Thứ 7, 03/12/2022
Diễn đàn tài chính tiền tệ

Tiếp cận tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

TS. Đào Lê Kiều Oanh; NCS. Nguyễn Thị Ngọc Duyên - Nghiên cứu - Trao đổi - 07/06/2019 13:49
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Bài viết tập trung phân tích thực trạng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN) đổi mới sáng tạo, từ đó đề ra giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Ngày nhận bài: 20/5/2019 - Ngày biên tập: 22/5/2019 - Ngày duyệt đăng: 23/5/2019 (Bài đăng trên Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ số 10/2019)

Tóm tắt: Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ công bố Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, vấn đề khởi nghiệp bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế xét từ góc độ thể chế, chính sách và các điều kiện liên quan. Bài viết tập trung phân tích thực trạng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của doanh nghiệp khởi nghiệp (DNKN) đổi mới sáng tạo, từ đó đề ra giải pháp thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

Từ khoá: tiếp cận tín dụng ngân hàng, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Bank credit approach of innovative start-ups

Abstract: Since the launch of Decision No.844/QĐ-TTg dated May 18th 2016 of the Prime Minister on the approval of “Supporting national start-ups ecosystems up to 2025”, start-ups related issues are paid much attention. However, activities of start-ups in Vietnam are facing with many constraints, from institutional and policy perspective and other relevant conditions. The article focuses on analyzing current status of bank credit approach of innovative start-ups, then proposes some solutions to enhance activities of innovative start-ups in the context of the international economic integration.

Key words: bank credit approach, innovative start-ups

1. Đặt vấn đề

 Có rất nhiều rào cản đối với việc tiếp cận vốn cho nhà khởi nghiệp. Thống kê từ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa cho thấy hơn 80% vốn cho các doanh nghiệp mới thành lập là từ tiền tiết kiệm cá nhân hoặc huy động từ bạn bè và gia đình. Nguồn vốn này không đủ để hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập, trong đó có các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phát triển. Việc khó tiếp cận vốn ngân hàng đã khiến nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp mất cơ hội kinh doanh tiềm năng. Theo thống kê từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), có đến 30% doanh nghiệp “không thể tiếp cận” nguồn vốn của các ngân hàng và 30% các doanh nghiệp khác nói “khó tiếp cận”. Thậm chí cả khi có những chính sách ưu đãi cũng rất ít doanh nghiệp nhỏ và vừa được vay vốn.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không thể phát triển nếu thiếu một hệ sinh thái thuận lợi, trong đó có chính sách tín dụng của các ngân hàng. Do đó, việc phân tích đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm gia tăng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế quốc gia là hết sức cần thiết.

2. Cơ sở lý luận về doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp

Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) số 04/2017/QH14 đã đưa ra khái niệm DNNVV khởi nghiệp sáng tạo là DNNVV được thành lập để thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới và có khả năng tăng trưởng nhanh.

Đặc điểm của DNKN đổi mới sáng tạo là có tính đột phá, sáng tạo; có tính tăng trưởng cao; có tính rủi ro, việc phát triển của các DNKN đổi mới sáng tạo thường gắn liền với yếu tố công nghệ. Với những đặc điểm trên, các DNKN đổi mới sáng tạo thường gặp phải hàng loạt các trở ngại từ năng lực quản trị kinh doanh, chấp hành các thủ tục hành chính; các vấn đề liên quan tới tiêu chuẩn, quy chuẩn, quyền sở hữu trí tuệ và trở ngại lớn nhất đó chính là thiếu vốn, khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay.

OECD (2018) nhấn mạnh rằng tiếp cận tài chính giữ vai trò then chốt để các DNKN đổi mới sáng tạo sáng tạo tăng năng suất và tăng trưởng. Cũng theo OECD (2018), kênh tiếp cận phổ biến là thông qua tín dụng ngân hàng. Trong thời gian qua, hiệu quả của nguồn vốn ngân hàng đối với hoạt động khởi nghiệp đã giảm xuống do không tìm được tiếng nói chung giữa ngân hàng thương mại và  DNKN.

3. Rào cản trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng của DNKN tại Việt Nam

Vậy những rào cản của DNKN đổi mới sáng tạo trong tiếp cận tín dụng ngân hàng ở Việt Nam là gì?

-  Luật Hỗ trợ DNNVV năm 2017 đã đưa ra các biện pháp khuyến khích các tổ chức tín dụng cho vay đối với DNNVV dựa trên xếp hạng tín dụng doanh nghiệp và khuyến khích việc xếp hạng doanh nghiệp. Đồng thời, Quyết định số 1276/QĐ-TTg, ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế đã đề xuất các nhóm hành động. Tuy nhiên, do phần lớn các DNKN đổi mới sáng tạo là doanh nghiệp mới thành lập, chủ doanh nghiệp là các nhóm cá nhân/cá nhân thực hiện các ý tưởng khai thác trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới nên việc xếp hạng tín dụng áp dụng trong trường hợp này không đáp ứng được các tiêu chí, do đó, cơ hội tiếp cận đối với những nguồn vốn tín dụng này là rất hạn chế. Cụ thể như sau:

Về điều kiện cho vay của ngân hàng: Nhiều ngân hàng thương mại áp dụng cùng một bộ tiêu chí thẩm định, cùng bộ tiêu chí xếp hạng rủi ro cho mọi doanh nghiệp từ quy mô nhỏ đến lớn mà chưa xét đến đặc thù riêng của các DNNVV, đặc biệt là DNKN đổi mới sáng tạo. Có thể tham khảo một số tiêu chí sau:

Tiêu chí sàng lọc khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) gồm: (1) doanh nghiệp phải hoạt động từ 2 năm trở lên, (2) không có nợ nhóm II, (3) doanh thu trên báo cáo tối thiểu 5 tỷ đồng. Bên cạnh đó, VPBank còn hạn chế số vốn cho vay bằng 10% doanh thu, tổng dư nợ khống chế ở mức 5 tỷ đồng, báo cáo phải có xác nhận của cơ quan thuế và có thể yêu cầu tài sản đảm bảo hoặc không. Tiêu chí sàng lọc khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) gồm: (1) doanh nghiệp phải có thời gian hoạt động từ 2 năm trở lên, (2) doanh thu thuần từ 20 tỷ đồng trở lên. Ngoài ra, ngân hàng còn hạn chế số vốn cho vay bằng 10 % doanh thu, tổng dư nợ khống chế ở mức 4 tỷ đồng và có thể yêu cầu tài sản đảm bảo hoặc không. Tiêu chí sàng lọc khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) gồm: (1) doanh nghiệp phải có thời gian hoạt động từ 2 năm trở lên, (2) phải có báo cáo tài chính ít nhất hai năm. ACB có thể yêu cầu tài sản bảo đảm hoặc không.

Với những cơ chế sàng lọc như thế này, các DNNVV trong đó có DNKN đổi mới sáng tạo thường gặp nhiều bất lợi, mức đáp ứng thấp so với các doanh nghiệp lớn.

Trình độ quản lý của doanh nghiệp còn hạn chế: DNKN đổi mới sáng tạo chưa tiếp cận được vốn tín dụng ngân hàng một phần là do yếu kém năng lực quản trị và khả năng tài chính còn hạn chế, báo cáo tài chính còn chưa được kiểm toán và không công khai minh bạch để làm cơ sở cho các ngân hàng thẩm định để quyết định cho vay.

- Chương trình ưu đãi về lãi suất cho vay chưa được thiết kế phù hợp với đặc điểm của DNKN đổi mới sáng tạo. Có nhiều chương trình, chính sách ưu đãi về lãi suất cho vay đối với các DNNVV, trong đó cũng đã hướng tới các tiêu chuẩn của DNKN đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, các chương trình, chính sách này vẫn còn nhiều điều kiện ràng buộc, chưa xem xét đầy đủ đến tính đặc thù của DNKN đổi mới sáng tạo là thời gian từ lúc thành lập đến lúc vay ngắn, chưa được xếp hạng tín dụng ổn định và các hồ sơ chưa đảm bảo một số tiêu chí theo yêu cầu. Hiện nay, có một số chính sách của Nhà nước, chương trình của NHTM hỗ trợ lãi suất có thể áp dụng cho DNKN đổi mới sáng tạo như trong bảng dưới đây:

 

- Hoạt động bảo lãnh tín dụng không hiệu quả. Các tiêu thức để được hưởng chính sách bảo lãnh tín dụng cũng là một trở ngại trong việc vay vốn của các DNKN. Luật Hỗ trợ DNNVV đã đưa ra vấn đề về Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV, trong đó quy định rõ: Quỹ Bảo lãnh tín dụng DNNVV là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập. Đồng thời, việc bảo lãnh tín dụng cho DNNVV dựa trên tài sản bảo đảm hoặc phương án sản xuất, kinh doanh khả thi hoặc xếp hạng tín nhiệm của các doanh nghiệp này. Với quy định nêu trên, nhiều DNKN đổi mới sáng tạo sẽ không đáp ứng được tiêu chuẩn về tài sản bảo đảm và xếp hạng tín nhiệm do các DNKN đổi mới sáng tạo hầu hết đều mới kinh doanh và thường không có tài sản bảo đảm hoặc nếu có thì chỉ là những ý tưởng kinh doanh sáng tạo, khó xác định được giá trị, vì vậy, không đủ điều kiện để được bảo lãnh vay vốn.

4. Kết luận và khuyến nghị

Để gia tăng khả năng tiếp cận tín dụng của các DNKN đổi mới sáng tạo, bài viết khuyến nghị một số vấn đề như sau:

Một là, cải thiện năng lực nội tại của DNKN đổi mới sáng tạo

Các DNKN đổi mới sáng tạo cần chấp nhận thất bại và cần học từ thất bại, tư duy lại để tìm ra hướng đột phá tái khởi nghiệp thành công, cần dũng cảm, không ngừng học hỏi. Khởi nghiệp là quá trình không ngừng nghỉ, không chỉ cho một cá nhân, của một gia đình, mà còn là khởi nghiệp của tỉnh, địa phương, thành phố, từ đó mới hình thành nên một quốc gia khởi nghiệp.

Khởi nghiệp cần có kiến thức chuyên môn, năng lực kinh doanh, kỹ năng quản trị. DNKN đổi mới sáng tạo và đặc biệt là nhà khởi nghiệp cần có kế hoạch tài chính rõ ràng để hỗ trợ kế hoạch sản xuất kinh doanh. Kế hoạch cần cụ thể, thực tế không đầu tư dàn trải. Hệ thống sổ sách kế toán của doanh nghiệp phải đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng khi nhà đầu tư hay ngân hàng cần tìm hiểu về doanh nghiệp… DNKN đổi mới sáng tạo cần hiểu rõ bài toán thị trường trong khi huy động vốn bởi nhà đầu tư luôn tìm kiếm những doanh nghiệp có tiềm năng phát triển và các sản phẩm của doanh nghiệp phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường.

Cần có chính sách nâng cao tinh thần khởi nghiệp và phát triển các kỹ năng từ ngành giáo dục. Cần đưa nội dung khởi nghiệp vào chương trình giáo dục phổ thông để sớm hình thành tinh thần khởi nghiệp cho giới trẻ. Bài học về tinh thần khởi nghiệp từ các quốc gia phát triển trên thế giới điển hình như Israel cho thấy, ý chí tự làm chủ của con người phải được tôi luyện thông qua giáo dục và xã hội từ khi còn nhỏ. Vì vậy, việc cải cách hệ thống giáo dục từ phổ thông đến đại học theo hướng gắn giáo dục - đào tạo với hoạt động thực tiễn, đề cao tinh thần làm chủ, thúc đẩy văn hóa khởi nghiệp là điều kiện tiên quyết để bản thân mỗi người hình thành ý chí tự thân lập nghiệp.

Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ kinh doanh. Các giải pháp này nhằm giúp các DNKN đổi mới sáng tạo vượt qua được các khó khăn về kinh doanh do thiếu các kiến thức cần thiết về kinh tế, quảng bá và kết nối mạng lưới. 

Hai là, đối với các ngân hàng thương mại: Thiết kế riêng các gói sản phẩm tín dụng cho các DNKN đổi mới sáng tạo, trong đó giảm bớt các điều kiện đánh giá về năng lực tài chính hay xếp hạng tín nhiệm DN mà có thể đánh giá dựa trên tiêu thức xác định DNKN đổi mới sáng tạo hoặc các tiêu chí đánh giá tính khả thi của phương án kinh doanh nhằm kiểm soát rủi ro mà không cần tài sản đảm bảo. Ngoài ra, ngân hàng cũng cần tăng cường mối liên kết với các DNKN đổi mới sáng tạo, tạo một sự gắn kết chặt chẽ giữa ngân hàng và doanh nghiệp để vừa có thể tăng khả năng cho vay, vừa có thể quản lý tốt việc sử dụng vốn và thu hồi nợ vay của doanh nghiệp. 

Ba là, xây dựng một chương trình tài chính đặc biệt dành cho DNKN đổi mới sáng tạo. Chính phủ có thể thông qua một tập đoàn tài chính quốc gia cho các DNKN đổi mới sáng tạo vay không thế chấp hoặc bảo lãnh trong một thời gian nhất định, thường là thời gian đầu của khởi nghiệp. Tuy nhiên, do tỷ lệ rủi ro của DNKN đổi mới sáng tạo cao nên nguồn vốn của chương trình này được coi như một khoản chi tiêu của Chính phủ.

Xem xét thực trạng hoạt động của DNKN đổi mới sáng tạo ở Việt Nam hiện nay cho thấy đây vẫn là vấn đề mới, chưa thực sự được nhận thức một cách đầy đủ. Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ công bố Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016 phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”, vấn đề khởi nghiệp bắt đầu được chú ý nhiều hơn. Tuy nhiên hoạt động khởi nghiệp ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế xét từ góc độ thể chế, chính sách và các điều kiện liên quan; những yêu cầu cụ thể liên quan tới khởi nghiệp và các điều kiện phụ trợ cho hoạt động này hiện vẫn còn rất thiếu vắng, trong đó vấn đề tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng cho hoạt động của DNKN đổi mới sáng tạo đang là khó khăn lớn cần được tập trung giải quyết.

Tài liệu tham khảo:

- Phan Hoàng Lan và Từ Minh Hiệu (2017), “Quy định pháp lý cho nhà đầu tư thiên thần”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, số 8 năm 2017, trang 57-60.

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (2017), Báo cáo nghiên cứu “Cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo-Kinh nghiệm quốc tế và đề xuất giải pháp cho Việt Nam”.

- Nghị định số 39/2018/NĐ-CP của Chính Phủ về “Quy định chi tiết một số điều của luật hỗ trợ SMEs”

- OECD. (2018). Enhancing SME access to diversified financing instruments. Discussion Paper. SME Ministerial Conference 22-23 February 2018, Mexico City.

- Nguyễn Quân (2018), Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam, Tài liệu Diễn đàn Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam năm 2018, truy cập tại http://bcsi.edu.vn/tai-lieu-mo/tai-lieu-dien-dan-phat-trien-doanh-nghiep-Viet-Nam-2018-.html.

- Lương Minh Hà, Đỗ Thu Hằng, Vương Thu Trang (2015), “Khởi nghiệp Việt Nam: Từ niềm tin tới thực tế”, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 19/2015.

- Nguyễn Thu Thủy (2015). Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới tiềm năng khởi sự của sinh viên đại học, Luận án tiến sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

- Dan Senor và Saul Singer (2009), Start-up Nation: The Story of Israel’s Economic Miracle, Twelve, New York.


Gửi bình luận
(0) Bình luận

Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông khoảng 470 nghìn tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 368/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Ban hành Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Trong đó, Nghị định quy định rõ 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản (biện pháp bảo đảm).

VCCI đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1496/QĐ-TTg đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn này.

Thống nhất quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 1/12/2022, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị về tình hình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng cuối năm 2022 và quản lý, sử dụng kinh phí khoán năm 2022 tại NHNN Trung ương diễn ra.

Sập bẫy Kiểm sát viên “rởm”, người phụ nữ bị mất hơn 4 tỷ đồng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Viện Kiểm sát, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 4 tỷ đồng.

Doanh nghiệp bất động sản “chịu đau” vượt khó trong dòng xoáy trái phiếu đến hạn

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước áp lực đáo hạn trái phiếu đến gần, nhiều doanh nghiệp đang đề xuất phương án gia hạn, hợp tác đầu tư hoặc chuyển đổi tài sản với nhiều ưu đãi nhằm tháo gỡ khó khăn trong ngắn hạn.

Agribank bổ nhiệm Tổng giám đốc và một loạt nhân sự cấp cao

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý. Theo các quyết định được công bố, ông Phạm Toàn Vượng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank.

CMS xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Viet Nam (HNX: CMS) đang thực hiện lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Agribank giảm tiếp 20% so với lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH2015 của Quốc hội, cùng với việc triển khai hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31, từ ngày 01/12/2022 đến 31/12/2022, Agribank tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.

Dấu ấn 5 sao của siêu ứng dụng MoMo tại Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tối ngày 1/12/2022, Siêu ứng dụng MoMo đã được xướng tên tại Lễ trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 (Smart City Award Vietnam). Theo đó, MoMo được hội đồng giám khảo xếp hạng xuất sắc 5 sao tại hạng mục “Giải pháp thanh toán thông minh” thuộc nhóm “Giải pháp công nghệ số cho thành phố thông minh”. Hạng mục nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức từ năm 2020.

Vietcombank giảm lãi suất với quy mô dư nợ lớn nhất

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc triển khai các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng. Phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank xoay quanh việc giảm lãi suất 1% trong những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Hưng có nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp làm Tổng Giám đốc TPBank

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố quyết định chính thức tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng Giám đốc. Theo đó ông Nguyễn Hưng sẽ tiếp tục đảm đương vị trí quan trọng tại TPBank trong nhiệm kỳ thứ ba, từ năm 2022 đến 2027 sau khi đã có văn bản chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

FPT Digital tư vấn cho Gas South chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững

(thitruongtaichinhtiente.vn) - FPT Digital đã đồng hành cùng Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (Gas South, mã PGS) xây dựng lộ trình Chuyển đổi số theo trọng tâm vận hành xuất sắc, nhằm hiện thực hóa bức tranh tương lai phát triển bền vững với những năng lực hoàn toàn mới.

Nhật Bản hiên ngang vào vòng 1/8 World Cup 2022 sau khi đánh bại Tây Ban Nha

(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhật Bản tiếp tục gây sốc khi lội ngược dòng thành công trước ứng cử viên vô địch World Cup 2022 là Tây Ban Nha để giành tấm vé vào vòng 1/8 tại World Cup 2022. Ngoài Nhật Bản, trong loạt trận đấu đêm ngày 1/12, rạng sáng ngày 2/12, tiếp tục xác định thêm 3 đội khác đi tiếp là: Tây Ban Nha, Croatia, Morocco.

Giai đoạn 2021-2025, tổng nguồn vốn phát triển kết cấu hạ tầng giao thông khoảng 470 nghìn tỷ đồng

Tin tức - H.Q - 08:40 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2022, Văn phòng Chính phủ có Thông báo số 368/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến lần thứ 3 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Agribank bổ nhiệm Tổng giám đốc và một loạt nhân sự cấp cao

Tin hội viên - P.V - 08:09 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 2/12/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công tác cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý. Theo các quyết định được công bố, ông Phạm Toàn Vượng, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban điều hành Agribank được bổ nhiệm giữ chức Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank.

CMS xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 07:58 03/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công ty cổ phần Tập đoàn CMH Viet Nam (HNX: CMS) đang thực hiện lấy ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Hội nghị Hội đồng HHNH ASEAN lần thứ 50: Xem xét kết nối và tích hợp các hệ thống thanh toán giữa các quốc gia ASEAN

Tin Hiệp hội Ngân hàng - T.H - 23:12 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ ngày 30/11/2022 đến ngày 2/12/2022, Hội nghị Hội đồng Hiệp hội Ngân hàng ASEAN lần thứ 50 được tổ chức tại Labuan Bajo, Indonesia với sự đăng cai của Hiệp hội Ngân hàng Indonesia (Perbanas). Gần 250 đại biểu đại diện Hiệp hội Ngân hàng các nước ASEAN tham dự hội nghị. Đoàn đại biểu Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam do TS. Nguyễn Quốc Hùng, Tổng Thư ký dẫn đầu với sự tham dự của các tổ chức hội viên, bao gồm Agribank, BIDV, VietinBank, ACB, OceanBank, VAMC.

Agribank giảm tiếp 20% so với lãi suất cho vay để hỗ trợ khách hàng

Tin hội viên - P.V - 20:36 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện Nghị quyết 43/2022/QH2015 của Quốc hội, cùng với việc triển khai hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định 31, từ ngày 01/12/2022 đến 31/12/2022, Agribank tiếp tục giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng khôi phục, phát triển sản xuất kinh doanh.

Dấu ấn 5 sao của siêu ứng dụng MoMo tại Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022

Tin hội viên - H.C - 20:21 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tối ngày 1/12/2022, Siêu ứng dụng MoMo đã được xướng tên tại Lễ trao Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022 (Smart City Award Vietnam). Theo đó, MoMo được hội đồng giám khảo xếp hạng xuất sắc 5 sao tại hạng mục “Giải pháp thanh toán thông minh” thuộc nhóm “Giải pháp công nghệ số cho thành phố thông minh”. Hạng mục nằm trong khuôn khổ giải thưởng thường niên do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức từ năm 2020.

Ông Nguyễn Xuân Hải được giao phụ trách Thời báo Ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 20:05 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tổ chức công bố quyết định về công tác cán bộ của Thời báo Ngân hàng. Theo đó, ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, phụ trách điều hành công việc của Thời báo Ngân hàng, kể từ ngày 1/12/2022.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống rửa tiền

Hoạt động ngân hàng - P.V - 17:54 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 2/12/2022, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam công bố các Luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 4, trong đó có Luật Phòng, chống rửa tiền. Phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì cuộc họp báo.

Herbalife Việt Nam được vinh danh Top 100 Doanh nghiệp Bền vững Việt Nam năm 2022

Doanh nghiệp - M.N - 17:26 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Herbalife Việt Nam được vinh danh top 100 doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2022 theo đánh giá của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI). Giải thưởng này nhằm tôn vinh các doanh nghiệp tăng trưởng bền vững và có những đóng góp tích cực cho cuộc sống của cộng đồng, cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Vietcombank giảm lãi suất với quy mô dư nợ lớn nhất

Tin hội viên - Trang Trần - 17:07 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Thực hiện chủ trương của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) về việc triển khai các giải pháp nhằm phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) quyết định triển khai chính sách giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng. Phóng viên đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Nguyễn Việt Cường – Phó Tổng Giám đốc Vietcombank xoay quanh việc giảm lãi suất 1% trong những tháng cuối năm.

Ông Nguyễn Hưng có nhiệm kỳ thứ ba liên tiếp làm Tổng Giám đốc TPBank

Tin hội viên - Ngô Hải - 15:11 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) vừa công bố quyết định chính thức tái bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng làm Tổng Giám đốc. Theo đó ông Nguyễn Hưng sẽ tiếp tục đảm đương vị trí quan trọng tại TPBank trong nhiệm kỳ thứ ba, từ năm 2022 đến 2027 sau khi đã có văn bản chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Bộ Công an: Tiếp tục đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá mùa World Cup 2022

Pháp luật - Nghiệp vụ - Minh Ngọc - 15:00 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Càng về cuối mùa Word Cup, mức độ cá độ sẽ càng lớn, Trung tướng Tô Ân Xô - Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết sẽ tiếp tục tập trung đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này.

Hy Lạp giới thiệu trái cây tươi ngon và an toàn tại thị trưởng Việt Nam

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Thanh - 13:58 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá nông sản chất lượng cao do Liên minh châu Âu tài trợ, Hiệp hội Hợp tác xã Nông nghiệp Imathia của Hy Lạp vừa chính thức giới thiệu về chương trình “Delicious Fruits - Trái cây tươi ngon và an toàn từ châu Âu” tại thị trường Việt Nam.

Ban hành Nghị định về đăng ký biện pháp bảo đảm

Chính sách mới - P.V - 12:04 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đã ký ban hành Nghị định số 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm. Trong đó, Nghị định quy định rõ 4 trường hợp đăng ký biện pháp bảo đảm bằng tài sản (biện pháp bảo đảm).

VCCI đổi tên thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Các Hiệp hội ngành, nghề - Thanh Hải - 10:46 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh ký Quyết định số 1496/QĐ-TTg đổi tên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thành Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và phê duyệt Điều lệ Liên đoàn này.

FPT Digital tư vấn cho Gas South chuyển đổi số hướng tới phát triển bền vững

Doanh nghiệp - Bùi Trang - 10:43 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - FPT Digital đã đồng hành cùng Công ty cổ phần Kinh doanh khí miền Nam (Gas South, mã PGS) xây dựng lộ trình Chuyển đổi số theo trọng tâm vận hành xuất sắc, nhằm hiện thực hóa bức tranh tương lai phát triển bền vững với những năng lực hoàn toàn mới.

Thống nhất quan điểm chỉ đạo về cải cách hành chính trong lĩnh vực ngân hàng

Hoạt động ngân hàng - P.V - 10:18 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Ngày 1/12/2022, Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú chủ trì Hội nghị về tình hình cải cách thủ tục hành chính (TTHC) 6 tháng cuối năm 2022 và quản lý, sử dụng kinh phí khoán năm 2022 tại NHNN Trung ương diễn ra.

Sập bẫy Kiểm sát viên “rởm”, người phụ nữ bị mất hơn 4 tỷ đồng

Pháp luật - Nghiệp vụ - Bùi Trang - 09:05 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Công an quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội) đang xác minh, điều tra vụ giả danh cán bộ Viện Kiểm sát, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền là hơn 4 tỷ đồng.

Nhật Bản hiên ngang vào vòng 1/8 World Cup 2022 sau khi đánh bại Tây Ban Nha

Thư giãn - P.V - 08:44 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Nhật Bản tiếp tục gây sốc khi lội ngược dòng thành công trước ứng cử viên vô địch World Cup 2022 là Tây Ban Nha để giành tấm vé vào vòng 1/8 tại World Cup 2022. Ngoài Nhật Bản, trong loạt trận đấu đêm ngày 1/12, rạng sáng ngày 2/12, tiếp tục xác định thêm 3 đội khác đi tiếp là: Tây Ban Nha, Croatia, Morocco.

Sắp có những nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam vào danh sách của MICHELIN Guide

Văn hóa - Song Anh - 08:10 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh được lựa chọn là hai điểm đến tiếp theo trong hành trình quốc tế của MICHELIN Guide. Lần đầu tiên các thẩm định viên của MICHELIN Guide sẽ ghé thăm hai thành phố lớn nhất Việt Nam để đánh giá chất lượng các cơ sở ăn uống. Danh sách nhà hàng lựa chọn sẽ được công bố vào tháng 6/2023.

Doanh nghiệp bất động sản “chịu đau” vượt khó trong dòng xoáy trái phiếu đến hạn

Vấn đề - Nhận định - Quỳnh Lê - 08:00 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Trước áp lực đáo hạn trái phiếu đến gần, nhiều doanh nghiệp đang đề xuất phương án gia hạn, hợp tác đầu tư hoặc chuyển đổi tài sản với nhiều ưu đãi nhằm tháo gỡ khó khăn trong ngắn hạn.

Mua vé máy bay ưu đãi 20% với thẻ tín dụng Sacombank Bamboo Airways Platinum

Sản phẩm, dịch vụ - P.V - 07:46 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ nay đến hết ngày 21/1/2023, chủ thẻ tín dụng Sacombank Bamboo Airways Platinum có cơ hội được giảm đến 20% giá vé máy bay nội địa và quốc tế cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Tổ quốc bên bờ sóng năm 2022

Văn hóa - Minh Ngọc - 07:03 02/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Tối ngày 30/11 vừa qua, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022. đêm Gala trao giải cuộc thi Tổ quốc bên bờ sóng năm 2022 đã được truyền hình trực tiếp với những thí sinh xuất sắc của vòng Chung kết, diễn ra trong sự trang nghiêm và niềm tự hào dành cho biển, đảo quê hương.

Kinh tế - xã hội tháng 11/2022 đạt được nhiều kết quả ấn tượng, nổi bật

Tin tức - Minh Ngọc - 20:47 01/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Chiều ngày 1/12, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2022 để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2022, những nhiệm vụ cần tập trung hoàn thành trong tháng còn lại của năm, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ.

Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2022

Chính sách mới - H.Q - 19:30 01/12/2022
(thitruongtaichinhtiente.vn) - Từ 1/12, Bộ Ngoại giao được bổ sung nhiều nhiệm vụ mới, Quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không ... một số nội dung chính sách mới có hiệu lực trong tháng 12/2022
Xem thêm
Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ
  • Cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam
  • Tổng biên tập: Trần Thị Thanh Bích
  • Địa chỉ: 193 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Điện thoại: (024) 382 186 85; 397 423 09; 382 186 83
  • Email liên hệ: taichinhtiente@yahoo.com
  • ISSN 1859-2805
  • Giấy phép hoạt động Số: 30/GP-BTTTT cấp ngày 23 tháng 01 năm 2019
2018 Bản quyền thuộc về Tạp chí Thị trường Tài chính - Tiền tệ. Không được sao chép khi chưa được chấp thuận bằng văn bản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO