Pháp luật - Nghiệp vụ

Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam

N.C.H 05/07/2024 14:50

Bộ Tài chính đang tổ chức lấy kiến về dự thảo Nghị định của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Nghị định gồm 4 chương, 41 điều, quy định những vấn đề pháp lý cơ bản về tổ chức và hoạt động của VDB. Trong đó, cơ cấu tổ chức quản lý của VDB được quy định tại Chương II (từ Điều 12 đến Điều 29), hoạt động của VDB được quy định tại Chương III (từ Điều 30 đến Điều 39), còn lại các vấn đề khác được quy định tại Chương I (Quy định chung, từ Điều 1 đến Điều 11), Chương IV (Quyền hạn và trách nhiệm của Thủ tướng chính phủ và các cơ quan quản lý đối với VDB, từ Điều 35 đến Điều 37), Chương V (Thông tin và bảo mật của VDB, từ Điều 38 đến Điều 39) và Chương VI (Tổ chức thực hiện, từ Điều 40 đến Điều 41).

Theo dự thảo được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính, VDB là ngân hàng chính sách do Thủ tướng Chính phủ thành lập, thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước và các nhiệm vụ khác theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Cơ cấu tổ chức quản lý của VDB gồm Hội đồng quản trị và bộ máy giúp việc, Ban kiểm soát và bộ máy giúp việc, Tổng Giám đốc và bộ máy giúp việc.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, các nội dung tại dự thảo Nghị định được xây dựng trên nguyên tắc rà soát để kế thừa những quy định còn phù hợp tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg ngày 3/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của VDB, đồng thời sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định đảm bảo đồng bộ với Luật Các TCTD, các quy định của pháp luật đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ phù hợp với tính chất hoạt động của VDB và chủ trương cơ cấu lại, định hướng hoạt động của VDB đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, so với Điều lệ được ban hành tại Quyết định số 1515/QĐ-TTg nói trên, dự thảo Nghị định về tổ chức và hoạt động của VDB có một số điều chỉnh quan trọng như: bỏ quy định về việc VDB hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; bổ sung quy định về bộ máy giúp việc cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của VDB, bỏ quy định về chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VDB...

Trước đó, ngày 18/01/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15, trong đó các nội dung liên quan đến ngân hàng chính sách được quy định tại Chương II, từ Điều 16 đến Điều 26. Tại Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ban hành kèm theo Quyết định số 257/QĐ-TTg ngày 29/3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài chính rà soát, xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của VDB (khoản 2 Điều 16; khoản 2 Điều 17; khoản 1 Điều 19; khoản 4 Điều 20; khoản 4 Điều 22; Điều 26 của Luật), Nghị định của Chính phủ quy định về cơ chế tài chính của ngân hàng chính sách (Điều 26 của Luật) và các quy định khác có liên quan của Luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Phát triển Việt Nam
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO