:

1 Tổ chức có tính chất tương tự QTDND Việt Nam

2 Theo số liệu từ NHNN thời điểm 31/12/2020

Tài liệu tham khảo:

1. Chính phủ (2010), Luật các tổ chức tín dụng 2010.

2. Chính phủ (2012), Luật Ngân hàng Hợp tác xã 2021.

3. Báo cáo Ngân hàng Hợp tác xã về tình hình hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân.

4. Đề án ủng cố và phát triển hệ thống quỹ tín dụng nhân dân đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”, ban hành kèm theo Quyết định số 209/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

5. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước về tình hình hoạt động Quỹ tín dụng nhân dân.

6. Jones, P. A (2010). Stabilising British Credit Unions. Research Unit for Financial Inclusion, Liverpool John Moores University.

7. World Council of Credit Unions,. Inc (2005), The Guide to International Credit Union Legislation, 4th edition.

Các website:

https://nhandan.vn/thoi-su-phap-luat/canh-bao-chat-luong-cho-vay-tai-cac-quy-tin-dung-nhan-dan-o-hung-yen-243321/ truy cập ngày 1 tháng 11 năm 2021.

https://thanhnien.vn/chu-tich-quy-tin-dung-nhan-dan-chiem-doat-hon-1-100-ti-dong-lanh-an-tu-post902594.html truy cập ngày 1 tháng 11 năm 2021.

https://cand.com.vn/Ban-tin-113/Bat-tam-giam-nguyen-giam-doc-Quy-Tin-dung-thi-tran-Yen-Thanh-i538533/ truy cập ngày 1 tháng 11 năm 2021.

https://nld.com.vn/phap-luat/lap-khong-ho-so-rut-22-ti-dong-2-anh-em-ruot-la-lanh-dao-quy-tin-dung-o-thanh-hoa-bi-khoi-to-20200522165122186.htm truy cập ngày 1 tháng 11 năm 2021.

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 7 năm 2022


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tài chính - tiền tệ ngày 23/4: Lãi suất giảm mạnh, chứng khoán lình xình

Tỷ giá liên ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng giảm, thị trường mở (OMO) trầm lắng, chứng khoán lình xình, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) tăng lãi suất, là những tin chính trên thị trường tiền tệ trong nước và thế giới ngày 23/4.

Đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Ngày 23/3/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đã xuất hiện những dấu hiệu đáng quan ngại. Đà tăng trưởng suy giảm rõ rệt. Các thị trường xuất khẩu trọng điểm giảm nhu cầu ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Bối cảnh nhiều thách thức yêu cầu doanh nghiệp tái định vị chính mình để nắm bắt cơ hội.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị 2 ngân hàng

Ngày 23/3/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Chính phủ thúc đẩy cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính

Chính phủ vừa có công văn 465 /TTg-KSTT về việc cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa TTHC nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Ban hành kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ngày 21/3/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 8/2/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Shinhan Finance: Kinh nghiệm chọn gói vay mua ô tô trở nên nhẹ nhàng

Làm cách nào để giảm áp lực tài chính mà vẫn sở hữu những dòng xe đắt tiền? Cùng tìm hiểu các gói vay linh hoạt đang được ưa chuộng nhất hiện nay.

Hoàn thành lắp đặt tấm năng lượng mặt trời, Tetra Pak Bình Dương giảm hơn 700 tấn khí CO2/năm

Sau 6 tháng thi công, Nhà máy sản xuất hộp giấy đựng đồ uống của Tetra Pak tại Bình Dương đã hoàn thành việc lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời trên diện tích gần 5.900m2.

Bí quyết chinh phục hàng triệu khách hàng số từ Sacombank

Điều quyết định lợi thế cạnh tranh của các tổ chức tài chính, ngân hàng chính là khả năng tạo ra trải nghiệm vượt trội đến cho mọi khách hàng. Những trải nghiệm ấy khách hàng tích lũy từ nhiều “điểm chạm” khác nhau trên hành trình sử dụng dịch vụ. Và công nghệ số đang được xem là yếu tố quan trọng giúp các tổ chức tạo nên những điểm chạm khác biệt.

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng gửi thư chúc mừng Ngân hàng VietinBank nhân kỷ niệm 35 năm thành lập

Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (26/3/1988 – 26/3/2023), thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã gửi thư chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng VietinBank.

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng gửi thư chúc mừng Ngân hàng Agribank nhân kỷ niệm 35 năm thành lập

Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank (26/3/1988 – 26/3/2023), thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã gửi thư chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Agribank.

Vietcombank triển khai giải pháp thanh toán chạm trên thiết bị di động VCB Tap to Phone

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) vừa chính thức triển khai giải pháp thanh toán chạm trên di động VCB Tap to Phone hoàn toàn mới.

MoMo nằm trong Top 10 Nền tảng Dịch vụ Tài chính Toàn cầu 2023

Siêu ứng dụng MoMo nằm trong top 10 của Bảng xếp hạng Nền tảng Dịch vụ Tài chính Toàn cầu 2023 (Global Platforms Ranking 2023) do đơn vị nghiên cứu toàn cầu TABInsights (trực thuộc The Asian Banker) công bố.

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Theo Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), UBCK vừa có quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Tài chính - tiền tệ ngày 23/4: Lãi suất giảm mạnh, chứng khoán lình xình

Thị trường - T.H - 08:12 24/03/2023
Tỷ giá liên ngân hàng, lãi suất liên ngân hàng giảm, thị trường mở (OMO) trầm lắng, chứng khoán lình xình, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) tăng lãi suất, là những tin chính trên thị trường tiền tệ trong nước và thế giới ngày 23/4.

Đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

Tin tức - 08:10 24/03/2023
Ngày 23/3/2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Shinhan Finance: Kinh nghiệm chọn gói vay mua ô tô trở nên nhẹ nhàng

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 08:01 24/03/2023
Làm cách nào để giảm áp lực tài chính mà vẫn sở hữu những dòng xe đắt tiền? Cùng tìm hiểu các gói vay linh hoạt đang được ưa chuộng nhất hiện nay.

Tái định vị doanh nghiệp để phát triển bền vững

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Lê - 06:01 24/03/2023
Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, nền kinh tế Việt Nam đã xuất hiện những dấu hiệu đáng quan ngại. Đà tăng trưởng suy giảm rõ rệt. Các thị trường xuất khẩu trọng điểm giảm nhu cầu ảnh hưởng đến tăng trưởng xuất khẩu và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Bối cảnh nhiều thách thức yêu cầu doanh nghiệp tái định vị chính mình để nắm bắt cơ hội.

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị 2 ngân hàng

Doanh nhân - P.V - 20:11 23/03/2023
Ngày 23/3/2023, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm nhân sự Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội.

Hoàn thành lắp đặt tấm năng lượng mặt trời, Tetra Pak Bình Dương giảm hơn 700 tấn khí CO2/năm

Doanh nghiệp - Thanh Thanh - 19:59 23/03/2023
Sau 6 tháng thi công, Nhà máy sản xuất hộp giấy đựng đồ uống của Tetra Pak tại Bình Dương đã hoàn thành việc lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời trên diện tích gần 5.900m2.

Bí quyết chinh phục hàng triệu khách hàng số từ Sacombank

Tin hội viên - PV - 17:20 23/03/2023
Điều quyết định lợi thế cạnh tranh của các tổ chức tài chính, ngân hàng chính là khả năng tạo ra trải nghiệm vượt trội đến cho mọi khách hàng. Những trải nghiệm ấy khách hàng tích lũy từ nhiều “điểm chạm” khác nhau trên hành trình sử dụng dịch vụ. Và công nghệ số đang được xem là yếu tố quan trọng giúp các tổ chức tạo nên những điểm chạm khác biệt.

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng gửi thư chúc mừng Ngân hàng VietinBank nhân kỷ niệm 35 năm thành lập

Tin hội viên - 17:17 23/03/2023
Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank (26/3/1988 – 26/3/2023), thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã gửi thư chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng VietinBank.

Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng gửi thư chúc mừng Ngân hàng Agribank nhân kỷ niệm 35 năm thành lập

Tin hội viên - 17:02 23/03/2023
Nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Agribank (26/3/1988 – 26/3/2023), thay mặt lãnh đạo Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam Nguyễn Quốc Hùng đã gửi thư chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Ngân hàng Agribank.

Vietcombank triển khai giải pháp thanh toán chạm trên thiết bị di động VCB Tap to Phone

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 16:29 23/03/2023
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) vừa chính thức triển khai giải pháp thanh toán chạm trên di động VCB Tap to Phone hoàn toàn mới.

MoMo nằm trong Top 10 Nền tảng Dịch vụ Tài chính Toàn cầu 2023

Tin hội viên - T.P - 16:24 23/03/2023
Siêu ứng dụng MoMo nằm trong top 10 của Bảng xếp hạng Nền tảng Dịch vụ Tài chính Toàn cầu 2023 (Global Platforms Ranking 2023) do đơn vị nghiên cứu toàn cầu TABInsights (trực thuộc The Asian Banker) công bố.

Chính phủ thúc đẩy cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính

Tin tức - Bùi Trang - 15:45 23/03/2023
Chính phủ vừa có công văn 465 /TTg-KSTT về việc cắt giảm quy định kinh doanh, phân cấp giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa TTHC nội bộ để cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Sử dụng trí tuệ nhân tạo để gia tăng hiệu quả chuỗi bán hàng đa kênh

Công nghệ - Hoàng Chi - 14:45 23/03/2023
Trí tuệ nhân tạo (AI) giúp các nhà bán lẻ cắt giảm chi phí và quản trị dòng tiền, giúp cho hoạt động kinh doanh trở nên bền vững hơn

Ban hành kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Quỳnh Lê - 14:10 23/03/2023
Ngày 21/3/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định Về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-CP ngày 8/2/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà tiếp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN

Hoạt động ngân hàng - P.V - 12:17 23/03/2023
Ngày 22/3, Phó Thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà đã có buổi tiếp Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ – ASEAN (USABC) tại trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN).

Chủ tịch FED: Ngân hàng Silicon Valley là một 'ngoại lệ'

Nhìn ra thế giới - V.A - 12:05 23/03/2023
Chủ tịch FED, Jerome Powell đã đưa ra những bình luận đầu tiên trước những hỗn loạn ngân hàng hiện nay, nói rằng hệ thống này "lành mạnh và có sức chống chịu tốt".

Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán

Các Hiệp hội ngành, nghề - M.Hiên - 11:48 23/03/2023
Theo Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), UBCK vừa có quyết định Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học Long An.

Thời của khối ngoại M&A bất động sản

Thị trường - Diệu Hoa - 11:16 23/03/2023
Các chuyên gia cho biết, không ít quỹ đầu tư nước ngoài đang khảo sát, sẵn sàng nhập cuộc thị trường bất động sản Việt Nam.

Vén màn “bí mật” Top 15 cuộc thi Nhà ngân hàng tương lai

Kết nối - Quỳnh Lê - 10:53 23/03/2023
Trở lại với chủ đề “Digital banking - Leading the future”, Tomorrow Banker 2023 - cuộc thi tìm kiếm “Nhà ngân hàng tương lai” do khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng tổ chức đã thu hút đông đảo thí sinh tham gia và đến nay Top 15 đã chính thức lộ diện.

Cách để cập nhật nhanh thông tin sở hữu thuê bao di động

Công nghệ - PV - 10:40 23/03/2023
Kể từ ngày 31/3 tới đây, người dùng thuê bao di động không thực hiện việc đăng ký “chính chủ” sẽ bị cắt sóng, ngừng dịch vụ.

Đổi mới trải nghiệm chăm sóc khách hàng trên ứng dụng công nghệ

Công nghệ - Thanh Thanh - 10:00 23/03/2023
Các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, tư vấn chiến lược và tài chính - ngân hàng vừa quy tụ tại hội thảo “AI Conference 2023: Định hình tương lai trải nghiệm khách hàng” do FPT Smart Cloud tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp Hoa Kỳ coi Việt Nam là thị trường chiến lược với cam kết đầu tư dài hạn

Tin tức - T.C - 09:42 23/03/2023
Khẳng định của đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại buổi tiếp của Thủ tướng Phạm Minh Chính với đoàn doanh nghiệp của Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN (USABC) chiều ngày 22/3/2023.

Tăng cường thanh tra, giám sát rủi ro hướng tới chuẩn mực quốc tế

Hoạt động ngân hàng - P.V - 09:35 23/03/2023
Ngày 22/3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với WB tổ chức Tọa đàm Giới thiệu tổng quan khung thanh tra, giám sát trên cơ sở rủi ro do SECO tài trợ. Tọa đàm nằm trong hợp phần 2 của Dự án Hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng Việt Nam” cũng là hợp phần quan trọng nhất của dự án này.

Vai trò của tài chính tiêu dùng trợ giúp người dân, đặc biệt là người yếu thế tiếp cận nguồn vốn an toàn, chính thống

Vấn đề - Nhận định - Nguyễn Đình Đức (*) - 08:15 23/03/2023
Tài chính tiêu dùng là một nhân tố không thể thiếu trong việc ngăn chặn sự phát triển của “tín dụng đen”, qua đó góp phần ổn định xã hội và đời sống người dân. Các công ty tài chính tiêu dùng chính thống hoạt động dưới sự quản lý của Ngân hàng Nhà nước và tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm quan hệ tín dụng mang tính pháp lý chặt chẽ giúp người vay yên tâm trong suốt quá trình vay.

FED nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, báo hiệu lộ trình thắt chặt tiền tệ sớm kết thúc

Nhìn ra thế giới - Quỳnh Lê - 07:54 23/03/2023
Ngày 22/3 (giờ địa phương), Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản sau cuộc họp định kỳ tháng 3 kéo dài hai ngày.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO