Thứ 2, 28/11/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Bài toán tăng vốn ngân hàng thời kỳ hậu COVID-19

PGS,TS. Đỗ Hoài Linh - Nghiên cứu - Trao đổi - 15/11/2020 10:16
(thitruongtaichinhtiente.vn) -

Tóm tắt: Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, rủi ro từ các hoạt động của doanh nghiệp tăng cao cũng tiềm ẩn khả năng nợ xấu tăng, làm suy giảm quy mô vốn của ngân hàng. Vì vậy, tăng vốn không chỉ giúp ngân hàng có khả năng chống chọi tốt hơn trước tình hình suy giảm các hoạt động của doanh nghiệp, mà còn giúp ngân hàng tăng khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế sau khi dịch bệnh kết thúc. Do đó, nếu bài toán về tăng vốn cho các ngân hàng không được giải quyết hiệu quả sẽ có thể dẫn đến suy thoái kép cho nền kinh tế vì khi các hoạt động sản xuất kinh doanh bắt đầu trở lại, nền kinh tế sẽ không có được sự hỗ trợ cần thiết từ hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng.

The issue of increasing banks’ charter capital in the post COVID-19 pandemic

Abstract: In the context of current COVID-19 pandemic, the increasing risks from activities of businesses also potentially suggest bad debts in a rise, that will reduce size of banks’ capital. Thus, capital raising not only helps banks cope with the decline of business activities, but also helps banks increase their ability to provide credit to the economy in the post pandemic. Therefore, if the issue of raising banks’ capital is not solved effectively, it can lead to a double recession for the economy because when the production and business activities re-start, the economy will not obtain necessary support from credit activities from banking sector.

1. CAR và vấn đề tăng vốn trong ngân hàng

Hiện nay mới có khoảng hơn một nửa trong tổng số các ngân hàng thương mại được công nhận đạt chuẩn Basel II về tỷ lệ an toàn vốn (CAR). Vì vậy, tăng vốn vẫn là vấn đề “nóng” đối với nhiều ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 có những tác động tiêu cực đến hệ thống các tổ chức tín dụng.

 

Basel II là phiên bản thứ hai của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng. Đối với Việt Nam việc triển khai Basel II được coi là giải pháp tái cơ cấu căn bản, tạo nền tảng vững chắc cho sự an toàn và phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Hiệp ước Basel II hướng tới nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả, lành mạnh và năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thông qua 3 trụ cột:

* Trụ cột 1 - đề xuất các ngân hàng duy trì một lượng vốn cần thiết để đối phó với rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Theo Basel II, các ngân hàng phải xây dựng các phương pháp xác định rủi ro với các nội dung cơ bản:

- Với rủi ro tín dụng, ngân hàng có thể một trong ba phương pháp gồm:

+ Phương pháp chuẩn (Standardized), trong đó tài sản có rủi ro (RWA-risk weighted assets) được áp dụng các hệ số rủi ro khác nhau do tổ chức xếp hạng quy định.

+ Phương pháp nội bộ cơ bản (FIRB - Foundation Internal Rating Based Approach), trong đó tài sản có rủi ro RWA được tính dựa trên những dữ liệu nội bộ về xác suất vỡ nợ (PD – Probability of Default), tổn thất ước tính (LGD – Loss Given at Default), tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ (EAD - Exposure at Default), kỳ hạn (M).

+ Phương pháp nội bộ nâng cao (AIRB - Advanced Internal Rating Based Approach), trong đó tài sản có rủi ro RWA được tính dựa trên PD, LGD, EAD, M từ dữ liệu nội bộ chung nhưng cách tính phức tạp hơn.

- Với rủi ro hoạt động, ngân hàng có thể áp dụng một trong ba phương pháp:

+ Phương pháp cơ bản (BIA – Basic Indicator Approach), vốn được tính dựa trên tỷ lệ % cố định (15%) trên bình quân tổng thu nhập dương của các năm trong ba năm trước đó.

+ Phương pháp chuẩn (TSA – the Standardized Approach), vốn được tính tương tự như phương pháp chuẩn BIA nhưng chia thành 8 nhóm nghiệp vụ với tỷ lệ % tương ứng.

+ Phương pháp nâng cao (AMA – Advanced Measurement Approaches), vốn được tính dựa trên hệ thống nội bộ đánh giá rủi ro hoạt động cơ bản của ngân hàng.

- Với rủi ro thị trường, ngân hàng có thể áp dụng một trong hai phương pháp:

+ Phương pháp chuẩn (Standardized), vốn được tính với từng yếu tố rủi ro, rủi ro lãi suất, rủi ro trạng thái vốn, rủi ro tỷ giá, rủi ro hàng hóa.

+ Phương pháp mô hình nội bộ (MBA) – xác định được giá trị VaR (Value at Risk – Giá trị tổn thất) của mỗi giao dịch, của các danh mục và của toàn bộ hoạt động ngân hàng.

Việc lựa chọn phương pháp áp dụng cũng được Basel II khuyến cáo nên lựa chọn phù hợp với đặc điểm, quy mô của ngân hàng với một nguyên tắc là các ngân hàng hoạt động càng phức tạp thì phải áp dụng phương pháp có độ phức tạp cao hơn; đồng thời không cho phép các ngân hàng chuyển ngược trở lại phương pháp đơn giản một khi đã được chấp thuận sử dụng các phương pháp nâng cao. Ngoài ra, các nguyên tắc, cấu trúc và  mô hình quản trị rủi ro, mô hình kiểm tra giám sát, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, cấu trúc hệ thống thông tin, truyền thông, các thông tin công bố minh bạch, cấu trúc lưu trữ cơ sở dữ liệu lịch sử của ngân hàng theo chuẩn Basel II cũng cần được các ngân hàng xây dựng đồng bộ.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 41/2016/TT-NHNN, trong đó yêu cầu từ ngày 1/1/2020 các ngân hàng phải chính thức áp dụng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II, với CAR là phân số có công thức tính khá phức tạp, bằng Vốn tự có (C) chia cho Tổng tài sản điều chỉnh rủi ro tín dụng (RWA) và Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động (Kor) và rủi ro thị trường (Kmr), hay CAR = C/{(RWA+ 12.5x(Kor+Kmr)} (NHNN, 2016).

* Trụ cột 2: là quá trình rà soát giám sát của khung quản lý rủi ro của tổ chức và cuối cùng là an toàn vốn. Trụ cột 2 đặt ra trách nhiệm giám sát cụ thể đối với hội đồng quản trị và quản lý cấp cao, tăng cường nguyên tắc của kiểm soát nội bộ và quản trị doanh nghiệp khác do cơ quan quản lý ở các nước khác nhau trên toàn thế giới thực hiện. Trụ cột 2 sẽ giúp nâng cao năng lc điu hành, qun trri ro, tự đánh giá mc độ đủ vn ca ngân hàng và trách nhim thanh tra, giám sát ca cơ quan qun lý.

* Trụ cột 3: hướng tới tăng cường kỷ luật thị trường thông qua tăng cường công khai thông tin của các ngân hàng. Trụ cột 3 đặt ra yêu cầu và khuyến nghị công khai thông tin tình hình hoạt động của ngân hàng, tuân thủ kỷ luật thị trường, cách ngân hàng tính toán an toàn vốn và phương pháp đánh giá rủi ro của ngân hàng. Cả hai thông tin định tính và định lượng phải được công khai. Những nội dung công khai sẽ là điều kiện quan trọng cho tính hiệu quả hoạt động của nguyên tắc thị trường ngân hàng.

Do vậy, triển khai Basel II không chỉ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro, sử dụng tốt nhất nguồn vốn, mà còn giảm đáng kể các thiệt hại do các biến động của nền kinh tế gây ra. Càng về đích Basel II sớm sẽ càng tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Như vậy, hiểu đơn giản theo lý thuyết thì các ngân hàng có thể tăng CAR để đạt yêu cầu của Basel II bằng ba cách: Cách thứ nhất, tăng tử số, là sử dụng các biện pháp nhằm tăng vốn tự có gồm tăng vốn cấp 1 và vốn cấp 2 của ngân hàng bằng cách tăng vốn điều lệ, sử dụng lợi nhuận chưa phân phối, phát hành trái phiếu dài hạn được tính vào vốn cấp 2…; Cách thứ hai, giảm mẫu số, là giảm tài sản rủi ro của ngân hàng (giảm RWA) bằng cách giảm tăng trưởng tín dụng, điều chuyển danh mục tài sản của ngân hàng từ những tài sản nhiều rủi ro nhưng khả năng sinh lời cao sang tài sản an toàn nhưng sinh lời thấp hơn…; Cách thứ ba, phối hợp vừa tăng tử số vừa giảm mẫu số, có nghĩa ngân hàng vừa tăng vốn tự có vừa giảm tài sản rủi ro.

Trên thực tế, tùy vào điều kiện vĩ mô và thực trạng của từng ngân hàng mà mỗi ngân hàng sẽ có những chiến lược khác nhau để đạt CAR theo Basel II dựa trên một trong ba cách trên. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 có những tác động tiêu cực không chỉ đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam mà cả nền kinh tế toàn cầu, các biện pháp hướng tới giảm tài sản rủi ro của các ngân hàng và tăng vốn từ lợi nhuận giữ lại trong năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn do hệ quả của việc tạm ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và suy giảm lợi nhuận của hệ thống ngân hàng. Với biện pháp gia tăng vốn cấp 2, biện pháp này thường chỉ phù hợp trong bối cảnh thanh khoản của ngân hàng bị thiếu hụt, nhưng hiện tại, khi thanh khoản của cả hệ thống tương đối dồi dào đồng thời chi phí phát hành vốn cấp 2 là cao nên phương án tăng vốn cấp 2 trong năm nay sẽ không thực sự hiệu quả.

Theo báo cáo SSI, quý I/2020, toàn hệ thống ngân hàng chỉ phát hành được khoảng 800 tỷ đồng trái phiếu, trong khi năm 2019, các ngân hàng thương mại đã phát hành 115.422 tỷ đồng trái phiếu. Vì vậy, biện pháp khả thi nhất trong bối cảnh hiện tại là cân nhắc tăng vốn cấp 1 bằng việc tạm dừng thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và tăng phát hành cổ phiếu mới cho các nhà đầu tư trên thị trường.

2. Những rủi ro mà ngân hàng và nền kinh tế phải đối mặt nếu không tăng được vốn

Trong bối cảnh khủng hoảng, bất ổn bởi tác động tiêu cực của dịch COVID-19, vấn đề tăng vốn lại càng trở nên rất cần thiết. Nếu không thể tăng vốn, ngân hàng và cả nền kinh tế sẽ đứng trước những rủi ro lớn vì khi hsCAR ca ngân hàng thp hơn quy định ca Basel II thì các ngân hàng sphi hn chế, thm chí có thể phải ngừng cấp tín dụng. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt khi hiện tại 98% các doanh nghiệp của chúng ta là có quy mô vừa và nhỏ, các doanh nghiệp này khó có thể huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu hay trái phiếu, nên việc phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào nguồn tín dụng ngân hàng.

Biểu đồ: Dư nợ tín dụng với nền kinh tế từ tháng 3/2019 đến tháng 2/2020

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước (2020)

3. Biện pháp thúc đẩy tăng vốn cho các NHTM Việt Nam thời hậu COVID-19

Trong bối cảnh hiện tại, tăng CAR theo chuẩn Basel II dựa vào tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu mới cho các nhà đầu tư có thể là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, việc tăng vốn này đòi hỏi thu hút số tiền lớn của nhà đầu tư, với quy mô vốn hóa của các ngân hàng Việt Nam hiện nay thì khả năng hấp thụ của nhà đầu tư trong nước là yếu. Do đó, hướng tới nhà đầu tư nước ngoài mới là biện pháp triệt để và dài hơi về tăng vốn cho các ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài thì bản thân các ngân hàng và cơ quan quản lý cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Cụ thể, các ngân hàng phải đáp ứng về các tiêu chuẩn hoạt động, cấp thiết có những cải cách mang tính hệ thống như cải thiện chất lượng và sự minh bạch của sổ sách cũng như các chính sách nội bộ để tiếp tục giảm nợ xấu và giải tỏa các tài sản bảo đảm. Cơ quan quản lý cũng cần đáp ứng về hành lang pháp lý và chính sách quản lý, điều này đặc biệt quan trọng với các ngân hàng thương mại quốc doanh, các mệnh lệnh hành chính trong quản lý và điều hành cần phải được giảm bớt, thay vào đó là quản trị bằng pháp luật, chính sách và định hướng phù hợp.

Tài liệu tham khảo:

- Diệp Bình (2019), Trụ cột 2 Basel II có thực sự khó với các ngân hàng Việt?, truy cập tại: https://vietnambiz.vn/tru-cot-2-basel-ii-co-thuc-su-kho-voi-cac-ngan-hang-viet-20191226104330129.htm

- Ngân hàng Nhà nước (2016), Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Ngân hàng Nhà nước (2020), Dư nợ tín dụng với nền kinh tế và tốc độ tăng trường, truy cập tại: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/tk/289852#%40%3F_afrLoop%3D5534574708289852%26centerWidth%3D80%2525%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Didwkyobul_309

- Trâm Anh (2019), Đã có 18 ngân hàng đạt chuẩn Basel II, mới nhất là BIDV, truy cập tại: https://viettimes.vn/da-co-18-ngan-hang-dat-chuan-basel-ii-moi-nhat-la-bidv-375451.html

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 14/2020


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/11/2022, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đã có buổi tiếp xã giao ông Shawn Steil – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.

Vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 25,1 tỷ USD

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tuy vốn đầu tư đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và biến động địa - chính trị toàn cầu, song cũng đang dần được cải thiện khi 11 tháng năm 2022, Việt Nam thu hút 25,1 tỷ USD vốn FDI.

Thị trường đã xác lập vùng đáy ngắn hạn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia chứng khoán cho rằng những nhà đầu tư dài hạn có thể mua và nắm giữ cổ phiếu cơ bản tốt và đạt mức lợi nhuận rất hấp dẫn trong vòng 1-2 năm tới. Tuy nhiên, cần chuẩn bị nguồn tiền đầu tư ổn định và hạn chế tối đa sử dụng tiền vay.

Thủ tướng: Chính phủ luôn đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

(thitruongtaichinhtiente.vn) - TP. Hồ Chí Minh phải góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình phát triển. Chính phủ luôn đồng hành cùng thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Nhu cầu đầu tư vào trái phiếu toàn cầu hứa hẹn tăng 1.000 tỷ USD trong năm 2023

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo JPMorgan Chase & Co, cân bằng giữa cung và cầu trái phiếu sẽ được cải thiện và tình trạng tồi tệ trên thị trường trái phiếu toàn cầu có thể sớm kết thúc.

Chia sẻ mô hình cảnh báo sớm trong lĩnh vực ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức tọa đàm chia sẻ Mô hình Cảnh báo sớm (EWS) trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng Việt Nam” do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) viện trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

24 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/11/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 24.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (Mã chứng khoán: NO1) vào giao dịch.

VPBank tiếp nhận khoản vay mới trị giá 150 triệu USD từ IFC

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vừa hoàn tất giải ngân cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) khoản vay trị giá 150 triệu USD, tương đương gần 3.700 tỷ đồng.

Hệ sinh thái số ngân hàng: Cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Không dừng lại ở các giao dịch ngân hàng thông thường, doanh nghiệp khi tham gia vào hệ sinh thái số của ngân hàng có thể gặp gỡ các doanh nghiệp khác, chia sẻ sản phẩm với khách hàng trong hệ sinh thái đó và tối ưu hoá chi phí cho chuyển đổi số. Đó là những chia sẻ của ông Vũ Hồng Phú – Thành viên Ban điều hành MB tại Diễn đàn Shark Tank Forum 2022 vừa qua.

Hậu Covid, hoạt động xử lý tín dụng đối mặt nhiều thách thức

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xử lý tín dụng là bộ phận không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là tại các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, xu hướng suy thoái kinh tế và thất nghiệp lan rộng, cùng với nạn mạo danh công ty tài chính để thu hồi nợ, đang khiến hoạt động này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Shinhan Finance trao tặng “Tủ sách của những ước mơ” cho Thư viện TP. Hải Phòng và Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bước sang năm thứ năm triển khai, Dự án “Tủ sách của những ước mơ” tiếp tục được Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) triển khai và nhân rộng, nhằm góp phần phát triển kỹ năng đọc chủ động ở thanh thiếu nhi, với 50 tủ sách đã được trao tặng tại 10 Thư viện tỉnh, thành phố trên cả nước.

​Vận hành chính thức hệ thống phê duyệt tự động VPBank Race cho các khoản vay thế chấp

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với tiêu chí "Duyệt siêu 5 phút - Sống chuẩn tối ưu", khách hàng vay vốn thế chấp qua hệ thống phê duyệt tự động VPBank Race sẽ không cần chứng minh thu nhập và không phải chịu thêm bất kỳ khoản phụ phí hồ sơ nào, hệ thống sẽ kiểm tra và trả về kết quả phê duyệt khoản vay chỉ trong vòng 5 phút.

​MSB tài trợ đến 270% giá trị tài sản bảo đảm cho doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng lâu bền

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) vừa tung ra gói giải pháp tài trợ chuyên biệt dành cho doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng lâu bền. Theo đó, doanh nghiệp ngành này có thể tiếp cận đa dạng hình thức tài trợ vốn phù hợp với nhu cầu kinh doanh theo mùa với hạn mức tài trợ đến 270% giá trị tài sản bảo đảm; tài trợ không tài sản đảm bảo đến 200 tỷ đồng; cùng nhiều trải nghiệm số hóa ưu việt từ MSB.

Vietcombank giảm đồng loạt lãi suất cho vay VND hỗ trợ khách hàng năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 1/11/2022 đến hết ngày 31/12/2022, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định giảm lãi suất 1,0%/năm đối với các khoản vay VND cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân hiện hữu.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú tiếp xã giao Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam

Hoạt động ngân hàng - T.H - 16:42 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/11/2022, tại Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú đã có buổi tiếp xã giao ông Shawn Steil – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam.

24 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE

Doanh nghiệp - 15:08 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 28/11/2022, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) tổ chức Lễ trao quyết định niêm yết và đưa 24.000.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn 911 (Mã chứng khoán: NO1) vào giao dịch.

Chính thức mở đăng ký Cuộc thi IMA AsiaPac Student Case Competition 2023: Cơ hội cho sinh viên Việt Nam

Kết nối - T.Mai - 15:01 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thông tin từ IMA® (Hiệp hội Kế toán Quản trị Hoa Kỳ), một trong những hiệp hội lớn và uy tín nhất chú trọng nâng cao nghiệp vụ trong khối ngành kế toán quản trị cho biết đã chính thức mở đơn đăng ký tham dự cuộc thi IMA AsiaPac Student Case Competition 2023 từ nay cho tới hết ngày 3/2/2023.

Ngân hàng Nhà nước tiếp thu giải trình các ý kiến đóng góp cho đề nghị xây dựng Luật các TCTD (sửa đổi)

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - Bùi Trang - 14:43 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã tiếp thu và giải trình những ý kiến của các bộ, ngành, các tổ chức tín dụng (TCTD) góp ý đối với đề nghị xây dựng Luật các TCTD (sửa đổi) bao gồm Dự thảo Báo cáo đánh giá tác động chính sách và Báo cáo Kết quả rà soát Luật các TCTD.

World Cup 2022: Lượt trận thứ hai của Bảng G và F, không dễ cho Brazil

Thư giãn - Song Anh - Minh Ngọc - 14:22 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khung giờ 17h, 20h và 23h 28/11 và rạng sáng ngày 29/11 sẽ diễn ra các trận đấu ở lượt trận thứ 2 bảng G và H.

Vốn FDI vào Việt Nam đạt hơn 25,1 tỷ USD

Các Hiệp hội ngành, nghề - Lan Nguyễn - 11:01 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tuy vốn đầu tư đăng ký mới chưa hồi phục hoàn toàn sau sự gián đoạn của các biện pháp chống dịch năm 2021 và biến động địa - chính trị toàn cầu, song cũng đang dần được cải thiện khi 11 tháng năm 2022, Việt Nam thu hút 25,1 tỷ USD vốn FDI.

Manulife Việt Nam tiếp tục thúc đẩy mục tiêu chống biến đổi khí hậu với cam kết trồng rừng

Sống đẹp - S.A - 10:57 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Manulife Việt Nam công bố đóng góp thêm 15.000 cây xanh vào hoạt động trồng rừng tại sự kiện triển lãm thuộc chương trình "Lan tỏa sức ảnh hưởng", thể hiện cam kết của công ty trong việc chung tay giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường.

Thị trường đã xác lập vùng đáy ngắn hạn

Thị trường - Bùi Trang - 10:04 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chuyên gia chứng khoán cho rằng những nhà đầu tư dài hạn có thể mua và nắm giữ cổ phiếu cơ bản tốt và đạt mức lợi nhuận rất hấp dẫn trong vòng 1-2 năm tới. Tuy nhiên, cần chuẩn bị nguồn tiền đầu tư ổn định và hạn chế tối đa sử dụng tiền vay.

VPBank tiếp nhận khoản vay mới trị giá 150 triệu USD từ IFC

Tin hội viên - Phương Nguyễn - 09:30 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) vừa hoàn tất giải ngân cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) khoản vay trị giá 150 triệu USD, tương đương gần 3.700 tỷ đồng.

Thủ tướng: Chính phủ luôn đồng hành cùng TP. Hồ Chí Minh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc

Tin tức - P.V - 09:29 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - TP. Hồ Chí Minh phải góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng cho các bộ, ngành, địa phương trong quá trình phát triển. Chính phủ luôn đồng hành cùng thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ.

Nhu cầu đầu tư vào trái phiếu toàn cầu hứa hẹn tăng 1.000 tỷ USD trong năm 2023

Nhìn ra thế giới - Quỳnh Dương - 08:48 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo JPMorgan Chase & Co, cân bằng giữa cung và cầu trái phiếu sẽ được cải thiện và tình trạng tồi tệ trên thị trường trái phiếu toàn cầu có thể sớm kết thúc.

Hệ sinh thái số ngân hàng: Cơ hội tăng trưởng cho doanh nghiệp

Công nghệ - P.V - 08:00 28/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Không dừng lại ở các giao dịch ngân hàng thông thường, doanh nghiệp khi tham gia vào hệ sinh thái số của ngân hàng có thể gặp gỡ các doanh nghiệp khác, chia sẻ sản phẩm với khách hàng trong hệ sinh thái đó và tối ưu hoá chi phí cho chuyển đổi số. Đó là những chia sẻ của ông Vũ Hồng Phú – Thành viên Ban điều hành MB tại Diễn đàn Shark Tank Forum 2022 vừa qua.

Cung ứng dịch vụ ngoại hối, trách nhiệm thực hiện của tổ chức tín dụng có vai trò quan trọng

Hoạt động ngân hàng - Nguyễn Đức Lệnh - 17:59 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vì vậy, việc cung ứng dịch vụ ngoại hối của các TCTD được phép, có ý nghĩa quan trọng không chỉ góp phần giữ ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối mà còn bảo đảm an ninh tiền tệ quốc gia, phòng ngừa và hạn chế rủi ro phát sinh liên quan đến tiền tệ, ngoại hối đất nước.

6 nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030

Các Hiệp hội ngành, nghề - Hoàng Phương - 15:40 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 hướng tới mục tiêu: Xuất nhập khẩu phát triển bền vững với cơ cấu cân đối, hài hòa, phát huy lợi thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu hàng hoá Việt Nam, khai mở các thị trường, lĩnh vực mới, có tiềm năng, nâng cao vị thế quốc gia trong chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu.

World Cup 2022: Lượt trận thứ 2 bảng E và F với tâm điểm đại chiến Đức và Tây Ban Nha

Thư giãn - Song Anh - Minh Ngọc - 12:56 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Vẫn trong khung giờ 17h, 20h và 23h hôm nay 27/11 và tới rạng sáng ngày 28/11, sẽ diễn ra 4 trận đấu trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 của các bảng E và bảng F. Trong đó cuộc đại chiến giữa Đức và Tây Ban Nha nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ.

Chia sẻ mô hình cảnh báo sớm trong lĩnh vực ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 12:08 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức tọa đàm chia sẻ Mô hình Cảnh báo sớm (EWS) trong khuôn khổ Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Tăng cường phát triển và lành mạnh khu vực ngân hàng Việt Nam” do Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sỹ (SECO) viện trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (WB).

Sửa đổi, bổ sung quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng

Nghiệp vụ Tài chính Ngân hàng - P.V - 10:00 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 53/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về mạng lưới của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Lãi suất trái phiếu tăng ở Đông Á mới nổi

Nhìn ra thế giới - Thanh Hải - 08:30 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong báo cáo "Giám sát Trái phiếu châu Á" vừa công bố, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) cho biết, việc thắt chặt tiền tệ quyết liệt ở các nền kinh tế phát triển đã đẩy lãi suất trái phiếu tăng và làm trầm trọng thêm tình trạng suy thoái tài chính ở Đông Á mới nổi.

Khẩn trương thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Chính sách mới - Hoàng Phương - 07:30 27/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký Chỉ thị số 21/CT-TTg về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng thương mại, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu có chính sách hỗ trợ, ưu đãi về phí dịch vụ thanh toán cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử để nhận hỗ trợ từ ngân sách.

Bị loại chỉ sau hai trận, Qatar hứng chỉ trích từ người hâm mộ quê nhà

Thư giãn - Quỳnh Dương - 20:33 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Những người hâm mộ Qatar thất vọng đã chỉ trích đội của họ sau thất bại thứ hai liên tiếp đã loại đội chủ nhà khỏi World Cup khi trận hòa của Ecuador với Hà Lan khiến họ chắc chắn không thể đi tiếp.

Hậu Covid, hoạt động xử lý tín dụng đối mặt nhiều thách thức

Vấn đề - Nhận định - Lương Yến - 16:36 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Xử lý tín dụng là bộ phận không thể thiếu của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt là tại các tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, xu hướng suy thoái kinh tế và thất nghiệp lan rộng, cùng với nạn mạo danh công ty tài chính để thu hồi nợ, đang khiến hoạt động này bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thủ tướng chủ trì Hội nghị về phát triển vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng

Tin tức - P.V - 13:48 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng nay (26/11), tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và xúc tiến đầu tư vùng.

Shinhan Finance trao tặng “Tủ sách của những ước mơ” cho Thư viện TP. Hải Phòng và Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

Sống đẹp - PV - 13:24 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bước sang năm thứ năm triển khai, Dự án “Tủ sách của những ước mơ” tiếp tục được Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam (Shinhan Finance) triển khai và nhân rộng, nhằm góp phần phát triển kỹ năng đọc chủ động ở thanh thiếu nhi, với 50 tủ sách đã được trao tặng tại 10 Thư viện tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây cá độ bóng đá

Pháp luật - Nghiệp vụ - V.H - 11:34 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 25/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện 1123/CĐ-TTg về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

World Cup 2022: Lượt trận thứ 2 bảng C và D, đáng chú ý với cặp đấu Argentina và Mexico

Thư giãn - S.A - 10:12 26/11/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuộc đối đầu với đội tuyển Mexico được coi là có tính chất vô cùng quan trọng quyết định tới cơ hội đi tiếp của đội tuyển Argentina.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO