Thứ 6, 25/09/2020
  • VN-Index: 908.58-3.92-0.43%
  • HN-Index: 131.71-0.93-0.7%

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của nhà nước cách mạng

ThS. Trần Thị Thu Hà - Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh - 31/08/2020 12:34
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 1945 – 1946 là năm đầu tiên của Nhà nước Dân chủ Cộng hòa ở Việt Nam - Nhà nước ra đời ngay sau cuộc Tổng khởi nghĩa của Nhân dân giành chính quyền thắng lợi. Những người tổ chức và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa đó, lẽ đương nhiên, sẽ tìm cách thực hiện những ước mơ, mong muốn, những tư tưởng của mình về một nhà nước mới trong buổi đầu xây dựng và điều hành nhà nước cách mạng.

Thời kỳ này, Nhà nước dân chủ Cộng hòa ở Việt Nam vận hành ít chịu những tác động chi phối của các mối quan hệ quốc tế (Quốc tế Cộng sản đã giải tán, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa chưa hình thành, cách mạng Trung Quốc chưa thành công…).

Năm 1945 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ một vai trò rất đặc biệt trong sự ra đời và hoạt động của Nhà nước dân chủ Cộng hòa ở Việt Nam. Từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946 là một khoảng thời gian quá ngắn để lịch sử có thể phán định về bản chất của một Nhà nước. Nhưng thông qua hàng trăm sắc lệnh, chỉ thị, thư từ, lời kêu gọi, bài báo… của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian đó cũng giúp chúng ta hiểu được phần nào một số nội dung cụ thể về bản chất dân chủ của một Nhà nước cách mạng theo quan điểm của Người, đó là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, Nhà nước phải được “giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người”

Trước khi tiếp nhận học thuyết Mác-Lênin và trở thành một người cộng sản, với tư tưởng thân dân và chủ nghĩa yêu nước truyền thống, trải nghiệm qua thực tiễn đời sống xã hội của nhiều nước Người đã đến, trong hành trang tư tưởng Hồ Chí Minh, sự đồng cảm dân tộc đã dần chuyển nhập vào đồng cảm với những người cần lao và bị áp bức trên thế giới. Các quyền tự do dân chủ như: tự do báo chí và tư tưởng, tự do lập hội và hội họp, tự do cư trú ở nước ngoài và xuất dương, tự do học tập và mở các trường kỹ thuật… Nguyễn Ái Quốc đã nêu lên trong Bản Yêu sách của nhân dân Việt Nam năm 1919 một số nội dung cụ thể về tính dân chủ của một nhà nước mà Hồ Chí Minh quan niệm.

Khi đã chọn được đường đi và quyết định dẫn dắt đồng bào theo con đường mình đã chọn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, Nhà nước phải được “giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người” và Nhà nước đó phải làm cho “dân chúng phải được hưởng cái hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối.” (Nguyễn Ái Quốc: Đường cách mạng, 1927).

Từ năm 1920 đến năm 1945, trong quá trình tổ chức và lãnh đạo cách mạng giành độc lập dân tộc ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập đến một số nội dung cụ thể về nhà nước cách mạng.

Tháng 2/1930, trong Chính cương vắn tắt của Đảng do Người trực tiếp soạn thảo đã đưa ra 13 nội dung cụ thể về xã hội, chính trị, kinh tế của một nhà nước cách mạng.

Tháng 5/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương thành lập Mặt trận Việt Minh, với 38 nội dung về các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, công dân… công bố trong Chương trình Việt Minh, Người đã đề cập đến những nội dung cụ thể biểu hiện bản chất dân chủ của Nhà nước sẽ được thành lập sau khi giành được chính quyền.

Từ những nội dung cụ thể đưa ra trong Chính cương tháng 2/1930 đến Chương trình Việt Minh hoặc sau này, trong Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đề án nghị quyết Đại hội Quốc dân Tân Trào hay Tuyên ngôn của Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam tháng 8/1945, chúng ta thấy những nội dung đó biểu hiện một quan điểm nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của một nhà nước cách mạng, một Nhà nước sẽ thực hiện “những lẽ phải không ai chối cãi được” cho dân chúng số nhiều, đó là: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” và “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi” (Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 3. NXB Sự thật, HN 1983, tr.383).

Đảm bảo nhu cầu cơ bản về đời sống vật chất

Từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946, năm đầu tiên của Nhà nước Dân chủ Cộng hòa ở Việt Nam, bản chất dân chủ của nhà nước cách mạng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bảo đảm đời sống vật chất cho đông đảo nhân dân lao động. Nhu cầu cơ bản về đời sống vật chất của con người là: ăn, mặc, ở. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chúng ta giành được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do độc lập cũng không làm gì”. Vì vậy, Nhà nước cần “phải thực hiện ngay:

Làm cho dân có ăn

Làm cho dân có mặc

Làm cho dân có chỗ ở.”

(Báo Cứu Quốc, ngày 1/1/1946)

Năm 1945, hàng triệu nông dân miền Bắc chết đói. Sau Cách mạng tháng Tám, nạn đói vẫn tiếp tục đe dọa Nhân dân, cần có những biện pháp đảm bảo ngay cho Nhân dân nghèo khổ có ăn để không bị chết đói. Một ngày sau Lễ độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa vấn đề cứu đói cho đông đảo dân nghèo là việc số một trong các việc cấp bách nhất mà nhà nước cách mạng cần phải làm ngay lúc đó. Đồng thời, Người đưa ra hai biện pháp đề nghị Chính phủ thực hiện: Một là, phát động ngay chiến dịch tăng gia sản xuất; Hai là, trước mắt kêu gọi đồng bào cả nước, những người có ăn 10 ngày nhịn ăn một bữa, gạo tiết kiệm được giúp cho dân nghèo đang thiếu ăn.

Kế đó, ngày 28/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đăng Báo Cứu Quốc thư của Người kêu gọi đồng bào toàn quốc ra sức cứu đói, Người viết : “Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước: cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo…”.

Ngày 8/11/1945, Người lại viết bài đăng trên Báo Cứu Quốc hô hào Nhân dân chống đói. Sau khi nêu một số cách chống đói mà mọi người, mọi nơi đều có thể làm được, Người viết: “Nói tóm lại, bất cứ cách gì, hễ làm cho dân đỡ đói lúc này và ngăn ngừa nạn đói mùa sau, chúng ta đều phải làm”.

Ngày 7/12/1945, trong thư gửi nông gia Việt Nam đăng trên Báo Tấc Đất, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở mọi người: “Hiện nay, chúng ta có 2 việc quan trọng nhất: cứu đói ở Bắc và kháng chiến ở Nam…Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa! Đó là khẩu hiệu của ta ngày nay”.

Chống thất học, mở mang dân trí cho toàn dân

Năm 1945, hơn 90% đồng bào ta mù chữ. Với một thực trạng dân trí như vậy, về mặt chính trị - xã hội, làm sao người dân có thể thực hiện được các quyền dân chủ của mình. Và, về mặt kinh tế, làm sao đất nước có thể phát triển được. Là một Nhà nước của “dân chúng số nhiều”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự muốn Chính phủ có những biện pháp hữu hiệu để không ngừng nâng cao dân trí cho Nhân dân. Vì vậy, cũng ngay trong phiên họp đầu tiên, ngày 3/9/1945, Người đã đề nghị Chính phủ đặt nạn dốt của nhân dân là một vấn đề cấp bách thứ hai ngay sau nạn đói cần phải giải quyết và trước mắt mở một chiến dịch trong toàn quốc để chống nạn mù chữ.

Ngày 4/10/1945, Người cho đăng trên Báo Cứu Quốc lời kêu gọi quốc dân Việt Nam chống nạn thất học. Người chỉ rõ: “Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ”.

Ngày 4/5/1946, qua báo Cứu Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho anh chị em giáo viên bình dân học vụ. Trong thư Người viết: “Anh chị em chịu cực khổ, khó nhọc, hi sinh phấn đấu để mở mang trí thức phổ thông cho đồng bào, để xây đắp nền văn hóa sơ bộ cho dân tộc… Một phần tương lai của dân tộc nước nhà nằm trong sự cố gắng của anh chị em”.

Cũng trong thời gian này, tháng 5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tự tay viết lời căn dặn anh chị em giáo viên bình dân học vụ vào đầu cuốn sách “Phương pháp và cách thức dạy vỡ lòng chữ quốc ngữ” do Nha Bình dân học vụ xuất bản, Người nhắc nhở anh chị em “tận tâm dạy bảo đồng bào thất học, làm cho nạn mù chữ chóng hết”.

Đó là một điều đáng lưu ý khi tìm hiểu tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tìm hiểu bản chất dân chủ của Nhà nước cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Hoàn cảnh lịch sử tháng 9/1945 đặt Nhà nước cách mạng Việt Nam trước một tình huống muốn tồn tại phải vượt qua rất nhiều khó khăn nghiệt ngã. Vấn đề chống dốt cho nhân dân có thể lui lại làm sau. Nhưng, chính quyền của Nhân dân mà hơn 90% dân mù chữ nếu để kéo dài, tính Nhân dân và bản chất dân chủ của chính quyền cách mạng dễ bị chệch hướng. Nâng cao dân trí cho đông đảo nhân dân là một yếu tố quan trọng để đảm bảo cho tính dân chủ của một Nhà nước được thực hiện. Là người trọng tư tưởng thân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Nhà nước cách mạng làm ngay (chứ không phải sẽ làm) những việc thiết thực nhằm chống nạn thất học, mở mang dân trí cho “dân chúng số nhiều”u


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Tín dụng chính sách trên quê hương Tân Trào

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Gần 18 năm hoạt động, tính đến nay NHCSXH tỉnh Tuyên Quang có tổng dư nợ đạt 2.749 tỷ đồng, tăng 251 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2019, với 76.636 hộ vay tại 2.424 Tổ tiết kiệm và vay vốn, nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH cũng đạt 43 tỷ đồng.

Đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính - tiền tệ ASEAN

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 6, các Thống đốc Ngân hàng trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN sẽ xem xét và đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính – tiền tệ ASEAN và các sáng kiến trong khuôn khổ Tiến trình Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN trong năm.

Lễ ký Phụ lục bổ sung Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quỹ hợp tác quốc tế các Ngân hàng tiết kiệm Đức

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/9/2020, Vụ Hợp tác Quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Học viện Ngân hàng (HVNH) và Quỹ hợp tác quốc tế các Ngân hàng tiết kiệm Đức (SBFIC) tổ chức lễ ký Phụ lục bổ sung Bản ghi nhớ giữa NHNN và SBFIC làm cơ sở hỗ trợ HVNH tổ chức thêm các lớp đào tạo mô hình Trò chơi tiết kiệm.

Hợp tác song phương giữa NHNN Việt Nam và NHTW Thái Lan đã thực sự khởi sắc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/9/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng và Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) Thái Lan Veerathai Santiprabhob đã có buổi làm việc trực tuyến.

Năm 2020 - 2021: Nợ xấu vẫn là mối quan tâm lớn nhất đối với ngành Ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi đại dịch COVID-19 dịu đi, tăng trưởng tín dụng sẽ phục hồi và NIM có thể được cải thiện… nhưng tác động của nợ xấu chỉ có thể được hạn chế khi các ngân hàng thận trọng trong việc thẩm định tín dụng, phân loại nợ và trích lập dự phòng.

25 năm luôn khẳng định là tạp chí khoa học, uy tín, chuyên ngành tài chính - ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - 25 năm qua, hàng nghìn bài viết, công trình nghiên cứu với hàm lượng khoa học cao đã được đăng tải, công bố trên Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ với chủ đề hết sức đa dạng từ những vấn đề vĩ mô đến các vấn đề thực tiễn trong hoạt động ngân hàng mang tới các bài học kinh nghiệm, gợi ý và đề xuất hữu ích để áp dụng cho các ngân hàng Việt Nam….

PVcomBank trao tặng gần 330 triệu đồng cho khách hàng may mắn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết thúc chương trình “Gửi tiền trúng lớn” dành cho các khách hàng khu vực miền Tây Nam Bộ, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) đã trao tặng gần 330 triệu đồng tới tận tay các khách hàng may mắn.

Bay thẳng Côn Đảo, nhận ưu đãi hoàn tiền 500.000 đồng từ MSB

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay tới ngày 24/10/2020, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai ưu đãi hoàn tiền 500.000 đồng và tặng mã giảm 5% giá vé cho chủ thẻ quốc tế khi thanh toán trực tuyến vé bay Côn Đảo tại website Bamboo Airways.

Lợi ích vượt trội dành riêng cho khách hàng VIP

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Gói tài khoản thanh toán Premium Account với nhiều tính năng, ưu đãi khác dành riêng cho khách hàng ưu tiên, hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đẳng cấp.

Ngân hàng Shinhan chính thức khai trương chi nhánh Phú Mỹ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) vừa chính thức khai trương chi nhánh Phú Mỹ tại tầng 1, Trung tâm Thương mại KNG, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

HDBank triển khai thành công dự án Treasury - FIS Front Arena

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị ngân hàng cũng như mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh nguồn vốn, tiền tệ, giấy tờ có giá và sản phẩm phái sinh trên thị trường, HDBank đưa vào sử dụng hệ thống Treasury – FIS Front Arena.

Sacombank vào Top 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín năm 2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sacombank vừa được xướng tên trong Lễ tôn vinh “Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín” năm 2020 do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức vào ngày 15/9/2020. Từ năm 2014 đến nay, Sacombank đã 6 lần được bình chọn vào Top 10 này.

Sau 2 tuần ra mắt, "Học viện MoMo" thu hút hơn 6 triệu người chơi, 100 triệu trận thi đấu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin từ Ví MoMo cho biết, tính tới ngày 23/9/2020, sau 2 tuần ra mắt “Học viện MoMo” thu hút hơn 6 triệu người chơi, 100 triệu trận đấu cùng gần 20 triệu phong bao lì xì tiền mặt và 60 triệu thẻ quà tặng dùng để mua sắm, giảm giá ăn, uống, khám bệnh, mua bảo hiểm, đi xe công nghệ, vệ sinh nhà cửa... đã được gửi đến người dùng Ví MoMo tham gia.

NCB lọt Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/9/2020 tại Lễ Công bố “Thương hiệu mạnh Quốc gia, doanh nghiệp – doanh nhân xuất sắc” năm 2020 do Trung tâm Chống hàng giả - Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP.Hà Nội, Viện khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nhân Đất Việt tổ chức, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) được vinh danh trong Top 10 Thương hiệu mạnh quốc gia 2020.

Tín dụng chính sách trên quê hương Tân Trào

Hoạt động ngân hàng - Trần Việt (phóng sự ảnh) - 07:30 25/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Gần 18 năm hoạt động, tính đến nay NHCSXH tỉnh Tuyên Quang có tổng dư nợ đạt 2.749 tỷ đồng, tăng 251 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2019, với 76.636 hộ vay tại 2.424 Tổ tiết kiệm và vay vốn, nguồn vốn địa phương ủy thác qua NHCSXH cũng đạt 43 tỷ đồng.

[Infographic] Dấu mốc 25 năm Tạp chí Thị trường Tài chính-Tiền tệ

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Bảo Đăng - Phan Mai - Ngô Hải - Huy Hoàng - 06:30 25/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ một bản tin nội bộ đã vươn lên trở thành tờ Tạp chí hàng đầu trong lĩnh vực tài chính tiền tệ là một hành trình đầy gian khó và vinh quang của các thế hệ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên Tạp chí Thị trường Tài chính-Tiền tệ. 25 năm qua là quãng thời gian để Tạp chí khẳng định vị thế và sẵn sàng vững bước tới tương lai với một tâm thế mới.

[Infographic] Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ: Kênh thông tin quan trọng, hữu ích

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Bảo Đăng - Phan Mai - Ngô Hải - Huy Hoàng - Tạ Dũng - 06:15 25/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin xác thực, chuyên sâu, đa dạng và kịp thời là những đánh giá chung của độc giả, chuyên gia về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Sau 25 năm phát triển, Tạp chí đang dần trở thành là kênh thông tin quan trọng, hữu ích.

Đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính - tiền tệ ASEAN

Hoạt động ngân hàng - M.H - 18:07 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tại Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 6, các Thống đốc Ngân hàng trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN sẽ xem xét và đánh giá tiến độ triển khai lộ trình hội nhập tài chính – tiền tệ ASEAN và các sáng kiến trong khuôn khổ Tiến trình Hội nghị Thống đốc Ngân hàng Trung ương và Bộ trưởng Tài chính ASEAN trong năm.

Lễ ký Phụ lục bổ sung Bản ghi nhớ giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Quỹ hợp tác quốc tế các Ngân hàng tiết kiệm Đức

Hoạt động ngân hàng - Lan Nguyễn - 18:03 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/9/2020, Vụ Hợp tác Quốc tế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) phối hợp với Học viện Ngân hàng (HVNH) và Quỹ hợp tác quốc tế các Ngân hàng tiết kiệm Đức (SBFIC) tổ chức lễ ký Phụ lục bổ sung Bản ghi nhớ giữa NHNN và SBFIC làm cơ sở hỗ trợ HVNH tổ chức thêm các lớp đào tạo mô hình Trò chơi tiết kiệm.

PVcomBank trao tặng gần 330 triệu đồng cho khách hàng may mắn

Sản phẩm, dịch vụ - PV - 18:01 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Kết thúc chương trình “Gửi tiền trúng lớn” dành cho các khách hàng khu vực miền Tây Nam Bộ, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) đã trao tặng gần 330 triệu đồng tới tận tay các khách hàng may mắn.

CEO bất động sản thương mại tự tin về đà phục hồi sau COVID-19

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 17:41 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khảo sát của Jones Lang LaSalle (JLL) cho thấy có 93% lãnh đạo công ty bất động sản thương mại tin vào kế hoạch phục hồi kinh doanh của họ nhằm giảm thiểu tác động của đại dịch sẽ thành công. Sức khỏe và công nghệ là những ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo để đạt được thành công trong thời đại thay đổi.

Bay thẳng Côn Đảo, nhận ưu đãi hoàn tiền 500.000 đồng từ MSB

Sản phẩm, dịch vụ - Phan Huyền - 17:17 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay tới ngày 24/10/2020, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) triển khai ưu đãi hoàn tiền 500.000 đồng và tặng mã giảm 5% giá vé cho chủ thẻ quốc tế khi thanh toán trực tuyến vé bay Côn Đảo tại website Bamboo Airways.

Hai phụ nữ Việt vào top nữ doanh nhân quyền lực châu Á

Doanh nhân - K.Vân - 17:13 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bà Trương Thị Lệ Khanh, sáng lập và chủ tịch Vĩnh Hoàn và bà Nguyễn Bạch Điệp chủ tịch FPT Retail vừa được lot top nữ doanh nhân quyền lực châu Á năm 2020

Hợp tác song phương giữa NHNN Việt Nam và NHTW Thái Lan đã thực sự khởi sắc

Hoạt động ngân hàng - Thu Trang - 16:49 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/9/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Lê Minh Hưng và Thống đốc Ngân hàng Trung ương (NHTW) Thái Lan Veerathai Santiprabhob đã có buổi làm việc trực tuyến.

Lợi ích vượt trội dành riêng cho khách hàng VIP

Sản phẩm, dịch vụ - Nguyễn Nhị - 16:16 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Gói tài khoản thanh toán Premium Account với nhiều tính năng, ưu đãi khác dành riêng cho khách hàng ưu tiên, hứa hẹn mang đến cho khách hàng những trải nghiệm đẳng cấp.

Ngân hàng Shinhan chính thức khai trương chi nhánh Phú Mỹ

Tin hội viên - Thùy Giang - 15:39 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“Ngân hàng Shinhan”) vừa chính thức khai trương chi nhánh Phú Mỹ tại tầng 1, Trung tâm Thương mại KNG, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Năm 2020 - 2021: Nợ xấu vẫn là mối quan tâm lớn nhất đối với ngành Ngân hàng

Vấn đề - Nhận định - Lan Nguyễn - 15:06 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sau khi đại dịch COVID-19 dịu đi, tăng trưởng tín dụng sẽ phục hồi và NIM có thể được cải thiện… nhưng tác động của nợ xấu chỉ có thể được hạn chế khi các ngân hàng thận trọng trong việc thẩm định tín dụng, phân loại nợ và trích lập dự phòng.

HDBank triển khai thành công dự án Treasury - FIS Front Arena

Tin hội viên - P.V - 15:02 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mục tiêu nâng cao năng lực quản trị ngân hàng cũng như mở rộng, phát triển hoạt động kinh doanh nguồn vốn, tiền tệ, giấy tờ có giá và sản phẩm phái sinh trên thị trường, HDBank đưa vào sử dụng hệ thống Treasury – FIS Front Arena.

Ngân hàng Westpac chấp thuận mức án phạt lớn nhất lịch sử Australia

Nhìn ra thế giới - Diệu Linh - 14:53 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàngWestpac đã chấp thuận trả khoản tiền phạt 1,3 tỷ AUD (910 triệu USD) do vi phạm luật chống rửa tiền và không ngăn chặn các khoản giao dịch chuyển tiền liên quan đến bóc lột trẻ em.

Sacombank vào Top 10 ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân uy tín năm 2020

Tin hội viên - Như Quỳnh - 14:52 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sacombank vừa được xướng tên trong Lễ tôn vinh “Top 10 Ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín” năm 2020 do Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) tổ chức vào ngày 15/9/2020. Từ năm 2014 đến nay, Sacombank đã 6 lần được bình chọn vào Top 10 này.

Vietnam Airlines khôi phục các đường bay nội địa trong tháng 10

Doanh nghiệp - P.V - 10:20 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/9/2020, trước diễn biến dịch COVID-19 đang được kiểm soát tốt tại Việt Nam, Vietnam Airlines vừa cho biết, tiếp tục triển khai mở lại những điểm đến an toàn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách, góp phần kết nối giao thương, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Thư chúc mừng của Chủ tịch Hội đồng HHNH Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 25 năm Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ xuất bản số đầu tiên

Tin Hiệp hội Ngân hàng - 10:15 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ xuất bản số đầu tiên (01/9/1995-01/9/2020), thay mặt Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA), Chủ tịch Hội đồng HHNH Việt Nam Phan Đức Tú đã gửi thư chúc mừng tới các thế hệ phóng viên, biên tập viên, cán bộ lãnh đạo quản lý Tạp chí. Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Lãi vay sẽ tiếp tục giảm

Vấn đề - Nhận định - Minh Phương - 09:47 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhiều ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất huy động trong tuần qua, lần giảm thứ hai trong tháng 9 và là một dấu hiệu tích cực cho thấy mặt bằng lãi suất cho vay sẽ ở mức thấp trong những tháng cuối năm.

25 năm luôn khẳng định là tạp chí khoa học, uy tín, chuyên ngành tài chính - ngân hàng

Tin Hiệp hội Ngân hàng - Phan Mai - 09:47 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - 25 năm qua, hàng nghìn bài viết, công trình nghiên cứu với hàm lượng khoa học cao đã được đăng tải, công bố trên Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ với chủ đề hết sức đa dạng từ những vấn đề vĩ mô đến các vấn đề thực tiễn trong hoạt động ngân hàng mang tới các bài học kinh nghiệm, gợi ý và đề xuất hữu ích để áp dụng cho các ngân hàng Việt Nam….

Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú làm việc với Techcombank

Hoạt động ngân hàng - Thu Trang - 09:46 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 23/9/2020, Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) Đào Minh Tú đã có buổi làm việc với Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) về triển khai Quyết định số 1355/QĐ-NHNN và Thông tư số 01/2020/TT-NHNN.

Chính sách tiền tệ và tài khóa tại một số quốc gia trong thời kỳ dịch Covid-19

Nghiên cứu - Trao đổi - TS. Trần Thị Vân Anh - 08:41 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết nhìn lại thực trạng phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa tại một số quốc gia trên thế giới trong thời gian qua để đề xuất một số hàm ý đối với hai chính sách này cho Việt Nam.

Năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4

Tin tức - H. Phương - 08:37 24/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020, theo hướng sử dụng các nền tảng dùng chung để tiết kiệm chi phí, thời gian, phấn đấu năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4.

Các 'gã khổng lồ' công nghệ kiếm tiền thế nào?

Công nghệ - Hoàng Khánh - 17:28 23/09/2020
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong 5 'gã khổng lồ' công nghệ của Mỹ thì Amazon có tổng doanh thu năm 2019 cao nhất so với Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook và 4/5 doanh nghiệp này đều có vốn hóa trên 1.000 tỷ USD
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO