Chủ nhật, 17/01/2021
 • VN-Index: 1,194.2+6.8+0.57%
 • HN-Index: 225.47+3.2+1.44%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Những yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng

PGS,TS. Bùi Văn Trịnh - Nguyễn Kim Dung - Nghiên cứu - Trao đổi - 12/11/2020 10:23
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để có cơ sở cải thiện kết quả của người lao động trong ngân hàng thì việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc là cần thiết.

Tóm tắt: Để có cơ sở cải thiện kết quả của người lao động trong ngân hàng thì việc nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc là cần thiết. Vì vậy, nghiên cứu “Yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng thương mại (NHTM) nhìn từ trường hợp tại Agribank chi nhánh Cần Thơ” được thực hiện với thông tin được khảo sát từ 160 cán bộ nhân viên của Chi nhánh. Sau khi đánh giá thang đo của mô hình nghiên cứu, thì hồi qui tuyến tính bội được sử dụng để phân tích, kết quả cho thấy có 4 yếu tố ảnh hưởng đến đối tượng nghiên cứu là: Điều kiện việc làm; Thu nhập phúc lợi; Đào tạo thăng tiến; Ổn định công việc. Từ kết quả thu được, nhóm tác giả nêu lên một số hàm ý liên quan đến quản trị động lực làm việc.

Factors affecting work motivation of bank staff

Abstract: In order to increase the efficiency  of employees in the bank, it is necessary to study  factors that affect work motivation. Therefore, the study “Factors affecting working motivation of commercial bank employees - an illustration  from the Agriculture and Rural Development Bank of Vietnam - Agribank Can Tho branch ” was conducted, with information surveyed from 160 staffs of the Branch. After the scale of the research model was evaluated, then the multiple linear regression was used for analysis. The results show that there are 4 factors affecting the studied object: Employment conditions, Income and welfares; Training and promotion;  Work stability. From these results, the authors withdraw several implications relating working motivation management.

1. Giới thiệu

Bài viết với mục tiêu nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc (ĐLLV) của nhân viên và đề xuất hàm ý tạo động lực làm việc cho nhân viên ngân hàng, mà cụ thể là tại NH NN&PTNT – chi nhánh Cần Thơ (Agribank Cần Thơ).

Số liệu sơ cấp sử dụng để phân tích trong nghiên cứu, được thu thập theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên từ danh sách nhân viên của Agribank Cần Thơ với bước nhảy k, bằng bảng câu hỏi đã được chuẩn hoàn chỉnh qua nghiên cứu sơ bộ, số khảo sát hợp lệ được đưa vào xử lý là 160 quan sát, cao hơn so với yêu cầu (Theo Hair và các cộng sự (1998) thì 25 x 5 = 125 quan sát), một biến số trong nghiên cứu cần phải có 5 quan sát, mô hình nghiên cứu này có 25 biến.

Sau khi đánh giá thang đo bằng Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA), thì hồi quy tuyến tính bội là phương pháp được sử dụng để phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến động lực làm việc của nhân viên.

2. Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng

2.1.Mô hình và thang đo nghiên cứu

Dựa trên mô hình nghiên cứu lý thuyết (mô hình JDI của Smith, Kendall và Hulin (1969, mô hình AJDI của Trần Kim Dung (2005), thuyết nhu cầu của Maslow (1950), thuyết hai nhân tố của Frederick Herzberg (1959), thuyết công bằng của John Stacy Adams (1963) và các kết quả nghiên cứu thực nghiệm, nhóm tác giả kế thừa và đề xuất mô hình nghiên cứu gồm 7 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng, trình bày tại hình 1.

Hình 1: Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Agribank Cần Thơ

Nguồn: Tác giả tổng hợp và đề xuất

 

 Qua ghi nhận ý kiến đóng góp của chuyên gia Agribank chi nhánh Cần Thơ, đồng thời kế thừa thang đo của các nghiên cứu trước, nhóm tác giả xây dựng thang đo cho nghiên cứu có 5 yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng và với số liệu khảo sát được từ 160 nhân viên Agribank chi nhánh Cần Thơ qua bảng 1 như sau:

Bảng 1: Sự ảnh hưởng của các yếu tố ĐLLV tại Agribank Chi nhánh Cần Thơ

Nguồn: Tác giả tổng hợp và đề xuất

Theo Bảng 1 thì:

(1) Yếu tố “Điều kiện việc làm”, được đánh giá cao biến quan sát DKVL1 (Nơi làm việc của Anh/Chị thoải mái, ĐTB = 3,84). Sau đó lần lượt đánh giá từ cao đến thấp là các biến quan sát DKVL4 (Anh/Chị được tiếp nhận đầy đủ thông tin cần thiết để làm việc, ĐTB = 3,78), DKVL2 (Ngân hàng trang bị đầy đủ công cụ dụng cụ cho Anh/Chị, ĐTB = 3,65) và DKVL3 (Thời gian bắt đầu và kết thúc công việc phù hợp, ĐTB = 3,61) thấp hơn biến DKVL1.

(2) Đối với nhân tố “Thu nhập phúc lợi” được đánh giá cao biến quan sát TNPL3 (Anh/Chị hài lòng với chế độ phúc lợi của Agribank chi nhánh Cần Thơ, ĐTB = 4,33), kế tiếp là biến TNPL2 (Thu nhập được trả tương xứng với mức đóng góp của Anh/Chị tại Agribank chi nhánh Cần Thơ, ĐTB = 4,21), thứ 3 là biến TNPL4 (Lãnh đạo thường xuyên chăm lo đến đời sống, sức khỏe của người lao động, ĐTB = 4,13) và biến cuối cùng không được đánh giá cao trong nhóm biến về “Thu nhập phúc lợi”, TNPL1 (Thu nhập của Anh/Chị từ Agribank chi nhánh Cần Thơ đảm bảo nhu cầu của Anh/Chị, ĐTB = 4,04). Đồng thời trong nhóm biến “Thu nhập phúc lợi” được đánh giá cao nhất trong 5 nhóm biến có ý nghĩa sau khi phân tích EFA.

(3) Đối với nhân tố “Đào tạo thăng tiến”, thì các biến quan sát DTTT3 (Chính sách thăng tiến của Agribank rất công bằng), DTTT1 (Agribank chi nhánh Cần Thơ luôn tạo điều kiện cho CBNV phát triển tay nghề và kỹ năng làm việc) và DTTT2 (Các chương trình đào tạo của Agribank chi nhánh Cần Thơ có hiệu quả tốt) được cán bộ nhân viên đánh giá lần lượt từ thấp đến cao với các chỉ số ĐTB là: 3,87, 3,60 và 3,41. Nhìn trên nhóm nhân tố Đào tạo thăng tiến thì DTTT3 là biến được đánh giá cao và Agribank chi nhánh Cần Thơ đang có chính sách thăng tiến tốt nhất.

(4) Đối với nhân tố “Ổn định công việc”, biến quan sát ODCV1 (Anh/Chị không lo lắng bị mất việc làm tại Ngân hàng, ĐTB = 4,13) được cán bộ nhân viên đánh giá cao. Tiếp theo là biến quan sát ODCV2 (Ngân hàng hoạt động kinh doanh hiệu quả và ổn định, ĐTB = 3,79). Còn biến quan sát ODCV3 (Công việc hiện tại phù hợp với sở trường của Anh/Chị) được cán bộ nhân viên đánh giá thấp hơn với chỉ số ĐTB = 3,78, hay khi xem xét nhóm nhân tố về “Ổn định công việc” cán bộ nhân viên đang làm việc chưa đúng sở trường.

(5) Đối với nhân tố “Công nhận thành tích” cán bộ nhân viên đánh giá tốt biến quan sát CNTT3 (Anh/Chị được khen ngợi trước tập thể về thành tích cao trong công việc, ĐTB = 4,13), tiếp theo là CNTT1 (Sự nỗ lực trong công việc của Anh/Chị luôn được công nhận, ĐTB = 4,03). Tuy nhiên, biến quan sát CNTT2 (Anh/Chị hài lòng chính sách khen thưởng của Agribank chi nhánh Cần Thơ, ĐTB = 4,00) được cán bộ nhân viên đánh giá thấp so với các biến quan sát khác trong nhóm nhân tố Công nhận thành tích.

2.2. Kết quả phân tích

Sau khi đánh giá thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc được đề xuất ở bảng 1 bằng Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá, thì hồi quy tuyến tính bội có dạng phương trình:  Y = b0 + b1X1 + b2X2 + ... + biXi +bnXn + e, trong đó: Y: Biến số phụ thuộc;  b0:       Tung độ gốc;  bi: Các độ dốc của phương trình theo các biến Xi,  Xi: Các biến số (các nhân tố ảnh hưởng) và e: Các sai số, được sử dụng để phân tích mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến động lực làm việc của nhân viên.

Kết quả phân tích cho thấy, mức ý nghĩa của mô hình (Sig. = 0,00) nhỏ hơn giá trị 0,05 nên mô hình được thiết lập có ý nghĩa thống kê, hệ số R2 hiệu chỉnh là 0,55 có nghĩa là 55% sự biến thiên Động lực làm việc của CBNV tại Agribank chi nhánh Cần Thơ được giải thích bởi các nhân tố trong mô hình. Giá trị Durbin – Watson là 1,550 thể hiện mô hình không vi phạm hiện tượng tự tương quan (Mai Văn Nam, 2008). Ngoài ra, hệ số VIF của các biến trong mô hình nhỏ hơn 2 nên mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008).

2.3. Thảo luận kết quả phân tích

Kết quả hồi qui bội cho thấy, hệ số Sig. trong kiểm định t của mô hình có biến Công nhận thành tích (CNTT) có hệ số sig=0,218 > 0,05, biến không có ý nghĩa cao để giải thích sự biến thiên Động lực làm việc của CBNV tại Agribank chi nhánh Cần Thơ ở mức độ tin cậy 95%.

Do đó các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Agribank chi nhánh Cần Thơ cuối cùng sẽ là 4 nhân tố, và được thể hiện qua phương trình hồi quy tuyến tính bội như sau:

DLLV = 0,412 ODCV + 0,171 DTTT + 0,316 TNPL + 0,203 DKVL

Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại Agribank chi nhánh Cần Thơ được thảo luận như sau:

 1. Điều kiện việc làm ảnh hưởng đến động lực làm việc

Nhân tố “Điều kiện việc làm” có hệ số β = 0,203 có mối tương quan cùng chiều với động lực làm việc của nhân viên tại Agribank chi nhánh Cần Thơ. Nếu các yếu tố khác không đổi, khi nhân tố “Điều kiện việc làm” tăng lên 1 điểm thì động lực làm việc của nhân viên tại Agribank chi nhánh Cần Thơ tăng thêm 0,203 điểm. Kết quả cho thấy giả thuyết ban đầu đặt ra là đúng. Điều kiện việc làm tại Agribank chi nhánh Cần Thơ  được thể hiện thông qua nơi làm việc thoải mái, đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc, thời gian bắt đầu và kết thúc công việc phù hợp, công việc phù hợp với sở trường, năng lực của nhân viên dẫn đến năng suất lao động tăng rất cao, do đó kết quả này là hợp lý.

 1. Thu nhập và phúc lợi ảnh hưởng đến động lực làm việc

Nhân tố “Thu nhập và phúc lợi” có hệ số β = 0,316 có mối tương quan cùng chiều với động lực làm việc của nhân viên tại Agribank chi nhánh Cần Thơ. Nếu các yếu tố khác không đổi thì khi nhân tố “Thu nhập và phúc lợi” tăng lên 1 điểm, động lực làm việc của nhân viên tại Agribank chi nhánh Cần Thơ tăng thêm 0,316 điểm. Kết quả nghiên cứu cho thấy giả thuyết ban đầu đặt ra cho nhân tố thu nhập và phúc lợi là hợp lý. Thực tế cho thấy việc chính sách phúc lợi được xây dựng rõ ràng, thực hiện một cách công bằng và bình đẳng đối với tất cả mọi người sẽ làm tăng lòng tin của nhân viên đối với Agribank chi nhánh Cần Thơ, vì phúc lợi xã hội là phần thù lao gián tiếp được trả dưới dạng các hỗ trợ về cuộc sống cho nhân viên lao động.

 1. Đào tạo thăng tiến ảnh hưởng đến động lực làm việc

Nhân tố “Đào tạo thăng tiến” có hệ số β = 0,171 có mối tương quan cùng chiều với động lực làm việc của nhân viên tại Agribank chi nhánh Cần Thơ. Nếu các yếu tố khác không đổi, khi nhân tố “Đào tạo thăng tiến” tăng lên 1 điểm thì động lực làm việc của nhân viên tại Agribank Chi nhánh Cần Thơ tăng thêm 0,171 điểm.

Đào tạo thăng tiến của nhân viên tại Agribank chi nhánh Cần Thơ bao gồm các chương trình đào tạo của chi nhánh: nâng cao bằng cấp, nâng cao chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tạo điều kiện cho cán bộ phát triển tay nghề và kỹ năng làm việc, cho nhân viên thăng tiến xứng đáng với năng lực làm việc. Kết quả nghiên cứu về Đào tạo thăng tiến của nhân viên tại Agribank phù hợp với giả thuyết nghiên cứu đặt ra.

 1. Ổn định công việc ảnh hưởng đến động lực làm việc

Nhân tố “Ổn định công việc” có hệ số β = 0,412 có mối tương quan cùng chiều với động lực làm việc của nhân viên tại Agribank chi nhánh Cần Thơ. Nếu các yếu tố khác không đổi, khi nhân tố “Ổn định công việc” tăng lên 1 điểm thì động lực làm việc của nhân viên tại Agribank chi nhánh Cần Thơ tăng thêm 0,412 điểm.

Ổn định trong công việc tại Agribank chi nhánh Cần Thơ có ảnh hưởng mạnh nhất trong các nhân tố, đều đó được thể hiện qua hệ số Beta hiệu chỉnh. Trên thực tế, để có động lực làm việc cần sự ổn định trong công việc (một công việc có thu nhập vừa đủ chi tiêu và một khoản tích lũy, một công việc có áp lực để thăng tiến và không gây chán nản, một công việc vừa phải không quá đi sớm về khuya), điều đó được tìm thấy ở thực trạng mẫu nghiên cứu phỏng vấn cho thấy thâm niên trung bình của các cán bộ nhân viên là 12 năm, đây là một mức độ khá cao so với các công việc khác, chứng tỏ công việc tại Agribank chi nhánh Cần Thơ đáng để theo đuổi và duy trì. Kết quả nghiên cứu phù hợp với giả thuyết đã đặt ra.

3. Kết luận và hàm ý quản trị động lực làm việc

Kết luận

Với các mục tiêu đặt ra của đề tài “Hoàn thiện công tác tạo động lực làm việc của nhân viên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ” đã giải quyết được một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển động lực làm việc như sau:

- Thực trạng nghiên cứu thống kê mô tả của đề tài đã cho thấy chất lượng nguồn nhân lực của cán bộ nhân viên Agribank chi nhánh Cần Thơ: Kết quả trong 160 cán bộ nhân viên phỏng vấn có 96,9% cán bộ nhân viên có trình độ đại học trở lên, Agribank chi nhánh Cần Thơ là nơi đáng để phát triển khi thâm niên công tác trung bình lên đến 12 năm, và đồng thời theo thâm niên cao thì có sự già hóa trong cán bộ nhân viên tại đây khi độ tuổi trung bình là 38 tuổi và thu nhập trung bình tương đối cao so với rất nhiều công việc khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ là 12 triệu đồng.

- Động lực làm việc của cán bộ nhân viên Agribank chi nhánh Cần Thơ chịu sự ảnh hưởng của 4 nhân tố chính: (1) Điều kiện việc làm, (2) Thu nhập phúc lợi, (3) Đào tạo thăng tiến, (4) Ổn định công việc, trong đó nhân tố ổn định công việc ảnh hưởng nhiều nhất đến động lực làm việc của cán bộ nhân viên Agribank chi nhánh Cần Thơ.

Hàm ý quản trị

Xuất phát từ kết quả phân tích, cho thấy có 4 hàm ý quản trị liên quan đến động lực làm việc của nhân viên ngân hàng mà cụ thể là tại Agribank chi nhánh Cần Thơ như sau:

(1) Đối với điều kiện việc làm

Điều kiện việc làm luôn được các cá nhân quan tâm và coi trọng vì đây là yếu tố giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao một cách tốt nhất.

Agribank chi nhánh Cần Thơ cần có phương án bố trí đầy đủ công cụ phương tiện làm việc cho người lao động. Mặt khác, ngân hàng là ngành cũng có công nghệ hay phần mềm thay đổi cập nhật nhanh chóng nên lãnh đạo Agribank chi nhánh Cần Thơ cũng phải xem xét yếu tố này để bổ sung công cụ phù hợp với công nghệ đang sử dụng, khai thác nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên, làm cho họ thích thú với công việc đang làm. Chỉ khi nhân viên có chuyên môn và có những điều kiện vật chất đầy đủ thì họ mới có khả năng thực hiện tốt công việc được giao. Đó có thể là các công cụ vật chất, các thiết bị văn phòng, các kỹ năng phục vụ cho công việc…

(2) Đối với đào tạo và thăng tiến

Trong bối cảnh giao lưu hợp tác toàn cầu như hiện nay, các công nghệ kỹ thuật mới không ngừng được cải tiến. Nhân viên có thể là một người tài năng ở giai đoạn nhất định nhưng sẽ nhanh chóng trở nên lạc hậu nếu không được bồi dưỡng kiến thức mới. Do đó, việc bồi dưỡng nhân viên một cách thường xuyên, liên tục có thể coi là một trong những yếu tố cơ bản làm cho đội ngũ công nhân viên tài năng của ngân hàng luôn được giữ vững.

Trước khi tiến hành đào tạo, ngân hàng phải xác định chính xác nhu cầu đào tạo của nhân viên, lựa chọn đúng người cần đào tạo đảm bảo sự công bằng nhờ đó nâng cao động lực làm việc cho nhân viên. Việc xác định nhu cầu đào tạo phải xuất phát từ yêu cầu của công việc chứ không phải xuất phát từ nhu cầu của nhân viên.

Các chương trình đào tạo tập trung chủ yếu vào các mục tiêu như đào tạo kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ đối với người lao động, bao gồm:

- Đối với cán bộ quản lý, các kỹ năng cần được tiến hành đào tạo là: nghệ thuật lãnh đạo, đánh giá thực hiện công việc; các kỹ năng quản trị, ra quyết định.

- Đối với bộ phận lao động gián tiếp, cần đào tạo kiến thức mới cho phù hợp với công việc đang đảm nhận phù hợp; đào tạo chuyên sâu và nâng cao; đào tạo các kiến thức liên quan đến chương trình kế toán, tin học, các chính sách về nhiều lĩnh vực thuế, kế toán kiểm toán, tài chính ngân hàng.

- Đối với bộ phận lao động trực tiếp, các nội dung đào tạo nhân viên cần phải được tiến hành như: đào tạo nâng bậc cho nhân viên, nâng cao kỹ năng cứng và kỹ năng mềm, nâng cao chuyên môn trong nhiều lĩnh vực thẩm định giá trị của nhiều loại sản phẩm đảm bảo, phổ biến tính năng và đặc điểm cơ bản của công nghệ ngân hàng, sản phẩm tín dụng mới; đào tạo các kiến thức cơ bản để thực hiện công việc cho nhân viên mới.

Để sử dụng công cụ thăng tiến hiệu quả, kích thích cán bộ nhân viên cống hiến nhiều hơn nữa cho Agribank chi nhánh Cần Thơ cần làm tốt những vấn đề sau:

Công bố rộng rãi các tiêu chí để đánh giá trong thăng tiến. Xây dựng hệ thống quy trình thăng tiến rõ ràng với các tiêu chí cho từng vị trí và công bố rộng rãi cho toàn thể nhân viên được biết. Các yêu cầu, tiêu chuẩn để thăng tiến lên vị trí tiếp theo, các đãi ngộ cho vị trí tiếp theo cũng cần được công bố công khai để cán bộ nhân viên nhìn vào đó và tự đưa ra những kế hoạch phấn đấu cho bản thân.

Nên có cơ chế thông thoáng cho điều chuyển người lao động. Lấy tư duy hiệu quả công việc lên hàng đầu. Tuyển dụng cả nguồn bên trong doanh nghiệp, tuyển những người có năng lực có thể đáp ứng được yêu cầu cho vị trí công việc lên các vị trị cao hơn. Cách làm này sẽ giữ chân người lao động và tạo động lực làm việc cho những người có năng lực.

(3) Đối với thu nhập và phúc lợi

Ổn định thu nhập cho người lao động, xây dựng phương pháp phân chia thu nhập cho cán bộ nhân viên khoa học, hợp lý, làm đòn bẩy kích thích năng suất và hiệu quả lao động luôn là nhiệm vụ lớn đặt ra cho Agribank chi nhánh Cần Thơ. Muốn cải thiện được động lực làm việc của nhân viên thông qua tiền lương thì phương pháp phân chia tiền lương phải đảm bảo được các nguyên tắc: trả lương theo kết quả công việc; trả lương theo vị trí công việc;...

Hoàn thiện chế độ phúc lợi tại Agribank chi nhánh Cần Thơ sẽ góp phần tạo động lực, thu hút nhân tài phục vụ lâu dài với cơ quan, đơn vị. Khoản phúc lợi không nên phân chia một cách cào bằng, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến động lực làm việc của nhân viên. Cần căn cứ kết quả đánh giá công việc mà chia phúc lợi một cách công bằng, khuyến khích mọi người phấn đấu vươn lên nâng cao trình độ mọi mặt của mình để thụ hưởng các chế độ phúc lợi thỏa đáng. Bởi kết quả đánh giá sẽ phần nào phản ánh tinh thần trách nhiệm, mức độ cống hiến cũng như thái độ trong công việc của mỗi nhân viên. Ai làm tốt thì sẽ có những phần thưởng thích đáng và cần phát huy hơn nữa trong tương lai, còn những người chưa hoàn thành trách nhiệm sẽ phải cố gắng nhiều hơn để được cơ quan ghi nhận và đáp ứng các chính sách phúc lợi phù hợp với nhu cầu của mình.

(4) Đối với ổn định công việc

Động lực làm việc được phát triển dựa trên sự ổn định cho cán bộ, nhân viên mà cụ thể vấn đề này tại Agribank chi nhánh Cần Thơ như sau:

- Tạo tiền đề để cán bộ nhân viên có thể có công việc đủ khả năng để làm được và là công việc yêu thích. Vì yêu thích và đủ khả năng nên cán bộ, nhân viên có thể phát triển tốt nhất, cũng như phát triển tốt những mối quan hệ mà họ đang có. Khi các nhà quản lý hiểu và thực hiện được vấn đề nêu trên thì nếu chính sách kinh tế có thay đổi, các cán bộ nhân viên vẫn có thể thích nghi được vì trước giờ họ đang làm những việc trong khả năng của họ mà không quá sức hay không phải phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Đó chính là động lực cho cán bộ nhân viên để được ổn định trong khả năng của mình.

- Tạo điều kiện về cuộc sống, tài chính cho cán bộ nhân viên để họ giảm được sự lo toan về cuộc sống cá nhân, chú tâm hơn trong việc rèn luyện sự nhạy bén trong công việc. Sự rèn luyện này giúp giảm được nhiều rủi ro cho ngân hàng hoặc có được những sáng kiến để gặt hái những thành công cho Ngân hàng. Sự nhạy bén cũng có thể dự đoán trước những diễn biến tiếp theo của thị trường, xây dựng được các kịch bản tốt hơn cho ngân hàng.

Tài liệu tham khảo:

1.Trần Kim Dung, 2005. Đo lường mức độ thỏa mãn công việc trong điều kiện của Việt Nam. Tạp chí Phát triển khoa học công nghệ, Đại học Quốc gia TPHCM, 12/2005.

2. Trần Thị Thu và Vũ Hoàng Ngân, 2011. Giáo trình Quản lý nguồn nhân lực trong tổ chức công. Hà Nội, Nhà xuất

3. Smith, P.C., Kendall, L.M. and Hulin, C.L. 1969. The measurement of satisfaction in work and retirement, Chicago: Rand. McNally.bản: Đại học Kinh tế Quốc dân.

4. Herzberg, Frederick; Mausner, Bernard; Snyderman, Barbara B., 1959. The Motivation to Work (2nd ed.). New York: John Wiley

5. Tô Ngọc Hưng, 2015. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên Ngân hàng TMCP Phương Nam. Luận văn thạc sĩ, Trượng Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

6. Nguyễn Thị Hoài Thương và Phan Thanh Hải, 2018. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của cán bộ, công chức Hải quan tỉnh Kiên Giang. Tạp chí Tài chính. 11/02/2019.

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 14/2020


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra; phấn đấu năm 2021 tăng trưởng kinh tế đạt từ 6-6,5%. Đó là những nội dung trong Nghị quyết số 195/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành.

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tham dự Cuộc họp các Thống đốc BIS tháng 1/2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Kim Anh vừa tham dự Cuộc họp các Thống đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS). Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Vụ Chính sách tiền tệ, Quản lý ngoại hối, Dự báo, thống kê, Sở Giao dịch và Hợp tác quốc tế.

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tiếp Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 14/1/2021, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú đã có buổi tiếp ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.

Ra mắt Thẻ quốc tế LienVietPostBank Visa

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 14/1/2021, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hợp tác cùng Tổ chức Visa ra mắt Thẻ quốc tế LienVietPostBank Visa, bao gồm các loại thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng doanh nghiệp. Đây là các loại thẻ cao cấp mang tới trải nghiệm đỉnh cao dành cho khách hàng.

Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

VIB tăng vốn điều lệ lên hơn 11.000 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Quyết định số 23/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

LienVietPostBank tăng vốn điều lên hơn 10.746 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa Quyết định số 22/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Sửa đổi Giấy phép hoạt động của MB Shinsei

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 17/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về địa chỉ trụ sở chính tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính TNHH MB Shinsei.

VPBank phối hợp với Be Group ra mắt Ngân hàng số Cake

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty CP Be Group (đơn vị sở hữu và phát triển Ứng dụng gọi xe Be) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ra mắt Ngân hàng số Cake – hệ thống giải pháp ngân hàng điện tử. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng số được kết nối để hiển thị trên nền tảng ứng dụng gọi xe.

ABBank trao tặng 11.000 cây xanh phòng hộ cho đồng bào Quảng Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sự kiện thiện nguyện Tết An Bình năm thứ 12 với chủ đề “Xanh An Bình – Xanh Việt Nam”. Theo kế hoạch, hơn 11.000 cây xanh phòng hộ sẽ được trao tặng cho đồng bào vùng biên giới huyện Tây Giang.

"Xuân gắn kết - Tết tri ân” xác định được 8 khách hàng trúng điện thoại Iphone 12 pro 256GB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 13/1/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức quay số đợt 1 chương trình “Xuân gắn kết - Tết tri ân”, xác định được 8 khách hàng trúng điện thoại Iphone 12 pro 256GB; 10 khách hàng trúng phiếu mua hàng Apple Watch; 16 khách hàng trúng máy tính bảng iPad 8; 35 khách hàng trúng bộ quà tặng Remax (gồm sạc dự phòng, loa bluetooth, tai nghe).

Chi tiêu thông minh khi mua sắm với thẻ PVcomBank Shopping

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bên cạnh những chiến dịch khuyến mãi, giảm giá lớn của các nhãn hàng mùa mua sắm cuối năm, các ngân hàng cũng không đứng ngoài cuộc với nhiều chương trình và dịch vụ thanh toán hấp dẫn. Đơn cử như Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa cho ra mắt thẻ tín dụng PVcomBank Shopping mới – nằm trong bộ 3 dòng thẻ quốc tế đáp ứng nhu cầu chi tiêu chuyên biệt của từng đối tượng khách hàng (PVcomBank Shopping, PVcomBank Cashback, PVcomBank Travel).

Home Credit “lì xì” khách hàng dịp Tết Tân Sửu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Home Credit vừa triển khai chương trình “Bao lì xì Tết vui” nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội trúng những phần quà hấp dẫn.

Tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021

Tin tức - H.P - 09:49 16/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ yêu cầu các Bộ ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đã đề ra; phấn đấu năm 2021 tăng trưởng kinh tế đạt từ 6-6,5%. Đó là những nội dung trong Nghị quyết số 195/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành.

Lãi suất giảm trong những ngày đầu năm 2021

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 09:35 16/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết, mặt bằng lãi suất tiền gửi bằng VND của tổ chức tín dụng (TCTD) trong những ngày đầu tiên của năm 2020 có xu hướng giảm so với cuối năm 2019

VIB tăng vốn điều lệ lên hơn 11.000 tỷ đồng

Tin hội viên - Thanh Hải - 08:30 16/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Quyết định số 23/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

LienVietPostBank tăng vốn điều lên hơn 10.746 tỷ đồng

Tin hội viên - P.V - 08:00 16/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa Quyết định số 22/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh tham dự Cuộc họp các Thống đốc BIS tháng 1/2021

Hoạt động ngân hàng - Thanh Hải - 07:00 16/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Nguyễn Kim Anh vừa tham dự Cuộc họp các Thống đốc Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS). Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Vụ Chính sách tiền tệ, Quản lý ngoại hối, Dự báo, thống kê, Sở Giao dịch và Hợp tác quốc tế.

Thủ tướng chỉ thị đảm bảo cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân

Tin tức - P.V - 21:11 15/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để Nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, giới thiệu, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Ra mắt dịch vụ Low-Code mới giúp đơn giản việc phát triển ứng dụng

Công nghệ - T.Mai - 16:00 15/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Lần đầu tiên, nền tảng phát triển ứng dụng low-code nổi tiếng APEX của Oracle có thể được sử dụng như một dịch vụ độc lập của Cơ sở hạ tầng đám mây Oracle (OCI).

Sơ kết 1 năm triển khai thỏa thuận hợp tác giữa VNBA và WWF

Tin Hiệp hội Ngân hàng - T.Dũng - 15:51 15/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng ngày 15/1/2021, tại Hà Nội, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Tổ chức quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tổ chức Sơ kết 1 năm triển khai thỏa thuận hợp tác. Tham dự có Tổng Thư ký VNBA Nguyễn Quốc Hùng, nguyên Tổng Thư ký VNBA Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc khu vực về Tài nguyên nước ngọt WWF Marc Goichot cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc VNBA và WWF.

Sửa đổi Giấy phép hoạt động của MB Shinsei

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - P.V - 10:22 15/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 17/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về địa chỉ trụ sở chính tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty tài chính TNHH MB Shinsei.

VPBank phối hợp với Be Group ra mắt Ngân hàng số Cake

Tin hội viên - Sao Mai - 10:12 15/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty CP Be Group (đơn vị sở hữu và phát triển Ứng dụng gọi xe Be) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa ra mắt Ngân hàng số Cake – hệ thống giải pháp ngân hàng điện tử. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam, một ngân hàng số được kết nối để hiển thị trên nền tảng ứng dụng gọi xe.

Sửa đổi Giấy phép của Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - P.V - 10:03 15/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định số 20/QĐ-NHNN về việc sửa đổi Giấy phép của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên HSBC (Việt Nam).

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tiếp Trưởng Đại diện Văn phòng JICA tại Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - P.V - 09:46 15/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 14/1/2021, tại Hà Nội, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú đã có buổi tiếp ông Shimizu Akira, Trưởng Đại diện Văn phòng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam.

Ngành Ngân hàng chủ động ngăn ngừa vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 08:25 15/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thời gian qua, ngành Ngân hàng đã tích cực triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm phòng chống, ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng.

Ra mắt Thẻ quốc tế LienVietPostBank Visa

Sản phẩm, dịch vụ - Linh Cầm - 17:35 14/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 14/1/2021, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) hợp tác cùng Tổ chức Visa ra mắt Thẻ quốc tế LienVietPostBank Visa, bao gồm các loại thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng doanh nghiệp. Đây là các loại thẻ cao cấp mang tới trải nghiệm đỉnh cao dành cho khách hàng.

Tiếp tục lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nội dung trong Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Hội đồng quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh.

Nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Công nghệ - Anh Lê - 16:21 14/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đưa năng suất trở thành động lực phát triển quan trọng trong các ngành, lĩnh vực, thông qua việc ứng dụng các thành tựu mới của khoa học, công nghệ, áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất tiên tiến, kết hợp với nghiên cứu, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, phù hợp xu thế của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Hải - 16:03 14/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhằm góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Bộ Tài chính vừa đề ra các mục tiêu trọng tâm cho năm 2021 như: Nâng xếp hạng chỉ số Nộp thuế và Bảo hiểm xã hội đảm bảo năm 2021 hoàn thành nhiệm vụ tăng từ 30-40 bậc so với năm 2019; tiếp tục nghiên cứu để nâng xếp hạng chỉ số vốn hóa thị trường chứng khoán; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4, trong đó phấn đấu áp dụng 100% cho dịch vụ công....

Trung Quốc và Canada gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ

Nhìn ra thế giới - Lan Phương/TTXVN - 16:02 14/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 13/1/2021, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc thông báo đã cùng Ngân hàng Trung ương Canada đã nhất trí gia hạn thỏa thuận hoán đổi tiền tệ trị giá 200 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 30,96 tỷ USD).

ABBank trao tặng 11.000 cây xanh phòng hộ cho đồng bào Quảng Nam

Sống đẹp - P.V - 15:59 14/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức sự kiện thiện nguyện Tết An Bình năm thứ 12 với chủ đề “Xanh An Bình – Xanh Việt Nam”. Theo kế hoạch, hơn 11.000 cây xanh phòng hộ sẽ được trao tặng cho đồng bào vùng biên giới huyện Tây Giang.

Sửa Nghị định 52: Sàn thương mại điện tử nội khó gọi vốn?

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 15:47 14/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 14/1, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức hội thảo “Góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử”.

Có thể chuyển vốn vào trước khi được cấp chứng nhận đầu tư?

Pháp luật - Nghiệp vụ - P.V - 15:17 14/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo quy định tại Thông tư số 06/2019/TT-NHNN, nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển tiền từ nước ngoài để thanh toán các chi phí hợp pháp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư mà không cần thực hiện qua tài khoản thanh toán của nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam.

Lần đầu tiên dự trữ bằng vàng của Nga nhiều hơn USD

Nhìn ra thế giới - Hồng Quân (TTXVN/Vietnam+) - 15:15 14/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo số liệu thống kê mới nhất của Ngân hàng Trung ương Nga, lần đầu tiên trong lịch sử, giá trị của vàng đã vượt qua đồng USD trong Quỹ Dự trữ quốc tế của nước này.

Việt Nam tỏa sáng trong một năm đặc biệt

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 09:57 14/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhờ những biện pháp ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, Việt Nam là một trong những quốc gia có tăng trưởng GDP cao nhất thế giới trong năm 2020. Các chuyên gia của HSBC Việt Nam tự tin rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tỏa sáng và dự báo GDP sẽ tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 7,6% vào năm 2021.

Dự báo 3 xu hướng nổi bật về mạng xã hội trong năm 2021

Công nghệ - Khôi Lê - 08:53 14/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp qua ứng dụng nhắn tin và thương mại xuyên biên giới; di động và video dạng ngắn; thương mại gắn liền với nhu cầu khám phá là 3 xu hướng nổi bật về mạng xã hội trong năm 2021 được Facebook dự báo.

"Xuân gắn kết - Tết tri ân” xác định được 8 khách hàng trúng điện thoại Iphone 12 pro 256GB

Sản phẩm, dịch vụ - Thế Như - 17:58 13/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 13/1/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) tổ chức quay số đợt 1 chương trình “Xuân gắn kết - Tết tri ân”, xác định được 8 khách hàng trúng điện thoại Iphone 12 pro 256GB; 10 khách hàng trúng phiếu mua hàng Apple Watch; 16 khách hàng trúng máy tính bảng iPad 8; 35 khách hàng trúng bộ quà tặng Remax (gồm sạc dự phòng, loa bluetooth, tai nghe).
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
 • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
 • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
 • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
 • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
 • ISSN 1859-2805
 • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO