Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Sinh hoạt chính trị gắn với văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ BIDV

Nguyễn Tiến Đạt 22/11/2023 12:01

Một trong những hoạt động cụ thể, tiêu biểu thể hiện nét đẹp văn hóa, đồng thời thể hiện tính sáng tạo, nét đổi mới, hấp dẫn trong sinh hoạt chính trị tại Đảng bộ BIDV là chuỗi sự kiện Đọc sách cùng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy để giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

image001(1).png

Đại hội XIII với quan điểm chỉ đạo phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần để phát triển bền vững đất nước; theo đó, phát triển văn hóa phải gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ với các nhiệm vụ xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng.

Nghị quyết 06-NQ/ĐUK ngày 28/4/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng về xây dựng và thực hiện văn hoá doanh nghiệp trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” đã nêu quan điểm: “Coi trọng xây dựng văn hóa từ trong Đảng, mà nội dung quan trọng là học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kế thừa, phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và truyền thống của doanh nghiệp, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Nâng cao đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực”.

Với trách nhiệm là một trong những doanh nghiệp đóng vai trò chủ chốt phục vụ phát triển kinh tế đất nước, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) luôn chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, từ công tác chính trị tư tưởng trong Đảng bộ đến tổ chức hoạt động trên toàn hệ thống ngân hàng trải dài khắp các vùng miền Tổ quốc. Văn hóa doanh nghiệp luôn được bồi đắp, lan tỏa, thẩm thấu trong từng hoạt động của hệ thống BIDV.

Những nét văn hóa đặc trưng mang đậm tính chất ngành, nghề và đã trở thành nét đẹp truyền thống của BIDV có thể kể đến là: Hệ giá trị cốt lõi “Trí tuệ - Niềm tin - Liêm chính - Chuyên nghiệp - Khát vọng”; “Văn hóa kiểm soát rủi ro” với 8 giá trị và 5 nguyên tắc thực hành; “Văn hóa học hỏi sáng tạo” với hàng nghìn sáng kiến cải tiến do cán bộ đề xuất được Hội đồng khoa học bình xét và được tôn vinh tại ngày hội sáng tạo “BIDV day” tổ chức hằng năm…

Văn hóa đọc sách cũng là một nét đẹp được BIDV chú trọng và quan tâm đặc biệt. Đồng hành cùng cán bộ toàn hệ thống trong hành trình học hỏi, sáng tạo, xây dựng văn hóa, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của BIDV là đề án “Chung tay lan tỏa văn hóa đọc sách tại BIDV”. Với một hệ thống lớn như vậy, để xây dựng văn hoá đúng với mục tiêu trở thành nền tảng tinh thần để phát triển bền vững, BIDV đã có những biện pháp để triển khai đồng bộ, nhất quán, đem lại hiệu quả thiết thực thông qua nhiều hoạt động cụ thể.

Một trong những hoạt động cụ thể, tiêu biểu thể hiện nét đẹp văn hóa, đồng thời thể hiện được tính sáng tạo, nét đổi mới, hấp dẫn trong sinh hoạt chính trị tại Đảng bộ BIDV là chuỗi sự kiện Đọc sách cùng Phó Bí thư thường trực Đảng ủy để giới thiệu cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhất quán trong chỉ đạo

Ngày 2/2/2023, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nhận thức rõ phạm vi, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của cuốn sách cũng như trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngay sau hội nghị triển khai nghiên cứu học tập nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư do Đảng ủy Khối DNTW tổ chức ngày 3/3/2023, thường trực Đảng ủy BIDV đã chỉ đạo, khẩn trương lên kế hoạch triền khai trong toàn Đảng bộ.

Ngày 26/4/2023, Đảng ủy BIDV đã ban hành kế hoạch số 183-KH/ĐU triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đợt sinh hoạt chính trị yêu cầu phạm vi phối hợp rộng, chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất về phương thức tuyên truyền, lựa chọn thông tin nội dung cô đọng ngắn gọn thiết thực, lan tỏa tích cực tới cán bộ, đảng viên, người lao động toàn hệ thống BIDV.

Trong quá trình triển khai đợt sinh hoạt này, thường trực Đảng ủy BIDV đã lãnh đạo, chỉ đạo các Ban tham mưu giúp việc Đảng ủy, các tổ chức đảng trực thuộc, các đơn vị thành viên trong toàn hệ thống, các tổ chức đoàn thể cùng tham gia hưởng ứng, thực hiện.

Cụ thể, để triển khai kế hoạch một cách hiệu quả, thường trực Đảng ủy giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy là đơn vị đầu mối, chủ động nghiên cứu, tham mưu cách thức triển khai đợt sinh hoạt chính trị đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong tình hình mới, đẩy mạnh phát triển cách thức truyền thông sáng tạo trong bối cảnh truyền thông số nhằm thu hút sự quan tâm, hào hứng tham gia của các tổ chức Đảng và cán bộ Đảng viên trực thuộc Đảng bộ. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện đợt sinh hoạt chính trị học tập cuốn sách của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng được thường trực Đảng ủy BIDV quan tâm, thống nhất chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời.

Lãnh đạo nêu gương

Tại kỳ họp tháng 4/2023, Ban thường vụ Đảng ủy BIDV thảo luận rà soát việc thực hiện kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị và để tối ưu hiệu quả công tác tuyên truyền, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã có yêu cầu nêu cao tinh thần lãnh đạo nêu gương, chỉ đạo và phân công đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy tham gia trực tiếp vào đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này của toàn hệ thống. Ban Tuyên giáo Đảng ủy và Quán Sách BIDV đã xây dựng chương trình tổ chức triển khai nội dung tuyên truyền trong chuỗi sự kiện “Đọc sách cùng Đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy” lần đầu tiên được tổ chức trong Đảng bộ BIDV. Để cụ thể hóa chương trình, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã chỉ đạo cụ thể và trực tiếp tham gia vào chuỗi các sự kiện, hoạt động trong khuôn khổ chương trình trên đa kênh. Đặc biệt, sự kiện được tổ chức trên nền tảng mạng xã hội nội bộ của BIDV đã tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực tới các chi, đảng bộ trực thuộc.

Trả lời phỏng vấn của Quán sách BIDV, đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy đã gửi thông điệp tới cán bộ đảng viên toàn hệ thống: “Đối với bản thân tôi, đọc sách cho tôi nhiều kiến thức, trải nghiệm thú vị, tôi đọc các cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để cập nhật và củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, học hỏi những bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng trong thời đại mới. Một trong các cuốn sách tôi muốn giới thiệu với các anh chị em hôm nay là cuốn “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi đến toàn Đảng, toàn Dân vào đúng dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị hết sức to lớn thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, được rút ra từ kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo và cho thấy tầm nhìn của đồng chí Tổng Bí thư về các vấn đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cách đây hơn 50 năm, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác xây dựng Đảng nói chung, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng.

Với các Đảng viên nói riêng và toàn thể cán bộ BIDV nói chung, đây là cuốn sách nên đọc và không quá khó để lĩnh hội các giá trị tư tưởng của người đứng đầu Đảng ta; từ đó, mỗi chúng ta có thể rèn luyện đạo đức và lối sống, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng bộ BIDV vững mạnh.

d2228d01-2173-4bb5-b77e-db13be3c78c4-.png.jpg

Bác Hồ đã nói: “Các dân tộc phương Đông đều giàu tình cảm, và đối với họ một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền” (Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2011, t. 1, tr. 284). Thật đúng như vậy, kế hoạch và công văn phát động chương trình không có sức nóng lan tỏa bằng một hành động nêu gương của lãnh đạo. Vào ngày 1/8/2023, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng, đoạn phim ngắn phỏng vấn cảm nhận của đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy về văn hóa đọc sách tại BIDV, về nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và kêu gọi cán bộ Đảng viên cùng đọc, hiểu và thẩm thấu tư tưởng của cuốn sách, đăng trên mạng xã hội nội bộ đã được toàn hệ thống Đảng bộ BIDV nhiệt tình hưởng ứng, với hàng nghìn lượt xem và tương tác - trở thành sự kiện được tương tác nhiều nhất tại thời điểm đó và được xem là điểm nhấn về đổi mới cách thức tuyên truyền về hoạt động công tác Đảng - góp phần tạo nên một ngày kỷ niệm ngành Tuyên giáo của Đảng vô cùng có ý nghĩa.

Không những thế, trò chơi trực tuyến (minigame) dự đoán nội dung chương trình ngày 1/8/2023 cũng được các đơn vị, cá nhân nhiệt tình tham gia với mong muốn có được quà tặng là cuốn sách của Tổng Bí thư có chữ đề tặng của đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy. Kết quả minigame được công bố ngay sau đó với 2 giải tập thể của BIDV Phú Mỹ và BIDV Tiền Giang cùng nhiều giải cá nhân của cán bộ, đảng viên từ các đơn vị trong toàn hệ thống.

Nói về ý thức nêu gương của cán bộ Đảng viên, tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã khẳng định: “Nhờ có những chủ trương, quy định đúng đắn và kịp thời đó, ý thức trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên đã từng bước được nâng lên, tạo sự chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ. Việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, tiêu cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng”.

Trên thực tế, lãnh đạo nêu gương có vai trò rất lớn trong việc hình thành văn hóa của một tổ chức, bản thân các đồng chí lãnh đạo cấp cao đã là một tấm gương lớn để cán bộ đảng viên luôn soi vào học tập, việc nêu gương bằng những hành động cụ thể xuất phát từ tâm huyết của từng đồng chí lãnh đạo và luôn có hiệu quả, tác động rất lớn vào tư duy, hành động của cán bộ.

Sáng tạo trong công tác tuyên truyền chính trị

Bám sát kế hoạch đã ban hành, Ban Tuyên giáo Đảng ủy là đơn vị đầu mối tham mưu đã nghiêm túc thực hiện và có nhiều sáng kiến trong tổ chức triển khai, bám sát kế hoạch qua từng tháng, từ những hoạt động thường xuyên như đưa nội dung triển khai vào tài liệu sinh hoạt chi, đảng bộ hằng tháng, tham mưu Ban Thường vụ chỉ đạo triển khai đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề thông qua các đợt kiểm tra công tác đảng, kiểm tra chuyên đề hoặc các chương trình làm việc của các đồng chí ủy viên thường vụ với các tổ chức Đảng trực thuộc theo phân công phụ trách… đến việc xây dựng chuỗi sự kiện đặc biệt kỷ niệm ngày truyền thông ngành Tuyên giáo của Đảng.

a0923760-5656-427e-b2b6-c8babeef8af4-.png.jpg

Để chuẩn bị cho chuỗi sự kiện đạt hiệu quả cao, Đảng ủy BIDV đã chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền trên nhiều kênh và trên nền tảng truyền thông nội bộ như: thư điện tử (email) gửi tới cán bộ trước mỗi sự kiện; đăng tải thông tin thường xuyên trước, trong và sau sự kiện chính trên mạng xã hội nội bộ (gapowork) và nhóm kín trên mạng xã hội facebook (group facebook quán sách BIDV)… thuận tiện cho việc theo dõi các sự kiện; Triển khai chương trình kiểm tra nhanh dưới dạng trò chơi trắc nghiệm có quà tặng là sách trong buổi sinh hoạt thường kỳ của đảng bộ để cán bộ, đảng viên vừa học tập vừa kiểm tra tư duy lý luận chính trị. Việc đánh giá tổng kết được thực hiện trực tuyến sau mỗi sự kiện và trao thưởng trực tiếp tới cán bộ, đơn vị đạt giải sau khi kết thúc chương trình. Về cách thức truyền tải cũng được vận dụng các hình thức phong phú như áp phích (poster), đoạn phim giới thiệu trực tuyến (trailer) giới thiệu sự kiện trên mạng xã hội nội bộ; phim giới thiệu (Video clip phỏng vấn, clip minigame…); các văn bản, tài liệu triển khai, chuyển tải các nội dung được mã hóa (QRCode) để gửi tới các tổ chức đảng đảm bảo tinh giản, hiện đại giảm thiểu chi phí in ấn, thuận tiện trong việc lưu trữ. Chuỗi sự kiện được tổ chức thành công đã được các chi đảng bộ, đảng viên và cán bộ BIDV đánh giá cao về việc tổ chức hoạt động tuyên giáo trong đảng bộ và việc đổi mới công tác tuyên truyền với những cách thức sáng tạo, dễ tiếp cận, đáp ứng theo xu thế mới hiện nay.

Chung sức đồng lòng là động lực

Ở doanh nghiệp có tổ chức Đảng bộ thống nhất toàn hệ thống 191 chi nhánh, 249 chi/đảng bộ trực thuộc và hơn 11 nghìn đảng viên trên 27 nghìn cán bộ như BIDV, với truyền thống văn hóa hình thành qua nhiều thế hệ cán bộ, tinh thần chung sức đồng lòng trong mọi hoạt động là tối quan trọng, mỗi hành động được thống nhất cao từ việc quan tâm chỉ đạo đến tổ chức thực hiện tốt đều có tính lan tỏa, cộng hưởng rất tích cực.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng cạnh tranh, việc giữ vững vị thế là ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất hệ thống, tiên phong tích cực thực hiện các chỉ đạo, chủ trương, chính sách của Đảng, chính phủ và ngân hàng nhà nước đòi hỏi hoạt động của BIDV luôn vận hành mạnh mẽ và toàn diện. Nói cách khác, để thực hiện được mỗi chủ trương lớn, hệ thống BIDV giống như một cỗ máy với hàng nghìn bộ phận liên kết với nhau cùng vận hành trong quỹ thời gian có hạn và khối lượng công việc khổng lồ. Chính vì vậy, để thu hút được sự quan tâm, hướng ứng và chung tay của toàn đảng bộ, đòi hỏi công tác tuyên giáo phải đổi mới về phương thức truyền tải, sáng tạo trong thể hiện nội dung. Việc thử nghiệm cách thức tuyên truyền mới trong chuỗi sự kiện chương trình “Đọc sách cùng đồng chí Phó Bí thư thường trực Đảng ủy” đã trở thành yếu tố hấp dẫn, thu hút không chỉ cán bộ đảng viên mà còn đông đảo cán bộ toàn hệ thống được tham gia học tập chính trị thông qua những hoạt động hấp dẫn.

Đợt sinh hoạt chính trị về học tập cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đảng bộ BIDV được ghi nhận là một thành công về sáng tạo trong tổ chức sinh hoạt chính trị tại Đảng bộ với nội dung thiết thực, có ý nghĩa và có sức lan tỏa cộng hưởng. Sáng kiến cũng đã được đăng ký để Hội đồng khoa học và công nghệ BIDV đưa vào danh mục xem xét lựa chọn sáng kiến cải tiến cấp hệ thống. Đồng thời, Đảng ủy BIDV cũng đã có báo cáo kết quả triển khai đợt sinh hoạt chính trị gửi về Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương với mong muốn được lan tỏa mô hình hay, cách làm tốt và tinh thần học hỏi sáng tạo, góp phần xây dựng Đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương ngày càng phát triển vững mạnh.

Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Sinh hoạt chính trị gắn với văn hóa doanh nghiệp tại Đảng bộ BIDV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO