Thứ 7, 28/01/2023
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Tín dụng ngân hàng giữ vai trò quan trọng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Đức Lệnh - Vấn đề - Nhận định - 27/08/2019 10:30
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết phân tích đánh giá vai trò hoạt động tín dụng ngân hàng, cũng như bài học kinh nghiệm cho quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn tiếp theo.

Ngày nhận bài: 15/7/2019 - Ngày biên tập: 15/7/2019 - Ngày duyệt đăng: 8/8/2019.  Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 16/2019

Tóm tắt: 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (Chương trình) trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đã tạo ra những thay đổi căn bản thúc đẩy khu vực nông nghiệp, nông thôn ngoại thành thành phố tăng trưởng và phát triển, góp phần quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nông thôn trên địa bàn thành phố. Trong quá trình đó, vốn tín dụng ngân hàng giữ vai trò quan trọng. Qua 10 năm thực hiện Chương trình trên địa bàn, vốn tín dụng luôn chiếm tỷ trọng trên 70% tổng vốn đầu tư phát triển và xây dựng nông thôn mới, phản ánh vai trò không thể thiếu của hoạt động tín dụng ngân hàng trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Với ý nghĩa đó, bài viết phân tích đánh giá vai trò hoạt động tín dụng ngân hàng, cũng như bài học kinh nghiệm cho quá trình thực hiện xây dựng nông thôn mới tại TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn tiếp theo.

Từ khóa: Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, TP. Hồ Chí Minh, hoạt động tín dụng ngân hàng

Bank credit plays an important role in implementing the national target program on new rural development

Abstract: For 10 years of implementing the National Target Program on new rural development (the Program) in Ho Chi Minh City,  fundamental changes have been created to promote the rural and suburban areas of the city to grow and develop, making an important contribution in the process of restructuring rural agriculture in the city. In this process, bank credit plays an important role. After 10 years of implementing the Program in the city, bank credit always accounts for over 70% of the total investment capital for development and new rural construction, reflecting the indispensable role of bank credit in new rural development in the city. With that meaning, the article analyzes and assesses the role of bank credit, as well as lessons learned for more effective implementation of new rural development in  Ho Chi Minh city in the next stage.

Key words: National target program for new rural development, Ho Chi Minh city, bank credit

Hiệu quả hoạt động tín dụng đối với quá trình xây dựng và phát triển nông thôn mới trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

Thứ nhất: Hoạt động tín dụng ngân hàng có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu vốn để xây dựng và phát triển nông thôn mới trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, quy mô vốn nguồn vốn tín dụng tăng liên tục trong suốt 10 năm. Đến cuối năm 2018, tổng dư nợ tín dụng cho vay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn đạt gần 28.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 25% trong tổng dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn.

Thứ hai: Cơ cấu vốn hợp lý và phù hợp với nhu cầu phát triển, xây dựng nông thôn mới. Dư nợ tín dụng cho vay trung, dài hạn chiếm 59% trong tổng dư nợ tín dụng cho vay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Kết quả này phù hợp với nhu cầu vốn cho phát triển cơ sở hạ tầng, nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về giao thông, y tế, giáo dục, phúc lợi trong xây dựng nông thôn mới (điện, đường, trường, trạm) 10 năm qua.

Thứ ba: Tín dụng hiệu quả, chất lượng tín dụng cao, tỷ lệ nợ xấu thấp. Theo đó, đến cuối năm 2018 nợ xấu cho vay chỉ chiếm chưa tới 0,01% trong tổng dư nợ tín dụng xây dựng nông thôn mới. Kết quả này phản ánh hiệu quả sử dụng vốn vay, ý nghĩa trong việc hỗ trợ người nông dân, hộ gia đình, doanh nghiệp trong các xã, huyện nông thôn mới phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo sự chuyển biến chất lượng trong quá trình xây dựng nông thôn mới – đúng với mục tiêu Chương trình đề ra trong 10 năm thực hiện.

Thứ tư: Vốn tín dụng ngân hàng giữ vai trò không thể thiếu và là động lực thúc đẩy phát triển nông thôn mới, phản ánh trên 3 phương diện chính sau:

(1). Vốn tín dụng ngân hàng là bộ phận quan trọng và chiếm tỷ trọng cao trong tổng vốn đầu tư trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Theo thống kê của Văn phòng xây dựng Nông thôn mới thành phố trong tổng nguồn vốn đầu tư thực hiện giai đoạn 2016 - đến tháng 6/2019 là trên 34.000 tỷ đồng. Gồm vốn ngân sách; vốn của người dân, doanh nghiệp và vốn vay. Trong đó vốn tín dụng ngân hàng (vay từ các NHTM, NHCSXH, QTDND và Ngân hàng Phát triển) chiếm trên 88% tổng nguồn vốn đầu tư.

(2). Hỗ trợ và tạo điều kiện về vốn cho hộ gia đình, cho doanh nghiệp trong việc xây dựng nông thôn mới và tại các xã nông thôn mới phát triển sản xuất kinh doanh. Đến cuối năm 2018 tổng dư nợ cho vay đạt gần 28 nghìn tỷ đồng, cho vay 130.281 khách hàng, gồm: doanh nghiệp, HTX và hộ gia đình. Trong đó, khách hàng hộ gia đình, chiếm 98,8% trong tổng số khách hàng vay. Quá trình này đã và đang hình thành các mô hình sản xuất hiệu quả, sự gắn kết giữa hộ sản xuất và doanh nghiệp tạo sự liên kết trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ tại khu vực nông nghiệp, nông thôn và những xã nông thôn mới.

(3). Vốn tín dụng ngân hàng thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực: thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến; phát triển mô hình trang trại, các khu vực trồng cây cảnh, cá cảnh, trồng rừng và du lịch sinh thái… tạo ra những đổi thay rất lớn tại khu vực ngoại thành thành phố - là động lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế thành phố, cũng như hình thành các xã nông thôn mới không chỉ mang lại cuộc sống cho người dân mà còn trở thành các điểm du lịch hấp dẫn. Trong đó, huyện Củ Chi, Cần Giờ, Quận 9 và Hóc Môn… có nhiều điểm du lịch ngày càng hấp dẫn du khách – đây đã và sẽ tiếp tục là mô hình phát triển hiệu quả.

Một số bài học kinh nghiệm.

Bài học thứ nhất, về chủ trương, chính sách và đường lối đúng đắn. Với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cùng với hệ thống cơ chế chính sách của Chính phủ, của NHTW về các chính sách tín dụng cho phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và nông dân đã tạo thuận lợi rất lớn cho quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Như phân tích ở trên, nhờ chủ trương đúng, trúng và hệ thống cơ chế chính sách về tiền tệ tín dụng, sự kết hợp các chính sách tín dụng, lãi suất và sử dụng linh hoạt công cụ điều hành chính sách (dự trữ bắt buộc; tái cấp vốn; lãi suất và tỷ giá) cũng như các giải pháp về cải cách hành chính… đã tạo điều kiện cho tín dụng đối với lĩnh vực này duy trì tốc độ tăng trưởng tốt, hiệu quả đáp ứng vốn cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn kể cả trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, vốn tín dụng vẫn tập trung giúp tạo sự phát triển bền vững.

Bài học thứ hai, sự phối hợp hiệu quả của sở, ngành thành phố, của Văn phòng xây dựng nông thôn mới – cùng với ngành ngân hàng thành phố trong tổ chức triển khai thực hiện tốt cơ chế chính sách của Chính phủ, của NHTW và UBNDTP.

Như đã biết, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn đóng góp vào GRDP thành phố thấp, song ý nghĩa của sự phát triển khu vực này lại rất quan trọng đối với việc tăng trưởng và phát triển bền vững của kinh tế thành phố, cũng như đảm bảo cho thành phố đạt được mục tiêu văn minh, hiện đại và nghĩa tình. Theo đó, nhờ có sự trách nhiệm trong các hoạt động xây dựng và phát triển nông thôn mới thông qua việc thực hiện 19 tiêu chí của Chương trình tại các sở, ngành, UBND các huyện đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để ngành ngân hàng thành phố tham gia tích cực và hiệu quả vào quá trình xây dựng nông thôn mới tại các huyện ngoại thành, đáp ứng tốt nhất nhu cầu vốn tín dụng cho người nông dân, hộ gia đình và doanh nghiệp để xây dựng nông thôn mới, thông qua các giải pháp thiết thực và cụ thể:

+ Tổ chức triển khai các chương trình tín dụng: Tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn theo NĐ 55 và NĐ 116 của Chính phủ; tín dụng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp và nông thôn của UBNDTP theo QĐ 605; chương trình tín dụng đối với 5 nhóm ngành lĩnh vực ưu tiên. Trong đó có lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn; Các chương trình tín dụng chính sách và tín dụng hỗ trợ trong các trường hợp thiên tai, dịch bệnh… nhằm đảm bảo đưa chính sách của Chính phủ, của UBNDTP và của NHTW đi vào thực tiễn cuộc sống có hiệu quả, hỗ trợ và thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại các huyện ngoại thành của thành phố trong 10 năm qua.

+ Thông qua các chương trình, giải pháp cụ thể để tạo điều kiện và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng của người nông dân, hộ gia đình và doanh nghiệp trong đáp ứng nhu cầu vốn xây dựng nông thôn mới. Trong đó chương trình kết nối ngân hàng doanh nghiệp; cho vay bình ổn thị trường đã mang lại hiệu quả tích cực đối với khu vực này nói chung và quá trình xây dựng nông thôn mới của thành phố nói riêng.

Bài học thứ ba, hiệu quả tín dụng là việc thực hiện đồng bộ các chương trình tín dụng chính sách, các hoạt động hỗ trợ, tư vấn tài chính và giáo dục đào tạo nghề, nhất là đối với chương trình xóa đói giảm nghèo, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn nông thôn mới về tiêu chí hộ nghèo, đảm bảo xã nông thôn mới, huyện nông thôn mới không có hộ nghèo và giảm nghèo bền vững. Các TCTD không ngừng đổi mới quy trình nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hiệu quả kinh doanh để cho vay lĩnh vực này, nhất là đối với các chương trình tín dụng chính sách, tín dụng xóa đói giảm nghèo, cho vay giải quyết việc làm… của NHCSXH.

Thực hiện tốt các hoạt động nêu trên, không chỉ giảm nghèo bền vững, cải thiện và củng cố vững chắc tiêu chí hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần hạn chế tình trạng tín dụng đen, giúp phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong các xã, huyện nông thôn mới.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Giá vàng tuần tới: Chuyên gia khuyên nhà đầu tư thận trọng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia nhận định, các nhà đầu tư không nên chạy theo thị trường khi giá đang bị kéo căng quá mức.

7 xu hướng chủ đạo trong ngành bảo mật năm 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong những năm gần đây, ngành bảo mật vật lý có tốc độ thay đổi nhanh chóng. Những phát triển và ứng dụng của các công nghệ tiên tiến trong ngành công nghiệp đang đi lên không ngừng này, chẳng hạn như AI, học máy nhận thức và IoT, đang phá vỡ mọi giới hạn.

Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, thúc đẩy công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Quý Mão,

Quan hệ Việt Nam và Vương quốc Anh nhiều tiềm năng để trở nên sâu sắc hơn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Vương quốc Anh và Việt Nam đang gần gũi hơn bao giờ hết, quan hệ song phương ở mức cao chưa từng có với rất nhiều tiềm năng trong những năm tới”, khẳng định của Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew sau hơn 3 tháng tới Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ.

Quyết liệt thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước những tác động tiêu cực từ kinh tế thế giới và trong nước, Chính phủ đã có hàng loạt chính sách, đặc biệt là các chính sách tài khóa, thuế phí, tiền tệ... qua đó, giúp cộng đồng doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển.

Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, đồng thời phát tín hiệu tạm dừng tăng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm, Ngân hàng trung ương Canada cho biết họ sẽ tạm dừng tăng thêm vào lúc này. Đây cũng là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên phát tín hiệu ngừng tăng lãi suất.

Xuân Phú Quý - Nhận lì xì Như Ý cùng KienlongBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn gửi trao tới khách hàng may mắn, tài lộc trong năm mới, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) triển khai chương trình “Xuân Phú Quý - Lì xì Như Ý” thay cho món quà đầu năm gửi tặng “Thịnh Vượng - Đắc Lộc” tới khách hàng.

Vietagold ra mắt bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý chào xuân 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Xuân Quý Mão và ngày Vía Thần tài 2023, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Việt Á (VIETAGOLD) ra mắt Bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý với ba sản phẩm chính: Thần Tài Thịnh Vượng, Kim Miêu Cát Tường, Thần Tài Lộc Phát.

Lộc xuân cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại Sacombank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 27/1/2023 đến ngày 19/2/2023, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Bình an như ý – Lì xì lộc Xuân” dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tại các điểm giao dịch Sacombank trên toàn quốc.

Nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chia sẻ với Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, ông Paul Tonkes, Phó Giám đốc Bất động sản công nghiệp, Indochina Kajima nhấn mạnh lý do lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư vì nhận thấy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động, thu hút nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản tham gia vào thị trường.

  Món cá Niên đất võ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thịt cá Niên màu trắng ngà, hơi nhiều xương nhưng lại rất thơm và béo. Cá Niên có thể chế biến thành nhiều món như: cá Niên hấp, cá Niên luộc, gỏi cá Niên và cá Niên nướng trui. Đặc biệt ngon và bổ nhất của con cá Niên là bộ lòng....

Chùm thơ Xuân 2

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong không khi ngập tràn cảm xúc và niềm vui đón chào năm mới, tiếp nối chùm thơ xuân đã giới thiệu với bạn đọc trong ngày mùng 2 Tết Quý Mão 2023, Tạp chí Thj trường Tài chính Tiền tệ gửi tới bạn đọc chùm thơ xuân của các tác giả: Nguyễn Xuân Mẫn; Đỗ Thị Thu; Nguyễn Ngọc Hưng; Hạ Vy; Nguyễn Minh Thuận; Trần Thanh Thoa; Lâm Hùng Cường.

Hình tượng Mèo trong nghệ thuật thế giới

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Loài mèo - kể cả mèo hoang và mèo nhà - có những mối liên hệ mật thiết với con người. Song, trải qua hàng nghìn năm, mối quan hệ giữa người và mèo có những thay đổi lớn.

Các kỷ lục về Mèo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mèo là loài vật phổ biến và quen thuộc bậc nhất đối với con người. Được nuôi trên khắp thế giới, có số lượng đông đảo, chủng loại đa dạng, hoạt động nhanh nhẹn, cấu tạo và khả năng sinh học phong phú, nên mèo tạo lập được nhiều kỷ lục thú vị, độc đáo, đáng để chúng ta ngạc nhiên…

Giá vàng tuần tới: Chuyên gia khuyên nhà đầu tư thận trọng

Thị trường - P.V - 16:28 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia nhận định, các nhà đầu tư không nên chạy theo thị trường khi giá đang bị kéo căng quá mức.

5 nhóm nhiệm vụ về xây dựng, phát triển đô thị bền vững

Tin tức - P.V - 15:00 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/1/2023, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 14/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022, phổ biến và triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Hội nghị).

7 xu hướng chủ đạo trong ngành bảo mật năm 2023

Công nghệ - T.Mai - 14:29 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong những năm gần đây, ngành bảo mật vật lý có tốc độ thay đổi nhanh chóng. Những phát triển và ứng dụng của các công nghệ tiên tiến trong ngành công nghiệp đang đi lên không ngừng này, chẳng hạn như AI, học máy nhận thức và IoT, đang phá vỡ mọi giới hạn.

​Tích cực, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ của ngành Ngân hàng năm 2023

Hoạt động ngân hàng - P.V - 11:50 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Thị Hồng và Ban Lãnh đạo NHNN đã gặp mặt, động viên lãnh đạo, cán bộ một số tổ chức tín dụng nhân ngày làm việc đầu tiên của Xuân Quý Mão.

Tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết

Tin tức - 10:15 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 27/1, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm sau Tết, thúc đẩy công việc ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới Quý Mão,

Quan hệ Việt Nam và Vương quốc Anh nhiều tiềm năng để trở nên sâu sắc hơn

Kết nối - Phan Mai - 08:41 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - “Vương quốc Anh và Việt Nam đang gần gũi hơn bao giờ hết, quan hệ song phương ở mức cao chưa từng có với rất nhiều tiềm năng trong những năm tới”, khẳng định của Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew sau hơn 3 tháng tới Việt Nam đảm nhận nhiệm vụ.

TS. Nguyễn Đức Độ: Sự kiên định của Ngân hàng Nhà nước đã tạo nên uy tín và niềm tin

Nghiên cứu - Trao đổi - Lan Nguyễn  (thực hiện) - 07:15 28/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kinh tế Việt Nam đi qua năm 2022 đầy thách thức. Trong bối cảnh đó, để duy trì sự ổn định về tài chính - tiền tệ, TS. Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng, Viện Kinh tế Tài chính - Học viện Tài chính nhận định, bên cạnh sự chủ động, linh hoạt cũng như nguồn lực sẵn sàng can thiệp, điều quan trọng không kém là sự kiên định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với mục tiêu ổn định vĩ mô. Sự kiên định tạo nên uy tín, niềm tin và đó cũng là một dạng nguồn lực.

​Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao đóng góp của ngành Ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 19:24 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 27/1, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự cuộc gặp mặt nhân dịp đầu Xuân mới và giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức ngành ngân hàng.

Thu hút vốn cho các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - P.V (ghi) - 13:30 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hầu hết các dự án năng lượng tái tạo quy mô lớn ở Việt Nam cho đến nay đều do các công ty trong nước phát triển. phần lớn các khoản đầu tư vào năng lượng tái tạo của Việt Nam đều đến từ các nguồn trong nước. Thị trường vốn trong nước với lãi suất cho vay (trước đây) trong khoảng 10% đã cung cấp số vốn cần thiết để khởi động các dự án theo các biểu giá điện hỗ trợ (FiT), tương tự như các thị trường mới nổi khác.

Xuân Phú Quý - Nhận lì xì Như Ý cùng KienlongBank

Sản phẩm, dịch vụ - PV - 13:30 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn gửi trao tới khách hàng may mắn, tài lộc trong năm mới, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) triển khai chương trình “Xuân Phú Quý - Lì xì Như Ý” thay cho món quà đầu năm gửi tặng “Thịnh Vượng - Đắc Lộc” tới khách hàng.

Vietagold ra mắt bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý chào xuân 2023

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 13:03 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp Xuân Quý Mão và ngày Vía Thần tài 2023, Công ty TNHH Vàng bạc Đá quý Việt Á (VIETAGOLD) ra mắt Bộ sưu tập Tân Niên Phú Quý với ba sản phẩm chính: Thần Tài Thịnh Vượng, Kim Miêu Cát Tường, Thần Tài Lộc Phát.

Lộc xuân cho khách hàng tham gia bảo hiểm tại Sacombank

Sản phẩm, dịch vụ - Huyền My - 12:39 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 27/1/2023 đến ngày 19/2/2023, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi “Bình an như ý – Lì xì lộc Xuân” dành cho khách hàng tham gia hợp đồng bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tại các điểm giao dịch Sacombank trên toàn quốc.

Quyết liệt thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang (ghi) - 08:40 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước những tác động tiêu cực từ kinh tế thế giới và trong nước, Chính phủ đã có hàng loạt chính sách, đặc biệt là các chính sách tài khóa, thuế phí, tiền tệ... qua đó, giúp cộng đồng doanh nghiệp từng bước vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển.

Tăng trưởng kinh tế giúp giảm thiểu rủi ro gia tăng các ngân hàng ASEAN phải đối mặt

Nhìn ra thế giới - H.Y - 08:34 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Fitch cho biết, việc thắt chặt chu kỳ lãi suất vào năm 2023 sẽ làm suy yếu chất lượng tài sản của các ngân hàng ASEAN.

Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng

Nghiên cứu - Trao đổi - Linh Ly (thực hiện) - 06:21 27/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong cuộc trò chuyện đầu năm với Tạp chí Thị trường Tài chính tiền tệ xung quanh thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường chứng khoán, hoạt động ngân hàng…, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương đánh giá, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng, thích ứng kịp thời với diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế.

Ngân hàng Trung ương Canada tăng lãi suất, đồng thời phát tín hiệu tạm dừng tăng

Nhìn ra thế giới - H.Y - 15:38 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi tăng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm, Ngân hàng trung ương Canada cho biết họ sẽ tạm dừng tăng thêm vào lúc này. Đây cũng là ngân hàng trung ương lớn đầu tiên phát tín hiệu ngừng tăng lãi suất.

Kinh tế Hàn Quốc lần đầu suy giảm kể từ quý II/2020

Nhìn ra thế giới - H.Y - 14:10 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xuất khẩu và tiêu dùng cá nhân sụt giảm khiến ​​nền kinh tế lớn thứ tư châu Á bị thu hẹp lần đầu tiên sau 2 năm rưỡi.

Chưa đến 10% tài trợ toàn cầu cho lĩnh vực năng lượng dành cho năng lượng tái tạo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong số 2,5 nghìn tỷ USD được tài trợ cho các công ty năng lượng, chỉ có 178 tỷ USD dành cho các hoạt động liên quan đến năng lượng sạch.

Các cam kết cho vay nước ngoài của Trung Quốc giảm dần khi điều chỉnh sang cách tiếp cận "nhỏ là đẹp"

Nhìn ra thế giới - Vân Anh - 12:38 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ có 28 cam kết cho vay mới được ghi nhận vào năm 2020 và 2021, với tổng giá trị là 10,5 tỷ USD.

Việt Nam có vị thế tốt hơn trong khu vực ASEAN

Vấn đề - Nhận định - Minh Thảo (ghi) - 10:00 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với một giai đoạn tăng trưởng chậm và lạm phát cao kéo dài, Đông Nam Á là một điểm sáng tích cực, với những điều kiện cơ sở vững chắc, tốc độ tăng trưởng nhanh và một tương lai tươi sáng. HSBC tin rằng Việt Nam có vị thế tốt hơn những quốc gia khác trong khu vực

Nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động

Doanh nhân - Bùi Trang (thực hiện) - 09:30 26/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chia sẻ với Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ, ông Paul Tonkes, Phó Giám đốc Bất động sản công nghiệp, Indochina Kajima nhấn mạnh lý do lựa chọn Việt Nam làm điểm đến đầu tư vì nhận thấy nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh, năng động, thu hút nhiều doanh nghiệp phát triển bất động sản tham gia vào thị trường.

​Thủ tướng kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, chúc Tết công nhân và người dân khu tái định cư

Tin tức - P.V - 19:46 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 25/1 (mùng 4 Tết Quý Mão), Thủ tướng Phạm Minh Chính đi kiểm tra, đôn đốc dự án cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ, thăm chúc Tết cán bộ, công nhân viên tham gia dự án và bà con nhân dân khu tái định cư của dự án.

  Món cá Niên đất võ

Thư giãn - Tấn Tuấn - 16:30 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thịt cá Niên màu trắng ngà, hơi nhiều xương nhưng lại rất thơm và béo. Cá Niên có thể chế biến thành nhiều món như: cá Niên hấp, cá Niên luộc, gỏi cá Niên và cá Niên nướng trui. Đặc biệt ngon và bổ nhất của con cá Niên là bộ lòng....

Chùm thơ Xuân 2

Văn hóa - 15:00 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong không khi ngập tràn cảm xúc và niềm vui đón chào năm mới, tiếp nối chùm thơ xuân đã giới thiệu với bạn đọc trong ngày mùng 2 Tết Quý Mão 2023, Tạp chí Thj trường Tài chính Tiền tệ gửi tới bạn đọc chùm thơ xuân của các tác giả: Nguyễn Xuân Mẫn; Đỗ Thị Thu; Nguyễn Ngọc Hưng; Hạ Vy; Nguyễn Minh Thuận; Trần Thanh Thoa; Lâm Hùng Cường.

[Infographic] Những yếu tố định hình kinh tế thế giới năm 2023

Nhìn ra thế giới - TTXVN - 10:39 25/01/2023
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo các chuyên gia, 5 yếu tố được dự báo có thể sẽ định hình kinh tế thế giới năm 2023, sau khi thế giới trải qua năm 2022 với nhiều thay đổi lớn.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO