Thứ 3, 26/01/2021
  • VN-Index: 1,166.05-0.73-0.06%
  • HN-Index: 231.84-8.27-3.45%
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Bài toán tăng vốn ngân hàng thời kỳ hậu COVID-19

PGS,TS. Đỗ Hoài Linh - Nghiên cứu - Trao đổi - 15/11/2020 10:16
(thitruongtaichinhtiente.vn) -

Tóm tắt: Trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay, rủi ro từ các hoạt động của doanh nghiệp tăng cao cũng tiềm ẩn khả năng nợ xấu tăng, làm suy giảm quy mô vốn của ngân hàng. Vì vậy, tăng vốn không chỉ giúp ngân hàng có khả năng chống chọi tốt hơn trước tình hình suy giảm các hoạt động của doanh nghiệp, mà còn giúp ngân hàng tăng khả năng cấp tín dụng cho nền kinh tế sau khi dịch bệnh kết thúc. Do đó, nếu bài toán về tăng vốn cho các ngân hàng không được giải quyết hiệu quả sẽ có thể dẫn đến suy thoái kép cho nền kinh tế vì khi các hoạt động sản xuất kinh doanh bắt đầu trở lại, nền kinh tế sẽ không có được sự hỗ trợ cần thiết từ hoạt động tín dụng của hệ thống ngân hàng.

The issue of increasing banks’ charter capital in the post COVID-19 pandemic

Abstract: In the context of current COVID-19 pandemic, the increasing risks from activities of businesses also potentially suggest bad debts in a rise, that will reduce size of banks’ capital. Thus, capital raising not only helps banks cope with the decline of business activities, but also helps banks increase their ability to provide credit to the economy in the post pandemic. Therefore, if the issue of raising banks’ capital is not solved effectively, it can lead to a double recession for the economy because when the production and business activities re-start, the economy will not obtain necessary support from credit activities from banking sector.

1. CAR và vấn đề tăng vốn trong ngân hàng

Hiện nay mới có khoảng hơn một nửa trong tổng số các ngân hàng thương mại được công nhận đạt chuẩn Basel II về tỷ lệ an toàn vốn (CAR). Vì vậy, tăng vốn vẫn là vấn đề “nóng” đối với nhiều ngân hàng, đặc biệt trong bối cảnh dịch COVID-19 có những tác động tiêu cực đến hệ thống các tổ chức tín dụng.

 

Basel II là phiên bản thứ hai của Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng. Đối với Việt Nam việc triển khai Basel II được coi là giải pháp tái cơ cấu căn bản, tạo nền tảng vững chắc cho sự an toàn và phát triển lành mạnh của hệ thống ngân hàng Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế. Hiệp ước Basel II hướng tới nâng cao mức độ an toàn, hiệu quả, lành mạnh và năng lực cạnh tranh của hệ thống ngân hàng thông qua 3 trụ cột:

* Trụ cột 1 - đề xuất các ngân hàng duy trì một lượng vốn cần thiết để đối phó với rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường. Theo Basel II, các ngân hàng phải xây dựng các phương pháp xác định rủi ro với các nội dung cơ bản:

- Với rủi ro tín dụng, ngân hàng có thể một trong ba phương pháp gồm:

+ Phương pháp chuẩn (Standardized), trong đó tài sản có rủi ro (RWA-risk weighted assets) được áp dụng các hệ số rủi ro khác nhau do tổ chức xếp hạng quy định.

+ Phương pháp nội bộ cơ bản (FIRB - Foundation Internal Rating Based Approach), trong đó tài sản có rủi ro RWA được tính dựa trên những dữ liệu nội bộ về xác suất vỡ nợ (PD – Probability of Default), tổn thất ước tính (LGD – Loss Given at Default), tổng dư nợ của khách hàng tại thời điểm khách hàng không trả được nợ (EAD - Exposure at Default), kỳ hạn (M).

+ Phương pháp nội bộ nâng cao (AIRB - Advanced Internal Rating Based Approach), trong đó tài sản có rủi ro RWA được tính dựa trên PD, LGD, EAD, M từ dữ liệu nội bộ chung nhưng cách tính phức tạp hơn.

- Với rủi ro hoạt động, ngân hàng có thể áp dụng một trong ba phương pháp:

+ Phương pháp cơ bản (BIA – Basic Indicator Approach), vốn được tính dựa trên tỷ lệ % cố định (15%) trên bình quân tổng thu nhập dương của các năm trong ba năm trước đó.

+ Phương pháp chuẩn (TSA – the Standardized Approach), vốn được tính tương tự như phương pháp chuẩn BIA nhưng chia thành 8 nhóm nghiệp vụ với tỷ lệ % tương ứng.

+ Phương pháp nâng cao (AMA – Advanced Measurement Approaches), vốn được tính dựa trên hệ thống nội bộ đánh giá rủi ro hoạt động cơ bản của ngân hàng.

- Với rủi ro thị trường, ngân hàng có thể áp dụng một trong hai phương pháp:

+ Phương pháp chuẩn (Standardized), vốn được tính với từng yếu tố rủi ro, rủi ro lãi suất, rủi ro trạng thái vốn, rủi ro tỷ giá, rủi ro hàng hóa.

+ Phương pháp mô hình nội bộ (MBA) – xác định được giá trị VaR (Value at Risk – Giá trị tổn thất) của mỗi giao dịch, của các danh mục và của toàn bộ hoạt động ngân hàng.

Việc lựa chọn phương pháp áp dụng cũng được Basel II khuyến cáo nên lựa chọn phù hợp với đặc điểm, quy mô của ngân hàng với một nguyên tắc là các ngân hàng hoạt động càng phức tạp thì phải áp dụng phương pháp có độ phức tạp cao hơn; đồng thời không cho phép các ngân hàng chuyển ngược trở lại phương pháp đơn giản một khi đã được chấp thuận sử dụng các phương pháp nâng cao. Ngoài ra, các nguyên tắc, cấu trúc và  mô hình quản trị rủi ro, mô hình kiểm tra giám sát, hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, cấu trúc hệ thống thông tin, truyền thông, các thông tin công bố minh bạch, cấu trúc lưu trữ cơ sở dữ liệu lịch sử của ngân hàng theo chuẩn Basel II cũng cần được các ngân hàng xây dựng đồng bộ.

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 41/2016/TT-NHNN, trong đó yêu cầu từ ngày 1/1/2020 các ngân hàng phải chính thức áp dụng tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn Basel II, với CAR là phân số có công thức tính khá phức tạp, bằng Vốn tự có (C) chia cho Tổng tài sản điều chỉnh rủi ro tín dụng (RWA) và Vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động (Kor) và rủi ro thị trường (Kmr), hay CAR = C/{(RWA+ 12.5x(Kor+Kmr)} (NHNN, 2016).

* Trụ cột 2: là quá trình rà soát giám sát của khung quản lý rủi ro của tổ chức và cuối cùng là an toàn vốn. Trụ cột 2 đặt ra trách nhiệm giám sát cụ thể đối với hội đồng quản trị và quản lý cấp cao, tăng cường nguyên tắc của kiểm soát nội bộ và quản trị doanh nghiệp khác do cơ quan quản lý ở các nước khác nhau trên toàn thế giới thực hiện. Trụ cột 2 sẽ giúp nâng cao năng lc điu hành, qun trri ro, tự đánh giá mc độ đủ vn ca ngân hàng và trách nhim thanh tra, giám sát ca cơ quan qun lý.

* Trụ cột 3: hướng tới tăng cường kỷ luật thị trường thông qua tăng cường công khai thông tin của các ngân hàng. Trụ cột 3 đặt ra yêu cầu và khuyến nghị công khai thông tin tình hình hoạt động của ngân hàng, tuân thủ kỷ luật thị trường, cách ngân hàng tính toán an toàn vốn và phương pháp đánh giá rủi ro của ngân hàng. Cả hai thông tin định tính và định lượng phải được công khai. Những nội dung công khai sẽ là điều kiện quan trọng cho tính hiệu quả hoạt động của nguyên tắc thị trường ngân hàng.

Do vậy, triển khai Basel II không chỉ giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro, sử dụng tốt nhất nguồn vốn, mà còn giảm đáng kể các thiệt hại do các biến động của nền kinh tế gây ra. Càng về đích Basel II sớm sẽ càng tối ưu hóa hiệu quả hoạt động.

Như vậy, hiểu đơn giản theo lý thuyết thì các ngân hàng có thể tăng CAR để đạt yêu cầu của Basel II bằng ba cách: Cách thứ nhất, tăng tử số, là sử dụng các biện pháp nhằm tăng vốn tự có gồm tăng vốn cấp 1 và vốn cấp 2 của ngân hàng bằng cách tăng vốn điều lệ, sử dụng lợi nhuận chưa phân phối, phát hành trái phiếu dài hạn được tính vào vốn cấp 2…; Cách thứ hai, giảm mẫu số, là giảm tài sản rủi ro của ngân hàng (giảm RWA) bằng cách giảm tăng trưởng tín dụng, điều chuyển danh mục tài sản của ngân hàng từ những tài sản nhiều rủi ro nhưng khả năng sinh lời cao sang tài sản an toàn nhưng sinh lời thấp hơn…; Cách thứ ba, phối hợp vừa tăng tử số vừa giảm mẫu số, có nghĩa ngân hàng vừa tăng vốn tự có vừa giảm tài sản rủi ro.

Trên thực tế, tùy vào điều kiện vĩ mô và thực trạng của từng ngân hàng mà mỗi ngân hàng sẽ có những chiến lược khác nhau để đạt CAR theo Basel II dựa trên một trong ba cách trên. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch COVID-19 có những tác động tiêu cực không chỉ đến toàn bộ nền kinh tế Việt Nam mà cả nền kinh tế toàn cầu, các biện pháp hướng tới giảm tài sản rủi ro của các ngân hàng và tăng vốn từ lợi nhuận giữ lại trong năm nay sẽ gặp nhiều khó khăn do hệ quả của việc tạm ngừng các hoạt động sản xuất kinh doanh và suy giảm lợi nhuận của hệ thống ngân hàng. Với biện pháp gia tăng vốn cấp 2, biện pháp này thường chỉ phù hợp trong bối cảnh thanh khoản của ngân hàng bị thiếu hụt, nhưng hiện tại, khi thanh khoản của cả hệ thống tương đối dồi dào đồng thời chi phí phát hành vốn cấp 2 là cao nên phương án tăng vốn cấp 2 trong năm nay sẽ không thực sự hiệu quả.

Theo báo cáo SSI, quý I/2020, toàn hệ thống ngân hàng chỉ phát hành được khoảng 800 tỷ đồng trái phiếu, trong khi năm 2019, các ngân hàng thương mại đã phát hành 115.422 tỷ đồng trái phiếu. Vì vậy, biện pháp khả thi nhất trong bối cảnh hiện tại là cân nhắc tăng vốn cấp 1 bằng việc tạm dừng thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt và tăng phát hành cổ phiếu mới cho các nhà đầu tư trên thị trường.

2. Những rủi ro mà ngân hàng và nền kinh tế phải đối mặt nếu không tăng được vốn

Trong bối cảnh khủng hoảng, bất ổn bởi tác động tiêu cực của dịch COVID-19, vấn đề tăng vốn lại càng trở nên rất cần thiết. Nếu không thể tăng vốn, ngân hàng và cả nền kinh tế sẽ đứng trước những rủi ro lớn vì khi hsCAR ca ngân hàng thp hơn quy định ca Basel II thì các ngân hàng sphi hn chế, thm chí có thể phải ngừng cấp tín dụng. Điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến nhu cầu vốn đầu tư cho phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đặc biệt khi hiện tại 98% các doanh nghiệp của chúng ta là có quy mô vừa và nhỏ, các doanh nghiệp này khó có thể huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu hay trái phiếu, nên việc phát triển của doanh nghiệp phụ thuộc nhiều vào nguồn tín dụng ngân hàng.

Biểu đồ: Dư nợ tín dụng với nền kinh tế từ tháng 3/2019 đến tháng 2/2020

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước (2020)

3. Biện pháp thúc đẩy tăng vốn cho các NHTM Việt Nam thời hậu COVID-19

Trong bối cảnh hiện tại, tăng CAR theo chuẩn Basel II dựa vào tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu mới cho các nhà đầu tư có thể là một lựa chọn tốt. Tuy nhiên, việc tăng vốn này đòi hỏi thu hút số tiền lớn của nhà đầu tư, với quy mô vốn hóa của các ngân hàng Việt Nam hiện nay thì khả năng hấp thụ của nhà đầu tư trong nước là yếu. Do đó, hướng tới nhà đầu tư nước ngoài mới là biện pháp triệt để và dài hơi về tăng vốn cho các ngân hàng Việt Nam. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài thì bản thân các ngân hàng và cơ quan quản lý cũng phải đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.

Cụ thể, các ngân hàng phải đáp ứng về các tiêu chuẩn hoạt động, cấp thiết có những cải cách mang tính hệ thống như cải thiện chất lượng và sự minh bạch của sổ sách cũng như các chính sách nội bộ để tiếp tục giảm nợ xấu và giải tỏa các tài sản bảo đảm. Cơ quan quản lý cũng cần đáp ứng về hành lang pháp lý và chính sách quản lý, điều này đặc biệt quan trọng với các ngân hàng thương mại quốc doanh, các mệnh lệnh hành chính trong quản lý và điều hành cần phải được giảm bớt, thay vào đó là quản trị bằng pháp luật, chính sách và định hướng phù hợp.

Tài liệu tham khảo:

- Diệp Bình (2019), Trụ cột 2 Basel II có thực sự khó với các ngân hàng Việt?, truy cập tại: https://vietnambiz.vn/tru-cot-2-basel-ii-co-thuc-su-kho-voi-cac-ngan-hang-viet-20191226104330129.htm

- Ngân hàng Nhà nước (2016), Thông tư 41/2016/TT-NHNN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

- Ngân hàng Nhà nước (2020), Dư nợ tín dụng với nền kinh tế và tốc độ tăng trường, truy cập tại: https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/trangchu/tk/289852#%40%3F_afrLoop%3D5534574708289852%26centerWidth%3D80%2525%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Didwkyobul_309

- Trâm Anh (2019), Đã có 18 ngân hàng đạt chuẩn Basel II, mới nhất là BIDV, truy cập tại: https://viettimes.vn/da-co-18-ngan-hang-dat-chuan-basel-ii-moi-nhat-la-bidv-375451.html

Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 14/2020


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Doanh nghiệp được tự quyết room ngoại

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuối cùng, Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021đã dành quyền cho doanh nghiệp tự quyết định room ngoại.

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ sôi động trong năm 2021?

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Chứng khoán VNDirect cho rằng nhờ các quy định nới lỏng điều kiện phát hành tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) năm 2021 sẽ sôi động trở lại.

ĐẠI HỘI XIII của Đảng: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 25/1 - 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai của đất nước.

Phát động cuộc thi “Hiểu đúng về tiền” năm 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 22/1, tại Hà Nội, Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp Học viện Ngân hàng phát động cuộc thi “Hiểu đúng về tiền” cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng miền Bắc.

Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục ứng phó với biến đổi khí hậu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chương trình xác định toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ nhằm quán triệt và chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị, hướng tới phát triển bền vững đất nước. Chương trình xác định toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ nhằm quán triệt và chỉ đạo các ngành, các cấp

Doanh số giao dịch bằng VND liên ngân hàng giảm nhẹ

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong tuần từ ngày 11-15/1/2021 bằng đồng VND và USD (quy đổi ra VND) đạt 524.261 tỷ đồng, giảm 19.668 tỷ đồng so với tuần trước đó.

Bac A Bank chính thức đặt chân tới Nam Định

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/1/2021, BAC A BANK đã khai trương chi nhánh Nam Định tại địa chỉ số 394 - 398 Trần Hưng Đạo, phường Quang Trung, TP Nam Định.

“Vui rộn ràng - Đón xuân sang” cùng BAOVIET Bank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn mang đến niềm vui và may mắn cùng lời chúc đầu xuân Tân Sửu, từ ngày 25/1-26/2/2021, BAOVIET Bank gửi tặng tới khách hàng chương trình khuyến mại tặng quà hấp dẫn “Vui rộn ràng - Đón xuân sang”.

Sacombank dành gần 8,5 tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại các tỉnh miền Trung

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa dành gần 8,5 tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại các tỉnh miền Trung (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An) tái thiết cuộc sống sau trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 10/2020.

“Tăng tốc kinh doanh, vay nhanh lãi tốt” với gói lãi suất ưu đãi 30.000 tỷ đồng từ Vietcombank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngay từ những ngày đầu năm 2021, Vietcombank triển khai chương trình lãi suất ưu đãi có quy mô 30.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh với mức lãi suất “siêu ưu đãi” chỉ từ 5,7%/năm.

MSB ưu đãi hoàn tiền cho chủ thẻ quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán 2021

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa triển khai chương trình ưu đãi “Hoàn tiền 500.000 đồng cho chủ thẻ quốc tế MSB” cho khách hàng mua sắm tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Vietcombank là ngân hàng được quản trị tốt nhất do The Asian Banker bình chọn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/1, tạp chí The Asian Banker đã trao tặng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) danh hiệu “Ngân hàng được quản trị tốt nhất trong đại dịch COVID-19” và trao tặng ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank danh hiệu "Lãnh đạo xuất sắc trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 tại Việt Nam”.

VPBank đứng trong Top các doanh nghiệp nộp thuế cao nhất nước

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ tính trong vòng 5 năm qua, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã nộp thuế gần 12.000 tỷ đồng cho ngân sách, trong đó riêng ngân hàng mẹ nộp thuế gần 6.200 tỷ đồng, đứng trong Top các doanh nghiệp nộp thuế cao nhất nước.

Home Credit Việt Nam nhận giải thưởng uy tín từ VISA

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Home Credit Việt Nam vừa đón nhận giải thưởng “Công ty dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ tín dụng năm 2020” từ Tổ chức thẻ quốc tế Visa.

NAPAS “bắt tay” 7 ngân hàng Việt ra mắt thẻ tín dụng nội địa 

Hoạt động ngân hàng - Song Anh - 21:53 25/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thẻ tín dụng nội địa là sự lựa chọn phù hợp để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), giúp khách hàng dễ dàng, nhanh chóng tiếp cận và sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại với mức phí hợp lý; góp phần triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và từng bước đầy lùi tín dụng đen.

Bac A Bank chính thức đặt chân tới Nam Định

Tin hội viên - P.V - 17:12 25/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 22/1/2021, BAC A BANK đã khai trương chi nhánh Nam Định tại địa chỉ số 394 - 398 Trần Hưng Đạo, phường Quang Trung, TP Nam Định.

Vụ buôn lậu ở Công ty Nhật Cường, Nhà nước thất thu gần 30 tỷ đồng tiền thuế

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 17:08 25/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo cáo trạng truy tố 15 bị can trong vụ án hình sự "Buôn lậu"; "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường); Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài, Nhà nước chịu thiệt hại gần 30 tỷ đồng tiền thuế.

Doanh nghiệp được tự quyết room ngoại

Chính sách mới - Bùi Trang - 16:43 25/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Cuối cùng, Nghị định 155/2020/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021đã dành quyền cho doanh nghiệp tự quyết định room ngoại.

“Vui rộn ràng - Đón xuân sang” cùng BAOVIET Bank

Sản phẩm, dịch vụ - 16:27 25/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Với mong muốn mang đến niềm vui và may mắn cùng lời chúc đầu xuân Tân Sửu, từ ngày 25/1-26/2/2021, BAOVIET Bank gửi tặng tới khách hàng chương trình khuyến mại tặng quà hấp dẫn “Vui rộn ràng - Đón xuân sang”.

Trái phiếu doanh nghiệp sẽ sôi động trong năm 2021?

Các Hiệp hội ngành, nghề - Bùi Trang - 14:36 25/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty Chứng khoán VNDirect cho rằng nhờ các quy định nới lỏng điều kiện phát hành tại Nghị định 153/2020/NĐ-CP, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) năm 2021 sẽ sôi động trở lại.

Sacombank dành gần 8,5 tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại các tỉnh miền Trung

Sống đẹp - P.V - 14:15 25/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa dành gần 8,5 tỷ đồng để hỗ trợ người dân tại các tỉnh miền Trung (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh, Nghệ An) tái thiết cuộc sống sau trận lũ lịch sử xảy ra vào tháng 10/2020.

“Tăng tốc kinh doanh, vay nhanh lãi tốt” với gói lãi suất ưu đãi 30.000 tỷ đồng từ Vietcombank

Sản phẩm, dịch vụ - Quỳnh Trang - 14:13 25/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngay từ những ngày đầu năm 2021, Vietcombank triển khai chương trình lãi suất ưu đãi có quy mô 30.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh vay bổ sung vốn lưu động phục vụ sản xuất kinh doanh với mức lãi suất “siêu ưu đãi” chỉ từ 5,7%/năm.

MSB ưu đãi hoàn tiền cho chủ thẻ quốc tế trong dịp Tết Nguyên đán 2021

Tin hội viên - Phan Huyền - 13:58 25/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa triển khai chương trình ưu đãi “Hoàn tiền 500.000 đồng cho chủ thẻ quốc tế MSB” cho khách hàng mua sắm tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim trong dịp Tết Nguyên đán 2021.

Vietcombank là ngân hàng được quản trị tốt nhất do The Asian Banker bình chọn

Tin hội viên - Lê Hồng Quang - 11:30 25/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 19/1, tạp chí The Asian Banker đã trao tặng Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) danh hiệu “Ngân hàng được quản trị tốt nhất trong đại dịch COVID-19” và trao tặng ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch HĐQT Vietcombank danh hiệu "Lãnh đạo xuất sắc trong việc ứng phó với đại dịch COVID-19 tại Việt Nam”.

VPBank đứng trong Top các doanh nghiệp nộp thuế cao nhất nước

Tin hội viên - Sao Mai - 11:06 25/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chỉ tính trong vòng 5 năm qua, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã nộp thuế gần 12.000 tỷ đồng cho ngân sách, trong đó riêng ngân hàng mẹ nộp thuế gần 6.200 tỷ đồng, đứng trong Top các doanh nghiệp nộp thuế cao nhất nước.

MacBook Pro 2021 sẽ có khe cắm thẻ nhớ SD?

Công nghệ - Minh Minh - 10:54 25/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Apple có thể sẽ đưa khe cắm thẻ nhớ SD tích hợp vào các mẫu máy tính xách tay MacBook Pro năm 2021, đồng thời cung cấp trở lại bộ sạc không dây MagSafe do dòng máy tính này.

Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức thấp

Thị trường - Thanh Hải - 10:30 25/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thống kê về thị trường tài chính - tiền tệ trong tuần từ ngày 18 – 22/1/2021 vừa được Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) công bố cho thấy, lãi suất giao dịch bình quân bằng đồng VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức thấp.

Giao dịch căn hộ TP.Hồ Chí Minh tương đối khả quan

Các Hiệp hội ngành, nghề - Minh Hoàng - 10:28 25/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Theo Colliers International, năm 2020 kết thúc với hơn 25.000 căn hộ mới tại TP.Hồ Chí Minh được tung ra thị trường. Tỷ lệ hấp thụ đạt hơn 22.000 căn, chiếm 88% nguồn cung mới. Giá bán căn hộ quận 2 tăng hơn 7%/năm đối với phân khúc cao cấp trong 5 năm qua.

Đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đại hội XIII của Đảng - TTXVN - 09:41 25/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Sáng 25/1/2021, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

ĐẠI HỘI XIII của Đảng: Định hướng tầm nhìn, chiến lược cho tương lai

Đại hội XIII của Đảng - 20:30 24/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 25/1 - 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội sẽ diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai của đất nước.

VAMC mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt đạt 374.622 tỷ đồng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 10:00 24/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Đánh giá cao những kết quả VAMC đạt được trong năm qua, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cho rằng, điều này tiếp tục khẳng định vị thế của VAMC trong công tác xử lý nợ xấu, là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong xử lý nợ xấu và giảm thiểu rủi ro cho hệ thống, hỗ trợ các TCTD trong việc tái cơ cấu, lành mạnh hóa tài chính, đặc biệt góp phần khơi thông và thúc đẩy mở rộng tín dụng cho nền kinh tế một cách an toàn, hiệu quả.

Phát động cuộc thi “Hiểu đúng về tiền” năm 2021

Tin tức - T.D - 21:20 23/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 22/1, tại Hà Nội, Vụ Truyền thông Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phối hợp Học viện Ngân hàng phát động cuộc thi “Hiểu đúng về tiền” cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng miền Bắc.

Home Credit Việt Nam nhận giải thưởng uy tín từ VISA

Tin hội viên - P.V - 15:56 23/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Home Credit Việt Nam vừa đón nhận giải thưởng “Công ty dẫn đầu về tăng trưởng doanh số giao dịch thanh toán qua thẻ tín dụng năm 2020” từ Tổ chức thẻ quốc tế Visa.

Sacombank nhận giải thưởng Thương hiệu vàng TP. Hồ Chí Minh

Tin hội viên - Minh Ngọc - 14:14 23/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 21/1, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vinh dự nhận giải thưởng Thương hiệu vàng TP. Hồ Chí Minh do Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh phát động và Sở Công Thương cùng Thời báo Kinh tế Sài Gòn tổ chức bình chọn. Đây là năm đầu tiên giải thưởng này được tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp có thành quả xây dựng thương hiệu sản phẩm ấn tượng, gắn liền với sự nhận diện về TP. Hồ Chí Minh.

MB đưa thêm công ty thành viên lên niêm yết

Tin hội viên - T. L - 14:12 23/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa chính thức đưa thêm một công ty thành viên - Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Quân đội (mã chứng khoán MIG) lên niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều gì đã làm nên môi trường làm việc lý tưởng ở Vietcombank?

Tin hội viên - Quỳnh Trang - 14:06 23/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) không chỉ được biết đến với những chỉ tiêu kinh doanh ấn tượng, lợi nhuận liên tục năm sau cao hơn năm trước, đặc biệt năm 2019 đạt lợi nhuận hơn 1 tỷ đô la mỹ, sở hữu nguồn nhân lực tốt nhất, quản trị rủi ro an toàn nhất, mà còn là ngân hàng có môi trường làm việc tốt nhất. Vì sao vậy?

Ngành Ngân hàng chung tay ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen

Vấn đề - Nhận định - Ngô Hải - 14:04 23/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Để tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân, bên cạnh việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tập trung tuyên truyền cho nhân dân biết về tác hại của tín dụng đen cũng như nắm bắt, phản ánh kịp thời thực trạng tín dụng đen trên địa bàn để cùng chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng có giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi tín dụng đen.

Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục ứng phó với biến đổi khí hậu

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chương trình xác định toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ nhằm quán triệt và chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị, hướng tới phát triển bền vững đất nước. Chương trình xác định toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Chính phủ nhằm quán triệt và chỉ đạo các ngành, các cấp

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu đảm bảo an toàn, an ninh mạng trong thời gian các sự kiện quan trọng và các dịp lễ, tết năm 2021

Hoạt động ngân hàng - Thanh Hải - 19:34 22/01/2021
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành văn bản số 467/NHNN-CNTT yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, Nhà máy In tiền Quốc gia bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong thời gian các sự kiện quan trọng và các dịp lễ tết năm 2021.
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
Top từ khóa
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO