Chủ nhật, 26/09/2021
  • VN-Index: 1,351.17-1.59-0.12%
  • HN-Index: 359.63-1.39-0.39%

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của nhà nước cách mạng

ThS. Trần Thị Thu Hà - Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh - 31/08/2020 12:34
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Năm 1945 – 1946 là năm đầu tiên của Nhà nước Dân chủ Cộng hòa ở Việt Nam - Nhà nước ra đời ngay sau cuộc Tổng khởi nghĩa của Nhân dân giành chính quyền thắng lợi. Những người tổ chức và lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa đó, lẽ đương nhiên, sẽ tìm cách thực hiện những ước mơ, mong muốn, những tư tưởng của mình về một nhà nước mới trong buổi đầu xây dựng và điều hành nhà nước cách mạng.

Thời kỳ này, Nhà nước dân chủ Cộng hòa ở Việt Nam vận hành ít chịu những tác động chi phối của các mối quan hệ quốc tế (Quốc tế Cộng sản đã giải tán, hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa chưa hình thành, cách mạng Trung Quốc chưa thành công…).

Năm 1945 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh giữ một vai trò rất đặc biệt trong sự ra đời và hoạt động của Nhà nước dân chủ Cộng hòa ở Việt Nam. Từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946 là một khoảng thời gian quá ngắn để lịch sử có thể phán định về bản chất của một Nhà nước. Nhưng thông qua hàng trăm sắc lệnh, chỉ thị, thư từ, lời kêu gọi, bài báo… của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian đó cũng giúp chúng ta hiểu được phần nào một số nội dung cụ thể về bản chất dân chủ của một Nhà nước cách mạng theo quan điểm của Người, đó là Nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, Nhà nước phải được “giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người”

Trước khi tiếp nhận học thuyết Mác-Lênin và trở thành một người cộng sản, với tư tưởng thân dân và chủ nghĩa yêu nước truyền thống, trải nghiệm qua thực tiễn đời sống xã hội của nhiều nước Người đã đến, trong hành trang tư tưởng Hồ Chí Minh, sự đồng cảm dân tộc đã dần chuyển nhập vào đồng cảm với những người cần lao và bị áp bức trên thế giới. Các quyền tự do dân chủ như: tự do báo chí và tư tưởng, tự do lập hội và hội họp, tự do cư trú ở nước ngoài và xuất dương, tự do học tập và mở các trường kỹ thuật… Nguyễn Ái Quốc đã nêu lên trong Bản Yêu sách của nhân dân Việt Nam năm 1919 một số nội dung cụ thể về tính dân chủ của một nhà nước mà Hồ Chí Minh quan niệm.

Khi đã chọn được đường đi và quyết định dẫn dắt đồng bào theo con đường mình đã chọn, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, Nhà nước phải được “giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người” và Nhà nước đó phải làm cho “dân chúng phải được hưởng cái hạnh phúc, tự do, bình đẳng thật, không phải tự do và bình đẳng giả dối.” (Nguyễn Ái Quốc: Đường cách mạng, 1927).

Từ năm 1920 đến năm 1945, trong quá trình tổ chức và lãnh đạo cách mạng giành độc lập dân tộc ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập đến một số nội dung cụ thể về nhà nước cách mạng.

Tháng 2/1930, trong Chính cương vắn tắt của Đảng do Người trực tiếp soạn thảo đã đưa ra 13 nội dung cụ thể về xã hội, chính trị, kinh tế của một nhà nước cách mạng.

Tháng 5/1941, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương thành lập Mặt trận Việt Minh, với 38 nội dung về các chính sách chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, xã hội, công dân… công bố trong Chương trình Việt Minh, Người đã đề cập đến những nội dung cụ thể biểu hiện bản chất dân chủ của Nhà nước sẽ được thành lập sau khi giành được chính quyền.

Từ những nội dung cụ thể đưa ra trong Chính cương tháng 2/1930 đến Chương trình Việt Minh hoặc sau này, trong Nghị quyết Hội nghị toàn quốc của Đảng và Đề án nghị quyết Đại hội Quốc dân Tân Trào hay Tuyên ngôn của Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam tháng 8/1945, chúng ta thấy những nội dung đó biểu hiện một quan điểm nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh về bản chất dân chủ của một nhà nước cách mạng, một Nhà nước sẽ thực hiện “những lẽ phải không ai chối cãi được” cho dân chúng số nhiều, đó là: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” và “Người ta sinh ra tự do và bình đẳng về quyền lợi; và phải luôn luôn được tự do và bình đẳng về quyền lợi” (Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945. Hồ Chí Minh: Toàn tập, tập 3. NXB Sự thật, HN 1983, tr.383).

Đảm bảo nhu cầu cơ bản về đời sống vật chất

Từ tháng 9/1945 đến tháng 12/1946, năm đầu tiên của Nhà nước Dân chủ Cộng hòa ở Việt Nam, bản chất dân chủ của nhà nước cách mạng theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh là bảo đảm đời sống vật chất cho đông đảo nhân dân lao động. Nhu cầu cơ bản về đời sống vật chất của con người là: ăn, mặc, ở. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Chúng ta giành được tự do, độc lập rồi mà dân cứ chết đói, chết rét, thì tự do độc lập cũng không làm gì”. Vì vậy, Nhà nước cần “phải thực hiện ngay:

Làm cho dân có ăn

Làm cho dân có mặc

Làm cho dân có chỗ ở.”

(Báo Cứu Quốc, ngày 1/1/1946)

Năm 1945, hàng triệu nông dân miền Bắc chết đói. Sau Cách mạng tháng Tám, nạn đói vẫn tiếp tục đe dọa Nhân dân, cần có những biện pháp đảm bảo ngay cho Nhân dân nghèo khổ có ăn để không bị chết đói. Một ngày sau Lễ độc lập, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ ngày 3/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa vấn đề cứu đói cho đông đảo dân nghèo là việc số một trong các việc cấp bách nhất mà nhà nước cách mạng cần phải làm ngay lúc đó. Đồng thời, Người đưa ra hai biện pháp đề nghị Chính phủ thực hiện: Một là, phát động ngay chiến dịch tăng gia sản xuất; Hai là, trước mắt kêu gọi đồng bào cả nước, những người có ăn 10 ngày nhịn ăn một bữa, gạo tiết kiệm được giúp cho dân nghèo đang thiếu ăn.

Kế đó, ngày 28/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho đăng Báo Cứu Quốc thư của Người kêu gọi đồng bào toàn quốc ra sức cứu đói, Người viết : “Lúc chúng ta nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy tôi xin đề nghị với đồng bào cả nước, và tôi xin thực hành trước: cứ 10 ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa. Đem gạo đó (mỗi bữa một bơ) để cứu dân nghèo…”.

Ngày 8/11/1945, Người lại viết bài đăng trên Báo Cứu Quốc hô hào Nhân dân chống đói. Sau khi nêu một số cách chống đói mà mọi người, mọi nơi đều có thể làm được, Người viết: “Nói tóm lại, bất cứ cách gì, hễ làm cho dân đỡ đói lúc này và ngăn ngừa nạn đói mùa sau, chúng ta đều phải làm”.

Ngày 7/12/1945, trong thư gửi nông gia Việt Nam đăng trên Báo Tấc Đất, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc nhở mọi người: “Hiện nay, chúng ta có 2 việc quan trọng nhất: cứu đói ở Bắc và kháng chiến ở Nam…Tăng gia sản xuất! Tăng gia sản xuất ngay! Tăng gia sản xuất nữa! Đó là khẩu hiệu của ta ngày nay”.

Chống thất học, mở mang dân trí cho toàn dân

Năm 1945, hơn 90% đồng bào ta mù chữ. Với một thực trạng dân trí như vậy, về mặt chính trị - xã hội, làm sao người dân có thể thực hiện được các quyền dân chủ của mình. Và, về mặt kinh tế, làm sao đất nước có thể phát triển được. Là một Nhà nước của “dân chúng số nhiều”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực sự muốn Chính phủ có những biện pháp hữu hiệu để không ngừng nâng cao dân trí cho Nhân dân. Vì vậy, cũng ngay trong phiên họp đầu tiên, ngày 3/9/1945, Người đã đề nghị Chính phủ đặt nạn dốt của nhân dân là một vấn đề cấp bách thứ hai ngay sau nạn đói cần phải giải quyết và trước mắt mở một chiến dịch trong toàn quốc để chống nạn mù chữ.

Ngày 4/10/1945, Người cho đăng trên Báo Cứu Quốc lời kêu gọi quốc dân Việt Nam chống nạn thất học. Người chỉ rõ: “Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để có thể tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ quốc ngữ”.

Ngày 4/5/1946, qua báo Cứu Quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho anh chị em giáo viên bình dân học vụ. Trong thư Người viết: “Anh chị em chịu cực khổ, khó nhọc, hi sinh phấn đấu để mở mang trí thức phổ thông cho đồng bào, để xây đắp nền văn hóa sơ bộ cho dân tộc… Một phần tương lai của dân tộc nước nhà nằm trong sự cố gắng của anh chị em”.

Cũng trong thời gian này, tháng 5/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh còn tự tay viết lời căn dặn anh chị em giáo viên bình dân học vụ vào đầu cuốn sách “Phương pháp và cách thức dạy vỡ lòng chữ quốc ngữ” do Nha Bình dân học vụ xuất bản, Người nhắc nhở anh chị em “tận tâm dạy bảo đồng bào thất học, làm cho nạn mù chữ chóng hết”.

Đó là một điều đáng lưu ý khi tìm hiểu tư tưởng dân chủ của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như tìm hiểu bản chất dân chủ của Nhà nước cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Hoàn cảnh lịch sử tháng 9/1945 đặt Nhà nước cách mạng Việt Nam trước một tình huống muốn tồn tại phải vượt qua rất nhiều khó khăn nghiệt ngã. Vấn đề chống dốt cho nhân dân có thể lui lại làm sau. Nhưng, chính quyền của Nhân dân mà hơn 90% dân mù chữ nếu để kéo dài, tính Nhân dân và bản chất dân chủ của chính quyền cách mạng dễ bị chệch hướng. Nâng cao dân trí cho đông đảo nhân dân là một yếu tố quan trọng để đảm bảo cho tính dân chủ của một Nhà nước được thực hiện. Là người trọng tư tưởng thân dân, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lãnh đạo Nhà nước cách mạng làm ngay (chứ không phải sẽ làm) những việc thiết thực nhằm chống nạn thất học, mở mang dân trí cho “dân chúng số nhiều”u


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Công nhận “Hộ chiếu vaccine” giữa Việt Nam với các quốc gia là đặc biệt cần thiết

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 6891/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc công nhận “Hộ chiếu vaccine”.

Lập Tổ công tác đặc biệt tại các Bộ, cơ quan, địa phương để tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các Bộ, cơ quan, địa phương về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực thông tin và truyền thông (Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban); Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 1618/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng Ban chỉ đạo. Phó Trưởng ban là ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Đức, kết thúc chuyến công tác tại Hoa Kỳ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Quốc gia 11/9 của Mỹ trước khi rời New York, lên đường về Việt Nam.

Hàng loạt "ông lớn" đề xuất làm dự án đô thị, sinh thái tại Quảng Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - NovaGroup, Sun Group, FLC... vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất giới thiệu địa điểm, nghiên cứu triển khai một số dự án khu đô thị, khu sinh thái và sân golf tại địa phương này.

Standard Chartered nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa được vinh danh Ngân hàng Bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam năm 2021 do tạp chí Anh Quốc International Finance bình chọn. Đây là năm thứ hai liên tiếp Ngân hàng được trao tặng danh hiệu này.

Chủ tịch Sunshine Group làm Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunshine được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank kể từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 19/9/2022.

Sacombank đồng hành cùng chương trình ATM hiến máu cứu người

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đồng hành cùng chương trình “ATM Hiến máu cứu người” do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh tổ chức, Sacombank triển khai 2 đợt hiến máu vào ngày 24/9 và 1/10/2021 nhằm bổ sung vào ngân hàng máu đang trong tình trạng thiếu hụt, đặc biệt trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đang nỗ lực phòng chống dịch COVID-19.

Vietcombank có thứ hạng cao nhất trong số những ngân hàng Việt Nam được S&P đánh giá xếp hạng năm 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Mới đây, S&P đã chính thức công bố báo cáo kết quả rà soát xếp hạng tín nhiệm Vietcombank với thứ hạng tín nhiệm cao nhất trong số những ngân hàng được S&P đánh giá tại Việt Nam.

Mở thẻ Visa – nhận quà ưu đãi với Sacombank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 25/9/2021 đến hết ngày 31/01/2022, khách hàng cá nhân mở mới thẻ tín dụng Sacombank Visa  sẽ được tặng 1 ví đựng thẻ cao cấp, đặc biệt nếu đóng 100% phí thường niên năm đầu sẽ được nhận thêm ưu đãi hoàn phí thường niên (tối đa 1 triệu đồng) khi phát sinh giao dịch thanh toán tối thiểu 1 triệu đồng đối với thẻ hạng Classic và 2 triệu đồng đối với thẻ hạng  Platinum, Platinum Cashback, Signature, Infinite trong vòng 30 ngày kể từ ngày kích hoạt thẻ.

Vietnam Airlines phát hành thành công gần 800 triệu cổ phiếu cho 27.627 cổ đông

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Được sự thông qua của Đại hội đồng cổ đông, Vietnam Airlines vừa triển khai thành công phương án phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Đợt phát hành kết thúc với 796,1 triệu cổ phiếu được phân phối cho 27.627 cổ đông, tương ứng 99,51% tổng số cổ phiếu chào bán.

Động lực tăng trưởng nào cho cổ phiếu SHB sau khi “chuyển nhà” sang HOSE?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo thông báo từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày giao dịch cuối cùng của cổ phiếu SHB trên HNX là ngày 5/10/2021, nhằm chuyển giao dịch cổ phiếu sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Trước đó, HOSE đã chấp thuận chuyển giao dịch cổ phiếu SHB từ HNX sang HOSE. Việc “chuyển nhà” sang HOSE sẽ mở ra triển vọng tăng trưởng lớn cho cổ phiếu của ngân hàng này.

MB được vinh danh top 6 thương hiệu tài chính dẫn đầu tại Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tạp chí Forbes Việt Nam lần đầu tiên công bố danh sách 25 thương hiệu tài chính dẫn đầu năm 2021. Theo danh sách, MB được vinh danh đứng thứ 6 trong toàn ngành tài chính tại Việt Nam.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị tìm giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp

Tin tức - P.V - 19:01 26/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 26/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến với cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch COVID-19.

Fed phát triển bài kiểm tra đo lường sức chịu đựng của ngân hàng đối với các rủi ro liên quan đến khí hậu

Nhìn ra thế giới - Gia Huy - 18:10 26/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Các cơ quan quản lý ngân hàng của Hoa Kỳ, bao gồm cả Fed, đang tiến tới việc yêu cầu thông tin nhiều hơn về cách các rủi ro liên quan đến khí hậu có thể ảnh hưởng đến giá trị tài sản của các ngân hàng.

Công nhận “Hộ chiếu vaccine” giữa Việt Nam với các quốc gia là đặc biệt cần thiết

Tin tức - Minh Đức - 18:02 26/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 6891/VPCP-KGVX truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc công nhận “Hộ chiếu vaccine”.

Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số

Vấn đề - Nhận định - Thanh Hải - 09:07 26/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - "Để hỗ trợ phát triển kinh tế số, xã hội số, các mô hình kinh doanh mới cần thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nền tảng thể chế cho các mô hình kinh doanh kinh tế số; phát triển hạ tầng kết nối".

Standard Chartered nhận giải thưởng Ngân hàng bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam

Tin hội viên - Công Minh - 08:00 26/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam vừa được vinh danh Ngân hàng Bán lẻ nước ngoài tốt nhất Việt Nam năm 2021 do tạp chí Anh Quốc International Finance bình chọn. Đây là năm thứ hai liên tiếp Ngân hàng được trao tặng danh hiệu này.

Lập Tổ công tác đặc biệt tại các Bộ, cơ quan, địa phương để tháo gỡ khó khăn cho DN, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tin tức - P.V - 17:27 25/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thành lập Tổ công tác đặc biệt tại các Bộ, cơ quan, địa phương về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Tin tức - 17:03 25/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nguồn kinh phí: khoảng 30.000 tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số

Công nghệ - P.V - 16:49 25/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo lĩnh vực thông tin và truyền thông (Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban); Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá

Tin tức - P.V - 15:03 25/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 24/9/2021, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 1618/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo điều hành giá. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái làm Trưởng Ban chỉ đạo. Phó Trưởng ban là ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng thống Đức, kết thúc chuyến công tác tại Hoa Kỳ

Sự kiện - Nguyễn Quang Vũ (TTXVN) - 14:51 25/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Quốc gia 11/9 của Mỹ trước khi rời New York, lên đường về Việt Nam.

Hàng loạt "ông lớn" đề xuất làm dự án đô thị, sinh thái tại Quảng Nam

Kết nối - Minh Hoàng - 13:30 25/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - NovaGroup, Sun Group, FLC... vừa có văn bản gửi cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam về việc đề xuất giới thiệu địa điểm, nghiên cứu triển khai một số dự án khu đô thị, khu sinh thái và sân golf tại địa phương này.

Thủ tướng gặp cộng đồng doanh nghiệp vào ngày 26/9

Tin tức - Thanh Thanh - 10:24 25/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hội nghị trực tuyến của Thủ tướng Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp (DN) và các địa phương về các giải pháp tiếp tục hỗ trợ DN trong bối cảnh dịch COVID-19 sẽ được tổ chức vào sáng ngày 26/9/2021.

ICAEW dự báo tích cực về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2022

Vấn đề - Nhận định - Hoàng Chi - 10:16 25/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Báo cáo Dự báo Kinh tế Toàn cầu mới nhất của Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW) và Oxford Economics đánh giá tăng trưởng kinh tế của một số quốc gia Đông Nam Á dự kiến giảm trong quý III/2021, nhưng triển vọng của khu vực sẽ tích cực hơn trong năm 2022.

Chỉ định thầu gây thiệt hại hơn 500 tỷ đồng ở Dự án Ethanol Phú Thọ

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 10:00 25/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 27/9 tới đây, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử theo trình tự phúc thẩm vụ án "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại dự án Nhà máy Nhiên liệu sinh học (Ethanol) Phú Thọ. Thiệt hại trong vụ án này được xác định là 543 tỷ đồng tiền lãi vay ngân hàng của dự án Ethanol Phú Thọ.

Quy định rõ "người có app xanh được di chuyển"

Công nghệ - Vũ Phương Nhi - 06:33 25/09/2021
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Công an và các cơ quan liên quan nghiên cứu kỹ và thống nhất dùng chung một ứng dụng (app) cho nhân dân, trong đó quy định rõ "người có app xanh được di chuyển, người có app vàng hạn chế di chuyển, người có app đỏ thì không được di chuyển (ở nhà)".

Coi trọng quan hệ hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc

Tin tức - Mạnh Hùng - 06:20 25/09/2021
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định sự coi trọng của Việt Nam đối với mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc; nhấn mạnh việc phát huy quan hệ chính trị, trong đó có tăng cường trao đổi ở cấp cao, các bộ, ngành, địa phương.

Thêm 30.000 tỷ đồng hỗ trợ người lao động tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Tin tức - Thanh Hải - 21:29 24/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc sử dụng 30.000 nghìn tỷ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp năm 2020 để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Trung Quốc coi các giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp

Nhìn ra thế giới - Gia Huy - 19:30 24/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hôm nay, ngày 24/9, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) - Ngân hàng trung ương nước này, đã tuyên bố tất cả các giao dịch tiền điện tử là bất hợp pháp, cấm các sàn giao dịch tiền điện tử ở nước ngoài cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư trong nước.

Hà Nội sẽ kiểm định hơn 1.500 chung cư cũ trong 2 năm

Các Hiệp hội ngành, nghề - M.H - 17:50 24/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hà Nội dự kiến hoàn thành rà soát, kiểm định tất cả chung cư cũ trên địa bàn trong quý II/2023.

Chủ tịch Sunshine Group làm Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank

Doanh nhân - Minh Hoàng - 16:45 24/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ông Đỗ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sunshine được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Kienlongbank kể từ ngày 20/9/2021 đến hết ngày 19/9/2022.

Trung Quốc bơm 460 tỷ NDT để trấn an thị trường trước lo ngại về “bom nợ” Evergrande

Nhìn ra thế giới - Hải Yến - 16:39 24/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hôm nay, Ngân hàng trung ương Trung Quốc (PBOC) tiếp tục bơm thanh khoản vào hệ thống tài chính khi các nhà hoạch định chính sách tìm cách tránh hiệu ứng lây lan trong thị trường nội địa bắt nguồn từ “bom nợ” Evergrande.

Chuẩn bị công việc cho Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Tin tức - T.H - 16:15 24/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa chủ trì cuộc làm việc với Ban Thư ký, Trưởng các đơn vị về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Buổi làm việc nhằm nắm bắt tiến độ công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, lắng nghe những khó khăn vướng mắc, cũng như những vấn đề cần xin ý kiến, đề xuất xử lý từ các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Quốc hội.

Bắc Giang lập quy hoạch khu đô sinh thái gần 900ha

Kết nối - M.H - 15:48 24/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Khu đô thị, du lịch sinh thái thể thao Khuôn Thần tại xã Kiên Lao, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang có quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 873 ha.

Chủ tịch nước gửi thông điệp tại Hội nghị thượng đỉnh các hệ thống lương thực của LHQ

Sự kiện nổi bật - PV - 15:40 24/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chương trình hoạt động tại Hoa Kỳ, ngày 23/9 theo giờ địa phương, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có thông điệp gửi Hội nghị thượng đỉnh các hệ thống lương thực của Liên hợp quốc do Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres chủ trì.

Sacombank đồng hành cùng chương trình ATM hiến máu cứu người

Sống đẹp - P.V - 15:34 24/09/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đồng hành cùng chương trình “ATM Hiến máu cứu người” do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP. Hồ Chí Minh tổ chức, Sacombank triển khai 2 đợt hiến máu vào ngày 24/9 và 1/10/2021 nhằm bổ sung vào ngân hàng máu đang trong tình trạng thiếu hụt, đặc biệt trong bối cảnh TP.Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung đang nỗ lực phòng chống dịch COVID-19.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO